Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Mária Mastihubová PhD.

International projects

* FLAVOURsome - Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Duration: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

* E-NICHE - European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Európska sieť v chemickej ekológii: preklad jazyka života do udržateľnosti

Duration: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.


National projects

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver