Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Parasitology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BABJAKOVÁ, Jana - PENESOVÁ, Adela. Vybrané udržateľné potravinové riešenia zamerané na stravovacie modely. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 47-48. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • BARČÁK, Daniel - BRÁZOVÁ, Tímea - OROSOVÁ, Martina - SEDLÁKOVÁ, Dana - MARKOVÁ, Anna - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Morphological malformations in fish tapeworms from waters polluted with heavy metals and polychlorinated biphenyls. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 10. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • BONA, Martin - BLAŇAROVÁ, Lucia - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - ČEPČEKOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: ADDA
 • BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Polychlorinated bifenyls in fish and their parasites from a heavily contaminated water reservoir Zemplínska Šírava, eastern Slovakia. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 13. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • ŠMIGOVÁ, Júlia - ŠNÁBEL, Viliam - CAVALLERO, Serena - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - PAPAJ, Ján - PAPAJOVÁ, Ingrid**. Neglected Diseases - Parasitic Infections among Slovakian Children from Different Populations and Genotypes of Giardia duodenalis. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no. 2, art. no. 381. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10020381 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADMA
 • ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - LAVIKAINEN, Antti - KUCHTA, Roman - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica**. Genetic interrelationships of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothriidea), the causative agent of sparganosis in Europe. In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2022, vol. 29, art. no. 8. (2021: 3.020 - IF, Q2 - JCR, 0.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2022009 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Bilateral mobility project SAS-ASCR 21-11 : Population genetics and biogeography of a zoonotic tapeworm Dibothriocephalus latus. 19-28399X : AQUAPARA-OMICS) Type: ADCA
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, p. 1523–1529. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADDA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 4.059 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
 • IHNACIK, Lukáš - PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - BLIŠŤAN, P. - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GEREĽOVÁ, Marcela. Risk assessment of human endoparasitoses in Rožňava district using multicriteria analysis methods. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 58. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • JUROVÁ, Jana. Vplyv inváznych rastlín na diverzitu druhov a štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód narušených ekosystémov : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Košice : Parazitologický ústav SAV, v.v.i., Košice, 2022. 115s. Type: DAI
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BATŤÁNYI, Dominika - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BARČÁK, Daniel - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus. In Pathogens : Advances in the Control of the Helminthosis in Domestic Animals, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 301. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11030301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Type: ADMA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - DOLINSKÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VÁRADY, Marián. Monitoring the course of experimental infection with Haemonchus contortus in lambs supplemented with sainfoin (Onobrychis viciifolia) pellets. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 19. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • LAUKOVÁ, Andrea** - TOMÁŠKA, Martin - FRAQUEZA, Maria Joao - SZABÓOVÁ, Renáta - BINO, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Bacteriocin-Producing Strain Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 Isolated from Traditional Stored Ewe's Milk Cheese and Its Beneficial Potential. In Foods, 2022, vol. 11, no. 7, p. 959. (2021: 5.561 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2304-8158. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods11070959 Type: ADCA
 • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina. Karyological study of Caryophyllaeus laticeps (Cestoda: Caryophyllidea) from PCB threatened water reservoir Zemplínska Šírava. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 28. (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. No. SAV-AV ČR-21-03 : Bilateral Mobility Plus Project. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - ANTOLOVÁ, Daniela - RAMPALOVÁ, Jana - UNDESSER, Miroslava - KRAJČOVIČ, Tomáš - VÍCHOVÁ, Bronislava. Dirofilaria immitis Pulmonary Dirofilariasis, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases, 2022, vol. 28, no. 2, p. 482-485. (2021: 16.126 - IF, Q1 - JCR, 3.670 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1080-6040. Dostupné na: https://doi.org/10.3201/eid2802.211963 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Type: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - TRBOLOVÁ, Alexandra - HURNÍKOVÁ, Zuzana - BALICKA, Agnieszka - ČABANOVÁ, Viktória - VALENTOVÁ, Daniela - LAPŠANSKÁ, Mária - ÁRMAIOVÁ, Nikolett - PAVLAČKA, Andrej - STLOUKAL, Eduard. Thelazia callipaeda in Slovakia – From sporadic cases to endemic areas. In Parasitology International, 2022, vol. 87, art. no. 102495. (2021: 2.106 - IF, Q3 - JCR, 0.564 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102495 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 1/0479/18 : Analýza procesu starnutia sietnice u psov) Type: ADMA
 • NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana** - VÁRADY, Marián - VADLEJCH, Jaroslav. Total Failure of Fenbendazole to Control Strongylid Infections in Czech Horse Operations. In Frontiers in Veterinary Science, 2022, vol. 9, art. no. 833204. (2021: 3.471 - IF, Q1 - JCR, 0.719 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2022.833204 (LTC19018 : Inter Cost Project) Type: ADCA
 • NAZARIZADEH, Masoud - MARTINŮ, Jana - NOVÁKOVÁ, Milena - STANKO, Michal - ŠTEFKA, Jan**. Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories. In BMC Zoology, 2022, vol. 7, art. no. 15. (2021: 1.769 - IF, Q2 - JCR, 0.510 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2056-3132. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40850-022-00115-y (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GA21-02532S : Relating genetic diversification and ecological traits at secondary contact: Hybrid zone and ecological speciation in a host-parasite-symbiont system) Type: ADCA
 • PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGOVÁ, Júlia - GREGOVÁ, Gabriela - ŠOLTYS, Jindřich - VENGLOVSKÝ, Ján - PAPAJ, Ján - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - IHNACIK, Lukáš - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - SUŠINKOVÁ, Jana - RAKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana. Effect of Wastewater Treatment on Bacterial Community,Antibiotic-Resistant Bacteria and Endoparasites. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 5, art. no. 2750. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19052750 (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien) Type: ADCA
 • PAPAJOVÁ, Ingrid - BYSTRIANSKA, Júlia - IHNACIK, Lukáš. Čistiarenské kaly ako potenciálny zdroj zárodkov endoparazitov. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 1, s. 51-53. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0138/21 : Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien. APVV-18-0351 : RiskPar - Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy) Type: ADFB
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Type: ADCA
 • QUARTI, Basma - EL HAMZAOUI, Basma - STANKO, Michal - LAROCHE, Maureen - MEDIANNIKOV, O. - PAROLA, Philippe** - SEKEYOVÁ, Zuzana. Detection of Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis inermis ticks in Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1611-1617. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00789-8 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. ANR-10-IAHU-03 : the French National Research Agency under the“Investissements d’avenir”programme) Type: ADDA
 • RADAČOVSKÁ, Alžbeta* - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva* - ŠOLTYS, Katarína - ŠTEFKA, Jan - MINÁRIK, Gabriel - GUSTINELLI, A. - CHUGUNOVA, Julia K. - KRÁLOVÁ HROMADOVÁ, Ivica**. Unique genetic structure of the human tapeworm Dibothriocephalus latus from the Alpine lakes region - a successful adaptation? In Parasitology, 2022, vol. 149, no. 8, p. 1106-1118. (2021: 3.243 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182022000634 Type: ADCA
 • RADZIJEVSKAJA, Jana - ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - STANKO, Michal - PAULAUSKAS, Algimantas. Molecular detection of Bartonella spp. and Rickettsia spp. in lice collected from small rodents in Slovakia. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 64. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Type: AAB
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: ADNA
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Long-term monitoring of tick densities in Košice agglomeration (eastern Slovakia). In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 45. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • ŠNÁBEL, Viliam** - KUZMINA, Tetiana - ANTIPOV, Analollyj A. - YEMETS, Oleksandr M. - CAVALLERO, Serena - MITERPÁKOVÁ, Martina - D'AMELIO, Stefano - ANTOLOVÁ, Daniela - VASILKOVÁ, Zuzana - SALAMATIN, Ruslan. Molecular Study of Echinococcus granulosus Cestodes in Ukraine and the First Genetic Identification of Echinococcus granulosus Sensu Stricto (G1 Genotype) in the Country. In Acta Parasitologica, 2022, vol. 67, no. 1, p. 244-254. (2021: 1.534 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00450-z Type: ADCA
 • UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš - KUDLAI, Olena - KUCHTA, Roman - SCHOLZ, Tomáš**. Archigetes Leuckart, 1878 (Cestoda, Caryophyllidea): diversity of enigmatic fish tapeworms with monoxenic life cycles. In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2022, vol. 29, art. no.6. (2021: 3.020 - IF, Q2 - JCR, 0.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2022002 (Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Project No. LTAUSA18010. LM2015062 : Czech-BioImaging project funded by MEYS CR. RVO 60077344) Type: ADCA
 • VARGOVÁ, Miroslava. Imunomodulačné vlastnosti bakteriocínov a bakteriocín-produkujúcich kmeňov a mechanizmy ich účinku v antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Parazitologický ústav SAV Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2022. 132s. Type: DAI
 • VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera - HURNÍKOVÁ, Zuzana - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Immunomodulatory effect of enterocins and their producing strains on cytokine profile in mice infected with Trichinella spiralis. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 51. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • ZUBRIKOVÁ, Dana - HEGLASOVÁ, Ivana - ANTOLOVÁ, Daniela - BLAŇAROVÁ, Lucia - VÍCHOVÁ, Bronislava**. A case report of Rickettsia-like infection in a human patient from Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no., p. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00813-x (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus