Information Page of SAS Organisation

Institute of Economic Research

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Type: ADCA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1013-1034. (2018: 0.843 - IF, Q3 - JCR, 0.332 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast). Type: ADDA
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: AAB
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In IES Working Papers [elektronický zdroj], 2020, no. 10, p. 1-37. Dostupné na internete: <https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6234/lang/en>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Type: GHG
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Atraktivita krajiny pre štúdium a zamestnanie : prípad Slovenska = Country Attractiveness to Study and Job Career: Case of Slovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.V.2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 44-55. ISBN 978-80-89753-32-1.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2019: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita výskumníkov v Európskom výskumnom priestore z rodového pohľadu = Researcher's Mobility in the European Research Area from a Gender Perspective. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník z XIX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 3. máj 2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-89753-36-9.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Manažérstvo životného prostredia 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Migrácia za prácou - potencionálne ohrozenie krajín pôvodu? = The labour migration - potential threat to the countries of origin? In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 227-234. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-227__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2019 = Global existential risks, state of the research in the world and in the Slovakia - 2019. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-74__KlinecI__f4a.pdf>(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KOŠTA, Ján. Transformácia rodinnej politiky Slovenskej republiky v súvislosti s jej hlavnými cieľmi - demografickým vývojom a eliminovaním chudoby = Transformation og Family Policy of the Slovak Republic in Respect to its Main Objectives - Demographic Development and Elimination of Poverty. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-555-2404-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Type: AFD
 • MARTINÁK, Dávid. Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 = The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 1, s. 42-61. ISSN 0032-3233.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Type: ADCA
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Quantifying the Energy Security of Selected EU Countries. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 276-284. (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Type: ADMB
 • ONDROVIČ, Adrián. Predčasné úmrtia zo znečisteného ovzdušia v krajských mestách Slovenska v roku 2017 = Premature deaths caused by air pollution in regional capital cities in Slovakia in 2017. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 23-34. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-23__Ondrovi%C4%8DA__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. Žilina : Strix, 2019. 274 s. ESE, 51. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/?p=2914#respond>. ISBN 978-80-89753-35-2(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: FAI
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • VOKOUN, Jaroslav. Environmentálne udržateľný rozvoj a zmena výrobnej štruktúry = Environmentally sustainable development and production. In Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník príspevkov zo IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 7. november 2019. - Žilina : Strix, 2019, s. 193-201. ISBN 978-80-89753-37-6. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_SES__p-193__VokounJ_enviro_a_vyroba_f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Sustainability - Environment - Safety 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Vyľudňovanie sídiel = The depopulation of areas. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 35-44. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-35__VokounJ___f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus