Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Biomedical Research Center SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAČOVÁ, Zuzana - KRAMAROVÁ, M. - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - BAKOŠ, Ján. Zmeny v génovej expresii dopamínových receptorov u Shank3 deficitných myší sú závislé od jednotlivých oblastí mozgu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 57. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • BAKOŠ, Ján - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - KOSTRUBANIČOVÁ, Kristína - BORBÉLYOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Morfologické a funkčné zmeny dopamínergických neurónov v animálnom modeli autizmu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 27-28. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • ZVOZILOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - MACH, Mojmír** - BAKOŠ, Ján - KOPRDOVÁ, Romana. Effect of a New Substance with Pyridoindole Structure on Adult Neurogenesis, Shape of Neurons, and Behavioral Outcomes in a Chronic Mild Stress Model in Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no 2, art. no. 845. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25020845 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Type: ADCA
 • BERENÍKOVÁ, A. - GERGEĽOVÁ, H. - BRTKO, Július - MACEJOVÁ, Dana. Potenciálne protinádorové účinky tributylcíničitan propionátu a tributylcíničitan salicylátu v bunkových líniách odvodených od karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 90. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • BERNARDINI, Giulia** - BRACONI, Daniela - ZAŤKOVÁ, Andrea - SIREAU, Nick - KUJAWA, Mariusz J. - INTRONE, Wendy J. - SPIGA, Ottavia - GEMINIANI, Michela - GALLAGHER, James A. - RANGANATH, Lakshminarayan R. - SANTUCCI, Annalisa. Alkaptonuria. In Nature Reviews Disease Primers, 2024, vol. 10, art. no. 16. ISSN 2056-676X. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41572-024-00498-x Type: ADCA
 • BODOROVA, Barbora - BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Zmeny diferenciácie neuronálnych buniek pod vplyvom vybraných neuropeptidov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 60-61. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁLOVÁ, Janette. Analýza vplyvu prirodzených ligandov jadrových retinoidných receptorov (RAR) a jadrových rexinoidných receptorov (RXR) na proteínový profil buniek MCF-7 ľudského karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 91-92. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • BUDIŠ, J. - KRAMPL, W. - BOHMER, M. - SZEMES, Tomáš - KUCHARÍK, Marcel - LICHVÁR, M. - HEKEL, R. - GOGA, Adrián - SITARČÍK, Jozef - SMOĽAK, D. - BALÁŽ, A. - ĎURIŠ, F. - GAZDARICA, Juraj - ŠOLTYS, Katarína - TURŇA, Ján - RADVÁNSZKY, Ján. SnakeLines: integrated set of computational pipelines for sequencing reads. In Journal of Integrative Bioinformatics, 2023, vol. 20, no. 3, art. no. 20220059. (2023 - Current Contents, WOS, Scopus). ISSN 1613-4516. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/jib-2022-0059 Type: ADCA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - MLADOSIEVIČOVÁ, Beata - MEGO, Michal. Microbiome in Cancer Development and Treatment. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 1, art. no. 24. ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms12010024 Type: ADMA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta. Microbiome in Cancer Development and Treatment : [elektronický zdroj]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56539. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56539 Type: BDA
 • DEMKOVÁ, Lucia - FURDOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - BABÁL, Pavel - SMOLKOVÁ, Božena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Molecular characterization of metastatic progression in patient derived xenograft models of malignant uveal melanoma. In Acta Ophthalmologica, 2024, vol. 102, no. S279. ISSN 1755-375X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/aos.16069 (2023 European Association for Vision and Eye Research Festival,) Type: AEGA
 • DONÁTOVÁ, Karin* - MLADÁ, Miriam* - LOPUŠNÁ, Katarína - BARAN, Filip - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Changes in the Expression of Proteins Associated with Neurodegeneration in the Brains of Mice after Infection with Influenza A Virus with Wild Type and Truncated NS1. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 5, art. no. 2460. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25052460 Type: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu** - ORAVCOVÁ, Henrieta* - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - DEKHTIARENKO, Roman - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Maternal treatment with a selective delta-opioid receptor agonist during gestation has a sex-specific pro-cognitive action in offspring: mechanisms involved. In Frontiers in Pharmacology, 2024, vol. 15, art. no. 1357575. ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1357575 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADCA
 • GRABAN, Ján - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie VGF/BDNF/TrkB dráhy vo frontálnej kôre a hipokampe potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 94. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • HAVRÁNEK, Tomáš - BOGYOVÁ, E. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. SHANK3 ovplyvňuje dĺžku a tvar neuritov dopamínergických neurónov in vitro. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 67-68. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • HOLOTA, R. - DEČMANOVÁ, V. - ALEXOVIČ MATIÁŠOVÁ, Anna** - KOŠUTH, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - PAČUT, L. - TOMORI, Zoltán - DAXNEROVÁ, Z. - ŠEVC, Juraj. Cleaved caspase-3 is present in the majority of glial cells in the intact rat spinal cord during postnatal life. In Histochemistry and Cell Biology, 2024, vol. 161, no. 3, p. 269-286. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0948-6143. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7 Type: ADCA
 • IVOVIČ, Danica - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - ROŠKA, Jan - KAĽAVSKÁ, Katarína - HURBANOVÁ, Lenka - HOLÍČKOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - KABELÍKOVÁ, Pavlína - NOVOTNÁ, Věra - CHOVANEC, Michal** - PALACKA, Patrik - MEGO, Michal - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav**. DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells before and after first cycle of chemotherapy have comparable prognostic values in germ cell tumor patients. In Frontiers in Oncology, 2024, vol. 14, art. no. 1360678. ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1360678 (APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. VEGA 2/0075/23 : ÚLOHA POŠKODENIA DNA A OPRAVY V ODPOVEDI NÁDOROV UROGENITÁLNEHO TRAKTU NA CHEMOTERAPIU NA BÁZE CISPLATINY) Type: ADCA
 • JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - HAVEL, Filip - SRAMEK, Michal - ZARSKA, Monika - PROSKA, Jan - MASANOVA, Vlasta - UHNAKOVA, Iveta - MAKOVICKÝ, Peter - NOVOTOVÁ, Marta - VYKOUKAL, Vít - BÁBELOVÁ, Andrea**. Long-Term Accumulation, Biological Effects and Toxicity of BSA-Coated Gold Nanoparticles in the Mouse Liver, Spleen, and Kidneys. In International Journal of Nanomedicine, 2024, vol. 19, p. 4103-4120. ISSN 1176-9114. Dostupné na internete: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=98881 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Type: ADCA
 • KALINKOVÁ, Lenka - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - FRIDRICHOVÁ, Ivana - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. DNA Methylation in Leukemia, MyelodysplasticSyndrome, and Lymphoma : [elektronický zdroj]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56575. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56575 Type: BDA
 • KARAILIEV, Peter - FAZEKAS, Csilla Lea - CORREIA, P. - ZELENA, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Vybrané bielkoviny mozgu a čriev ako potenciálne markery odolnosti voči stresu v animálnom modeli. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 70. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Type: FAI
 • KITYK, Anna** - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - BALOG, Martin - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina. Advancing biomedical substrate engineering: An eco-friendly route for synthesizing micro- and nanotextures on 3D printed Ti-6Al-4V. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2024, vol. 28, p. 2098-2115. ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.164 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • KLEMPA, Boris. COVID-19 pandemic in Slovakia: From the Early Days to Today : Lecture 1. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 15. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Type: GII
 • KLEPOCHOVÁ, R. - NIESS, Fabian - MEYERSPEER, Martin - SLUKOVÁ, Dorota - JUST, Ivica - TRATTNIG, Siegfried - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - KAUTZKY‑WILLER, Alexandra - LEUTNER, Michael - KRŠŠÁK, M.**. Correlation between skeletal muscle acetylcarnitine and phosphocreatine metabolism during submaximal exercise and recovery: interleaved 1H/31P MRS 7 T study. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 3254. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53221-x Type: ADCA
 • KONČEKOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Klaudia - GOTTLIEB, Miroslav - BONA, Martin - BONOVÁ, Petra**. Changes in excitatory amino acid transporters in response to remote ischaemic preconditioning and glutamate excitotoxicity. In Neurochemistry International, 2024, vol.173, no., p.105658. ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2023.105658 (APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Type: ADCA
 • KORNIEIEVA, Daria - VLKOVIČOVÁ, Jana - SÝKORA, Matúš - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - KALOČAYOVÁ, Barbora. Vplyv quercetínu a glykémie na diabetickú nefropatiu u potkanov ZDF. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 100-101. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • KOŠÚTOVA, Natália - LORENCOVÁ, Lenka** - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard** - OROVČÍK, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena** - UKRAINTSEV, Egor** - REZEK, Bohuslav** - KASAK, Peter** - ČERNOCKÁ, Hana** - OSTATNÁ, Veronika - BLAHUTOVÁ, Jana - VIKARTOVSKÁ, Alica - BERTÓK, Tomáš** - TKÁČ, Ján**. Negative charge-carrying glycans attached to exosomes derived from benign and cancerous prostate cell lines as novel liquid biopsy marker. In Sensors, 2024, vol. 24, art.no. 1128. ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s24041128 Type: ADCA
 • Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely : Študijný materiál pre účastníkov kurzu – Vol. 2023. Editori: Zuzana Lopatníková, Veronika Brezováková, Zuzana Hurníková, Veronika Borbélyová, Mojmír Mach, Miroslava Matúšková, Ingeborg Režuchová. Košice : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, 2023. 245 s. ISBN 978-80-89280-60-5 Type: BCI
 • MACEJOVÁ, Dana - GERGEĽOVÁ, H. - BRTKO, Július. Cytotoxické a protinádorové účinky vybraných triorganocíničitých zlúčenín v ľudských nádorových líniách karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 102-103. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • MAKOVICKÁ, Mária - VRBENSKÁ, Adela - MAKOVICKÝ, Peter - DURCOVÁ, Barbora - ŠKARDA, Jozef - KAMARÁD, Vojtěch - MIKLOŠOVÁ, Mária - RIMÁROVÁ, Kvetoslava** - MICHALČOVÁ, Patricie - KRÁĽOVÁ, Klaudia - MURI, Jozef**. Histopathological findings in lung biopsies with usual interstitial pneumonia: Definition of a new classification score for histological fibrotic stages. In General Physiology and Biophysics, 2024, vol. 43, no. 1, p. 49-56. ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023029 Type: ADDA
 • MIHALJ, D. - BORBÉLYOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko - BAČOVÁ, Zuzana - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján**. Shank3 Deficiency Results in a Reduction in GABAergic Postsynaptic Puncta in the Olfactory Brain Areas. In Neurochemical Research, 2024, vol. 49, no. 4, p. 1008-1016. ISSN 0364-3190. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11064-023-04097-2 (VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu) Type: ADCA
 • MIHALJ, D. - PIRNÍK, Zdenko - BORBÉLYOVÁ, Veronika - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. GABAergické abnormality v čuchových oblastiach mozgu myší s behaviorálnymi prejavmi autizmu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 77-78. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • MINICHOVÁ, Lenka - SLOBODNÍK, Vladimír - SLOBODNÍK, R. - OLEKŠÁK, M. - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 2, art. no. 121. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16020121 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Type: ADCA
 • MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol - GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka - CHOVANEC, Miroslav. The antioxidant activity of Acanthopanax senticosus extract in the presence of Cysteine, Glutathione and Sulfide and its effect on Wistar rat blood pressure. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 105-106. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • MOSNÁ, Lucia - RÁDIKOVÁ, Žofia - BAJER, Boris - HAVRANOVÁ, Andrea - PENESOVÁ, Adela. Irisín a BDNF u jedincov so sedavým spôsobom života po 8-týždňovej intervencii životného štýlu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 107. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • MRKVOVÁ, M.** - KEMENCZEIOVÁ, Jana - ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav**. Molecular Characteristics and Biological Properties of Bean Yellow Mosaic Virus Isolates from Slovakia. In Horticulturae, 2024, vol. 10, no. 3, art. no. 262. ISSN 2311-7524. (APVV-20-0015 : LEGOMICS - MODERNÉ "OMICS" POSTUPY AKO EFEKTÍVNE NÁSTROJE PRE IDENTIFIKÁCIU A CHARAKTERIZÁCIU VÍRUSOVÝCH PATOGÉNOV STRUKOVÍN) Type: ADCA
 • MUNKOVA, M., LF UK - KARAILIEVOVÁ, Lucia - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEV, Peter - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Hyperaktívne potkany s vyradeným génom pre dopamínový transportér pociťujú nepohodu a negatívne emócie. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 79-80. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • NEJATI BERVANLOU, Reyhaneh - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - DZURIŠOVÁ, Diana. Effect of exercise intervention on cardiovascular parameters and glucose tolerance in obese rats. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 91. ISBN 978-80-223-5782-1. (99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana** - LOPUŠNÁ, Katarína** - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BENEDETTI, Fabio - BERTI, Federico - FELLUGA, Fulvia - DRIOLI, Sara - VIDALI, Mattia - KATRLÍK, Jaroslav - PAŽITNÁ, Lucia - HOLAZOVÁ, Alena - BLAHUTOVÁ, Jana - LENHARTOVÁ, Simona - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris - ONDREJOVIČ, Miroslav - CHMELOVÁ, Daniela - LEGERSKA, Barbora - MIERTUŠ, Stanislav - KLACSOVÁ, Mária - UHRÍKOVÁ, Daniela - KERTI, Lukáš - FRECER, Vladimír. Identification and evaluation of antiviral activity of novel compounds targeting SARS-CoV-2 virus by enzymatic and antiviral assays, and computational analysis. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2024, vol. 39, no. 1, art. no. 2301772. ISSN 1475-6366. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2024.2301772 Type: ADCA
 • NOVAK, Anastázia - NOVOTOVÁ, Marta - CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Morfologické rozdiely kardiomyocytov ľavej komory srdca u samíc Zucker Diabetic Fatty potkanov. Novak A., Novotová M., Cagalinec M., Zahradníková ml. A. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 108-109. ISBN 978-80-223-5782-1. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • ONDRIAŠ, Karol - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka. Characterisation of rat 35 arterial pulse wave parameters in several cardiovascular conditions. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 35. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • PAVEL, Jaroslav** - KELLEROVÁ, Erika - SNOPKOVÁ, Jana. Spinal Cord Vasculare:General Anatomy and Physiology. In Neuraxial Therapeutic : A Comprehensive Guide. 1. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p.121-149. ISBN 978-3-031-39557-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39558-1_6 (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory) Type: ABC
 • RICHERT-PÖGGELER, K. R. - ACCOTTO, G. P. - CANDRESSE, Thierry - CHABANNES, M. - DESBIEZ, C. - GLASA, Miroslav - ISKRA-CARUANA, M.-L. - JELKMANN, W. - MARAIS, Armelle - MENZEL, W. - MULABISANA, J. - NIEHL, A. - PIERRO, R. - PREDAJŇA, Lukáš - ROMETTE, J.L. - RUBINO, L. - URBINO, C. - VERDIN, E. - ZIEBELL, H. - ZIKELI, K. Plant viruses go global: the European Virus Archive. In Acta Horticulturae, 2024, vol. 1392, p. 75-86. ISSN 0567-7572. Type: ADMB
 • SZADVÁRI, Ivan - TOMOVA, Alexandra - BORBÉLYOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko. Gender differences in heterozygous Shank3B mice related to sweet and sweet-fat consumption. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 113. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ČIERNIKOVÁ, Soňa** - MLADOSIEVIČOVÁ, Beata - MEGO, Michal. Gut and Intratumoral Microbiomes in Tumor Metastasis : [elektronický dokument]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56535. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56536 Type: BDA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BÁLINTOVÁ, Lucia - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LÍŠKOVÁ, Aurélia - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, Eckart - GÁBELOVÁ, Alena**. Gold and titania nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Environmental Science-Nano, 2024, vol. 11, no. 3, p. 1296-1313. ISSN 2051-8153. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3en00954h (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD)) Type: ADCA
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - ONDRIAŠ, Karol - UFNAL, Marcin. Zvýšený príjem soli ovplyvňuje metabolizmus taurínu v organizme potkana. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 114. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0066/23 : Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • TRNKOVÁ, Lenka - BUOCIKOVÁ, Verona - MEGO, Michal - ČUMOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - SMOLKOVÁ, Božena. Epigenetic deregulation in breast cancer microenvironment: Implications for tumor progression and therapeutic strategies. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2024, vol. 174, art. no. 116559. ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116559 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Type: ADCA
 • TSAI, Chia-Liang** - PAN, Chien-Yu - WANG, Tsai-Chiao - TSENG, Yu-Ting - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - LIN, Tsu-Kung**. Effects of acute aerobic exercise with different intensities on cerebral dopamine/norepinephine/serotonin metabolites and executive-related oculomotor control in individuals with Parkinson's disease. In Mental Health and Physical Activity, 2024, vol. 26, art. no. 100582. ISSN 1755-2966. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2024.100582 Type: ADCA
 • VANČOVÁ, Annamária - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - STANKO, S. - JEŽOVÁ, Daniela. Hodnotenie mimiky tváre a emócií dojčaťa počas stresovej situácie: rozpracovanie metodického prístupu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 88. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • VANICKÝ, Ivo** - BLAŠKO, Juraj - TOMORI, Zoltán - MICHALOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva. Rat ventral nerve as a model for long distance regeneration. In IBRO Neuroscience Reports, 2024, vol. 16, pp. 479-484. ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2024.03.008 (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Type: ADMA
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FRIMMEL, Karel - KURA, Branislav - KORNIEIEVA, Daria - KRŠKOVÁ, Katarína - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján - KALOČAYOVÁ, Barbora. Vplyv aplikácie molekulárneho vodíka na zmiernenie akútneho poškodenia obličiek pri operácii srdca. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 115-116. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
 • WEIS, Denisa - LIN, Liangguang L. - WANG, Huilun H. - LI, Zexin Jason - KUSIKOVA, Katarina - CIZNAR, P. - WOLF, Hermann M. - LEISS-PILLER, Alexander - WANG, Zhihong - WEI, Xiaoqiong - WEIS, Serge - SKALICKÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela - DANISOVIC, Lubos - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - YANG, Tingxuan T. - FEICHTINGER, René G. - MAYR, Johannes A. - QI, Ling. Biallelic Cys141Tyr variant of SEL1L is associated with neurodevelopmental disorders, agammaglobulinemia, and premature death. In Journal of clinical Investigation, 2024, vol. 134, no. 2, art. no. e170882. ISSN 0021-9738. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/JCI170882 Type: ADCA
 • ZASTKO, Lucian. Biológia : Učebné texty pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024. 99 s. ISBN 978-80-561-1098-0 (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Type: ACB
 • ZAVALA-MENESES, Sofía G. - FIRRINCIELI, Andrea - CHAĽOVÁ, Petra - PAJER, Petr - CHECCUCCI, Alice - ŠKULTÉTY, Ľudovít** - CAPPELLETTI, Martina. Proteogenomic Characterization of Pseudomonas veronii SM-20 Growing on Phenanthrene as Only Carbon and Energy Source. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 4, art. no. 753. ISSN 2076-2607. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-2607/12/4/753 (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus