Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Inna Melnyk PhD.

International projects

CLEANWATER - Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics

Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: Horizont Európa
Project leader: Melnyk Inna PhD.

Design of the N-bearing surface layer of silica hybrid organic-inorganic particles for their application in industrial wastewater treatment

Návrh N-nosnej povrchovej vrstvy oxidu kremičitého hybridných organicko-anorganických častíc pre ich aplikáciu pri čistení priemyselných odpadových vôd

Duration: 1.10.2023 - 31.7.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Melnyk Inna PhD.


National projects

COMWAT - Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Melnyk Inna PhD.

* Processing of aluminosilicate minerals to create adsorbents with organofunctional groups for water purification from inorganic and organic pollutants

Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok

Duration: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Simanová Klaudia

* Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 1.3.2023 - 28.2.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Prof. Dr. Makota Oksana

* Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Semeshko Olha PhD., DrSc.

* Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.

Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zubrik Anton PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver