Information Page of SAS Organisation

Institute of Economic Research

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Type: ADMB
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v podmienkach SR: analytický pohľad = Mobility of Talented Workers under Conditions of the Slovak Republic: Analytical Aspect. In Ekonomické rozhľady, 2019, roč. 48, č. 1, s. 5-23. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov). Type: ADFB
 • BRZICA, Daneš. 2019 Analysis of Slovak state budget = 2019 슬로바키아 국가예산 분석. In EMERICs, 2019, p. 1-5. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=262144>. Type: BDE
 • BRZICA, Daneš. Development of Corporate Sector in Czech Republic : Cases of Skoda Auto and CEZ Group = 스코다자동차와 철도전력공사의 사례를 통해 본 체코 경제동향. In EMERICs, 2019, p. 1-5. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=268104>. Type: BDE
 • DOMONKOS, Tomáš. Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách EÚ = Inequality and Economic Growth in EU. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 5. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan - JARDEKOVÁ, Katarína. National transfer accounts : National accounts and demography change [presentation]. 2019. 31 slides. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/NATIONAL-TRANSFER-ACCOUNTS.pdf>(Reconciling public finances and old – age social security : conference. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Type: GHG
 • LÁBAJ, Martin. Economic Impacts of Illicit Financial Flows : Multipliers Analysis. In Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Eduard Baumöhl, Zuzana Brokešová ... [et al.]. - Bratislava : EKONOM, 2019, p. 101-107. ISBN 978-80-225-4609-6.(Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : International Conference. APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Type: AFD
 • LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Príčiny a dôsledky zaostávania v čerpaní prostriedkov EŠIF v programovom období 2014-2020 = The causes and consequences of lagging behind in the absorption of ESIF funds in the 2014-2020 programming period. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 7-8. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • LICHNER, Ivan. Integrovaný ekonometrický input-output model a jeho regionalizácia = Integrated econometric input-output model and its regionalization. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 9. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. Zostavovateľ Ivan Lichner. Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. 17 s. Dostupné na internete: <http://www.ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2019_final.pdf>. ISBN 978–80–88946–86-1(EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: FAI
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country -Slovakia : [presentation]. Galway, Ireland : National University of Ireland, 2019. 1-27 slides. Dostupné na internete: <http://www.conference.ie/content/72.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce). Type: GII
 • OBADI, Saleh Mothana - GARDOŇOVÁ, Kristína. How does the Production of Unconventional Resources of Energy Influence Energy Security : Empirical Approach. In International journal of energy economics and policy, 2019, vol. 9, no. 5, p. 46-54. ISSN 2146-4553.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu). Type: ADMB
 • ONDROVIČ, Adrián. Alternatívny pohľad na príčiny globálneho otepľovania a [ne]reálny boj s klimatickými zmenami = Alternative view on global warming causes and [un]real struggle with climate change. In Globálne existenciálne riziká 2018 : zborník z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. december 2018, Bratislava. - Žilina : Strix, 2018, s. 17-24. ISBN 978-80-89753-26-0.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: AFD
 • OSTRIHOŇ, Filip. Projections based on long-run macroeconomic model of Slovakia [presentation]. 2019. 40 slides. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/PROJECTIONS-BASED-ON-LONG-RUN-MACROECONOMIC-MODEL-OF-SLOVAKIA.pdf>(Reconciling public finances and old – age social security : conference. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Type: GHG
 • OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian. Projekcie generované dynamickým dlhodobým makroekonomickým modelom Slovenska [elektronický zdroj]. 42 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.penage.sav.sk/wp-content/uploads/dlhodoby_model_.pdf>(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Type: GHG
 • PÁLENÍK, Viliam. Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia = Impact of aging of Slovak population on costs of old-age pension security - risks and possible solutions. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odtvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; recenzenti Oľga Ovečková, Alexander Bröstl. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 65-72. ISBN 978-80-89607-72-3.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: AFD
 • PÁLENÍK, Viliam - PÁLENÍKOVÁ, Emília. Vývoj počtu zdravotníckych vysokoškolských študentov a absolventov na Slovensku = Development of the number of health university students and graduates in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 11-12. ISBN 978–80–88946–86-1.(EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter - STEHLÍKOVÁ, Beáta. SMART regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita. Recenzenti: Vladimír Mařík, Eva Rievajová, Peter Sakál. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 120 s. ISBN 978-80-7598-418-0(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Type: AAA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Is the current understanding of a region sufficient for designing a region of the future? In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali XI vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2019, s. 115-123. ISBN 978-5-6041119-1-8.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konferencija s meždunarodnym učastiem). Type: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Limity rastu HDP Slovenskej republiky v rokoch 2019-2021 = Limits of GDP growth in the Slovak Republic in 2019-2021. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 15. ISBN 978–80–88946–86-1.(APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Type: FAI
 • STANĚK, Peter - ČIDEROVÁ, Denisa - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Kľúčové zmeny ekonomického a spoločenského vývoja : súčasnosť a budúcnosť. Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Boris Hošoff. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 129 s. ISBN 978-80-225-4577-8(Vega č. 1/0654/16 : INKLUZÍVNY EKONOMICKÝ RAST A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ EÚ SO ZAMERANÍM NA SR. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Type: AAB
 • STANĚK, Peter - MAŘÍK, Vladimír - DOLIAK, Dušan - ONDROVIČ, Adrián. Fakty a mýty o spoločnosti 5.0 : zamyslenie sa nad budúcnosťou [Facts and myths about the society]. Eva Rievajová - Aleš Procházka. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 237 s. ISBN 978-80-571-0057-7(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Type: AAB
 • STANĚK, Peter - PAUHOFOVÁ, Iveta. Súvislosti polarizácie a systémových implikácií 4. priemyselnej revolúcie = The context of polarization and systemic implications of the 4th industrial revolution. Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2019, č. 106, s. 1-32. ISSN 1337-5598.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Type: ADFB
 • STANĚK, Peter. Mozog a človek : mozog a jeho systémové štruktúry = Brain and human: brain and its system structures. In Slovak Journal of Health Sciences : Journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2019, roč. 10, č. 1, p. 48-65. ISSN 1338-161X.(VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti). Type: ADFB
 • STANĚK, Peter. Provokativní pohled na energetiku současnosti. In Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč. 7, č. 1, s. 9-11. ISSN 1805­3297. Dostupné na internete: <https://www.ic-ckait.cz/images/ESB/esb_2019-01_web.pdf>. Type: BDE
 • TURA-GAWRON, Karolina - ŠIRAŇOVÁ, Mária - FLISIKOWSKI, Karol. Priestorová dimenzia inflačných očakávaní = Spatial dimension of inflation expectations. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 20-21. ISBN 978–80–88946–86-1.(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • ZACHAR, Jakub - LICHNER, Ivan. Regionálny input-output model SR = Regional input-output model for Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019, s. 22-23. ISBN 978–80–88946–86-1.(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. EKOMSTAT 2019 : vedecká konferencia). Type: AFH
 • testovanie1. 305. 304. 315. ISBN 123. Type:

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus