Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geotechnics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical Synthesis of Nickel Mono- and Diselenide: Characterization and Electrical and Optical Properties. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no.17, p. 2952. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12172952 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Type: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** - CASAS-LUNA, Mariano - AUGUSTINYAK, Adrián - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - SZMUC, Kamil - KOVÁČOVÁ, Mária - ČELKO, Ladislav - SHPOTYUK, Yaroslav. Hybrid Ag0/Ag2CO3–eggshell–plant nanocomposites for antimicrobial action prepared by bio‑mechanochemical synthesis. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 6, p. 1899-1916. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02417-6 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • BODNÁR, Gergő** - KUPKA, Daniel. Electrochemical oxidation of industrial polutants in groundwater from landfil of chemical waste disposal site CHZJD Bratislava-Vrakuňa. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p. 25-29. ISBN 978-80-574-0089-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Type: AFH
 • ČELKO, Ladislav - TKACHENKO, Serhii** - CASAS-LUNA, Mariano - DYČKOVÁ, Lucie - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - KOMAROV, Pavel - DEÁK, Andrea - BALÁŽ, Matej - CRAWFORD, Deborah E. - DIAZ-DE-LA-TORRE, Sebastian - BODOKI, Ede - CIHLÁŘ, Jaroslav. High-energy ball milling and spark plasma sintering of molybdenum - lanthanum oxide (Mo-La2O3) and molybdenum – lanthanum zirconate (Mo-La2Zr2O7) composite powders. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2022, vol. 102, art. no. 105717. (2021: 4.804 - IF, Q1 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105717 Type: ADCA
 • ČERVEŇÁKOVÁ, Petra** - HANČUĽÁK, Jozef. Charakteristika prachových častíc v ovzduší. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 19-23. ISBN 978-80-553-4101-9. (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Type: AFD
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka** - ŠESTINOVÁ, Oľga - MATIK, Marek - HANČUĽÁK, Jozef - BUREŠ, Radovan. Targeted screening of contaminants and physico-chemical behaviors in permanent grass vegetation soils and agricultural soils from Eastern Slovakia. In Journal of Soils and Sediments, 2022, vol. 22, s.2448-2458. (2021: 3.536 - IF, Q2 - JCR, 0.826 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-022-03250-8 (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Type: ADCA
 • GÁBOROVÁ, Katarína - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIRMAN, Vladimír - DUTKOVÁ, Erika. Advantageous Mechanochemical Synthesis of Copper(I) Selenide Semiconductor, Characterization, and Properties. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2021, vol. 16, no. 3, p. 433-442. (2020: 4.204 - IF, Q2 - JCR, 0.823 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2095-0179. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11705-021-2066-6 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Type: ADCA
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - GUBOVÁ, M. - BALÁŽ, Matej - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 855 -867. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Type:
 • KOVÁČOVÁ, Mária** - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - BALÁŽ, Matej. The effect of high-energy ball milling on the physico-chemical properties of Thymus serpyllum L. plant. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 104. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Type: GII
 • KUDLIČKOVÁ, Zuzana** - STAHORSKÝ, Martin - MICHALKOVÁ, Radka - VILKOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej**. Mechanochemical synthesis of indolyl chalcones with antiproliferative activity. In Green Chemistry Letters and Reviews, 2022, vol. 15, no. 2, p. 474-482. (2021: 6.016 - IF, Q2 - JCR, 0.796 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-8253. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • KUSYAK, Nataliya** - KUSYAK, Andrii - PETRANOVSKA, Alla - MELNYK, Inna - GORBYK, Petro. Hg(II) ions adsorption study on DMSA-functionalized nanoscale magnetite. In Materials Today: Proceedings, 2022, vol. 62, no. 15, p. 7738-7744. (2021: 0.355 - SJR). ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.367 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Hybrid composite sorbents based on SiO2/PLGA for Fe(III) ions removal. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 4, p. 1201-1212. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01857-w (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Type: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna - TOPEL, Seda Demirel. Photocatalytic degradation of bodipy dye with a shungite based PVA hydrogel under UV-light irradiation. In Proceeding of Academic World International Conference : Antalya, Turkey, 7th – 8th April, 2022. Ed.: Dr. P. Suresh M.E, Ph.D. - Antalya, Turkey : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), April, 2022, p. 1-4. ISBN 978-93-90150-32-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFC
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Syntéza, charakterizácia a skúmanie sorpčnej kapacity hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 75-80. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna. Silica-based organo-inorganic hybrid materials with carboxyl groups for water purification. In YUCOMAT 2022 : Program and Book of abstract: «Twenty-third Annual Conference and Twelfth World Round Table Conference on Sintering XII WRTCS», Herceg Novi, Montenegro. August 29 - September 2, 2022. - Herceg Novi, Montenegro : © 2022 Materials Research Society of Serbia – MRS-Serbia, 2022, p. 119. ISBN 978-86-919111-7-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFG
 • LAZAROVÁ, Edita - KRUĽÁKOVÁ, Mária** - KRÚPA, Víťazoslav - LABAŠ, Milan - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Regime and rock identification in disintegration by drilling based on vibration signal differentiation. In International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2022, vol. 149, art. no. 104984. (2021: 6.849 - IF, Q1 - JCR, 1.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1365-1609. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104984 (VEGA 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration) Type: ADCA
 • MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. An Electrochemical Oxidation of Wastewaters through Graphene Oxide Coated Electrode. In IUPAC : Conference Proceedings - 9th International Conference on Green Chemistry 5-9 September 2022, Athens, Greece. - Athens, Greece : Association of Grek Chemists, 2022, p. 711-712. (FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Type: GII
 • MELNYK, Inna** - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MURATOVA, Myroslava. Synthesis of novel magnetically-controlled materials for sorption purposes. In International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University - GTU : Proceedings book, June 22-24, 2022, Tbilisi, Georgia. Eds.: Shishinashvili, M., Chubinidze, G.,. - Tbilisi, Georgia : IKSAD Global Publishing House, 2022, p. 1093-1099. ISBN 978-625-8323-63-4. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFC
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. - Palma, Mallorca, Spain, 2022, p. 1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Type: GII
 • MURATOVA, Myroslava - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna**. Fabrication of magnetite-based core-shell nanoparticles with bifunctional amino-/mercapto- polysilsesquioxane layers. In NANO 2022 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Abstract book, 25-27 Aug 2022, Lviv, Ukraine. - Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2022, p. 184. ISBN 978-617-8092-32-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFG
 • NOVOTNÁ, Michaela - LITECKÁ, Miroslava - ŠPAKOVÁ RASCHMANOVÁ, Jana - MARTINKOVÁ, Miroslava - BAGO PILÁTOVÁ, Martina - KUCHÁR, Juraj - JÁGER, Dávid. Synthesis and in vitro antiproliferative profile of novel isomeric aza-analogues of natural jaspine B. In Tetrahedron, 2022, vol. 103, art. no. 132570. (2021: 2.388 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-4020. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tet.2021.132570 Type: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** - GAALOVÁ, Jana - MINÁRIK, Peter - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 973. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Type: ADCA
 • PIETRAS-OŽGA, Dorota - PIATKOWSKA-SAWCZUK, Katarzyna - DURO, Gabriela - PAWLAK, Bernard - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna - GIANNAKOUDAKIS, Dimitrios A. - BARCZAK, Mariusz. Sol-gel–derived silica xerogels: Synthesis, properties, and their applicability for removal of hazardous pollutants. In Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation. - Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2022, p. 261-276. ISBN 978-0-323-90485-8. Type: ABC
 • PORODKO, Olena - FABIÁN, Martin** - KOLEV, Hristo - LISNICHUK, Maksym - ZUKALOVÁ, Markéta - VINARČÍKOVÁ, Monika - GIRMAN, Vladimír - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ŠEPELÁK, Vladimír. A novel high entropy spinel-type aluminate MAl2O4 (M = Zn, Mg, Cu, Co) and its lithiated oxyfluoride and oxychloride derivatives prepared by one-step mechanosynthesis. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 713-726. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3106 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Type: ADCA
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. Syntéza a charakterizácia nových vysoko-entropických oxidov so štruktúrou spinelov pripravených mechanochemickou syntézou. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 129-133. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Type: AFG
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. High entropy spinel MAl2O4 oxides prepared via one step mechanosynthesis. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Type: GII
 • RUČOVÁ, Dajana - DORDEVIC, Tamara - BALÁŽ, Matej - WEIDINGER, Marieluise - LANG, Ingeborg - GAJDOŠ, Andrej - GOGA, Michal**. Investigation of Calcium Forms in Lichens from Travertine Sites. In Plants, 2022, vol. 11., art. ID 620. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADMA
 • SHALABAYEV, Zhandos S.** - BALÁŽ, Matej - KHAN, Yelemira - NURLAN, Yelemira - AUGUSTYNIAK, Adrian - DANEU, Nina - TATYKAYEV, Batukhan - DUTKOVÁ, Erika - BURASHEV, Gairat - CASAS-LUNA, Mariano - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - ILIN, Alexandr - BURKITBAYEV, Mukash M. Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 11, art. no. 3390. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12081250 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** - INGRAM, Adam - BOUSSARD-PLEDEL, Catherine - BUREAU, B. - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter - MAHLOVANYI, Bohdan - SHPOTYUK, Yaroslav. The Art of Positronics in Contemporary Nanomaterials Science : A Case Study of Sub-Nanometer Scaled Glassy Arsenoselenides. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 302. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15010302 Type: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha** - GOMBOTZ, Maria - SENNA, M. - FABIÁN, Martin - BALÁŽ, Matej - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - WILKENING, Martin - GADERMAIER, Bernhard. Ionic transport in K2Ti6O13. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 1077-1088. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3166 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Type: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - BISWAJIT, Mishra - TRIPATHI, Bijay P. - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna. Direct synthesis of efficient silica-based adsorbents carrying EDTA groups for the separation of Cu(II) and Ni(II) ions. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, vol. 650, p. 129538. (2021: 5.518 - IF, Q2 - JCR, 0.758 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129538 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Type: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna** - PETRUS, O. - GUBOOVÁ, A. - ORIŇÁKOVÁ, R. - GIRMAN, Vladimír - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna - BALÁŽ, Matej - SHEPA, Jana - DUSZA, Ján. Nanoarchitectonics of binary transition metal phosphides embedded in carbon fibers as a bifunctional electrocatalysts for electrolytic water splitting. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 923, art. no. 166472. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166472 Type: ADCA
 • TÓTHOVÁ, Erika - DUVEL, Andre - WITTE, Ralf - BRAND, Richard A - KRUK, R. - SENNA, M. - DA SILVA, Klebson Lucenildo - MENZEL, Dirk - GIRMAN, Vladimír - HEGEDUS, Michal - BALÁŽ, Matej - MAKRESKI, P. - KUBUKI, Shiro - KAŇUCHOVÁ, Mária - VALÍČEK, J. - HAHN, Horst - ŠEPELÁK, Vladimír**. A Unique Mechanochemical Redox Reaction Yielding Nanostructured Double Perovskite Sr2FeMoO6 With an Extraordinarily High Degree of Anti-Site Disorder. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, art. no. 846910. (2021: 5.545 - IF, Q2 - JCR, 0.940 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.846910 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • TRAJIČ, J.** - CURCIC, M. - CASAS-LUNA, Mariano - ROMCEVIC, M. - REMEŠOVÁ, Michaela - BALÁŽ, Matej - ČELKO, Ladislav - DVOREK, Karel - ROMCEVIC, N. Vibrational properties of the mechanochemically synthesized Cu2SnS3: Raman study. In Journal of Raman Spectroscopy, 2022, vol. 53, no. 5, p. 977-987. (2021: 2.727 - IF, Q2 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0377-0486. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jrs.6318 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • VALOVIČOVÁ, Věra - DOLINSKÁ, Silvia** - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DANKOVÁ, Zuzana. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions for preparing polymer-clay nanocomposites. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2008, roč. 40, č. 3-4, s. ISSN 0369-2086. Mineralia Slovaca, 2022, vol. 54 no.1, p. 17-28. (2008 - GeoRef). ISSN 0369-2086. Dostupné na: https://doi.org/10.56623/ms.2022.54.1.2 Type: ADNB
 • ZUBRIK, Anton** - MATIK, Marek - MAČINGOVÁ, Eva - DANKOVÁ, Zuzana - JÁGER, Dávid - BRIANČIN, Jaroslav - MACHALA, Libor - PECHOUŠEK, Jiří - HREDZÁK, Slavomír. The use of microwave irradiation for preparation and fast-acting regeneration of magnetic biochars. In Chemical Engineering and Processing, 2022, vol. 178, p. 109016. (2021: 4.264 - IF, Q2 - JCR, 0.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0255-2701. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109016 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus