Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Srečko Kosovel: básník slovinského Krasu a avantgardy v české a slovenské překladatelské recepci

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Špela Sevšek Šramel Číslo ORCID - Jana Šnytová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2023, 244 - 259
Language: cze
Keywords:
slovinská poezie, slovinská historická avantgarda, básnické překlady, překlady do češtiny, překlady do slovenštiny, Srečko Kosovel
Slovenian poetry, Slovenian historical avant-garde, poetry translation, translation into Czech, translation into Slovak, Srečko Kosovel
Article type: I. Štúdie / I. Studies
About article:
Studie představuje slovinského básníka Srečka Kosovela (1904 – 1926) v kontextu celé jeho básnické tvorby od impresionismu a expresionismu až po konstruktivismus, v komplexním chápání doby, prostoru, meziliterárních kontaktů a s důrazem na jeho individuální básnický výraz. V analytické části jsme se zaměřili na překladovou recepci Kosovelovy poezie v českém a slovenském prostoru v průběhu 20. a 21. století. Prostřednictvím komentovaného bibliografického přehledu vydaných děl definujeme tři fáze recepce jeho básnické tvorby ve Slovinsku, které se rovněž reflektují ve třech etapách překladů do českého a slovenského jazyka, a to nejprve v kontextu dvou básnických antologií slovinské poezie vydaných za druhé světové války (1940), poté ve dvou samostatných výborech jako reakcích na novou recepci a vnímání Kosovela v sedmdesátých letech 20. století, a nakonec v překladech po roce 2000. Překladatelskou recepci sledujeme jak z hlediska výběru básní a kompozice jednotlivých sbírek, tak analýzy vybraných překladů a překladatelských přístupů jednotlivých překladatelů. Při tom vycházíme z rozborů básní, které existují v několika překladových verzích nebo v překladech různých překladatelů.
The article presents the Slovenian poet Srečko Kosovel (1904 – 1926) in the context of his entire poetic oeuvre, from impressionism and expressionism to constructivism, in a complex understanding of time, space, and inter-literary contacts, with an emphasis on his individual poetic expression. In the analytical part of the article, we focus on the reception of translated Kosovel’s poetry in the Czech and Slovak cultural space during the 20th and 21st centuries. Through an annotated bibliographical survey of published works, we identify three phases of the reception of his poetry in Slovenia, which are also reflected in three stages of translations into Czech and Slovak language: the first one is connected to two anthologies of Slovenian poetry published during the Second World War (1940), the second one is linked to two selections of his poetry that came out in response to the new reception and perception of Kosovel in the 1970s, and the third stage concerns translations published after 2000. We analyse the reception of the poet in translation by both looking into particulars of the selection of poems and composition of individual poetry collections and close reading of selected translations and observing translation strategies of individual translators. In doing so, we draw on analyses of poems that exist in several translated versions or in translations by different translators.
How to cite:
ISO 690:
Sevšek Šramel, Š., Šnytová, J. 2023. Srečko Kosovel: básník slovinského Krasu a avantgardy v české a slovenské překladatelské recepci. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 244-259. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.2

APA:
Sevšek Šramel, Š., Šnytová, J. (2023). Srečko Kosovel: básník slovinského Krasu a avantgardy v české a slovenské překladatelské recepci. Slovenská literatúra, 70(3), 244-259. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.2
About edition:
Publisher: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Published: 25. 5. 2023