Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Economic Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ABILLE, Adamu Braimah** - MEÇIK, Oytun. Macro-determinants of current account balance performance in selected African countries. In Journal of Social and Economic Development, 2024, vol., iss., pp. ISSN 2199-6873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40847-023-00298-1 Type: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Type: ABD
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 202, vol., iss., pp. ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] KLIMOVA, Viktorie, GLITTOVA, Klaudia, ZITEK, Vladimir. Innovation vouchers and cooperation: a different approach in two countries with a shared history. In Eastern Journal of European Studies, SSN 2068-651X. 2023, vol. 14, no. 2, pp. 22-44. IDostupné na: https://doi.org/10.47743/ejes-2023-0202, Registrované v: WOS
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Motivation, self-selection and effects of the business advice program in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2024, vol. 52, no. 3, pp. 283-311. (2023: 0.272 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1476-1297. Type: ADMB
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Pracovná mobilita a zmena štruktúry ekonomiky = Labor Mobility and Change in the Economy Structure. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2023 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. októbra 2023, Trenčianske Teplice, Slovenská republika. Ed. Marcel Kordoš ; rec. Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková et al. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2024, s. 17-26. ISBN 978-80-8075-XXX-X. Dostupné na internete: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2023/Zbornik.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • Daneš Brzica – Perspektívy nemeckej ekonomiky. In Názor : pohľad na svet okolo nás - úvahy a názory, 2024, 2.2., nestr. Dostupné na internete: https://www.nazor.info/danes-brzica-perspektivy-nemeckej-ekonomiky/ Type: GII
 • CUPÁK, Andrej** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Fear of the Dark : Inflation Experiences and Subjective Well-being. In Economics Letters, 2023, vol. 233, art. no. 111434. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.679 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-1765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111434 (GV-2022-4-P15-Z2 : Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky. APVV-20-0359) Type: ADCA
 • FIŠERA, Boris. Exchange rates and the speed of economic recovery : The role of financial development. In Economic systems, 2024, vol. 48, iss. 1, art. no. 101165. ISSN 0939-3625. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101165 Type: ADCA
 • KLINEC, Ivan. Prognostik, ekonóm Ivan Klinec: ako môže Slovensko naštartovať ekonomický rozvoj. In Finančné noviny, 2024, 29. január, nestr. ISSN 2644-5999. Dostupné na internete: https://financnenoviny.com/prognostik-ekonom-ivan-klinec-ako-moze-slovensko-nastartovat-ekonomicky-rozvoj/ Type: GII
 • KLINEC, Ivan. František Petrášek – zakladateľ občianskej futurológie v Československu po roku 1989. In Finančné noviny, 2024, 30. január, nestr. ISSN 2644-5999. Dostupné na internete: https://financnenoviny.com/frantisek-petrasek-zakladatel-obcianskej-futurologie-v-ceskoslovensku-po-roku-1989/ Type: GII
 • KUČERÍK, Branislav - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Implementácia politiky súdržnosti v členských krajinách Európskej únie medzi rokmi 2014 – 2022 = Implementation of the cohesion policy of the European Union between the years 2014 – 2022. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 2, s. 50-65. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2023/fss0223_104.pdf (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Type: ADFB
 • LICHNER, Ivan** - OSTRIHOŇ, Filip. Estimation of Price and Income Elasticity of Demand for Tobacco Cigarettes in Slovakia. In Tobacconomics Working Paper Series, 2024, no. 24/4/1, pp. 1-43. Dostupné na internete: https://www.tobacconomics.org/files/research/913/ier-sas-t2-working-paper-2024-final-md.pdf Type: GHG
 • MARTIŠKA, Peter. Modelling the Sustainability and Adequacy of the Pension System : Cross-country analysis. In Research Papers IER SAS = Výskumné práce EÚ SAV, 2024, roč. 1, č. 1, v tlači. Type: ADFB
 • MARTIŠKA, Peter - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling the disability insurance claims in Slovakia. In IMA 2024 : Book of Abstracts: 9th World Congress of the International Microsimulation Association (IMA) at the University of Vienna from 8 to 10 January 2024. - Vienna : The Austrian Institute of Economic Research (WIFO), 2024, nestr. Dostupné na internete: https://ima-2024.wifo.ac.at/content/abstracts/stefanik.html (International Microsimulation Association : World Congress) Type: BFA
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Forecast of labor force replacement on the Slovak labor market. In IMA 2024 : Book of Abstracts: 9th World Congress of the International Microsimulation Association (IMA) at the University of Vienna from 8 to 10 January 2024. - Vienna : The Austrian Institute of Economic Research (WIFO), 2024, nestr. Dostupné na internete: https://ima-2024.wifo.ac.at/content/abstracts/miklosovic.html (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0124/24 : Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore. International Microsimulation Association : World Congress) Type: GII
 • MUMUNI, Sulemana** - ABILLE, Adamu Braimah. Do trade liberalization and external debt offset income inequality? : New evidence from selected African countries. In Cogent Economics & Finance, 2023, vol. 11, iss. 2, art. no. 2241228. (2022: 1.9 - IF, 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2332-2039. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2241228 Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] DIALLO, Mariam Amadou - D'HAESE, Marijke - BUYSSE, Jeroen. Growth, fiscal and welfare implications of trade liberalization in Africa: A macro-micro modeling assessment of the Senegalese economy. In AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, 2024, vol., no., pp. ISSN 1017-6772., Registrované v: WOS
 • ONDROVIČ, Adrián. Premature deaths from fine particles PM2.5 air pollution in regional capitals of Slovakia during 2016–2020 period. In Central European Journal of Public Health, 2023, vol. 31, no. 4, pp. 256-264. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.367 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.21101/cejph.a7748 (VEGA č. 2/0060/23 : Konvergencia a polarizácia vo svetovej ekonomike) Type: ADCA
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Statistical omissions as the stabilizing factor of net foreign assets in EU countries. In International Economics, 2024, vol. 178, art. no. 100485. ISSN 2110-7017. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100485 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Type: ADMB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus