Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Economic Research

International Projects

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Duration: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2023
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Frank Karol PhD.

CIRCMIGR - -

Improving circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and Czechia

Duration: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2021
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Ing. Radvanský Marek PhD.

DISKOW - Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW

Tvorba databázy poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov

Duration: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021
Program: Iné
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

National Projects

Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union

Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.

Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.

Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Frank Karol PhD.

National project: Sector-driven innovations towards an effective labor market in the Slovak Republic

Národný projekt: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike

Duration: 1. 4. 2019 - 28. 2. 2023
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Project leader: Ing. Košta Ján CSc.

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Domonkos Tomáš PhD.

Real convergence in the European union: empirical evidence and implications

Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hošoff Boris PhD.

System implications of the fourth industrial revolution and adaptation processes of the information society (economic, technological and cultural aspects)

Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Staněk Peter CSc.

SysRisk - Systemic risk on financial markets: interconnectedness of financial institutions

Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami

Duration: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Project leader: prof. Ing. Lyócsa Štefan PhD.

LM_evidence - Generating scientific information to support labour market policy making

Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce

Duration: 1. 8. 2018 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Annotation:The main objective of the project is to support the creation of labour market policies and the adjustments of the tax-benefit system through the creation of relevant, scientific information. The main objective will be achieved within the three main activities of the project. The first activity covers the processing of administrative data to produce ex-post evaluations of active labour market policy measures. Using counterfactual impact evaluation techniques, net treatment effects of particular measures will be estimated, complying with the international standards applied in policy impact evaluation. The results of the activity will thus significantly add to the existing state of knowledge about the net effectiveness of active labour market policy in Slovakia. The second activity covers further development and modifications of the VZAM microsimulation model, developed at the Institute of Economic Research of the SAS within previous APVV projects. At present, the model is applied to simulate the development in the structure of the supply side of the Slovak labour market; the change in the educational structure of the population, as well as the structure of employment by occupation and the sector of economic activity. By modifying the model, it will be possible to extend its applicability to the ex-ante simulation of changes in labour market policies and the tax-deductible system and their subsequent impact on employment, wage growth, or public finances. The application of internationally used techniques of impact evaluation usually requires smaller methodological adjustments. The reason may be both the data availability, but also specific needs of the decision-making sphere. The third activity, thus, covers the communication of specific requirements of the decision-making sphere, along with possible development of methodological innovations.

REDIMB - Balancing out the imbalances: redefining the view on macroeconomic imbalances under the european governance framework

Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia

Duration: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Jánošová Miroslava PhD.

Projects total: 12