Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jozef Madzin PhD.

International projects

* D-Rex - Deposit-to-Regional Scale Exploration

Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Duration: 1.12.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.


National projects

* DISLOCAT - Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* -

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Paleoproxy - Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* -

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver