Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Struktura zakoušení ve výkladu (post)industriální krajiny Ostravska po roce 1989

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Vasilios Chaleplis Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2024, 153 - 168
Language: cze
Keywords:
struktura zakoušení, postmodernismus, metamodernismus, (post)industriální krajina, česká poezie po roce 1989
structure of feeling, postmodernism, metamodernism, (post)industrial landscape, Czech poetry after 1989
Article type: III. Téma čísla: Štúdie / III. The Theme of the Issue: Studies
About article:
Studie je zaměřená na výklad kulturně-filozofických tendencí souvisejících se změnami ve strukturách zakoušení (post)industriální krajiny Ostravska v období 1989 – 2023. V teoretické části sa věnuje pojmu „struktura zakoušení“, jako základní kategorii kontextového přístupu ke kultuře, čím akcentuje historickou a ideologickou podmíněnost literatury jako dobového záznamu žité zkušenosti určitého společenství. Vychází ze strukturálně-analytického přístupu, v rámci kterého struktura zakoušení představuje komplexní uspořádání vzorců, principů a strategií, jež se v různých modifikacích objevují jako převládající znaky lidského myšlení a zakoušení. Kontextová analýza reflektuje ostravskou (post)industriální krajinu s ohledem na probíhající deindustrializaci a sleduje, jak se globální socioekonomické transformace a změny v dominantních strukturách zakoušení (postmodernismu a metamodernismu) projevují v rovině empirické i symbolické. Na vybraných ukázkách zástupců starší a mladší generace ostravských básníků, kteří (post)industriální krajinu v určitém čase zakoušeli/zakouší, popisuje specifické projevy postmodernistické a posléze metamodernistické struktury zakoušení.
The article aims at interpretation of cultural-philosophical tendencies related to the changes in the structures of feeling of the (post)industrial landscape of Ostrava in the period 1989 – 2023. In the theoretical part, the notion of the “structure of feeling” as a basic category of the contextual approach to culture is discussed, thus emphasising the historical and ideological conditionality of literature as a contemporary record of the lived experience of a particular community. It draws on a structural-analytic approach in which the structure of feeling represents a complex arrangement of patterns, principles, and strategies that appear in various modifications as the predominant features of human thought and experience. The contextual analysis reflects on Ostrava’s (post)industrial landscape with regard to ongoing deindustrialisation and traces how global socio-economic transformations and changes in the dominant structures of feeling (of postmodernism and metamodernism) manifest themselves at the empirical and symbolic levels. Using selected examples of representatives of the older and younger generations of Ostrava poets who experienced/are experiencing the (post)industrial landscape at one time or another, it describes specific manifestations of postmodern and then metamodern structures of feeling.
How to cite:
ISO 690:
Chaleplis, V. 2024. Struktura zakoušení ve výkladu (post)industriální krajiny Ostravska po roce 1989. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 153-168. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.6

APA:
Chaleplis, V. (2024). Struktura zakoušení ve výkladu (post)industriální krajiny Ostravska po roce 1989. Slovenská literatúra, 71(2), 153-168. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.6
About edition:
Publisher: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Published: 27. 3. 2024