Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geotechnics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALÁŽ, Matej** - AUGUSTYNIAK, Adrian - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos S. - BURASHEV, Gairat - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In Faraday Discussions, 2023, vol.241, p. 367-386. ISSN 1364-5498. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2fd00082b (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Type: ADCA
 • BEDLOVIČOVÁ, Zdenka** - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, Aneta - GOGA, Michal. Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications. 1. vyd. - Amsterdam : Elsevier, 2023, pp. 163-203. ISBN 978-0-323-99922-9. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Type: ABC
 • DANKOVÁ, Zuzana** - ČECHOVSKÁ, Katarína - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - KOLLOVÁ, Zuzana - FEDOROVÁ, Erika - BAČO, Pavel - NOVÁKOVÁ, Jarmila - ZACHER, Tomáš - KALAFUTOVÁ, Zuzana - KANDRÍKOVÁ, Valéria - FABINYOVÁ, Emilia - BRIANČIN, Jaroslav - FABIÁN, Martin. LABORATÓRNY VÝSKUM PRÍPRAVY PRODUKTOV Z DOLOMITOVEJ SUROVINY VHODNÝCH DO ZMESI PRE VSÁDZKU NA SILIKOTERMICKÚ VÝROBU KOVOVÉHO HORČÍKA. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.25-26. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - VALOVIČOVÁ, Věra - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. Influence of quartz sand and manganese oxides on sorption properties of bentonite. In 5th International Conference on Materials Research  Nanotechnology, 6th Annual International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials. - PHRONESIS LLC : 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA, 2023. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • DUTKOVÁ, Erika** - SAYAGUES, M.J. - FABIÁN, Martin - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - STAHORSKÝ, Martin - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka. Nanocrystalline Skinnerite (Cu3SbS3) Prepared by High-Energy Milling in a Laboratory and an Industrial Mill and Its Optical and Optoelectrical Properties. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, p. 326. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010326 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - SAYAGUÉS, Mária Jesús - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. Mechanochemically Synthesized Chalcogenide Cu3BiS3 Nanocrystals in an Environmentally Friendly Manner for Solar Cell Applications. In Crystals, 2023, vol.13, no.3, art. no.487. ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13030487 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie) Type: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KASHIMBETOVÁ, Adelia - SAYAGUES, M.J. - FABIÁN, Martin - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor - ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADEB
 • GÁBOROVÁ, Katarína - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - ŠKÁCHA, Pavel - MÁRAQUEZ-ZAVALIA, Maria Florencia - BRIANČIN, Jaroslav - ŠESTINOVÁ, Oľga. Leaching of silver from mechanically activated naumannite. In Mining, Metallurgy and Exploration, 2023, vol. 40, pp. 505-515. ISSN 2524-3470. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42461-023-00748-8 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Type: ADCA
 • HANČUĽÁK, Jozef** - ČERVEŇÁKOVÁ, Petra - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka. POROVNANIE ATMOSFÉRICKEJ DEPOZÍCIE VYBRANÝCH PRVKOV Z RÔZNYCH OBLASTÍ. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.43-44. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • HREDZÁK, Slavomír** - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - MATIK, Marek - ZUBRIK, Anton - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. ANALÝZA HISTORICKEJ TROSKY Z KREMNICE. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.48-48. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • HRONCOVÁ, Jana** - LUPTÁKOVÁ, Alena. Porovnanie sorpcie kadmia, medi a zinku pomocou sulfidov vytvorených vplyvom baktérií. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.50-51. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. VEGA 1/0213/22 : Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • KUPKA, Daniel** - BÁRTOVÁ, Zuzana - HAGAROVÁ, Lenka. FE-OXIDUJÚCE BAKTÉRIE V GEOCHEMICKÝCH PROCESOCH. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.78-80. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • KUPKA, Daniel** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - BODNÁR, Gergő. Flotačná kolóna a sústava zariadení na čistenie odpadových vôd obsahujúca flotačnú kolónu. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 12.4.2023. Úžitkový vzor 9743 Y1 (VEGA 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. 20170731-bsk_sav : Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD) Type: AGJ
 • KUSYAK, Andrii** - ORANSKA, Olena - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - PETRANOVSKA, Alla - CHORNYI, Volodymyr - BUR’YANOV, O - DUBOK, Vitalii - GORBYK, Petro. XRD, EDX AND FTIR STUDY OF THE BIOACTIVITY OF 60S GLASS DOPED WITH La AND Y UNDER IN VITRO CONDITIONS. In Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni, 2023, vol. 14, no.1, pp.93-101. ISSN 2518-1238. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/hftp14.01.093 Type: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - YANKOVYCH, Halyna - TOMINA, Veronika - SEMESHKO, Olha - PROTSAK, Irina - KLEITZ, Freddy - MELNYK, Inna. One-pot synthesis of mesoporous silica with carboxyl and phosphonic functionalities and their application in REEs removal from aqueous solution. In Deutsche Zeolith-Tagung : 34. DZT in Vienna. 34. - Wien : DECHMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., 2023, p. 232-233. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • LACHKÁ, Miroslava** - SOLTISOVÁ, Katarína - NOSALOVÁ, Lea - TIMKOVÁ, Ivana - PEVNÁ, Viktória - WILLNER, Joanna - JANÁKOVÁ, Iva - LUPTÁKOVÁ, Alena - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana. Metal‑containing landfills as a source of antibiotic tolerance. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, p. 1-14, Article number: 265. ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-022-10873-4 (VEGA 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Type: ADCA
 • MAČÁK, Livia** - VELGOSOVÁ, Oksana - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Type: ADCA
 • MELNYK, Inna** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia - KAŇUCHOVÁ, Mária - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya. Synthetic Conditions for Obtaining Different Types of Amine-Holding Silica Particles and Their Sorption Behavior. In Crystals, 2023, vol. 13 no.2, p.190. ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13020190 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Type: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** - VAVRA, Martin - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Type: ADCA
 • SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - JEVINOVÁ, Pavlína - GIRETOVÁ, Mária - MAHUN, Andry - KOBERA, Libor - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KROMKA, František - GIRMAN, Vladimír - BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 6531-6544. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Type: ADCA
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - SEMESHKO, Olha - BARCZAK, Mariusz - MELNYK, Inna**. Diamine Groups on the Surface of Silica Particles as Complex-Forming Linkers for Metal Cations. In Molecules, 2023, vol. 28, no.1, p. 430. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010430 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • VALOVIČOVÁ, Věra - PLEVOVÁ, E.** - VALLOVÁ, Silvie - VACULÍKOVÁ, Lenka - SMYKALOVA, Aneta - NAPRUSZEWSKA, Bogna D. - SERWICKA, Ewa M. - DOLINSKÁ, Silvia. Removal of amoxicillin and ampicillin using manganese dioxide/montmorillonite composite. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2023, vol. 98, no.1, p. 197-203. ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.7235 Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - BODNÁR, Gergő - ELSAESSER, Michael S. - FIZER, Maksym - STOROZHUK, Ludmyla - KOLEV, Hristo - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Carbon composites for rapid and effective photodegradation of 4-halogenophenols: characterization, removal performance, and computational studies. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 441, art. no. 114753. ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114753 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus