Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Social Sciences

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Zdieľanie dát v kvantitatívnom výskume: ako na to? = Data sharing in quantitative research: a gentle introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 8-13. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Registered reports v kvalitatívnom výskume. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 12. ISBN 978-80-7394-987-7. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Type: AFG
 • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HAJAS, Róbert - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - HROBOŇ, Bohdan - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KARDIS, Mária - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MATULA, Jozef - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TIŇO, Jozef - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavel. Žalmy 26 - 50. Editori: Bohdan Hroboň, Adrián Kacian. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 727 s. Komentáre k Starému zákonu, 10. zväzok. ISBN 978-80-8191-380-8 Type: AAB
 • BERINŠTEROVÁ, Marianna - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. Personality traits of men and women and procrastination level. In EDULEARN23 : 15th International Conference on Education and New Learning Technologies. Editors: Luis Gómez Chova, Chelo González Martínez, Joanna Lees. 1. vyd. - Palma : IATED Academy, 2023, p. 3492-3498. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN 2340-1117. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). EDULEARN23 : International Conference on Education and New Learning Technologies) Type: AFC
 • BERINŠTEROVÁ, Marianna - PETHÖ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika. Ako vnímajú ukrajinskí študenti žijúci na Slovensku presvedčenia Slovákov voči migrantom? = How do Ukrainian students living in Slovakia perceive the beliefs of Slovaks towards migrants? In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 14. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Type: AFH
 • BUCHANAN, Erin M.** - LEWIS, Savannah C. - PARIS, Bastien - FORSCHER, Patrick S. - PAVLACIC, Jeffrey M. - ADAMKOVIČ, Matúš - MARTONČIK, Marcel. The Psychological Science Accelerator's COVID-19 rapid-response dataset. In Scientific Data, 2023, vol. 10, no. 1, art. no. 87. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 2.41 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2052-4463. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41597-022-01811-7 Type: ADMA
 • CSŐSZ, László - SZEGHY-GAYER, Veronika. Mapy tragédie židov v Košiciach (1944) = Mapping the tragedy of the Jews in Košice (1944). 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i., 2023. 45 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524853. ISBN 978-80-89524-85-3 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Type: GII
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Type: ADFB
 • DORISON, A. Charles - LERNER, Jennifer S. - HELLER, Blake H. - ROTHMAN, Alexander J. - KAWACHI, Ichiro I. - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. In COVID-19 Health Messaging, Loss Framing Increases Anxiety with Little-to-No Concomitant Benefits: Experimental Evidence from 84 Countries. In Affective Science, 2022, vol. 3, iss. 3, p. 577-602. (2022 - WOS, Scopus). ISSN 2662-2041. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42761-022-00128-3 Type: ADMB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Vybrané aspekty jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v zrkadle empirického výskumu. In Slováci v zahraničí 39 : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2022, s. 9-26. ISSN 0081-0061. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Type: AEDA
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Materinský jazyk a jeho prestíž v systéme hodnôt slovenských učiteľov v Maďarsku = Mother Language and its Prestige in the System of Values of Slovak Teachers in Hungary. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 16-23. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0016 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Type: AFC
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - IVANOC, Dávid. Kvalita života súvisiaca s prácou v kontexte sociálno-demografických charakteristík = Work related quality of life in the context of sociodemographic characteristics. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 117-122. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • FEDÁKOVÁ, Denisa. Tööga rahulolu ja (digitaalsed) sotsiaalsed kontaktid tööl ESS R10 andmete põhjal. In Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. - Tartu : Inštitút sociálnych vied, Univerzita v Tartu, 2023, s. 46-50. ISBN 978-9985-4-1359-3. Type: BEE
 • FICERI, Ondrej - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj. Luník IX dnes : demografia, verejný diskurz a každodennosť. Recenzenti: Alexander Mušinka, Marek Lukáč. 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. ; Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2023. 63 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524839. ISBN 978-80-89524-83-9 (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Type: AAB
 • FICERI, Ondrej. Sídelné pomery a sociodemografické charakteristiky Rómov v Rudňanoch v období štátneho socializmu = Residential ratios and socio-demographic characteristics of the Roma in Rudany in the period of state socialism. In Aktuálny stav rómskych štúdií III. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Eduard Lukáč, Peter Káša. 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2023, s. 69-77. ISBN 978-80-89614-90-5. (Vega č. 2/0117/23 : Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov. Aktuálny stav rómskych štúdií III. : medzinárodná vedecko-odborná konferencia) Type: AFD
 • FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL - SZEGHY-GAYER, Veronika. Autobiografie a spomienky Košičanov - príbehy 20. storočia. In SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii. 1. vyd. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-974469-0-1. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Type: AEDA
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Type: ABC
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Z obetí hrdinovia: Kvalitatívny dizajn výskumu o reziliencii, copingu a silných stránkach charakteru arabských utečencov na Slovensku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 40. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Type: AFK
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Report from the conference "Czech-Slovak Conference of Qualitative Approach and Methods in Human Sciences", January 26 – 27, 2023. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-2. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/journal/2023/1/pdf/report-from-the-conference-czech-slovak-conference-of-qualitative-approach-and-methods-in-human-sciences-january-26-27-2023 Type: GII
 • KALISTOVÁ, Anna. Pred nami je nevyhnutná zmena spoločnosti smerujúca ku klimaticky odolnému rozvoju. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 57-66. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
 • KALISTOVÁ, Anna. Úvodné slovo na konferencii Aktuálny stav rómskych štúdií III. = Opening speech at the conference Current state of Roma studies III. In Aktuálny stav rómskych štúdií III. 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2023, s. 11-13. ISBN 978-80-89614-90-5. (Aktuálny stav rómskych štúdií III. : medzinárodná vedecko-odborná konferencia) Type: GII
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - ADAMKOVIČ, Matúš - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Reply to Billieux and Fournier (2022): collaborative shortcut to ontological diversity. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 174-177. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2160448 Type: ADCA
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Ontological diversity in gaming disorder measurement: a nationally representative registered report. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 157-167. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2115033 Type: ADCA
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. Measuring Internet Gaming Disorder and Gaming Disorder: A Qualitative Content Validity Analysis of Validated Scales. In Assessment, 2023, vol. 30, no. 2, p. 402-413. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 1.57 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911211055435 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ANTHONY, W.L. - MILLS, D.J. - NOWER, L. Evaluation of the Psychometric Properties of <em>DSM-5</em> Internet Gaming Disorder Measures: A COSMIN Systematic Review and Meta-Analysis. In CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE. ISSN 0969-5893, JUN 2023, vol. 30, no. 2, p. 170-185. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/cps0000123., Registrované v: WOS
  [1.1] CHEN, I.H. - CHANG, Y.L. - YANG, Y.N. - YEH, Y.C. - AHORSU, D.K. - ADJORLOLO, S. - STRONG, C. - HSIEH, Y.P. - HUANG, P.C. - PONTES, H.M. - GRIFFITHS, M.D. - LIN, C.Y. Psychometric properties and development of the Chinese versions of Gaming Disorder Test (GDT) and Gaming Disorder Scale for Adolescents (GADIS-A). In ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY. ISSN 1876-2018, AUG 2023, vol. 86. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103638., Registrované v: WOS
  [1.1] CUDO, Andrzej - MONTAG, Christian - PONTES, Halley M. Psychometric Assessment and Gender Invariance of the Polish Version of the Gaming Disorder Test. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, 2022, vol., no., pp. ISSN 1557-1874. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00929-4., Registrované v: WOS
  [1.1] DAVIDSON, Brittany I. - SHAW, Heather - ELLIS, David A. Fuzzy constructs in technology usage scales. In COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 2022, vol. 133, no., pp. ISSN 0747-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107206., Registrované v: WOS
  [1.1] TANG, Ying - LIAO, Zhenjiang - HUANG, Shucai - HAO, Jingyue - HUANG, Qiuping - CHEN, Xinxin - LIN, Shuhong - LI, YiFan - QI, Jing - SHEN, Hongxian. Development and Validation of a Risk Assessment Tool for Gaming Disorder in China: The Gaming Hazard Assessment Scale. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.870358., Registrované v: WOS
  [1.1] WU, T.Y. - HUANG, S.W. - CHEN, J.S. - KAMOLTHIP, R. - KUKRETI, S. - STRONG, C. - PONTES, H.M. - LIN, I.C. - LIN, C.Y. - POTENZA, M.N. - PAKPOUR, A.H. Translation and Validation of the Gaming Disorder Test and Gaming Disorder Scale for Adolescents into Chinese for Taiwanese Young Adults. In COMPREHENSIVE PSYCHIATRY. ISSN 0010-440X, JUL 2023, vol. 124. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2023.152396., Registrované v: WOS
 • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária. Faktory a bariéry štúdia STEM u dievčat = Factors and Barriers to girls´STEM Learning. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 73-79. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0073 (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Type: AFC
 • KOHOUTOVÁ, Klara - PAPCUNOVÁ, Jana. Nenávistné prejavy namierené na Rómov = Hate speech targeted at the Roma. In Aktuálny stav rómskych štúdií III. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Eduard Lukáč, Peter Káša. 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2023, s. 99-116. ISBN 978-80-89614-90-5. (Vega č. 2/0117/23 : Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov. Aktuálny stav rómskych štúdií III. : medzinárodná vedecko-odborná konferencia) Type: AFD
 • KOSAKOWSKA-BEREZECKA, Natasza - BOSSON, Jennifer K. - JUREK, Paweł - BESTA, Tomasz - OLECH, Michał - PITEROVÁ, Ivana. Gendered Self-Views Across 62 Countries: A Test of Competing Models. In Social Psychological and Personality Science, 2023, vol. 14, no. 7, p. 808-824. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 2.404 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1948550622112968 Type: ADCA
 • KURUTZOVÁ, Petra - KOHOUTOVÁ, Klara. Zlepšovanie digitálnych a komunikačných zručností dospelých Rómov na Luníku IX = Improving digital and communication skills of Roma adults at Luník IX. In Aktuálny stav rómskych štúdií III. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Eduard Lukáč, Peter Káša. 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2023, s. 117-128. ISBN 978-80-89614-90-5. (Aktuálny stav rómskych štúdií III. : medzinárodná vedecko-odborná konferencia) Type: AFD
 • LOZIAK, Alexander** - PITEROVÁ, Ivana. Populist Attitudes as a Mediator between Relative Deprivation and Conspiracy Mentality. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2023, vol. 65, no. 3, p. 262-278. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.349 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2023.03.879 (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov) Type: ADDA
 • MARTONČIK, Marcel. Registrovaná správa (registered report): stručný návod = Registered report: brief introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 305-312. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • OLEJNÍK, Milan. Issue of Czechoslovak radio in struggle against Hungarian and German propaganda. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2022, roč. 25, č. 2, s. 25-37. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2022.25.02.25-37 Type: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana** - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - ADAMKOVIČ, Matúš. Perception of Hate Speech by the Public and Experts: Insights into Predictors of the Perceived Hate Speech Towards Migrants. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2023, vol. 26, iss. 7, p. 489-498. (2022: 6.6 - IF, Q1 - JCR, 1.466 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2152-2715. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0191 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Type: ADCA
 • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2023, vol. 9, no. 3, p. 2827-2842. (2022: 5.8 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2199-4536. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] HIETANEN, Mika - EDDEBO, Johan. Towards a Definition of Hate Speech-With a Focus on Online Contexts. In JOURNAL OF COMMUNICATION INQUIRY, 2022, vol., no., pp. ISSN 0196-8599. Available on: https://doi.org/10.1177/01968599221124309., Registrované v: WOS
  [1.1] KANSOK-DUSCHE, Julia - BALLASCHK, Cindy - KRAUSE, Norman - ZEISSIG, Anke - SEEMANN-HERZ, Lisanne - WACHS, Sebastian - BILZ, Ludwig. A Systematic Review on Hate Speech among Children and Adolescents: Definitions, Prevalence, and Overlap with Related Phenomena. In TRAUMA VIOLENCE & ABUSE, 2022, vol., no., pp. ISSN 1524-8380. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15248380221108070., Registrované v: WOS
  [1.1] MAEVSKIY, Vladimir M. IMPLICIT SPEECH AGGRESSION IN THE TEXTS OF THE CONTEMPORARY BRITISH MASS MEDIA. In VESTNIK VOLGOGRADSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA-SERIYA 2-YAZYKOZNANIE, 2022, vol. 21, no. 4, pp. 111-122. ISSN 1998-9911. Dostupné na: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.8., Registrované v: WOS
  [1.1] PAKSIC, Barbara Herceg. COMPARATIVE VIEWS ON A PERMANENT CHALLENGE: HATE SPEECH SANCTIONING IN POLAND AND CROATIA. In RECOVERY OF THE EU AND STRENGTHENING THE ABILITY TO RESPOND TO NEW CHALLENGES LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS, 2022, vol., no., pp. 289-314. ISSN 2459-9425., Registrované v: WOS
  [1.2] LÓPEZ-GUTIÉRREZ, Ángel. NON-VERBAL COMMUNICATION IN HATE AND SEXIST SPEECHES HATE AND SEXIST DISCOURSES WITHOUT WORDS. In VISUAL Review. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura, 2022-11-15, 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3717., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ZAIT, Adriana. Approaching hate speech through behavioral education suggested systemic perspective. In ACM International Conference Proceeding Series, 2022-09-22, pp. 1-5. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3551504.3551560., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BALLASCHK, Cindy - SCHULZE-REICHELT, Friederike - WACHS, Sebastian et al. Ist das (schon) Hatespeech? – Eine qualitative Untersuchung zum Verständnis von Hatespeech unter pädagogischem Schulpersonal. In Zeitschrift für Bildungsforsch, 2022, vol. 12, no. 3, p. 579–596. ISSN 2190-6890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s35834-022-00367-1
  [3.1] NIEBUHR, Oliver - NEITSCH, Jana. The truth below the surface: towards quantifying and understanding the evaluation of German and Danish hate speech with EEG biosignals. In Journal of Speech Sci. [online], 2022, vol. 11, e022004 [cit. 2022-12-12]. ISSN 2236-9740. Dostupné na: https://doi.org/10.20396/joss.v11i00.16153
 • PAPCUNOVÁ, Jana - WHITTEN, Suzanne. „Každý si myslí, aký tu máme ľahký život.“ Skúsenosti Slovákov a Čechov s nenávistnými prejavmi v postbrexitovom a postkonfliktnom Severnom Írsku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 27. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Type: AFG
 • PAPCUNOVÁ, Jana - LIPTÁKOVÁ, Erika. Vnímanie nenávistných prejavov voči migrantom v kontexte ľudských hodnôt = Perception of hate speech against migrants in the context of human values. In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 17. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Type: AFH
 • PETHÖ, Tatiana - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. General and technology self-efficacy among university students – Preliminary findings. In Psychological Applications and Trends 2023. Editori: Clara Pracana, Michael Wang ; recenzenti: Abdulqawi Salim Alzubaidi, Adilia Silva, Aleksandra Huić. - Lisboa : inScience Press, 2023, p. 591-595. ISBN 978-989-35106-0-5. ISSN 2184-3414. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). InPACT 2023 : International Psychological Applications Conference and Trends) Type: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Predikcia populistických postojov na Slovensku = Prediction of populist attitudes in Slovakia. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 361-367. ISBN 978-80-89524-86-0. (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Type: AAB
 • ROPOVIK, Ivan - MARTONČIK, Marcel** - BABINČÁK, Peter - BANÍK, Gabriel - VARGOVÁ, Lenka - ADAMKOVIČ, Matúš. Risk and protective factors for (internet) gaming disorder: A meta-analysis of pre-COVID studies. In Addictive behaviors, 2023, vol. 139, art. no. 107590. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.328 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4603. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107590 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Type: ADCA
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - GALLOVÁ, Miroslava. Zmeny v štruktúre zamestnanosti žien (Košice, 1881 - 1910) = Changes in the pattern of female employment (Košice, 1881 - 1910). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 1, s. 67-93. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.1.67-93 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Type: ADNB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Cultural Resources of the Upper-Bodrogköz Region. In Creative Region III. Abstracts of the workshop : Cultural and social innovations, sustainability and creative tourism. - Miškolc : University of Miskolc, 2023, p. 57-58. ISBN 978-963-358-288-6. Type: AFG
 • SUDZINA, František** - DOBEŠ, Marek - PAVLÍČEK, Antonín. Towards the psychological profile of cryptocurrency early adopters: overconfidence and self-control as predictors of cryptocurrency use. In Current Psychology, 2023, vol. 42, no. 11, p. 8713-8717. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.661 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02225-1 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] MARTIN, Brett A. S. - CHRYSOCHOU, Polymeros - STRONG, Carolyn. Crypto freedom! Effects of trait reactance and regulation content on intention to buy cryptocurrency. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2022, vol. 194, no., pp. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111659., Registrované v: WOS
  [1.1] MOROSAN, Adrian - OPRISAN, Oana - STOICA, Eduard Alexandru - TILEAGA, Cosmin. Students' Perception Regarding the Cryptocurrencies. In REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, 2023, vol. 15, no. 1, pp. 463-481. ISSN 2066-7329. Dostupné na: https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/706., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Liang - XIAO, Wenyi - HUANG, Dequan. Does Fintech affect the psychological traits of managers? Based on the perspective of manager overconfidence. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 2022, vol. 13, no., pp. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1008944., Registrované v: WOS
 • SWAMI, Viren** - TRAN, Ulrich S. - STIEGER, Stefan - AAVIK, Toivo - RANJBAR, Hamed Abdollahpour - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PROKOP, Pavol. Body appreciation around the world: Measurement invariance of the Body Appreciation Scale-2 (BAS-2) across 65 nations, 40 languages, gender identities, and age. In Body image, 2023, vol. 46, p. 449-466. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1740-1445. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.07.010 Type: ADCA
 • SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii ; editorky: Patrícia Fogelová, Veronika Szeghy-Gayer. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023. 155 s. ISBN 978-80-974469-0-1 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Type: FAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Emlékezetpolitika és Márai-projekt a posztszocialista Kassán. In Közép-európai horizontok : A Közép-Európa Kutatóintézet évkönyve I. 1. vyd. - Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023, s. 87-107. ISBN 978-963-531-924-4. Type: AECA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Dél-szlovákiai magyar közalkalmazottak a változó világban - kassai esettanulmány a személyi kontinuitás kérdéséről, 1938-1948. In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 137-145. ISBN 978-606-773-035-7. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Type: BEE
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Štefan Gaučík: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2023, roč. 157, č. 3, s. 612-614. ISSN 0039-8098. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1707-5. Type: EDI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. ABLOVATSKI, Eliza. Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 300 p. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-3. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919 / ABLOVATSKI, Eliza. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - ISBN 978-0-521-76830-6. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/casopis/2023/1/pdf/ablovatski-eliza-revolution-and-political-violence-in-central-europe-the-deluge-of-1919-cambridge-cambridge-university-press-2021-300-p Type: EDI
 • Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. V rokoch 2007-2021 vychádzal pod názvom Človek a spoločnosť. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/. ISSN 1335-3608 Type: FAI
 • VARGOVÁ, Lenka - MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela - FEDÁKOVÁ, Denisa - LAČNÝ, Martin - BABJÁKOVÁ, Jaroslava - ŠLOSÁRIKOVÁ, Martina - BABINČÁK, Peter - ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ, Matúš. Slovak parents' mental health and socioeconomic changes during the COVID-19 pandemic. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 13, art. no. 934293. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.934293 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus