Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of State and Law

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BÁRÁNY, Eduard. Teoretické súvislosti právnej regulácie výkladu práva = Theoretical context of legal regulation of interpretation of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 93-107. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
 • BÁRÁNY, Eduard. K ústavnému výkladu politických práv. In Súdna a iná právna ochrana. 12. Ústavné dni. Ústavné dni : Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2024, s. 45-52. ISBN 978-80-89918-07-2. ISSN 2454-003X. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Assesing the effectiveness of political protection of human rights. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe : Tom 1. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2024, s. 94-99. ISBN 978-83-8180-832-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Type: BEE
 • BÁRÁNY, Eduard. Europeanisation of the Slovak Legal System. In European Dimension of the Constitution. 1. vyd. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2024, s. 9-16. ISBN 978-83-7842-540-3. Dostupné na: https://doi.org/10.59444/2024MONredBis_SER_AIL.r1 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. European Dimension of the Constitution : international academic conference) Type: BEE
 • BLAŠKOVIČ, Kristián. Environmentálna bezpečnosť. Klimatická zmena, ochrana životného prostredia a medzinárodnoprávny rámec [Environmental safety. Climate change, environmental protection and international legal framework]. Recenzenti: Ľudmila Elbert, Martin Faix, Juraj Jankuv. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2023. 262 s. ISBN 978-80-224-2050-1 Type: AAB
 • CIBIK, Samuel. Protection of human rights related to budget responsibility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. Editori: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; recenzent: Andrzej Bisztyga. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 270-281. ISBN 978-83-8180-834-7. (XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Type: AFC
 • GIBA, Marián - PAŽITNÝ, František. Vznik a zánik Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky = The establishment and termination of the Security Council of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 24-40. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.02 Type: ADNB
 • HODÁS, Milan. Constitutional aspects of autonomous mobility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. Editori: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; recenzent: Andrzej Bisztyga. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 297-303. ISBN 978-83-8180-834-7. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Type: AFC
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2023 : Reporting period 1 january 2022 - 1 january 2023. 1. vyd. Luxemburg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Customers, 2024. 118 s. Dostupné na: https://doi.org/10.2838/113089. ISBN 978-92-68-02400-3. ISSN 2600-0164 Type: BAA
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta v obchodnom práve – predpoklady a podmienky moderácie = Contractual penalty in commercial law – presumptions and conditions of the moderation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 121-139. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.03 Type: ADNB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Marek Káčer [2023]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Type: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Neodkladné opatrenia v súdnej ochrane proti nekalej súťaži = Interim measures in judicial protection against unfair competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.01 Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus