Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová PhD.

National projects

How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research

Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža žvot v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana PhD.

* NGS data in aquatic animal taxonomy: new approaches to researching the diversity of aquatic beetles in a time of massive global insect decline

NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čaase drastického celosvetového úbytku hmyzu

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

* URPON - Ponds in the urban environment - biodiversity, non-native biota and ecological quality

Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čejka Tomáš PhD.

* POLINES - Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver