Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Namiesto laudácie. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 2, s. 67-70. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Bratislava, un kaléidoscope littéraire. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 113 s. ISBN 978-80-8119-120-6. Type: BAB
 • BŽOCH, Adam. Prof. Adam Bžoch Profesor of Modern German and Dutch Literature and Translator / Profesor modernej nemeckej a holandskej literatúry a prekladateľ. In Humans behind Dutch-Slovak relations / Tváre holandsko-slovenských vzťahov : The stories spanning 25 years of relations between the Netherlands and Slovakia / Príbehy písané počas 25 rokov vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom. - Bratislava : Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, 2019, s. 112--114. ISBN nemá. Type: BEF
 • BŽOCH, Adam. Heinrich Böll a Československo : Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2018. In Platforma pre literatúru a výskum, 11.2.2019, roč. 4. ISSN 2453-9147. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/141>. Type: EDI
 • DOBRÁ, Judit. Slovensko-maďarské literárne dialógy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8148>. Type: GHG
 • ENGELBRECHT, Wilken - ENGELBRECHTOVÁ, Jana - HAMERS, Bas. Hendrik Conscience : muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu ; recenzenti Adam Bžoch, Hana Kábová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 260 s. ISBN 978-80-244-5443-6. Type: FAI
 • FRANEK, Ladislav. Método interdisciplinario de enseñanza. In Actas del XXI Encuentro de profesores de español en Eslovaquia. - Ministerio de educación y formación profesional, 2018, s. 47-53. ISBN 978-80-971962-7-1. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/dam/cr:c83a5823-d459-45cc-8854-477e1d6a58de/actasxxi.pdf>. Type: AFA
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép - Európára tekintve - Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása és Pavel Vilikovský Kutya az úton című esszéregénye alapján. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. LXII, č. 3, s. 57-65. ISSN 1336-5088. Type: ADFB
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Co je vymazané, to už nikdy nikomu nebude chybět. Otázky Petra Nováková. In WHAT, 2019, roč. 1, č. 2, s. 8-10. ISSN 2571-2462. Type: BDE
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Správa o stave duše (Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom). In EMMA, 2019, roč. 8, č. 220, s. 167. ISSN 1339-0953. Recenzia na: Správa o stave duše / Denisa Gura Doričová, Pavol Černák. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 978-80-8159-684-1. Type: EDI
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť : pendlerstvo je v knihe zobrazené aj ako fenomén tvoriaci priestor, kde sa bije „cudzie“ a „naše“. In SME, príloha Magazín o knihách, 1.3.2019, roč. 27, č. 51, s. I., VI. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (33) odkrýva tajomstvá ľudových tradícií : Kútna plachta chránila ženu po celý život! In Nový čas, príloha Nedeľa, 2019, roč. 28, s. 14-15. Type: GII
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8139>. Type: GHG
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Ako sa diskutuje o svetovej literatúre? Pohľad z Číny. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8159>. Type: GHG
 • TYŠŠ, Igor. Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku: 1952-2017 ; recenzenti Mária Kusá, Emília Perez. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. 68 s. ISBN 978-80-558-1374-5(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: FAI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019], editor Robert Gáfrik [3/2018], editor Mikuláš Roman [3/2018], editorka Dorota Pucherová [4/2018]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus