Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Biswajit Banerjee - Juraj Zeman

Details:

Year, pages: 2022, 307 - 332
Language: eng
Keywords:
backward linkage, forward linkage, GVC participation rate, length of GVC, position in GVC; JEL Classification: D57, F14, F23, L62
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Táto štúdia skúma vývoj slovenského automobilového sektoru v rokoch 2005 – 2015, pričom vychádza z najnovšej aktualizácie (december 2018) modelovej databázy OECD medzi krajinami (ICIO). Práca hodnotí úlohu globálnych hodnotových reťazcov (GVC) v automobilovom sektore Slovenska a zameriava sa na väzby z hľadiska hrubej výroby a pridanej hodnoty. Dôležitosť odvetvia motorových vozidiel v slovenskej ekonomike postupom času neustále rástla. Podiel tohto sektoru na hrubej produkcii a domácej pridanej hodnote sa počas referenčného obdobia zvýšil dvojnásobne. Sektor motorových vozidiel na Slovensku vo veľkej miere závisí od importovaných medziproduktov, ale táto závislosť sa postupne znižovala. (Nepriama) pridaná hodnota vytvorená pri výrobe vstupov z domácich zdrojov sa postupne približovala k úrovni (priamej) pridanej hodnoty generovanej v sektore motorových vozidiel. Tento trend naznačuje, že Slovensko sa v tomto sektore posúva v hodnotovom reťazci nahor. Štruktúra zdrojov dovozu medziproduktov a trhu s vývozom sa postupne presúvala z eurozóny do krajín mimo EÚ. Odhaduje sa, že hypotetický 10-percentný negatívny šok voči globálnemu konečnému dopytu po motorových vozidlách by znížil rast slovenského HDP o 1 percentuálny bod.
How to cite:
ISO 690:
Banerjee, B., Zeman, J. 2022. The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 307-332. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.01

APA:
Banerjee, B., Zeman, J. (2022). The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 307-332. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.01
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 5. 9. 2022