Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Mgr. Klara Kohoutová, PhD.

Klara Kohoutová

Qualification
PhD., 2018, Faculty of humanities, Matej Bel University in Banská Bystrica, study department: Slovak history

Mgr., 2015, Faculty of humanities, Charles University in Prague, study department: oral history – contemporary history

Area of scientific interest
• Memory history (sites of memory, commemoration…);
• Oral history;
• Roma history and culture;
• Czechoslovak history of the second half of the 20th century.

Internship, courses and stays abroad
2017, The Museum of Romani Culture in Brno, Czech republic
2016, Institute of Contemporary History Czech Academy of Sciences, Oral history Centre in Prague, Czech republic
2015, Faculty of Arts Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

Selected scientific projects
2019 – 2020, principal investigator of the project KULTMINOR „Etnically encoded sites of memory in public space “(No. 19-170-02166)

2019 – 2022, deputy of principal investigator of the project VEGA „ Lunik IX – history, present and perspectives of the Roma settlement” (No. 2/0084/19)

2016 – 2020, research team member of the project APVV „ Tendencies of development of ethnic relations in Slovakia (comparative research of ethnic issues in the years
2004-2020) – TESS) – TESS“ (No. APVV-15-0475)

2019 – 2019, research team member of the project VEGA “Reflections of Slovak national education in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning” (No. 2/0012/19)

2017 – 2019, research team member of the project Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (No. DTP1-320-4.1)

2014 – 2017, research team member of the project VEGA „ Solving the Ukrainian question in Slovakia during the socialist experiment “ (No. 2/0059/14)

2018, coordinator INTERNATIONAL VISEGRAD FUND “Summer school of oral history”

Selected publications
HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. - International Oral History Association, vol. 2019, p. 1-34. ISSN 2222-4181. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. The Influence of Sociodemographic Factors on the Perception of Sites of Memory in Public Space. In Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Editori: Barbara Kacerová – Štefan Šutaj – Jana Šutajová ; recenzenti: Erik Štempien, Marian Gajdoš. - Prešov : Universum-EU, 2019, p. 56-65. ISBN 978-80-89946-11-2. vyšlo aj v českom jazyku: Vliv sociodemografických faktorů na vnímání míst paměti ve veřejném prostoru(Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Výzkum slovenského školství v Maďarsku prostřednictvím oral history = The research of slovak education in Hungary through oral history. In Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Mária Ďurkovská - Tünde Tušková (eds.) ; recenzenti: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Miroslav Kmeť. - Košice ; Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 24-36. ISBN 978-80-89524-41-9.(Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : medzinárodná vedecká konferencia. Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania).

KOHOUTOVÁ, Klara. Romové v Bulharsku. In Romano voďi, 2019, roč. XVI, č. 6, s. 14-15.

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu [The Phenomenon of Travelling and Oral History - Research Possibilities]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.
KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference).

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Selected aspects of socialist everyday life of the labour in the Czechoslovak cinematography in the second half of the 20th century. In European Labour History Network : 2nd ELHN Conference 2017, November 2nd – 4th 2017, Paris. - Paris : University of Nanterre et Paris, 2018, p. 293. Dostupné na internete: .

KOHOUTOVÁ, Klara. Vzpomínky Slovaků na cestování v 80. letech prostřednictvím orální historie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 37-47. ISBN 978-80-7435-672-8.

KOHOUTOVÁ, Klara. Klady a zápory orální historie, aneb s čím se badatel ve svém výzkumu může setkat = Pros and Cons of oral history, or what a researcher might face during a survey. In Etnológ v teréne : Etnológ a múzeum XX. zborník príspevkov z konferencie. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum : Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 54-61. ISBN 978-80-85579-53-6

KOHOUTOVÁ, Klara. Listopad 1989 očima Slováků / November 1989 in view of Slovaks. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 5-37. ISSN 1804-753X.

KOHOUTOVÁ, Klara. Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice = Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2016, roč. 19, č. 1, s. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences
Most cited publications
KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). (2 citácie)

Membership in scientific and other organizations
Czech oral history association
Slovak history society
International oral history association

Other
• Science popularization
• Workshops and lectures for the public
• Cooperation with the media (RTVS – Rádio Regina)

Media interviews:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/212386/vedecka-kaviaren
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11400/1254256

Member of organizational committees:
• Meeting of young historians VI, Migration processes in the history of Europe: crisis or dawn of civilization? Košice, October 12, 2016
• Current issues of research on national politics and national relations in the 20th and 21st centuries. Košice November 14 – 15, 2016.
• Innovative security of present cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. Stará Lesná March 16 – 17, 2017.
• Meeting of Young Historians VII, Rethinking History: Historical Memory – Its Place and Significance for Society. Košice October 25, 2016
• Reflection of the Slovak national education system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning. Košice, 15 October 2019.
• Annual member of the organizing team Researchers’ Night and Science and Technology Week since 2015