Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Klaudia Čobanová PhD.

National projects

* Nutritional and health biomarkers in farm animals

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.

* NANOREDUMET - Zinc feed additives as a strategy to reduce methane emissions in ruminants with endoparasites

Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: APVV
Project leader: MVDr. Váradyová Zora PhD

ALTZINC - Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver