Aktuality

Vysoké štátne vyznamenania pre Katarínu Zavackú a Máriu Omastovú

9.1.2019, otvorené 1211-krát

 

Prezident SR Andrej Kiska odovzdal 8. januára vysoké štátne vyznamenania 30 osobnostiam, aby tak vzdal „hold ich poctivej práci, nevšednému talentu, osobnej odvahe či výnimočnému prínosu pre našu krajinu“. Podľa prezidenta SR je aj vďaka týmto ľuďom naša krajina lepším, krajším, múdrejším, slušnejším i spravodlivejším miestom pre život nás všetkých. Medzi ocenené osobnosti patria aj Katarína Zavacká z Ústavu štátu a práva SAV, ktorá dostala rad Ľudovíta Štúra I. triedy, a Mária Omastová z Ústavu polymérov SAV si odniesla Pribinov kríž I. triedy.  

JUDr. Katarína Zavacká, CSc., Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Zaoberá sa výskumom dejín štátu a práva v 20. storočí. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým historicko-právnej analýze procesov budovania a likvidácie demokratických právnych systémov.

Katarína Zavacká je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave. Pred nástupom na univerzitu si rok „vylepšovala kádrový profil“ ako spojová manipulantka. Po promócii roku 1964 pracovala ako podniková právnička, od roku 1966 pracuje na Ústave štátu práva SAV. Zaoberá sa výskumom dejín štátu a práva v 20. storočí. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým historicko-právnej analýze procesov budovania a likvidácie demokratických právnych systémov.

Je autorkou monografií Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. Je spoluautorkou prvej slovenskej učebnice občianskej výchovy po roku 1989. V desiatkach vedeckých štúdií sa sústredila na témy ako tradícia nariaďovacej právomoci na Slovensku, cenzúra v čase slovenského štátu a v povojnovom období do roku 1948, zásahy štátu do slobody vyznania po marci 1939, protižidovské zákonodarstvo, právna veda na Slovensku v rokoch 1918 – 1939, dekréty prezidenta E. Beneša atď. Prostredníctvom publicistickej činnosti sa aktívne venuje i verejnej osvete. 

Ing. Mária Omastová, DrSc., Pribinov kríž I. triedy.

Venuje sa aplikáciám nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

Mária Omastová študovala na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch 1985 – 1988 absolvovala študijný pobyt v Ústave polymérov SAV v Bratislave, kde bola v rokoch 1988 – 1991 doktorandkou a v rokoch 1992 – 1993 výskumnou a vývojovou pracovníčkou. V roku 1994 absolvovala ročnú postdoktorandskú stáž na Ústave pre výskum polymérov v Drážďanoch v Nemecku. Od roku 1995 pracuje v Ústave polymérov SAV.

Od roku 2012 je členkou Učenej spoločnosti pri SAV. Od roku 2015 je členkou Predsedníctva SAV. Okrem iných aktivít je reprezentantkou Slovenska v European Polymer Federation. Získala mnohé významné ocenenia. V roku 2015 jej udelili Medailu Daniela Belluša za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie. V roku 2011 v hodnotení ARRA agentúry Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV bol tím M. Omastovej zaradený do kategórie špičkový. V roku 2012 získala Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť za súbor vedecko-výskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov. Je nositeľkou titulu Vedkyňa roka za rok 2016.

Vo výskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými nanočasticami alebo s inými polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. (an)

Foto: KP SR

Príloha

Prezident SR Andrej Kiska odovzdáva Kataríne Zavackej Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
Príloha

Mária Omastová si preberá od prezidenta A. Kisku Pribinov kríž I. triedy.