Information Page of SAS Employee

Mgr. Michal Bodík - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • ANNUŠOVÁ, Adriana - LABUDOVÁ, Martina - BODIK, Michal - HAGARA, Jakub - KOTLÁR, M. - MIČUŠÍK, Matej - CHLPÍK, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. Liquid-phase exfoliated MoOx nanoparticles as suitable photothermal therapy agents. In NanoTech Poland 2019, Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region : Book of Abstracts. - Poznaň, Poland : Adam Mickiewicz University Poznaň, June 2019, p. 126. Type: AFC
  • BODIK, Michal - ANNUŠOVÁ, Adriana - HAGARA, Jakub - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - KOTLÁR, Mário - CHLPÍK, Juraj - CIRÁK, Július - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ANGUŠ, Michal - ROLDÁN, Alicia Marín - VEIS, Pavel - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter. An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, vol. 21, no. 23, p. 12396-12405. (3.567 - IF2018). ISSN 1463-9076. Type: ADCA
  • BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, iss. 6, art. no. 753, [19] p. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694. Type: ADCA
  • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - KÁLOSI, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KAJANOVÁ, Ivana - KOLLÁR, Jozef - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Biomodified nanoplatforms for cancer targeting. In 16th European Conference on Organized Films : abstract book. - Paris, France : Université Paris Descartes, 2019, o-24, [1] p. Dostupné na internete: <http://ecof16.sciencesconf.org>. Type: AFG
  • KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária - PASTOREKOVÁ, Silvia. Graphene oxide nanoplatform for targeting cancer cells via carbonic anhydrase is expressed in response to stresses in tumor microenvironment. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 34.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFH
  • MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠIFFALOVIČ, Peter - OMASTOVÁ, Mária. MS-IN-1769 2D nanoplatforms for cancer detection. In Microscopy 2019 : Imaging Principles of Life 2019 : Czech-BioImaging Annual Scientific Conference. - Lednice na Moravě : Czech BioImaging, 2019, p.26. Type: AFE
  • MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KOLLÁR, Jozef - OMASTOVÁ, Mária. 2D materials as nanoplatforms for cancer detection. In EPF 2019 : European Polymer Congress : abstract book. - Heraclion, Greece : Department of Chemistry, University of Crete, 2019, p. 216. Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus