Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Parasitology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTOLOVÁ, Daniela - VÍCHOVÁ, Bronislava - ŠIMEKOVÁ, Katarína - JAROŠOVÁ, Júlia - SOJÁK, Ľubomír - BALOGOVÁ, Lenka. Patients with HIV infection – more prone to human granulocytic anaplasmosis and borreliosis ? In RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 14. ISBN 978-80-972111-5-8. (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?) Type: AFH
 • ANTOLOVÁ, Daniela - STANKO, Michal - JAROŠOVÁ, Júlia - MIKLISOVÁ, Dana. Hlodavce ako rezervoár parazita Toxoplasma gondii v prírodných habitatoch Slovenska – séroepizootologická štúdia = Rodents as reservoirs for parasite Toxoplasma gondii in natural habitats of Slovakia - seroprevalence study. In 15. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku : zborník abstraktov z 15. celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, 24. – 25. 11. 2022. 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022, s. 9. ISBN 978-80-557-2016-6. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Type: AFL
 • ANTOLOVÁ, Daniela - MITERPÁKOVÁ, Martina - ONDRISKA, František - BOLDIŠ, Vojtech. Humánna dirofilarióza na Slovensku. In XXV.Slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Štrbské pleso 04.-06.máj 2022 : abstrakty, č. abstr. 29. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách) Type: GII
 • BABJAKOVÁ, Jana - PENESOVÁ, Adela. Vybrané udržateľné potravinové riešenia zamerané na stravovacie modely. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 47-48. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • BARČÁK, Daniel - BRÁZOVÁ, Tímea. Fish acanthocephalan (Acanthocephalus lucii) as a bioindicator of heavy metals in polluted aquatic environment. In Acanthocephalan workshop 2022 Dijon, France : book of abstracts. - Dijon, France : University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 2022, s. 20. Dostupné na internete: https://blog.u-bourgogne.fr/acantho10/ (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. International Workshop on Acanthocephalans) Type: GII
 • BARČÁK, Daniel - BRÁZOVÁ, Tímea - OROSOVÁ, Martina - SEDLÁKOVÁ, Dana - MARKOVÁ, Anna - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Morphological malformations in fish tapeworms from waters polluted with heavy metals and polychlorinated biphenyls. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 10. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • BARDELČÍKOVÁ, Annamária** - MIROŠŠAY, Andrej - ŠOLTYS, Jindřich - MOJŽIŠ, Ján.  Therapeutic and prophylactic effect of flavonoids in post- COVID-19 therapy. In Phytotherapy Research, 2022, vol. 36, no. 5, p. 2042-2060. (2021: 6.388 - IF, Q1 - JCR, 1.046 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0951-418X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ptr.7436 (ITMS2014+ 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) Type: ADCA
 • BATŤÁNYI, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Antiparasitic activity of pelleted sainfoin (Onobrychis viciifolia) against Heamonchus concortus in lambs. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 43. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : SAS Programme for PhD Students grants. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • BOBUĽSKÁ, Lenka** - PINČÁKOVÁ, Gabriela - DEMKOVÁ, Lenka - RENČO, Marek - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea. Effect of Fallopia japonica on soil microbial activity depends on various climatic areas. In AGROFOR : international journal, 2022, vol. 7, no. 2, p. 71-78. ISSN 2490-3442. Dostupné na: https://doi.org/10.7251/AGRENG2202071B (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Type: ADEB
 • BONA, Martin - BLAŇAROVÁ, Lucia - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - ČEPČEKOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1619-1631. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: ADDA
 • BRÁZOVÁ, Tímea** - KOVÁČIK, Peter - MATOUŠKOVÁ, Martina - OROS, Mikuláš. Nematodes as soil stress indicators for polycyclic aromatic hydrocarbons: A review. In Helminthologia, 2022, vol. 59, no. 2, p. 117 - 126. (2021: 1.176 - IF, Q3 - JCR, 0.336 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2022-0014 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy) Type: ADDA
 • BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Polychlorinated bifenyls in fish and their parasites from a heavily contaminated water reservoir Zemplínska Šírava, eastern Slovakia. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 13. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Assessment of the spatial distribution of polychlorinated biphenyls using fish and their parasites in a heavily polluted area in Eastern Slovakia. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, s. 588, srt. no. 498. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Type: GII
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - AUSTIN, C. - LIGHTBODY, K. - PECZAK, N. - MATTHEWS, J. - VÁRADY, Marián. Anoplocefalidóza u koní na Slovensku: Imunologická detekcia protilátok v slinách a krvnom sére v porovnaní s koprologickými diagnostickými technikami. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10 a 11. novembra 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 21-23. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/ (Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • ŠMIGOVÁ, Júlia - ŠNÁBEL, Viliam - CAVALLERO, Serena - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - PAPAJ, Ján - PAPAJOVÁ, Ingrid**. Neglected Diseases - Parasitic Infections among Slovakian Children from Different Populations and Genotypes of Giardia duodenalis. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no. 2, art. no. 381. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10020381 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADMA
 • ČEREVKOVÁ, Andrea - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - BOBUĽSKÁ, Lenka - DEMKOVÁ, Lenka - RENČO, Marek. Zhodnotenie pôdnej nematodofauny v troch rôznych oblatiach Slovenska s výskytom pohánkovca japonského. In Zborník abstraktov z vedeckého kongresu Zoológia 2022 : 17.-19. november 2022, Smolenice. 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, s. 20. ISBN 978-80-228-3339-4. (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Zoológia 2022 : vedecký kongres) Type: AFL
 • ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek. Comparison of nematode communities in managed and natural temperate forests. In LASCELLES, Bruce. Soil Sience - crossing boundaries, changing society : book of abstracts. - Glasgow : British Society of Soil Science, 2022, p-662. Dostupné na internete: https://portalapp.speakeasy.eventsair.com/VirtualAttendeePortal/wcss-2022/wcss2022/ (22 World Congress of Soil Science) Type: GII
 • ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - LAVIKAINEN, Antti - KUCHTA, Roman - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica**. Genetic interrelationships of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothriidea), the causative agent of sparganosis in Europe. In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2022, vol. 29, art. no. 8. (2021: 3.020 - IF, Q2 - JCR, 0.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2022009 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Bilateral mobility project SAS-ASCR 21-11 : Population genetics and biogeography of a zoonotic tapeworm Dibothriocephalus latus. 19-28399X : AQUAPARA-OMICS) Type: ADCA
 • D'AMELIO, Stefano - ŠNÁBEL, Viliam - CAVALLERO, Serena. The relevance of zoonotic transmission in STHs. In Transizioni parassitologiche. XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Parassitologia, Napoli : libro di riassunti. - Napoli : Società Italiana di Parassitologia (SoIPa), 2022, s. 78. ISBN 978-88-943575-2-3. (XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Parassitologia) Type: AFG
 • DAUPARAITĖ, Evelina** - KUPČINSKAS, Tomas - VÁRADY, Marián - PETKEVIČIUS, Saulius. Anthelmintic resistance of horse strongyle nematodes to ivermectin and pyrantel in Lithuania. In Acta Veterinaria Scandinavica, 2022, vol. 64, no. 1, art. no. 26. (2021: 2.048 - IF, Q2 - JCR, 0.561 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0044-605X. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13028-021-00569-z Type: ADCA
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1523–1529. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADDA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 4.059 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
  Citations:
  [3.2] ZHDANOVA, O. B. - NAPISANOVA, L. A. - RUDNEVA, O., V - USPENSKY, A., V - CHASOVSKICH, O., V - DIAKONOV, D. A. MORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPHOID TISSUES ASSOCIATED WITH THE INTESTINES OF RATS AT INFECTION THROUGH DIFFERENT DOSES OF LARVAE'S TRICHINELLS. In Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni. ISSN 0025-8326, 2022, no. 2, p. 38-46. Dostupné na: https://doi.org/10.33092/0025-8326mp2022.2.38-46., Registrované v: Biosis Citation Index
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Lymphocyte Subpopulations Changes in the Small Intestine of Mice after Enterococci/Enterocins Treatment and Trichinella spiralis Infection. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health. - Prague : CZECH-IN s. r. o, 2022, s.27, O14. ISBN 978-80-908364-1-9. (International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health) Type: AFH
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Modulatory effect of beneficial Enterococci and their enterocins on the blood phagocytes in murine experimental trichinellosis. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p.447, abs. no. 1065. Type: GII
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Changes in cytokine production in mice treated with enterocins/ Enterococci in experimental trichinellosis. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p. 448, abst. no. 1079. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: GII
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - LAUKOVÁ, Andrea**. Safety Assessment of Fecal, Bacteriocin-Producing strains Enterococcus mundtii from Horses. In Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry, 2022, vol. 9, no. 3, art. no. 1097. ISSN 2472-3371. Dostupné na internete: https://austinpublishinggroup.com/veterinary-science-research/currentissue.php (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Type: ADEB
 • HERNÁNDEZ-ORTS, J.S. - LISITSYNA, Olga I. - BORN-TORRIJOS, Anna. New records of acanthocephalans from fish-eating birds from the Western Mediterranean. In Acanthocephalan workshop 2022 Dijon, France : book of abstracts. - Dijon, France : University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 2022, s. 60-61. (RVO 60077344. No. 20-14903Y : Czech Science Foundation. International Workshop on Acanthocephalans) Type: GII
 • HERNÁNDEZ-ORTS, J.S. - GARCÍA-VARELA, Martín - SCHOLZ, Tomáš - MARTINEK, Inga N. - GARCÍA, Nestor A. - LOIZAGA, Rocío - LANDETE, Dennis N. - LISITSYNA, Olga I. - KUZMINA, Tetiana - AZNAR, Francisco A. Molecular phylogeny of the genera Andracantha, Bolbosoma and Corynosoma (Polymorphidae): challenging the current classification. In Acanthocephalan workshop 2022 Dijon, France : book of abstracts. - Dijon, France : University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 2022, s. 32-33. Dostupné na internete: https://blog.u-bourgogne.fr/acantho10/ (RVO 60077344. No. 2020.02/0074 : National Research Foundation of Ukraine. NASU-20-05 : Joint research project. International Workshop on Acanthocephalans) Type: GII
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa. Albendazole and leukocyte extract therapy stimulates th1/th2 immunity in Mesocestoides vogae infection via modulation of macrophage polarization and cytokine profiles. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p466, abst. no. 529. Type: GII
 • HURNÍKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina - KOMOROVÁ, Petronela - ŠALAMÚN, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - CHOVANCOVÁ, Gabriela. The concentration of trace elements in raptors from three Slovak regions. In IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego, 1-2 Październik 2022, Zakopane : Ksiażka abstraktów. - Zakopane : Wydawca: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2022, s. 48-49. ISBN 978-83-60982-26-6. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego) Type: AFG
 • IHNACIK, Lukáš - ŠMIGOVÁ, Júlia - ŠOLTYS, Jindřich - BOBÍKOVÁ, Diana - KUZEVIČOVÁ, Žofia - KUZEVIČ, Štefan - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - PAPAJOVÁ, Ingrid**. The survey of soil-transmitted helminth species abundance in Slovakia with an emphasis on parameters important for their distribution. In Frontiers in Medicine, 2022, vol., p. (2021: 5.058 - IF, Q2 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-858X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1043313 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADCA
 • IHNACIK, Lukáš - ŠMIGOVÁ, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid. Črevné endoparazity na Dolnom Zemplíne - epidemiologická a epizootologická situácia. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.), Radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: < http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/> (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • IHNACIK, Lukáš - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - ŠOLTYS, Jindřich - BLIŠŤAN, P. Modeling of spatial distributions of endoparasitosis in people from Rožňava district = Modelovanie priestorových distribúcií endoparazitóz u ľudí z okresu Rožňava. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: Environmentalistika a ekológia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/modeling-spatial-distributions-endoparasitosis-people-roznava-district (APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • IHNACIK, Lukáš - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - BLIŠŤAN, P. - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GEREĽOVÁ, Marcela. Risk assessment of human endoparasitoses in Rožňava district using multicriteria analysis methods. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 58. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • JAROŠOVÁ, Júlia** - ANTOLOVÁ, Daniela - IGLÓDYOVÁ, Adriana - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - VÍCHOVÁ, Bronislava. Molecular identification of Taenia hydatigena from domestic and free-living animals in Slovakia, Central Europe. In Parasitology Research, 2022, vol.121, no. 5, p. 1345-1354. (2021: 2.383 - IF, Q3 - JCR, 0.562 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-022-07481-z (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?) Type: ADCA
 • JAROŠOVÁ, Júlia - ANTOLOVÁ, Daniela - ROSOĽANKA, Róbert - MITERPÁKOVÁ, Martina - ONDRISKA, František. Cystická a alveolárna echinokokóza na Slovensku. In XXV.Slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Štrbské pleso 04.-06.máj 2022 : abstrakty, č. abstr. 30. (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.. Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách) Type: GII
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra** - JÁSZAY, Tomáš - CSANÁDY, Alexander. Subterranean biodiversity and the depth distribution of beetles (Coleoptera) in forested scree slopes in the Western Carpathians (Slovakia). In Journal of Insect Conservation, 2022, vol. 26, no. 5, p. 735-750. (2021: 2.620 - IF, Q1 - JCR, 0.711 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1366-638X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10841-022-00418-y (KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov) Type: ADCA
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra** - JÁSZAY, Tomáš. New data on pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) in north-east Slovakia. In Arachnologische Mitteilungen, 2022, vol. 63, no. 1, p. 30-38. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/ https://doi.org/10.30963/aramit6308 Type: ADMB
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - CHOVANCOVÁ, Gabriela - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Pôdne roztoče ako medzihostitelia pásomníc a faunistické poznatky o vybraných skupinách pôdnej fauny alpínskeho stupňa Tatier. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10 a 11. novembra 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s.51-53. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/ (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - CHOVANCOVÁ, Gabriela - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz. Soil mites (Oribatida) in the alpine biotope of the Tatra National Park as the intermediate hosts of tapeworms. In IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego, 1-2 Październik 2022, Zakopane : Ksiażka abstraktów. - Zakopane : Wydawca: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2022, s. 18-19. ISBN 978-83-60982-26-6. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego) Type: AFG
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - CHOVANCOVÁ, Gabriela - ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz. Endemity a parazity. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2022, č. 3, s. 26-29. ISSN 1335-6828. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska) Type: BDF
 • JÁSZAYOVÁ, Alexandra - CHOVANCOVÁ, Gabriela. Pôda sa bez nich nezaobíde. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2022, č. 5, s. 16-17. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • JURČACKOVÁ, Zuzana** - HRČKOVÁ, Gabriela. Anticestodiká používané v terapii zvierat = Anticestodal agents used in animal therapy. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 1, s. 18-24. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADFB
 • JUROVÁ, Jana. Vplyv inváznych rastlín na diverzitu druhov a štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód narušených ekosystémov : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Košice : Parazitologický ústav SAV, v.v.i., Košice, 2022. 115s. Type: DAI
 • KARASOVÁ, Martina** - TÓTHOVÁ, Csilla - VÍCHOVÁ, Bronislava - BLAŇAROVÁ, Lucia - KISKOVÁ, Terézia - GRELOVÁ, Simona - STAROŇOVÁ, Radka - MICHÁĽOVÁ, Alena - KOŽÁR, Martin - NAGY, Oskar - FIALKOVIČOVÁ, Mária. Clinical Efficacy and Safety of Malarone ®, Azithromycin and Artesunate Combination for Treatment of Babesia gibsoni in Naturally Infected Dogs. In Animals, 2022, vol.12, no.6, art. no. 708. (2021: 3.231 - IF, Q1 - JCR, 0.610 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani12060708 (Bielkoviny krvného séra ako významné biomarkery v diagnostike zdravotného stavu zvierat : Vega č. 1/0314/20. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BATŤÁNYI, Dominika - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BARČÁK, Daniel - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus. In Pathogens : Advances in the Control of the Helminthosis in Domestic Animals, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 301. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11030301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Type: ADMA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela. Alternatívne spôsoby liečby parazitóz oviec : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Košice : Parazitologický ústav SAV, v.v.i, 2022. 127s. Type: DAI
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - DOLINSKÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VÁRADY, Marián. Monitoring the course of experimental infection with Haemonchus contortus in lambs supplemented with sainfoin (Onobrychis viciifolia) pellets. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 19. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • LAUKOVÁ, Andrea** - TOMÁŠKA, Martin - FRAQUEZA, Maria Joao - SZABÓOVÁ, Renáta - BINO, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Bacteriocin-Producing Strain Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 Isolated from Traditional Stored Ewe's Milk Cheese and Its Beneficial Potential. In Foods, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 959. (2021: 5.561 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2304-8158. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods11070959 Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Slovak raw goat milk as a source of variable, biofilm-forming staphylococci, and their susceptibility to lantibiotic bacteriocins. In JSFA Reports, 2022, vol. 2, no. 2, p. 40-47. ISSN 2573-5098. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jsf2.27 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADEB
 • LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera** - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - SELECKÁ, Emília - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Zinc and Ascaridia galli Infection on Morphometry of Intestine in Chickens. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2021, vol. 8, no. 5, art. no 697. ISSN 2576-9162. Dostupné na: https://doi.org/10.31031/APDV.2021.08.000697 Type: ADEB
 • LISITSYNA, Olga - XI, Bing Weng - OROSOVÁ, Martina - BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš**. The erection of a new genus, Neotegorhynchus n. g. (Palaeacanthocephala, Illiosentidae), with a redescription of Neotegorhynchus cyprini n. comb. from Cyprinus carpio from the Yangtze River basin, China. Olga Lisitsyna, Bing Weng Xi, Martina Orosová, Daniel Barčák, Mikuláš Oros. In Zootaxa, 2022, vol. 5150, no. 1, p. 083 - 096. (2021: 1.026 - IF, Q3 - JCR, 0.557 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1175-5334. Dostupné na: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5150.1.4 Type: ADCA
 • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina. Tajomné B chromozómy v karyotype háčikohlavca Acanthocephalus lucii: vplyv PCB kontaminácie. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10 a 11. novembra 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 66-68. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/ (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina. Karyological study of Caryophyllaeus laticeps (Cestoda: Caryophyllidea) from PCB threatened water reservoir Zemplínska Šírava. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 28. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina - ZRZAVÁ, M. Karyotyping, chromosome mapping of 18S and H3 genes and occurrence of B chromosomes in Acanthocephalus lucii from PCB threatened water reservoir Zemplínska Šírava. A. Marková, M. Orosová & M. Zrzavá. In Acanthocephalan workshop 2022 Dijon, France : book of abstracts. - Dijon, France : University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 2022, s. 38-39. (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project. International Workshop on Acanthocephalans) Type: GII
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - ANTOLOVÁ, Daniela - RAMPALOVÁ, Jana - UNDESSER, Miroslava - KRAJČOVIČ, Tomáš - VÍCHOVÁ, Bronislava. Dirofilaria immitis Pulmonary Dirofilariasis, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases, 2022, vol. 28, no. 2, p. 482-485. (2021: 16.126 - IF, Q1 - JCR, 3.670 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1080-6040. Dostupné na: https://doi.org/10.3201/eid2802.211963 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Type: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - TRBOLOVÁ, Alexandra - HURNÍKOVÁ, Zuzana - BALICKA, Agnieszka - ČABANOVÁ, Viktória - VALENTOVÁ, Daniela - LAPŠANSKÁ, Mária - ÁRMAIOVÁ, Nikolett - PAVLAČKA, Andrej - STLOUKAL, Eduard. Thelazia callipaeda in Slovakia – From sporadic cases to endemic areas. In Parasitology International, 2022, vol. 87, art. no. 102495. (2021: 2.106 - IF, Q3 - JCR, 0.564 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102495 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 1/0479/18 : Analýza procesu starnutia sietnice u psov) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] BEZERRA-SANTOS, Marcos Antonio - BERNARDINI, Ilaria - LIA, Riccardo Paolo - MENDOZA-ROLDAN, Jairo Alfonso - BEUGNET, Frederic - POMBI, Marco - OTRANTO, Domenico. Phortica oldenbergi (Diptera: Drosophilidae): A new potential vector of the zoonotic Thelazia callipaeda eyeworm. In ACTA TROPICA, 2022, vol. 233, no., pp. ISSN 0001-706X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106565., Registrované v: WOS
 • MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ZALEŚNY, Gregorz - CHOVANCOVÁ, Gabriela - KORNAJČÍK, Milan. Zoonotic helminths in the Tatra National Park. A neglected public health risk? In IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego, 1-2 Październik 2022, Zakopane : Ksiażka abstraktów. - Zakopane : Wydawca: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2022, s. 37-38. ISBN 978-83-60982-26-6. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. APVV PL-SK-21-0026 : Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda:Capillariidae). IV. międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko – czesko – słowackiego) Type: AFG
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - ANTOLOVÁ, Daniela. Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens in competitive struggle. Epidemiology of dirofilariosis in Slovakia. In RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 17. ISBN 978-80-972111-5-8. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: AFH
 • MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana** - TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka. The tale of an oriental eyeworm that made its home in Slovakia. In RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 18. ISBN 978-80-972111-5-8. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: AFH
 • MOLNÁR, Ladislav - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - PLEVA, Ladislav - CIBEREJ, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MAJOR, Peter - VRABEC, Vladimír - KOTTFEROVÁ, Lucia** - PETRILLOVÁ, Monika - VÁRADY, Marián. Cage trapping and field anaesthesia of brown bears as part of nuisance bear management. In Acta Veterinaria Hungarica, 2022, vol.70, no. 2, p. 169–174. (2021: 0.959 - IF, Q3 - JCR, 0.313 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-6290. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/004.2022.00012 (Fund. No. 24150120039 : State and Environmental Protection Authorities of the European Union. Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách) Type: ADCA
 • NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana** - VÁRADY, Marián - VADLEJCH, Jaroslav. Total Failure of Fenbendazole to Control Strongylid Infections in Czech Horse Operations. In Frontiers in Veterinary Science, 2022, vol. 9, art. no. 833204. (2021: 3.471 - IF, Q1 - JCR, 0.719 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2022.833204 (LTC19018 : Inter Cost Project) Type: ADCA
 • NAZARIZADEH, Masoud - MARTINŮ, Jana - NOVÁKOVÁ, Milena - STANKO, Michal - ŠTEFKA, Jan**. Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories. In BMC Zoology, 2022, vol. 7, art. no. 15. (2021: 1.769 - IF, Q2 - JCR, 0.510 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2056-3132. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40850-022-00115-y (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GA21-02532S : Relating genetic diversification and ecological traits at secondary contact: Hybrid zone and ecological speciation in a host-parasite-symbiont system) Type: ADCA
 • NOWICKA, Joanna - ANTOLOVÁ, Daniela - BAJER, Anna - BEHNKE, Jerzy M. - GRZYBEK, Maciej. The role of ground beetles as intermediate hosts for Mastophorus muris. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p. 521, abst. no. 687. Type: GII
 • OROS, Mikuláš. Parazitárne zoonózy prenášané rybami. In inVitro, 2022, roč.10, č.2, s. 80-87. ISSN 1339-5912. Dostupné na internete: https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/parazitarne-zoonozy-prenasane-rybami Type: ADFB
 • OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - MADŽUNKOV, M. - MIKO, Michal - UHROVIČ, Dalibor - BRÁZOVÁ, Tímea. The non-native carp parasite Khawia japonensis (Cestoda): new data on its distribution in Central European countries. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, s. 606, art. no. 1141. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Type: GII
 • OROSOVÁ, Martina** - MARKOVÁ, Anna - MAREC, František - BARČÁK, Daniel - BRÁZOVÁ, Tímea - OROS, Mikuláš. New cytogenetic data on Caryophyllaeus laticeps and Paracaryophyllaeus gotoi, parasites of evolutionary interest. In Parasitology. - England : Cambridge University Press, 2022, vol. 149, no. 8, p.1094-1105. (2021: 3.243 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182022000622 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project) Type: ADCA
 • OROSOVÁ, Martina - MARKOVÁ, Anna. New data on the chromosomes of Neoechinorhynchus rutili and a brief overview of the cytogenetics of Acanthocephala. In Acanthocephalan workshop 2022 Dijon, France : book of abstracts. - Dijon, France : University of Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 2022, s. 64-65. (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project. APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. International Workshop on Acanthocephalans) Type: GII
 • PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGOVÁ, Júlia - GREGOVÁ, Gabriela - ŠOLTYS, Jindřich - VENGLOVSKÝ, Ján - PAPAJ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - IHNACIK, Lukáš - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - SUŠINKOVÁ, Jana - RAKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana. Effect of Wastewater Treatment on Bacterial Community,Antibiotic-Resistant Bacteria and Endoparasites. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 5, art. no. 2750. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19052750 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien) Type: ADCA
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - BYSTRIANSKA, Júlia - IHNACIK, Lukáš. Čistiarenské kaly ako potenciálny zdroj zárodkov endoparazitov. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 1, s. 51-53. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADFB
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - IHNACIK, Lukáš - KUNSTOVÁ, K. Endoparazitózy voľne žijúcich zvierat. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 2, s. 125-128. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADFB
 • PEREČINSKÝ, Slavomír** - MURÍNOVÁ, Lenka - JANČOVÁ, Andrea - MURÍN, Pavol - PEREČINSKÁ, Katarína - VÍCHOVÁ, Bronislava - PAČUTA, Erik - RAŠIOVÁ, Mária - LEGÁTH, Ľ. Allergic sensitization pattern as a marker of bronchial hyperresponsiveness in allergic rhinitis patients living in temperate continental climate zone. In Wiener klinische Wochenschrift : the Middle European Journal of Medicine, 2022, vol. 134, no. 21-22, p. 766-771. (2021: 2.275 - IF, Q3 - JCR, 0.497 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0043-5325. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00508-022-02081-4 Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel** - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Can pelleted sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) affect ruminal fermentation and microbiome in lambs with endoparasitosis? In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 29. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • QUARTI, Basma - EL HAMZAOUI, Basma - STANKO, Michal - LAROCHE, Maureen - MEDIANNIKOV, O. - PAROLA, Philippe** - SEKEYOVÁ, Zuzana. Detection of Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis inermis ticks in Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1611-1617. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00789-8 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. ANR-10-IAHU-03 : the French National Research Agency under the“Investissements d’avenir”programme) Type: ADDA
 • RADAČOVSKÁ, Alžbeta - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva** - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Mitochondrial and microsatellite data show close genetic relationships between Dibothriocephalus latus from South America (Argentina) and Europe (the Alpine lakes region). In Parasitology Research, 2022, vol., no., p. (2021: 2.383 - IF, Q3 - JCR, 0.562 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-022-07690-6 (Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium) Type: ADCA
 • RADAČOVSKÁ, Alžbeta* - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva* - ŠOLTYS, Katarína - ŠTEFKA, Jan - MINÁRIK, Gabriel - GUSTINELLI, A. - CHUGUNOVA, Julia K. - KRÁLOVÁ HROMADOVÁ, Ivica**. Unique genetic structure of the human tapeworm Dibothriocephalus latus from the Alpine lakes region - a successful adaptation? In Parasitology, 2022, vol. 149, no. 8, p. 1106-1118. (2021: 3.243 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182022000634 Type: ADCA
 • RADZIJEVSKAJA, Jana - ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - STANKO, Michal - PAULAUSKAS, Algimantas. Molecular detection of Bartonella spp. and Rickettsia spp. in lice collected from small rodents in Slovakia. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 64. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • RENČO, Marek - ČEREVKOVÁ, Andrea - HLAVA, Jakub. Life in a contaminated environment: How soil nematode can indicate long-term heavy-metal pollution. In Journal of Nematology, 2022, vol. 54, no. 1. (2021: 1.481 - IF, Q3 - JCR, 0.389 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-300X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jofnem-2022-0053 (APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845 : Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce) Type: ADCA
 • RENČO, Marek - JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea. Structure of soil nematode communities in managed and unmanaged forest of the Poľana Mts., the Western Carpathians Mountains in Central Slovakia. In Biogeography of the Carpathians. The Third Interdisciplinary Syposium, 12-14 September 2022, Prague, Czech Republic : Book of Abstracts, s.75. (APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu. The Third Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians") Type: AFK
 • REVAJOVÁ, Viera - BENKOVÁ, Terézia - KARAFFOVÁ, Viera** - LEVKUT, Martin - SELECKÁ, Emília - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Robert - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Immune Parameters after Enterococcus faecium AL41 Administration and Salmonella Infection in Chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 201. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12020201 (APVV-0302-11 : Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny. Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny. Vega č. 1/0107/21 : Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny. APVV 15-065 : Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík) Type: ADCA
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Type: AAB
 • STANKO, Michal** - CSANÁDY, Alexander. First records and a new tick-host association of the tick Ixodes acuminatus Neumann, 1901, in Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 10, p. 2915–2920. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01204-6 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov) Type: ADDA
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: ADDA
 • STANKO, Michal. Ticks (Ixodida) in the Latorica Protected Landscape Area. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 142-148. ISBN 978-80-8184-096-8. Type: AEDA
 • STANKO, Michal - CSANÁDY, Alexander. Myš kopčiarka (Mus spicilegus, Rodentia) zohráva významnú úlohu v ďalšom parazito hostiteľskom vzťahu = Mound building mouse (Mus spicilegus, Rodentia) plays important role in another parasite host relationship. In 15. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku : zborník abstraktov z 15. celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, 24. – 25. 11. 2022. 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022, s. 32. ISBN 978-80-557-2016-6. Dostupné na internete: https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/vyskum-a-ochrana-cicavcov-na-slovensku-2022/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov) Type: AFH
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Long-term monitoring of tick densities in Košice agglomeration (eastern Slovakia). In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 45. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • ŠIMEKOVÁ, Katarína - NOVÁKOVÁ, Eva - ANTOLOVÁ, Daniela. Výskyt parazitárnych ochorení u HIV pozitívnych pacientov. In XXV.Slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Štrbské pleso 04.-06.máj 2022 : abstrakty, č. abstr. 14. (Slovensko-český kongres o infekčných chorobách) Type: GII
 • ŠNÁBEL, Viliam** - KUZMINA, Tetiana - ANTIPOV, Anatoliy A. - YEMETS, Oleksandr M. - CAVALLERO, Serena - MITERPÁKOVÁ, Martina - D'AMELIO, Stefano - ANTOLOVÁ, Daniela - VASILKOVÁ, Zuzana - SALAMATIN, Ruslan. Molecular Study of Echinococcus granulosus Cestodes in Ukraine and the First Genetic Identification of Echinococcus granulosus Sensu Stricto (G1 Genotype) in the Country. In Acta Parasitologica, 2022, vol. 67, no. 1, p. 244-254. (2021: 1.534 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00450-z Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] LIU, Zhigang - YIN, Baishuang. Alterations in the Gut Microbial Composition and Diversity of Tibetan Sheep Infected With Echinococcus granulosus. In FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE, 2022, vol. 8, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.778789., Registrované v: WOS
 • ŠNÁBEL, Viliam - KUZMINA, Tetiana - MASLENNIKOVA, Olga - KHAIDAROVA, Amina - TIRNEA, Livius - YESTAFIEVA, Valentina - DUMENDIAK, Sonja - WASSERMANN, Marion - ROMIG, Thomas. Genetic variability of Echinonoccus granulosus sensu lato and Echinococcus multilocularis in Eastern Europe inferred from mitochondrial sequence data. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, s.413, poster no. 1101. (Vega č. 2/0157/22 : Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy) Type: GII
 • ŠNÁBEL, Viliam** - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - CAVALLERO, Serena - GAMBETTA, Barbara - D'AMELIO, Stefano. Ascaris populations from pigs and humans in Slovakia: Genetic structuring and transmission patterns. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p.414, abs. no. 1706. Type: GII
 • ŠPITÁLSKA, Eva - MINICHOVÁ, Lenka - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Bartonella, Rickettsia, Babesia, and Hepatozoon Species in Fleas (Siphonaptera) Infesting Small Mammals of Slovakia (Central Europe). In Pathogens, 2022, vol. 11, no. 8, art. no. 886. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11080886 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADMA
 • UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš - KUDLAI, Olena - KUCHTA, Roman - SCHOLZ, Tomáš**. Archigetes Leuckart, 1878 (Cestoda, Caryophyllidea): diversity of enigmatic fish tapeworms with monoxenic life cycles. In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2022, vol. 29, art. no.6. (2021: 3.020 - IF, Q2 - JCR, 0.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2022002 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. LTAUSA18010. LM2015062 : Czech-BioImaging project funded by MEYS CR. RVO 60077344) Type: ADCA
 • UHROVIČ, Dalibor. Systematika a geografické rozšírenie pásoomníc (Cestoda) sladkovodných rýb v severnej Amerike. Košice : Parazitologický ústav SAV Košice v.v.i. : Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2022. 121s Type: DAI
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Imunomodulačný účinok enterocínov a ich produkujúcich kmeňov na cytokínový profil myší infikovaných trichinella spiralis = Immunomodulatory effect of enterocins and their producing strains on the cytokine profile of mice infected with Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 2, s. 121-124. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADFB
 • VARGOVÁ, Miroslava. Imunomodulačné vlastnosti bakteriocínov a bakteriocín-produkujúcich kmeňov a mechanizmy ich účinku v antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Parazitologický ústav SAV Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2022. 132s. Type: DAI
 • VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera - HURNÍKOVÁ, Zuzana - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Immunomodulatory effect of enterocins and their producing strains on cytokine profile in mice infected with Trichinella spiralis. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 51. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • WETHERBEE, Ross** - BIRKEMOE, Tone - ASPLUND, Johan - RENČO, Marek - SVERDRUP-THYGESON, Anne. It takes a community to maintain a tree hollow: Food web complexity enhances decomposition and wood mould production. In Functional Ecology, 2022, vol. 36, no. 9, p. 2215-2226. (2021: 6.282 - IF, Q1 - JCR, 2.030 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0269-8463. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1365-2435.14146 Type: ADCA
 • TURNA, Hana** - VÍCHOVÁ, Bronislava - MITERPÁKOVÁ, Martina - SZÁRKOVÁ, Andrea - BANETH, Gad - SVOBODA, Miroslav. Clinical and Hematologic Findings in Babesia canis Infection in Eastern Slovakia. In Acta Parasitologica, 2022, vol.67, no. 3, p.1329–1334. (2021: 1.534 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-022-00584-8 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: ADCA
 • ZUBRIKOVÁ, Dana - HEGLASOVÁ, Ivana - ANTOLOVÁ, Daniela - BLAŇAROVÁ, Lucia - VÍCHOVÁ, Bronislava**. A case report of Rickettsia-like infection in a human patient from Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1641-1644. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00813-x (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy) Type: ADDA
  Citations:
  [1.1] SPARAGANO, Olivier - FOLDVARI, Gabor - DERDAKOVA, Marketa - KAZIMIROVA, Maria. New challenges posed by ticks and tick-borne diseases. In BIOLOGIA, 2022, vol. 77, no. 6, pp. 1497-1501. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01097-5., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus