Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Finančné pravidlá na udeľovanie grantov pre projekty v rámci programu Mobility

5.6.2020, otvorené 141-krát

 

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 2. 4. 2020 uznesením č. 982.C schválilo Finančné pravidlá na udeľovanie grantov pre projekty v rámci programu Mobility. Tieto finančné pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle SAV. Týmto strácajú platnosť finančné pravidlá schválené uznesením P SAV č. 940.C zo dňa 13. 2. 2020.