Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-image in the Writings of Dominik Tatarka. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2017, roč. 20, č. 1, s. 53-62. ISSN 1733-165X. Type: ADEB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Type: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v 50-tych rokoch 20. storočia). In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 149-164. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Type: AEDA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-Image in the Writings of Dominik Tatarka. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 126-137. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Leopold Hnídek. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 7-8, s. 244. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Erwin Matl. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 7-8, s. 242. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. On the Lefikography and Historiography of Literary Translation. In Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 27-28. ISBN 978-80-557-1435-6.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: AFF
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. (Nielen) zdravica, bude reč najmä o preklade. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 70-82. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • BELYJ, Andrej - MALITI, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Type: CDFB
 • BREŽNÁ, Irena - CVIKOVÁ, Jana (prekl.) - RAČKOVÁ, Nikoleta (prekl.). Postrehy emigrantky : Eseje. Prózy. Reportáže. Bratislava : Aspekt, 2017. 240 s. Aspekt. ISBN 978-80-81510-61-8. Type: CAB

  Citácie:
  [6] HALAŠKOVÁ, Mária. O vytrvalom hľadaní vlastnej integrity. In Knižná revue, 2018, roč. XVIII., č. 6, s. 14. ISSN 1336-247X.

 • BUBNÁŠOVÁ, Eva. Spletitosť ľudského osudu. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald. - Bratislava : OZ Brak, 2017. - ISBN 978-80-89921-08-9. Type: EDI
 • BURCINOVÁ, Nataša. Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu. In Filologické štúdie 3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 186-193. ISBN 978-3-943906-37-0. Type: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 192-194. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Brazilian Literature as World Literature / Ed. Eduardo F. Coutinho. - New York : Bloomsbury Academic, 2018. - ISBN 978-1-5013-2326-3. Type: EDI
 • BURCINOVÁ, Nataša. Magda Kučerková (ed.), La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura. In El Genio Maligno, revista de humanidades y ciencias sociales, marzo 2018, No. 22. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://elgeniomaligno.eu/magda-kucerkova-ed-la-via-espiritual-y-sus-manifestaciones-en-la-literatura/>. Type: GHG
 • BŽOCH, Adam. Človek v dejinách : Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. Auris, 11 zv. ISBN 978-80-89666-52-2(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Type: AAB
 • BŽOCH, Adam. Eine Geschichte von Widerstand und Enthusiasmus : die tschechoslowakische psychoanalytische Tradition bis 1939 im sociokulturellen Kontext. In Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939. - Gieβen : Psychosocial-Verlag, 2018, s. 271-277. ISBN 978-3-8379-2778-8. Type: AECA
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Type: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Libuša Vajdová ako inšpirátorka vedeckého života. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 17-28. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • CVIKOVÁ, Jana. Patrím ku generácii, ktorá sa s menom Karla Marxa... In Kapitál, 09.05.2018, roč. 2, č. 5, s. 30. ISSN 2585-7851. Type: BDF
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 163-176. ISBN 978-3-943906-37-0. Type: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>. Type: GHG
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Libuše Vajdovej. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 187-239. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: FAI
 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Severská kultúra je vybudovaná na pevných základoch filozofie, románu a drámy. Milan Žitný. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • DOBRÁ, Judit. Slovenská prekladová recepcia maďarského diela Samuel Borkopf : mojim priateľom z predtrianonskej krčmy. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V. Zostavovatelia Martin Kažimír, Andrej Záhorák. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 45-56. ISBN 978-80-558-1198-7. Type: AFB
 • DOBRÁ, Judit. Oslava prekladu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7493>. Type: GHG
 • ELIÁŠ, Anton - KUSÁ, Mária - LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). Recenzenti Oľga Kovačičová, Valerij Kupka. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018]. 190 s. ISBN 978-80-223-4465-4(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Type: AAB
 • FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). Básne 1986-2013. Bratislava : Modrý Peter, 2018. 91 s. ISBN 978-80-89545-65-0. Type: CAB
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu (estónsky prínos). In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 48-59. ISSN 0231-6714. Type: AFA
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AAB
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Zost. Charles Sabatos, Robert Gáfrik. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275. Type: FAI

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>.

 • GARCÍA LORCA, Federico - ZAMBOR, Ján (prekl.). Balada o španielskom žandárstve. In Pravda, príloha Víkend, 9.6.2018, roč. XXVIII, č. 132, s. 33. ISSN 1335-4051. Type: CDFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Pavel Vilikovský magyarul. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 3, s. 65-72. ISSN 1335-1826. Type: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. V dvoch kultúrach - vice versa (P. Závada: Jadvigin vankúšik, V. Šikulová: Miesta v sieti). In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 169-184. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • GÖRÖZDI, Judit. A KÖZÉP-EURÓPAISÁGról mint kulturális kommunikációról. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 2, s. 91-92. ISSN 1335-1826. Recenzia na: Rabul ejtett értelmek / Balogh Magdolna. - Budapest : Balassi, 2017. Type: EDI
 • GÖRÖZDI, Judit. Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 129-130. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Idők, terek, intenzitások / Kornélia Faragó. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 2016. - ISBN 978-86-323-0963-0. Type: EDI
 • Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. 241 s. Knižnica časopisu World Literature Studies. ISBN 978-80-88815-23-5(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: FAI
 • HAASSE, Hella S. - BŽOCH, Adam. Záhrady v Bomarze. Preložil Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 120 s. Tulipán, 15 zv. ISBN 978-80-89666-57-7. Type: EAJ
 • HNIDEK, Leopold. Arboris mutantur. Preložila Mária Bátorová. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 7-8, s. 244-248. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • CHRENKOVÁ, Zuzana. František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 132-133. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech / František Všetička. - Jinočany : H&H, 2017. - ISBN 978-80-7319-126-9. Type: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. The Brave Rabbit In Africa : Fashioning Colonial Subjectivity in Slovak Inter-War Children’s Literature. In New Perspectives on Imagology : Section 4/ Stereotypes, Nation Building, Landscape Depiction – How Different Genres Interact with Imagology. Imagining National Steriotypes in Educational Contexts. - Wien, 2018, april 3-5, 2018. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://imagology2018.univie.ac.at/abstracts/#c243062>. Type: AFE
 • KÁLLAY, Kristína - HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Type: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. - Bratislava : AKAmedia, 2017. - ISBN 978-80-9727-690-4. Type: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. V mene otca. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 4, s. 8. ISSN 2585-7851. Recenzia na: V tmavej komore / Susan Faludi. - Bratislava : Inaque, 2018. Type: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 104-105. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital / Ed. Rosie Warren. - London ; New York : Verso Books, 2016. - ISBN 978-1-7847-8695-3. Type: EDI
 • KUČERKOVÁ, Magda - KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely : legendy, história, skúsenosti. Recenzenti Marta Černotová, Fabiano Gritti. Košice : Zachej.sk, 2018. 304 s. ISBN 978-80-89866-27-4. Type: AAB

  Citácie:
  [6] ENGEL, Slavo. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenosti. In https://blog.zachej.sk/cesta-do-compostely-legendy-historia-skusenosti-recenzia-2/

  [6] GALLIK, Ján. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenost. In https://www.zachej.sk/recenzie/autor/130434394d18b1cf25e557f83017869afc509a0a/

  [6] VEREŠOVÁ, Zuzana. Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely. In Slovo +, 27.5.2018. https://www.slovoplus.sk/clanok/recenzia_magda_kucerkova_jan_knapik_cesta_do_compostely

 • KUČERKOVÁ, Magda. Camino de Santiago – cesta do Stredu : k fenomenológii putovania. In Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie v Nitre konanej v dňoch 9. a 10. novembra 2016 ; recenzenti Zoltán Németh, Marta Germušková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-558-1263-2. Type: AFB
 • KUSÁ, Mária. Funkčnosť prekladov A. S. Puškina v slovenskej kultúre. In ELIÁŠ, Anton - KUSÁ, Mária - LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018], s. 17-32. ISBN 978-80-223-4465-4.(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Type: ABD
 • KUSÁ, Mária. Metelica/Chumelica/Noční sňatok/Fujavica/Chujava/Búra ako príspevky k premenám obrazu A. S. Puškina v slovenskom kultúrnom priestore. In ELIÁŠ, Anton - KUSÁ, Mária - LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018], s. 72-82. ISBN 978-80-223-4465-4.(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Type: AEDA
 • KUSÁ, Mária - MIKULÁŠ, Michal. On the Issue of Documentary Films Translation and Its Place Within the Reflection of AV Translation. Intratextual and Extratextual Aspects (On the Example of Russian Documentary Films Translation in the Slovak Cultural Space after 1989). In Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 73. ISBN 978-80-557-1435-6.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: AFF
 • KUSÁ, Mária. Transcisciplinárne presahy literárnej vedy alebo "... soustřeďuje se na souvislosti doposud většinou opomíjené...". In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 9-16. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • MACHADO, Antonio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Type: CDFB
 • MALITI, Eva. Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy = Andrei Bely´s journey after Steiner´s anthroposophy: Between the temples of the spirit of Western Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 113-121. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • MALITI, Eva - BINGER, Sylvia (prekl.). Das Kamelrennen. In Anthologie österreichischer Literatur. - Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2018, s. 111-116. ISBN 978-3-902960-79-5. Type: CEC
 • MALITI, Eva. Eva Maliti Fraňová: Nevyužili sme šancu zmúdrieť. Otázky Mariana Jaremková. In Pravda, 16.6.2018, roč. XXVIII, č. 138, s. 16-18. ISSN 1335-4051. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474068-eva-maliti-franova-nevyuzili-sme-sancu-zmudriet/>. Type: GHG
 • MATL, Erwin - BÁTOROVÁ, Mária (prekl.). Obraz. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 7-8, s. 242-243. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea - MIKULÁŠ, Roman. Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann = The Construction of Reality through Metaphor in Ingeborg Bachmann´s Work. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 47-67. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Type: ADNB
 • MIKULÁŠ, Roman. Perspektívy výskumu metafory. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 3-4. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: BDNB
 • MIKULÁŠ, Roman. Konštrukcia skutočnosti v metafore (s odkazmi na listy a záznamy snov Ingeborg Bachmann v Male oscuro. Aus der Zeit der Krankheit). In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 143-168. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Type: BEF
 • MIKULÁŠ, Roman. Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 113-115. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Juraj Dvorský. - Ružomberok : Verbum, 2017. - ISBN 978-80-561-0428-6. Type: EDI
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 3 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Perspectives on Metaphor Research. Perspektívy výskumu metafory. Editor Roman Mikuláš. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Type: FAI
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení = Myth and Metaphor in Concepts of Cultural and Literary Studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 176-182. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADNB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Kosáková, Hana (ed.). Formalismus v polemice s marxismem. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 261-264. ISSN 2453-8507. Recenzia na: Formalismus v polemice s marxismem / Ed. Hana Kosáková. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017. - ISBN 978-80-880-6952-2. Type: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>. Type: GHG
 • SABATOS, Charles - GÁFRIK, Róbert. Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 2. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: GII
 • SEBALD, Winfried G., 1944-2001 - ŽITNÝ, Milan (prekl.). Vysťahovalci. Bratislava : OZ Brak, 2017. 206 s. ISBN 978-80-89921-08-9. Type: CAB

  Citácie:
  [6] BUBNÁŠOVÁ, Eva. Spletitosť ľudského osudu. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald. - Bratislava : OZ Brak, 2017. - ISBN 978-80-89921-08-9.

 • Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. 120 s. ISBN 978-80-557-1435-6(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: FAI
 • VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: AAB

  Citácie:
  [4.1] ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Radoslav Passia - Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 108-111. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote / Eds. Radoslav Passia, Gabriela Magová. - Bratislava : Kalligram, 2015. - ISBN 978-80-8101-918-0. Type: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). - Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI
 • VALERO, Julieta - BIZNÁROVÁ, Lucia (prekl.). Plynutie. Bratislava : Ars Poetica, 2017. 72 s. ISBN 978-80-89283-87-3. Type: CAB

  Citácie:
  [6] GLUŠTÍKOVÁ, Oľga. Balans medzi telom a smrťou. In Knižná revue, 2018, roč. XVIII., č. 4, s. 24-25. ISSN 1336-247X.

 • ZAMBOR, Ján. Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 214-216. Type: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Prezentácia tvorby Jána Zambora, Miroslava Válka a almanachu Devín v Moskve. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 217-219. Type: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Oleg, Oleg. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVII., roč. XXVIII., č. 1 (2018. ISSN 1336-2526. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/pastier.html >. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Poetika poézie a jej prekladu : Konferencia k životnému jubileu profesora Zambora. Potrebuje poéziu každý? In Kulturárium : časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave a OZ Slovenčina, 2018, č. 1, s. 10-13. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou...". In Poste restante. - Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Type: BEF

  Citácie:
  [4.1] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Kniha týždňa: Otvorený „rozhovor“ v neslobodnej spoločnosti. In Pravda, 25.4.2018. https://www.Pravda.sk/trendove-temy/poste-restante/

 • ZAMBOR, Ján - ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Sovremennaja slovackaja poezija : Grabiteli. Robkij zov v bezgraničnuju temnotu. Dve tanki s pticami. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 83-85. Type: CDEB
 • ZAMBOR, Ján. Ladislav Šimon "80". Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/simon80.html >. Type: GHG
 • ŽITNÝ, Milan. Ladislav Šimon oslávil okrúhle jubileum. In Revue svetovej literatúry, 2018, roč. LIV, č. 2, s. prvá a posledná obálka. ISSN 0231-6269. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus