Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MUDr. Táňa Ravingerová DrSc., FIACS

International projects

* METAHEART - EUropean network to tackle METAbolic alterations in HEART failure

Európska sieť na riešenie metabolických zmien pri zlyhaní srdca

Duration: 18.10.2023 - 17.10.2027
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.


National projects

NEKDIAKAR - Necroptotic and pleiotropic effects of RIP3 kinase acting as a convergent point in cardiac cell loss: understanding the basic mechanisms in the ischemic heart with or without metabolic stress as a tool for designing therapeutic approaches.

Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.

Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

* MIRCVD - The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kura Branislav PhD.

NEISAD - The role of non-ischemic adaptive stimuli in protection of ischemic myocardium: study of triggering mechanisms and cardioprotective cell signaling

Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

Projects total: 5

Note: * cosolver