Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Parasitology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - PAULAUSKAS, Algimantas** - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - RADZIJEVSKAJA, Jana. New Records of Bartonella spp. and Rickettsia spp. in Lice Collected from Small Rodents. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2021, vol. 21, no. 5, p. 342-350. ISSN 1530-3667. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/vbz.2020.2722 (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. APVV -15-0134 : Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom.) Type: ADCA
 • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - RADZIJEVSKAJA, Jana - STANKO, Michal - PAULAUSKAS, Algimantas. Bacterial pathogens in lice collected from small mammals. In 11th Baltic Theriological Conference, 25-27 January 2021, Kaunas, Lithuania : abstract book. - Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University, Lithuania, 2021, s. 38. ISBN 978-609-454-510-8. Dostupné na internete: https://btc.vdu.lt/ Type: AFG
 • ANTOLOVÁ, Daniela** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - STRIŠKOVÁ, Katarína - VÍCHOVÁ, Bronislava. Toxoplazmóza u domácich a hospodárskych zvierat - skryté riziko? = Toxoplasmosis in domestic and farm animals - a neglected risk? In Vetžurnál, 2021, roč. 19, č. 1, s. 12-15. ISSN 2585-884X. (Vega č. 1/0043/19 : Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Project EU and ES no. 178/2002 : Hodnotenie rizika Toxoplasma gondii v potravinovom reťazci) Type: BDF
 • BAGRADE, Guna - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA, Marta**. The first records of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda:Diphyllobothriidae), a causative agent of human sparganosis, in Latvian wildlife. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 365-371. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06957-0 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0134/17 : Populačno-genetická charakterizácia inváznych druhov parazitov (Platyhelminthes); determinácia ich pôvodu a ciest šírenia) Type: ADCA
 • BARČÁK, Daniel - FAN, Chia-Kwung - SONKO, P. - KUCHTA, Roman - SCHOLZ, Tomáš - OROSOVÁ, Martina - CHEN, Hsuan-Wien - OROS, Mikuláš**. Hidden diversity of the most basal tapeworms (Cestoda, Gyrocotylidea), the enigmatic parasites of holocephalans (Chimaeriformes). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 5492. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84613-y (SAS-Most JRP 2016/7 : Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish. SAS-MOST 106-2923-B-038-001-MY3. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. 19-28399X. RVO 60077344) Type: ADCA
 • BISWAS, Roshmi - OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - SCHOLZ, Tomáš - ASH, Anirban**. Crossing barriers of zoogeographical regions: Molecular evidence of vicariance of the only cestode parasite of loaches (Cobitidae) in the Indomalayan region, Paracaryophyllaeus lepidocephali (Cestoda: Caryophyllidea), and its redescription. In Parasitology International, 2021, vol. 83, art. no. 102309. ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102309 (Award no. 09/025 (0270)/2019-EMR-I : CSIR Junior Research Fellowship. Grant no. F-30-383/2017(BSR) : University Grant Commission. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project no. 279(Sanc.)/ST/P/S&T/2G-04/2017 : Department of Higher Education, Science & Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. RVO 60077344) Type: ADMA
 • BRÁZOVÁ, Tímea** - ŠALAMÚN, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HANZELOVÁ, Vladimíra - OROS, Mikuláš. Transfer of Heavy Metals Through Three Components: Sediments, Plants and Fish in the Area with Previous Mining Activity. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, vol. 106, no. 3, p. 485-492. ISSN 0007-4861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00128-021-03114-w (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Type: ADCA
 • BUCZEK, A.** - BUCZEK, Weronika - BARTOSIK, Katarzyna - KULISZ, J. - STANKO, Michal. Ixodiphagus hookeri wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) in two sympatric tick species Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna (Ixodida: Ixodidae) in the Slovak Karst (Slovakia): ecological and biological considerations. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 11310. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90871-7 Type: ADCA
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Fasciolóza u hospodárskych zvierat: epidemiologická diagnostika = Fasciolosis in farm animals: Epidemiology and Diagnostics. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s.36-39. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Type: ADFB
 • BURCÁKOVÁ, Ľudmila** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Patologicko-anatomické a histologické zmeny pri infekcii parazitom Fasciola hepatica = Patho-histological and histological changes due to Fasciola hepatica infection. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 43-48. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat) Type: ADFB
 • BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - GOMBOŠ, Filip - KLEBAN, Ján. First report on parasites of European beavers in the Slovak Republic. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 355-358. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06943-6 (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch) Type: ADCA
 • ŠMIGOVÁ, Júlia. Vplyv antropogénnych faktorov na šírenie endoparazitóz v rôznych ekosystémoch. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2021. 120s. (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. Grant no. 2018/842184-0 : Grant of the WHO) Type: DAI
 • CIGLÁNOVÁ, Denisa** - HRČKOVÁ, Gabriela. Larválna peritoneálna cestodóza u psov - klinické príznaky, diagnostika a liečba = Larval peritoneal cestodes in dogs - clinical symptoms, diagnosis and treatment. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 36-39. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - DUBINSKÝ, Pavol. Echinokokóza - parazitárna zoonóza vyvolaná malými pásomnicami = Echinococcosis - parasitic zoonosis caused by small tapeworms. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 183-186. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADFB
 • FAIXOVÁ, Dominika - HRČKOVÁ, Gabriela - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar**. Antiparasitic effects of selected isoflavones on flatworms. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 1, p. 1-16. ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/0.2478/helm20210004 (ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). SAV-AV ČR No. 18–24 : Lateral Mobility Project. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADDA
 • GRZYBEK, Maciej** - ANTOLOVÁ, Daniela - TOŁKACZ, Katarzyna - ALSARRAF, Mohammed - BEHNKE-BOROWCZYK, Jolanta - NOWICKA, Joanna - PALEOLOG, Jerzy - BIERNAT, Beata - BEHNKE, Jerzy M.* - BAJER, Anna*. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among sylvatic rodents in Poland. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 1048. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11041048 (BiodivERsA3 ERA-Net COFOUND programme) Type: ADCA
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Pozitívne účinky DLE samotného a v kombinácii s albendazolom na vybrané fyziologické parametre u myší s infekciou metacestódami pásomnice Mesocestoides vogae = Positive effects of DLE alone and in combination with albendazole on selected physiological parameters in mice infected with Mesocestoide vogae tapeworm. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 179-182. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. ITMS 26220220157 : Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) Type: ADFB
 • HRČKOVÁ, Gabriela** - RYZNER, Miroslav - KAMARÁS, Juraj. Koronavírusové infekcie u ľudí a zvierat: imunopatológia a možnosti adjuvantnej liečby imunomodulátormi, ivermektínom a látkami naturálneho pôvodu = Coronavirus infections in humans and animals: immunopathology and possibilities of adjuvant treatment. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 12-17. ISSN 1335-0099. (ITMS 26220220157 : Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia) Type: ADFB
 • HURNÍKOVÁ, Zuzana - CHOVANCOVÁ, Gabriela - MITERPÁKOVÁ, Martina. Čo skrýva líška Eliška ? In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2021, ročník LX, no. 3, s. 24-27. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • JAKUBCSIKOVÁ, Michaela - ČEREVKOVÁ, Andrea** - RENČO, Marek. Influence of Asclepias syriaca on soil nematode communities. In Folia Oecologica, 2021, vol. 48, no. 1, p. 73-81. ISSN 1336-5266. Dostupné na internete: https://content.sciendo.com/view/journals/foecol/48/1/article-p73.xml (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Type: ADNB
 • JUREKOVÁ, Nikola** - RASCHMANOVÁ, Natália - MIKLISOVÁ, Dana - KOVÁČIK, Ľubomír. Mesofauna at the Soil-Scree Interface in a Deep Karst Environment. In Diversity-Basel, 2021, vol. 13, art. no. 242. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d13060242 (APVV-17-0477 : Molecular phylogeny of unique subterranean fauna. Vega č. 1/0346/18 : Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza) Type: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MAĎAROVÁ, Michaela - PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK, Ewa - CIESLAK, Adam - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Effects of Medicinal Plants and Organic Selenium against Ovine Haemonchosis. In Animals, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1319. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-2615/11/5/1319 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Type: ADCA
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, Georg - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián**. Experimental evidence for the lack of sensitivity of in vivo faecal egg count reduction testing for the detection of early development of benzimidazole resistance. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 153–159. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06965-0 (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Type: ADCA
 • KOZYRA, Katarzyna** - ZAJĄC, Tomasz - ANSORGE, Hermann - WIERZBICKI, Heliodor - MOSKA, Magdalena - STANKO, Michal - STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art.no. 642. ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Type: ADMA
 • LANKOVÁ, Sylva** - VEJL, Pavel - MELOUNOVÁ, Martina - ČÍLOVÁ, Daniela - VADLEJCH, Jaroslav - MIKLISOVÁ, Dana - JANKOVSKÁ, Ivana - LANGROVÁ, Iva. Setaria cervi (Filarioidea, Onchocercidae) undressing in ungulates: altered morphology of developmental stages, their molecular detection and complete sequence cox1 gene. In Parasitology, 2021, vol. 148, no. 5, p. 598-611. ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182020002449 (INTER-COST LTC 19018 : the Ministry of Education, Youth and Sports INTER-EXCELLENCE project) Type: ADCA
 • LEVYTSKA, Viktoriya A.** - MUSHINSKY, Andriy B. - ZUBRIKOVÁ, Dana - BLAŇAROVÁ, Lucia - DŁUGOSZ, Ewa - VÍCHOVÁ, Bronislava - SLIVINSKA, Kateryna - GAJEWSKI, Zdzislaw - GIZINSKI, Slawomir - LIU, Shuling - ZHOU, Lan - ROGOVSKYY, Artem S. Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, art. no. 101586. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 Type: ADCA
 • MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia** - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ZÁLEŠOVÁ, Nina - HRČKOVÁ, Gabriela. Populácia myeloidných supresorických buniek pri modelovej infekcii metacestódami Mesocestoides vogae = Population of myeloid-derived suppressor cells in model infection with metacestode Mesocestoides vogae. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 3, s. 175-178. ISSN 1335-0099. (COST Action BM 1404 Mye-EUNITER : COST Action BM 1404 Mye-EUNITER. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADFB
 • MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VARGOVÁ, Miroslava - REITEROVÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela. Cellular and humoral peritoneal immunity to Mesocestoides vogae metacestode infection in mice. In Parasites & vectors, 2021, vol.14, art. no.54. ISSN 1756-3305. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13071-020-04541-0 (COST Action BM 1404 Mye-EUNITER : COST Action BM 1404 Mye-EUNITER. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Type: ADMA
 • MICKIEWICZ, Marcin - CZOPOWICZ, Michał** - MOROZ, Agata - POTǍRNICHE, Arian-Valentin - SZALUŚ - JORDANOW, Olga - SPINU, Marina - GÓRSKI, Pawel - MARKOWSKA-DANIEL, Iwona - VÁRADY, Marián - KABA, Jaroslaw. Prevalence of anthelmintic resistance of gastrointestinal nematodes in Polish goat herds assessed by the larval development test. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, art. no. 19. ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-020-02721-9 (9506/E-385/R/2018 : Grant from the Ministry of Sciences and Higher Education of the Republic of Poland) Type: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - BORKOVÁ, Lenka. Different epidemiological pattern of canine dirofilariosis in two neighboring countries in Central Europe - the Czech Republic and Slovakia. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 2, p. 547–552. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06995-8 (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Type: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - HURNÍKOVÁ, Zuzana - VALENTOVÁ, Daniela - BORKOVÁ, Lenka. Odlišné trendy šírenia dirofilariózy u psov v Čechách a na Slovensku. : Výsledky paralelného monitoringu a epidemiologická analýza = Different trends in spread of canine dirofilariosis in the Czech republic and Slovakia. Results of simultaneous monitoring and epidemiological analysis. In Vetžurnál, 2021, roč. 19, č. 1, s. 6-10. ISSN 2585-884X. (APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: BDF
 • MITERPÁKOVÁ, Martina. Od dvojkrídlovcov k človeku. Epidemiológia dirofilariózy a thelaziózy - novo sa objavujúcich helmintozoonóz na územní strednej Európy. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2021. 95 s Type: DAI
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - SOBCZAK-FILIPIAK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - MARŠÍK, Peter - TAUCHEN, Jan - VADLEJCH, Jaroslav - MICKIEWICZ, Marcin - KABA, Jaroslaw - VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Type: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Blood parameters and immune responses during haemonchosis. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2021, vol. 24, p. 29-32. ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.MI-PRAP.29-32 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Type: ADNB
 • OROSOVÁ, Martina** - MARKOVÁ, Anna - PROVAZNÍKOVÁ, Irena - OROS, Mikuláš - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - ČADKOVÁ, Zuzana - MAREC, František. Molecular cytogenetic analysis of a triploid population of the human broad tapeworm, Dibothriocephalus latus (Diphyllobothriidea). In Parasitology, 2021, vol. 148, no. 7, p. 787–797. ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182021000408 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. SAV-18-20 : Bilateral Mobility Project) Type: ADCA
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - BYSTRIANSKA, Júlia - GIBODA, Michal - BECKER, Sören L. - UTZINGER, Jürg - MARTI, Hanspeter**. Intestinal parasites in segregated minority communities of Slovakia: results from a cross-sectional survey in children. In Acta Tropica, 2021, vol. 214, art. no. 105783. ISSN 0001-706X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105783 (Grant no. 2018/842184-0 : Grant of the WHO) Type: ADCA
 • RENČO, Marek** - ČEREVKOVÁ, Andrea - HOMOLOVÁ, Zuzana. Nematode communities indicate the negative impact of Reynoutria japonica invasion on soil fauna in ruderal habitats of tatra national park in Slovakia. In Global Ecology and Conservation, 2021, vol. 26, art. no. e01470. ISSN 2351-9894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01470 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.. APVV-19-0142 : Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch: jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu) Type: ADCA
 • RENČO, Marek** - NTALLI, Nikoletta - D'ADDABO, trifone. Short-Time Impact of Soil Amendments with Medicago Plant Materials on Soil Nematofauna. In Plants, 2021, vol. 10, art. no. 145. ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10010145 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Type: ADCA
 • SCHOLZ, Tomáš** - WAESCHENBACH, Andrea - OROS, Mikuláš - BRABEC, Jan - LITTLEWOOD, Tim. Phylogenetic reconstruction of early diverging tapeworms (Cestoda:Caryophyllidea) reveals ancient radiations in vertebrate hosts and biogeographic regions. In International Journal for Parasitology, 2021, vol. 51, no. 4, p. 263-277. ISSN 0020-7519. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.09.009 (RVO 60077344. PBI Awards nos. 0818696 and 0818823 : A survey of the tapeworms ( Cestoda: Platyhelminthes) from vertebrate bowels of the Earth. Project No. LTAUSA18010. Project No. 19-28399X. RVO 60077344) Type: ADCA
 • ŠIMEKOVÁ, Katarína - ROSOĽANKA, Róbert** - SZILÁGYOVÁ, M. - ANTOLOVÁ, Daniela - NOVÁKOVÁ, E. - NOVÁK, M. - LACA, Ľ. - SADLOŇOVÁ, J. - ŠOLTYS, Jindřich. Alveolar echinococcosis of the liver with a rare infiltration of the adrenal gland. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 1, p. 100-105. ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2021-0002 (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Type: ADDA
 • UHROVIČ, Dalibor - SCHOLZ, Tomáš - KUDLAI, Olena - OROS, Mikuláš**. Disentangling taxonomy of Biacetabulum (Cestoda, Caryophyllidea), parasites of catostomid fishes in North America: proposal of Megancestus gen. n. to accommodate B. carpiodi. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 6, p. 1993-2001. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07188-7 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. LTAUSA18010. RVO 60077344) Type: ADCA
 • UMHANG, Gérald** - BASTID, Vanessa - AVCIOGLU, Hamaz - BAGRADE, Guna - BUJANIĆ, Miljenko - ČABRILO, Olivera Bielić - CASULLI, Adriano - DORNY, P. - VAN DER GIESSEN, Joke - GUVEN, Esin - HARNA, Jiří - KARAMON, Jacek - KCHARCHENKO, Vitaliy - KNAPP, Jenny - KOLÁŘOVÁ, Libuše - KONYAEV, Sergey - LAURIMAA, Leidi - LOSCH, Serge - MILJEVIĆ, Milan - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOKS, Epp - ROMIG, Thomas - SAARMA, Urmas - ŠNÁBEL, Viliam - SRÉTER, Tamás - VALDMANN, Harri - BOUÉ, Franck. Unravelling the genetic diversity and relatedness of Echinococcus multilocularis isolates in Eurasia using the EmsB microsatellite nuclear marker. In Infection, Genetics and Evolution, 2021, vol. 92, no., art. no. 104863. ISSN 1567-1348. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104863 (Contract no. 451-03-68/2020-14/200007. Contract No. TR31084) Type: ADCA
 • VADLEJCH, Jaroslav** - KYRIÁNOVÁ, Iveta Angela - VÁRADY, Marián - CHARLIER, Johannes. Resistance of strongylid nematodes to anthelmintic drugs and driving factors at Czech goat farms. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, art. no. 106. ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-021-02819-8 (LTC19018 : Inter Cost Project. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Type: ADCA
 • VÁRADY, Marián**. Doc. MVDr. Július Čorba , DrSc. - 80 ročný. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI., č. 1, s. 58-59. ISSN 1335-0099. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus