Information Page of SAS Organisation

Institute of Economic Research

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Type: ADCA
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v Slovenskej republike = Mobility of talented workers in the Slovak Republic. Rec. Tomáš Jeck, Karol Morvay. In Working papers, 2020, č. 107, s. 1-34. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p403>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov). Type: AEDA
 • BRZICA, Daneš. New National Development Fund in the Czech Republic = 체코의 국가개발기금 설립 추진 현황 및 전망. In EMERICs, 2019, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=272463&mid=a10200000000&&search_option=ALL&search_keyword=%EC%B2%B4%EC%BD%94&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=1&currentPage=2&pageCnt=10>. Type: BDE
 • BRZICA, Daneš. Economic situation in the Czech Republic and measures adopted by the government to mitigate negative impact of COVID-19 = 체코의 경제 상황과 코로나19에 따른 피해 완화를 위한 정부조치. In EMERICs, 2020, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=304377&mid=a10200000000&&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10>. Type: BDE
 • BRZICA, Daneš. Current challenges of road transport in Slovakia: investment in motorways and toll = 슬로바키아 도로교통의 현 난제 - 자동차도로 및 통행료에 대한 투자. In EMERICs, 2020, p. 1-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=301730&mid=a10200000000&&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=&search_tagkeyword=&systemcode=07&search_region=&search_area=&currentPage=1&pageCnt=10>. Type: BDE
 • BRZICA, Daneš. Recent development of excellent Slovak ICT company ESET : interview = 슬로바키아 ICT 기업 ESET 소개: 현지전문가 인터뷰. In NIPA (National ICT Promotion Agency), 2019, 27. december, pp. 1-3. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.globalict.kr/news/interview/interview.do?menuCode=010300#>. Type: GHG
 • DEEV, Oleg - LYÓCSA, Štefan. Connectedness of financial institutions in Europe : a network approach across quantiles. In Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, 2020, vol. 550, art. no. 124035. (2019: 2.924 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0378-4371.(APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ZHANG, Yizhuo - CHEN, Rui - MA, Ding. A Weighted and Directed Perspective of Global Stock Market Connectedness: A Variance Decomposition and GERGM Framework. In SUSTAINABILITY, 2020, vol. 12, no. 11, art. no. 4605., Registrované v: WOS

 • DOMONKOS, Tomáš. Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie = Inequalities and Economic Growth in EU Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 4, s. 405-422. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233. Dostupné na internete: <https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/04/02.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Type: ADCA
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1013-1034. (2018: 0.843 - IF, Q3 - JCR, 0.332 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast). Type: ADDA

  Citácie:
  [3.1] HARTVIG, Áron – MADARI, Zoltán. A Brexit lehetséges hatása a magyar külkereskedelemre: Analysing the potential impact of Brexit on Hungarian foreign trade. In Statisztikai Szemle, 2020, fol. 98, év. 10, sz. 1185–1211. Dostupné na: https://doi.org/10.20311/stat2020.10.hu1185

 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Selected aspects of the US-China trade dispute. In The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, September 10–12, 2020; Prague, Czech Republic. - Slaný : Melandrium, 2020, p. 258-267. ISBN 978-80-87990-22-3. Dostupné na internete: <https://msed.vse.cz/msed_2020/article/270-Dovalova-Gabriela-paper.pdf>(VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. APVV-15-0765 : Nerovnosť a ekonomický rast. The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference). Type: AFC
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: AAB
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In IES Working Papers [elektronický zdroj], 2020, no. 10, p. 1-37. Dostupné na internete: <https://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/6234/lang/en>(VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Type: GHG
 • FIŠERA, Boris - HOJDAN, David - ŠIRAŇOVÁ, Mária** - ZELENÁK, Karol. Intergrated Financial Crises Database – Technical Note. 2020. [13 s.]. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/projects/Technical%20Note%202021.pdf>(APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Type: GHG
 • FRANK, Karol - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - RADVANSKÝ, Marek - ŠTEFÁNIK, Miroslav - ZACHAR, Jakub. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík = Modelling of regional development in SR and evaluation of the effectiveness of regional policies. Rec. Ján Haluška, Mária Vojtková. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7144-307-0(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Type: AAB
 • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : Zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce [Economic Development of Slovakia in 2019: Focus on: Slower Productivity Growth Lagging behind Labour Costs]. Rec. Edita Nemcová, Eva Pongrácz. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. 125 s. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/400_hv-2020-final_sr-20820.pdf>. ISBN 978–80–7144–311–7(VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia). Type: AAB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia : Path from Crisis to Recovery. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 7, s. 651 – 676. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035.(APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce). Type: ADDA
 • GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan**. What drives U.S. financial sector volatility? : A Bayesian model averaging perspective. In Research in International Business and Finance, 2020, vol. 51, art. no. 101095. (2019: 1.801 - IF, Q2 - JCR, 0.640 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0275-5319.(APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AHMED, Walid M.A. Stock market reactions to domestic sentiment: Panel CS-ARDL evidence. In Research in International Business and Finance. ISSN 02755319, 2020-12-01, 54, pp., Registrované v: SCOPUS

 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. Geographies of tacit knowledge transfer: Evidence from the European co-authorship network. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 2, p. 98-111. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Type: ADCA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Atraktivita krajiny pre štúdium a zamestnanie : prípad Slovenska = Country Attractiveness to Study and Job Career: Case of Slovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.V.2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 44-55. ISBN 978-80-89753-32-1.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2019: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita výskumníkov v Európskom výskumnom priestore z rodového pohľadu = Researcher's Mobility in the European Research Area from a Gender Perspective. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník z XIX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. - 3. máj 2019, Bratislava. - Žilina : Strix, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-89753-36-9.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Manažérstvo životného prostredia 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Migrácia za prácou - potencionálne ohrozenie krajín pôvodu? = The labour migration - potential threat to the countries of origin? In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 227-234. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-227__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2019 = Global existential risks, state of the research in the world and in the Slovakia - 2019. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-74__KlinecI__f4a.pdf>(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan - SOTNÍK, Alexander. I. Klinec: Slovensko nemá dlhodobú stratégiu a víziu rozvoja spoločnosti : [rozhovor]. In LogistikaDnes.sk : magazín, 2020, roč. 1, č. 9, s. 24-28. Dostupné na internete: <https://logistikadnes.sk/wp-content/uploads/2020/11/Logistika-Dnes-Magaz%C3%ADn-9.pdf>. Type: GHG
 • KLINEC, Ivan. Rozhovor s futurológom: Ako sa pripraviť na alternatívne scenáre budúcnosti? = Interview with a futurist - how to prepare yourself for alternative scenarios of the future? In Tempest, 2020, 12. september, [5,3 NS]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.tempest.sk/rozhovor-s-futurologom-ako-sa-pripravit-na-alternativne-scenare-buducnosti--5eb.html/>. Type: GHG
 • KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Selected Aspects of the Minimum Wage in the Slovak Republic and EU Countries. In Contemporary Economic Discourse : Interdisciplinary Dimensions and Practices. - Mainz : Logophon Verlag GmbH, 2020, s. 44-55. ISBN 978-3-936172-58-4.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: AECA
 • KOŠTA, Ján. Transformácia rodinnej politiky Slovenskej republiky v súvislosti s jej hlavnými cieľmi - demografickým vývojom a eliminovaním chudoby = Transformation og Family Policy of the Slovak Republic in Respect to its Main Objectives - Demographic Development and Elimination of Poverty. In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 249-262. ISBN 978-80-555-2404-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Type: AFD
 • LYÓCSA, Štefan** - MOLNÁR, Peter. Stock market oscillations during the corona crash : the role of fear and uncertainty. In Finance Research Letters, 2020, vol. 36, art. no. 101707. (2019: 3.527 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Type: ADCA
 • LYÓCSA, Štefan - BAUMÖHL, Eduard - VÝROST, Tomáš - MOLNÁR, Peter. Fear of the coronavirus and the stock markets. In Finance Research Letters, 2020, vol. 36, art. no. 101735. (2019: 3.527 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Type: ADCA
 • LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - PLÍHAL, Tomáš - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin. In Journal of Economic Dynamics and Control, 2020, vol. 119, art. no. 103980. (2019: 1.204 - IF, Q3 - JCR, 1.169 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0165-1889. Type: ADCA
 • MARTINÁK, Dávid. Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 = The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2020, roč. 68, č. 1, s. 42-61. (2019: 0.351 - IF, Q4 - JCR, 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0032-3233.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN). Type: ADCA
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Quantifying the Energy Security of Selected EU Countries. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 276-284. (2019: 0.371 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Type: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Driving Fundamentals of Natural Gas Price in Europe. In International journal of energy economics and policy, 2020, vol. 10, no. 6, p. 318-324. (2019: 0.371 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2146-4553.(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Type: ADMB
 • ONDROVIČ, Adrián. Predčasné úmrtia zo znečisteného ovzdušia v krajských mestách Slovenska v roku 2017 = Premature deaths caused by air pollution in regional capital cities in Slovakia in 2017. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 23-34. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-23__Ondrovi%C4%8DA__f4a.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Liliya - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Measuring of Inequality of Opportunity : Parametric Approach. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 5, s. 455-476. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Type: ADDA
 • Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. Žilina : Strix, 2019. 274 s. ESE, 51. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/?p=2914#respond>. ISBN 978-80-89753-35-2(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: FAI
 • SCHUCHANKOVA, M. - URBAN, J. - GANOVSKA, M. - TIBENSKA, E. - SZABOOVA, K. - TEDLOVA, E. - SANDOR, F. - MAJER, I. - BOBOVCAK, M. - JONNER, I. - KÖNIG, Brian - BUCOVA, M. TREM-1 and TREM-2 Expression on CD14(+) Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Pulmonary Sarcoidosis and Hypersensitivity Pneumonitis in the Context of T Cell Immune Response. In Mediators of inflammation, 2020, art. no. 9501617, 9 p. (2019: 3.758 - IF, Q2 - JCR, 1.204 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-9351. Type: ADCA
 • SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. In Institutions and Economies, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70. (2019: 0.190 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 2232 – 1640. Dostupné na internete: <https://ijie.um.edu.my/article/view/26889/12319>(VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADMB
 • STANĚK, Peter. Vízia Slovenska = Vision of Slovak Republic. In Slovak Journal of Health Sciences : professional and scientific journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2020, roč. 11, č. 1, p. 42-70. ISSN 1338-161X. Dostupné na internete: <https://fzv.ucm.sk/sk/2020-12/>(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Type: ADFB
 • STANĚK, Peter. Bezpečnostné protokoly v prírode = Security Protocols of the Nature. In Slovak Journal of Health Sciences : professional and scientific journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2020, roč. 11, č. 1, p. 14-42. ISSN 1338-161X. Dostupné na internete: <https://fzv.ucm.sk/sk/2020-12/>(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)). Type: ADFB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. (2019: 0.890 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • VOKOUN, Jaroslav. Vyľudňovanie sídiel = The depopulation of areas. In Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Žilina : Strix, 2019, s. 35-44. ISBN 978-80-89753-35-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_GER__p-35__VokounJ___f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Environmentálne udržateľný rozvoj a zmena výrobnej štruktúry = Environmentally sustainable development and production. In Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník príspevkov zo IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 7. november 2019. - Žilina : Strix, 2019, s. 193-201. ISBN 978-80-89753-37-6. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2019_conference_SES__p-193__VokounJ_enviro_a_vyroba_f4a.pdf>(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Sustainability - Environment - Safety 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus