Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Long-run Relations in a Small Open Economy of the Czech Republic and the Slovak Republic

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 5
Jana Hančlová - Jana Juriová - Jana Závacká

Details:

Year, pages: 2017, 408 - 425
Keywords:
cointegrated VAR, long-run relationships, small open economy JEL Classification: C32, F41, F42
Article type: Vedecký / Article
About article:
Malá otvorená ekonomika je vysoko závislá od zahraničného prostredia. Tento článok skúma rovnovážne vzťahy medzi malou otvorenou ekonomikou a jej zahraničnými obchodnými partnermi. Na základe dlhodobých vzťahov, ktoré odvodili Garratt a kolektív (2003), bol skonštruovaný model pre Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR) za obdobie 2002Q1 až 2015Q4. Keďže väčšina makroekonomických premenných je nestacionárnych, na empirickú analýzu sme použili kointegračný vektorovo autoregresný prístup (CVAR). Predmetom skúmania bolo nasledujúcich päť dlhodobých rovnovážnych vzťahov: relatívna parita kúpnej sily, nekrytá parita úrokových mier, Fisherova inflačná parita, rovnováha na trhu peňazí a produkčný vzťah. Výsledky odhadu dlhodobých vzťahov potvrdili podobnosť medzi oboma ekonomikami.
A small open economy is highly dependent on foreign environments. This article investigates equilibrium relations between a small open economy and its foreign trade partners. Based on long-run relationships developed by Garratt et al. (2003) a structural model for the Czech Republic (CR) and Slovak Republic (SR) is constructed for period 2002Q1 to 2015Q4. As most of the macroeconomic variables are nonstationary, the Cointegrated Vector Autoregressive Approach (CVAR) is used for empirical analysis. The following five long-run equilibrium relations are examined: relative purchasing power parity, uncovered interest rate parity, Fisher inflation parity, money market equilibrium, and output relation. The estimation results of the long-run relations confirmed similarities between these economies.
How to cite:
ISO 690:
Hančlová, J., Juriová, J., Závacká, J. 2017. Long-run Relations in a Small Open Economy of the Czech Republic and the Slovak Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.5, pp. 408-425. 0013-3035.

APA:
Hančlová, J., Juriová, J., Závacká, J. (2017). Long-run Relations in a Small Open Economy of the Czech Republic and the Slovak Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(5), 408-425. 0013-3035.