Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Transgenerická naratológia: naratologická analýza poézie ako nová systematická teória lyriky

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Romana Kališová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2024, 179 - 189
Language: slo
Keywords:
lyrika, naratológia, lyrikológia, fokalizácia, rozprávač
lyric poetry, narratology, lyricology, narrative, narrator
Article type: IV. Téma čísla: Rozhľady / IV. The Theme of the Issue: Views
About article:
Prehľadová štúdia k problematike využitia naratológie pri čítaní a interpretovaní lyrickej poézie predstavuje hlavné princípy takzvanej lyrikológie, ktorej východiskom je téza, že aj v lyrike sú rozpoznateľné naratívne štruktúry, ako napríklad prítomnosť deja, sprostredkovanosť a postupnosť (radenie dejových sekvencií). Táto výskumná línia sa rozvíja najmä v nemeckom univerzitnom prostredí, no takisto vo výskumných centrách anglofónnej jazykovej oblasti. Príspevok definuje pojmy naratológie aplikovateľné priamo na lyrickú poéziu, ako sú fokalizácia, udalosť, spoľahlivosť rozprávania a hierarchické rozvrstvenie rozprávača (biografický autor – abstraktný/implicitný autor – rozprávač/hovoriaci – protagonista/postava v deji). Naratologickú analýzu lyriky predstavuje ako inovatívny prístup k čítaniu lyrickej poézie, no zároveň upozorňuje aj na možné úskalia tohto prístupu a vymedzuje vhodnosť jeho použitia.
This overview essay on the implementation of narratology on reading and interpreting lyric poetry presents the main principles of the so-called lyricology, which is based on the thesis that narrative structures, such as the presence of agency, mediation and sequencing (the ordering of plot sequences), can also be observed in lyric poetry. This line of research has been followed by scholars at German universities, but has also found its way into the English-speaking academic world. The paper defines narratological concepts which are readily applicable to lyric poetry, such as focalisation, event, narrative reliability, and hierarchical stratification of the narrator (biographical author – abstract/implicit author – narrator/speaker – protagonist/character in the plot). The essay presents narratological analysis of lyric poetry as an innovative approach to the reading of lyric poetry, but also highlights the potential pitfalls of this approach and outlines appropriateness of its use.
How to cite:
ISO 690:
Kališová, R. 2024. Transgenerická naratológia: naratologická analýza poézie ako nová systematická teória lyriky. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 179-189. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.8

APA:
Kališová, R. (2024). Transgenerická naratológia: naratologická analýza poézie ako nová systematická teória lyriky. Slovenská literatúra, 71(2), 179-189. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.8
About edition:
Publisher: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Published: 27. 3. 2024