Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of World Literature SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BŽOCH, Adam. Doslov. In JOLLES, André - BŽOCH, Adam (prekl.). Forma a inšpirácia. 1. slovenské vydanie. - Európa : Európa, 2024, s. 145-156. ISBN 978-80-8237-026-6. Type: BEF
  • CĂRTĂRESCU, Mircea - KENDERESSY, Eva (prekl.). Melanchólia. Bratislava : OZ Brak, 2024. 240 s. ISBN 978-80-8286-008-8 Type: CAB
  • GÖRÖZDI, Judit. Inspirációk Az ember tragédiájából Esterházy Péter Mercedes Benz címü drámájában = Inspirations from The Tragedy of Man in Péter Esterházy´s drama Mercedes Benz. In Madách évszázadai. Csanda, Gábor (ed.). - Bratislava : Hagyományok és Értékek PT – SZNM A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 2023, s. 89-96. ISBN 978-80-89712-23-6. (Madách évszázadai – Nemzetközi tudományos konferencia) Type: AFD
  • GUIMARD, Terézia. Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme) = Bertrand Westphal and the theory of geocriticism. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č., s. 169 - 178. ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.7 Type: ADNA
  • JOLLES, André - BŽOCH, Adam (prekl.). Forma a inšpirácia. 1. slovenské vydanie. Európa : Európa, 2024. ISBN 978-80-8237-026-6 Type: EAJ
  • KENDERESSY, Eva. „Deliberare în acțiune și spontaneitate în reacție“ : Jana Páleníková și românistica slovacă = Jana Páleníková and Romanian Studies in Slovakia: Jana Páleníková and Romanian Studies in Slovakia. In Transcultural Mirrors. Vol. I.Literary and Cultural Perspectives. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 525-537. ISBN 978-80-223-5805-7. (APVV-21-0198 : Prekusvet – Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí) Type: AEDA
  • KENDERESSY, Eva. Za stratenou minulosťou v komunistickom Rumunsku. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Type: BDF
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Ako nemlčať. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Type: BDF
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Zabudnutá feministka Suzanne Noël : Slimani, Leila - Oubrerie, Clement. 2022. Ruční práce. Praha: Argo. Preložila Katarína Horňáčková. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2024, roč. 13, č. 1, s 13-16. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Ruční práce / Clément Oubrerie, Leïla Slimani. - Praha : Argo, 2022. - ISBN 978-80-257-3851-1. Type: EDI
  • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovatelia Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause [4/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra [2/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dobrota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka [2/2019], zostavovateľ Štefan Timko [3/2019], zostavovatelia Tomáš Jirsa, Rebecca Rosenberg [4/2019], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2020], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [2/2020], zostavovatelia Magda Kučerková, Martin Vašek [3/2020], zostavovatelia Mária Bátorová, Róbert Gáfrik [4/2020], zostavovateľka Bogumiła Suwara [1/2021], zostavovatelia Péter Hajdu, Róbert Gáfrik [2/2021], zostavovatelia Katarína Bednárová, Isabelle Poulin, Igor Tyšš [3/2021], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2021], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2022], zostavovatelia Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka [2/2022], zostavovatelia Judit Görözdi, Zoltán Németh, Magdalena Roguska-Németh [3/2022], zostavovatelia Roman Mikuláš, Ján Jambor [4/2022], zostavovatelia Mária Kusá, Ivan Posokhin [1/2023], zostavovateľka Ana María Fraile-Marcos [2/2023], zostavovateľ Péter Hajdu [3/2023], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [4/2023], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra, Alžbeta Kuchtová [1/2024]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV v. v. i., 2009-. SCOPUS, WOS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO. ISSN 1337-9690 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus