Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Economic Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ABILLE, Adamu Braimah** - MUMUNI, Sulemana. Tax incentives, ease of doing business and inflows of FDI in Africa : Does governance matter? In Cogent Economics & Finance, 2023, vol. 11, iss. 1, art. no. 2164555. (2022: 1.9 - IF, 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2332-2039. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164555 Type: ADMB
 • ABILLE, Adamu Braimah** - KILIÇ, Esin. Asymmetric modeling of the public debt–economic growth nexus in Ghana. In Review of Economics and Political Science, 2023, vol. 8, iss. 2, pp. 108-122. (2022: 1.6 - IF). ISSN 2631-3561. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/REPS-03-2022-0022 Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, vol. 14, iss., pp. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.576 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Firm performance over innovation cycle : evidence from a small European economy. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 40. (2022: 0.958 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00298-9 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina - JECK, Tomáš. Mapping the Literature on International Student Migration. In Economic and Social Development : 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Lana Lovrencic Butkovic. - Varaždin : Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 149-159. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. COST Action CA20115 : European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS). Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Type: AFC
 • BALBERČÁKOVÁ, Mária - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030 : Mikrosimulačný model : Komentár 01/2023 [elektronický dokument]. Rec. Marek Hlaváč a Peter Martiška. [1. vyd.]. [Bratislava] : [Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky], 2023. 12 s. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/25814.pdf Type: GHG
 • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income inequality as long-term conditioning factor of monetary transmission to bank rates. In Economic modelling, 2023, vol. 128, art. no. 106492. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-9993. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106492 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. VEGA č. 1/0476/21 : Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu) Type: ADCA
 • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan. Ekonomická závislosť a vek odchodu do dôchodku na Slovensku = Economic dependency and the retirement age in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 10. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • FIŠERA, Boris - HORVATH, Roman - MELECKÝ, Martin. Natural Disasters and Debt Financing Costs. In Climate Change Economics, 2023, vol. 14, no. 3, art. no. 2350015. (2022: 2.3 - IF, Q2 - JCR, 0.701 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2010-0086. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S201000782350015X Type: ADCA
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Low-wage mobility in Central Europe. In International Journal of Comparative Sociology, 2023, vol., iss., pp. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.638 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1745-2554. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00207152231156436 (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Type: ADCA
 • GOGORA, Matej - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2023 - 2026 = Mid-term forecast of the development of Slovak economy for years 2023 - 2026. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 11. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • HERASIMAU, Raman. Vplyv imigrantov na agregovaný deficit životného cyklu na Slovensku = The impact of immigrants on aggregate life cycle deficit in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 12. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - MORVAY, Karol. Vývoj (ne)zamestnanosti v SR – tlmiaci faktor makroekono-mickej nestability a reálnej divergencie? = (Un)Employment developments in the SR - a dampening factor for macroeconomic instability and real divergence? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 13-14. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • KHARIN, Sergei. Spatial Price Transmission Between Pigmeat Markets in Visegrad Countries : a Generalized Additive Modelling Approach. Rec. Ivan Lichner, Martin Hudcovsky. In Working papers, 2023, č. 113, s. 1-41. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/428_wp_sergei_kharin_08082023_final.pdf (09I03-03-V01-00054 : Plán obnovy - komponent 9) Type: AEDA
 • KHARIN, Sergei - LICHNER, Ivan. How wiggly is the price transmission between pig meat markets in Visegrad countries? In Proceedings - of the 32nd International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXXII : Human Capital and Education in Agriculture. Ed. Tomšík Karel. - 2023 : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Praha, s. 127-142. ISBN 978-80-213-3309-3. ISSN 2464-478. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. 09I03-03-V01-00054 : Plán obnovy - komponent 9. Agrarian perspectives. Human Capital and Education in Agriculture : International Scientific Conference) Type: AFC
 • KHARIN, Sergei. Priestorový prenos cien medzi trhmi s bravčovým mäsom vo vyšehradských krajinách: GAM Prístup = Spatial Price Transmission Between pork-meat Markets in Visegrad Countries: A GAM Approach. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 15. ISBN 978-80-88946-94-6. (EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Bojíte sa robotov? Vzdelávajte sa! = Afraid of robots? Get trained! In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 16. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • LICHNER, Ivan. Je starnutie populácie faktorom migrácie medzi krajinami EÚ? = Is ageing driving the intra-EU migration? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 17. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023 = Book of abstracts EKOMSTAT 2023. Ed. Ivan Lichner. 1. vyd. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. 23 s. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2023.pdf. ISBN 978-80-88946-94-6 (EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Prognóza nahradzovania pracovnej sily na slovenskom trhu práce = Forecast of labour force replacement on the Slovak labour market. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 18. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Low Wage Mobility in Central Europe. In 8th European User Conference for EU-Microdata. - Mannheim : University of Mannheim, 2023, [2] p. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. European User Conference for EU-Microdata) Type: GHG
 • MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky : Dôvody nášho zaostávania. In Pravda, 2023, 16.2. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/ Type: GII
 • MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda, 2023, 12.1. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/ Type: GII
 • OBADI, Saleh Mothana**. The Yemeni International Trade with the USA before the "Arab Spring". In Current Aspects in Business, Economics and Finance. Vol. 7. 1. ed. - [Hooghly] : B P International, 2023, pp. 77-99. ISBN 978-81-19039-14-2. Dostupné na: https://doi.org/10.9734/bpi/cabef/v7/3676C (VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu) Type: ABC
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Examining the Drivers of Natural Gas Price in Europe- Focus on the Role of Speculators. In International journal of energy economics and policy, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 356-366. (2022: 0.309 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2146-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.32479/ijeep.14109 (VEGA č. 2/0003/23 : Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energetickú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku) Type: ADMB
 • OSTRIHOŇ, Filip** - ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Reassessing the Public Debt Threshold in the EU : Do Macroeconomic Conditions Matter? In Panoeconomicus, 2023, vol. 70, no. 1, pp. 47-69. (2022: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.3 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2217-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.2298/PAN181114007O (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] RAMZAN, M. et al. Role of institutional quality in debt-growth relationship in Pakistan: An econometric inquiry. In HELIYON, 2023, vol. 9, iss. 8, art. no. e18574. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18574, Registrované v: WOS
 • PÁLENÍK, Viliam. Menová reforma 1953 - menové a sociálne aspekty = Monetary reform 1953 - monetary and social aspects. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 21. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Lilia Y. - IBRAGIMOVA, Zulfiya F. - FRANTS, Marina V. Opportunities and Achievements in the Field of Education in Russia and the Visegrad Countries = Возможности и достижения в области образования: Россия и Вишеградская группа стран. In Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2023, no. 2, pp. 111-128. ISSN 0869-0499. Dostupné na: https://doi.org/10.31857/S0869049923020077 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Type: ADEB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Inequality of Opportunity in Education : the Visegrad Countries Case. In Statistika, 2023, roč. 103, č. 2, s. 153-170. (2022: 0.2 - IF, 0.179 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0322-788X. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/stat.2022.57 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Type: ADMA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - ZELENAK, Karol. Every crisis does matter : Comparing thedatabases of financial crisis events. In Review of International Economics, 2023, vol. 31, iss. 2, pp. 652-686. (2022: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.584 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 0965-7576. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/roie.12640 (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] ZHOU, Lu. A Novel Method of Enterprise Financial Early Warning Based on Wavelet Chaos Algorithm. In XU, Z. et al. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, vol. 172, pp. 180-188. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31860-3_19, Registrované v: SCOPUS
 • VAŇKOVÁ, Veronika - PAUHOFOVÁ, Iveta. Stredná vrstva v Európe má dobré časy za sebou. Pocit blahobytu čakajú ďalšie otrasy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2023, 20.7. ISSN 1335-0684. Dostupné na internete: https://www.trend.sk/ekonomika/stredna-vrstva-europe-ma-dobre-casy-sebou-pocit-blahobytu-cakaju-dalsie-otrasy Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus