Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Premeny feministickej knihy (Hana Gregorová: Ženy, 1912, 1946)

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 3
Dana Hučková Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2022, 205 - 223
Language: slo
Keywords:
slovenská literatúra, feminizmus, ženská emancipácia, modernizmus, geomodernizmus, Hana Gregorová, textové varianty
slovak literature, feminism, women’s emancipation, modernism, geomodernism, Hana Gregorová, text variants
Article type: I. Štúdie / I. Studies
About article:
Počiatočnú tvorbu Hany Gregorovej (1885 – 1958) definovala téma ženskej emancipácie, ktorú neskôr doplnila téma sociálnej spravodlivosti. K feministickej inštrumentalizácii, ako ju predstavila v debutovej zbierke próz Ženy (1912), časom pribudla politicko-ideologická inštrumentalizácia literatúry, projektovanie nového, lepšieho sveta pre všetkých ubiedených, pričom stabilnou súčasťou jej textov ostávala sociálno-pedagogická (didaktická) funkcia. Jej tematickým východiskom bolo zobrazenie trpiacich žien, solidarizujúca autorská rozprávačka bola zároveň reprezentantkou pokroku a hlásateľkou nových myšlienok. Texty publikované pred rokom 1918 (ale aj tie z prvej polovice dvadsiatych rokov) neskôr prepisovala, aktualizovala ich a interpretačne prispôsobovala nielen svojim aktuálnym názorovým pozíciám (blízkosť k socialistickým a komunistickým ideám), ale tiež zmeneným spoločenským podmienkam (skončenie druhej svetovej vojny). Analýza autorských revízií pri druhom vydaní zbierky Ženy v roku 1946 ukazuje, že zmeny v jednotlivých verziách mali priamy dosah na zmenu poetiky, čo sekundárne ovplyvnilo aj neskoršie literárnovedné interpretácie, ak textovo vychádzali iba z druhého vydania.
Hana Gregorová’s (1885 – 1958) early work was mostly concerned with themes pertaining to women’s emancipation. Later, the author widened her scope and also dealt with the questions of social justice. Feminist instrumentalisation as outlined in her debut collection of short prose Ženy ([Women] 1912) was combined with projecting a new, better world for all the impoverished ones. Social and pedagogical (didactic) function remained a stable characteristic of her writing. As to her themes, Gregorová was mainly concerned with the depiction of the suffering women and her empathising authorial narrator was a representative figure voicing progressive ideas. Works that the author published before 1918 (but also those from the first half of the 1920s) were later significantly revised. Gregorová updated her early work in accordance with the way her opinions evolved (especially with regards to her affinity towards socialist and communist ideas) and also as a reaction to the changes in social circumstances (the end of Second World War). Analysis of the revisions the author made in the second publication of the collection Ženy (1946) had a direct impact on the poetics of the texts and in turn also influenced the literary-historical reception of the collection – a fact that is most visible in cases in which the scholars only worked with the second edition.
How to cite:
ISO 690:
Hučková, D. 2022. Premeny feministickej knihy (Hana Gregorová: Ženy, 1912, 1946). In Slovenská literatúra, vol. 69, no.3, pp. 205-223. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.1

APA:
Hučková, D. (2022). Premeny feministickej knihy (Hana Gregorová: Ženy, 1912, 1946). Slovenská literatúra, 69(3), 205-223. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.1
About edition:
Publisher: Slovenská literatúra / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Published: 23. 5. 2022