Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Economic Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian**. Hurdling through the great recession : winners and losers among post-communist EU countries in pro-poor growth. In Empirical Economics, 2021, vol. 60, pp. 893–918. ISSN 0377-7332. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00181-019-01773-7 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)) Type: ADMA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Pracovná migrácia v Európskej únii - hľadanie vhodného scenára pre jej riadenie = Labour Migration in the European Union - Finding a Suitable Scenario for its Management. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 40-48. ISBN 978-80-973460-7-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_METES__p-40__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf> (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Význam značky miesta a jeho manažovanie = The Importance of the Place Branding and its Management. In Nástroje environmentálnej politiky 2020 : recenzovaný zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. I. 2020, Bratislava. - Bratislava : Strix, 2020, s. 100-107. ISBN 978-80-973460-6-5. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_NEP__p-100__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1M__f4a.pdf> (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov. Nástroje environmentálnej politiky 2020 : medzinárodná vededká konferencia) Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Z histórie svetového futurologického myslenia II. : Ossip K. Flechtheim a vznik futurológie = From History of World Futurological Thinking II.: Ossip K. Flechtheim and the Emergence of Futurology. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 53-58. ISBN 978-80-973460-7-2. (METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Z histórie československej futurológie III. : Ota Klein a rozvoj feturológie v Československu = From the History of the Czechoslovak Futurology III: Ota Klein and the Development of Futurology in Czechoslovakia. In Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020 : recenzovaný zborník z V. medzinárodnej vedeckej konferencie, 21. II. 2020, Ružomberok. - Bratislava : Strix, 2020, s. 127-130. ISBN 978-80-973460-7-2. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_METES__p-127__KlinecI__History-CSR-Futurology-III_Ota-Klein_f4a.pdf> (METES 2020: Motivation - Education - Trust - Environment - Safety : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • KLINEC, Ivan - STUPŇAN, Igor. Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy : [rozhovor]. In Webnoviny.sk, 2021, 6. január, [2] s. ISSN 1337-0308. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.webnoviny.sk/kedy-sa-slovensko-zotavi-z-pandemie-podla-futurologa-klinca-jeden-zo-scenarov-je-ze-nikdy/> Type: GHG
 • KLINEC, Ivan - RUSKO, Miroslav. Aktuálne globálne existenciálne riziká v kontexte konferencie GER 2020 : predslov = Current Global Existential Risks in the Context of the GER 2020 Conference: Preface. Ivan Klinec - Miroslav Rusko. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 11-13. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-11__KlinecI_RuskoM__Predhovor__f4a-2.pdf> (Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: GII
 • MARTINÁK, Dávid. Overeducation of tertiary education graduates in Slovakia : relationship with the field of study. In SINAPPSI : Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, 2020, vol. X, no. 3, pp. 93-110. ISSN 2532-8549. Dostupné na internete: <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/817> (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Type: ADEB
 • ONDROVIČ, Adrián. Vybrané ekologické dopady pandémie COVID-19 a niektoré ich efekty = Selected Ecological Impacts of the COVID-19 Pandemic and some of their Effects. In Globálne existenciálne riziká 2020 : zborník z X. medzinárodnej vedeckej konferencie - 10. september 2020, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. - Bratislava : Strix, SSŽP, 2020, s. 47-51. ISBN 978-80-973460-4-1. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2020_conference_GER__p-47__Ondrovi%C4%8DA__f4a-2.pdf> (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2020 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Type: FAI
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Creating the illicit capital flows network in Europe – Do the net errors and omissions follow an economic pattern? In International Review of Economics and Finance, 2021, vol. 71, pp. 955-973. ISSN 1059-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.020 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Type: ADCA
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav** - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country - Slovakia. In International Journal of Microsimulation, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 102-113. (2019: 0.213 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 1747-5864. Dostupné na: https://doi.org/10.34196/ijm.00220 (APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Type: ADMB
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Does Capital Flight Harm Domestic Investment? : An Empirical Investigation from a Panel of Emerging and Advanced Europe. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 8, s. 135-157. ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.02 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus