Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Jana Kuzmíková

Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti

Details:

Year, pages: 2019, 247 - 257
Language: slo
Keywords: kognitívna literárna veda, literárnosť, kognitívna recepčná estetika, čitateľ, racionálne a intuitívne vnímanie metafory // cognitive literary studies, literariness, cognitive reader-response criticism, reader, rational and intuitive reception of meta
Article type: I. Štúdie / Studies
Document type: štúdia / study

About article:

Prvá časť štúdie sa zaoberá základnými pojmami, cieľmi, podmienkami a subdisciplínami kognitívnej literárnej vedy (kapitoly I. – III.). Druhá časť príspevku pojednáva o pojmoch literatúry a literárnosti (kapitoly IV. – V.). Práve literárnosť (Roman Jakobson) je rozhodujúca pre literatúru a konštituuje literárnu vedu ako vedeckú disciplínu. Teoretizovanie o kvalite literárnosti si vyžaduje empirickú a experimentálnu argumentáciu. Preto na rozdiel od tradičnej recepčnej estetiky, sa kognitívna teória recepčnej estetiky (cognitive reader-response theory) zameriava na individuálneho, aktívneho čitateľa. Kuzmíkovej experimentálna štúdia o metafore naznačuje, že pri riešení /porozumení literárnych metafor existuje rozdiel medzi racionálnymi a intuitívnymi (zážitkovými) osobnosťami. Keďže metafora je prominentným nástrojom literárnosti, môžeme predpokladať, že sa racionálnejší ľudia líšia od intuitívnejších aj vo výsledkoch ohľadom celkovej literárnej recepcie. Empirické skúmanie literárnej komunikácie má ambíciu poskytnúť vedeckejšie a konkrétnejšie údaje pre teóriu literárnosti než poskytli ne-empirické, špekulatívne interpretácie a modely.

The first part of the paper (Sections I. – III.) deals with the basic concepts, aims, conditions and subdisciplines of cognitive literary science. The second part of the paper (Sections IV. –V.) discusses concepts of literature and literariness. It is literariness (Roman Jakobson) that is crucial for literature and constitutes literary studies as the scientific discipline. Theorizing quality of literariness requires empirical and experimental argumentation. That is why, contrary to the traditional reader-response theory, the cognitive reader-response theory focuses on the individual, active reader. Kuzmíková´s experimental metaphor study indicates that in solving/understanding literary metaphors there is a difference between rational and intuitive (experiential) personalities. As metaphor is the prominet tool of literariness, we can presuppose that more rational and more intuitive people differ also in general literary reception outcomes. The empirical examination of literary communication has an ambition to give more scientific and specific data for the literariness theory then non-empirical, speculative interpretations and models have provided.

How to cite:

ISO 690:
Kuzmíková, J. 2019. Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 247-257. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kuzmíková, J. (2019). Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti. Slovenská literatúra, 66(4), 247-257. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 20. 9. 2019