Information Page of SAS Organisation

Institute of State and Law

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • BERDISOVÁ, Lucia. O čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva? In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2020, roč. 72, č. 2, s. 155-178. ISSN 1335-6461.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Type: ADFB
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Súdnosť a (s)právne rozhodovanie = The Faculty of Judgment and Right(ful) Decision-Making. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 2, s. 69-85. ISSN 0032-6984. Type: ADFB
  • KUKLIŠ, Peter. O opatrení všeobecnej povahy v kontexte verejnosprávnej činnosti = On the measure of a general nature in the context of public administration activities. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 2, s. 86-97. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Type: ADFB
  • MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2019 : Reporting period Reporting period 1 January 2018 – 31 December 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Consumers, 2020. 94 s. Dostupné na internete: <https://www.equalitylaw.eu/downloads/5076-slovakia-country-report-gender-equality-2019-pdf-1-1-mb>. ISBN 978-92-76-01890-2. Type: BAA
  • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). ISSN 0032-6984. Type: FAI
  • VOZÁR, Jozef. Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži vo Slovenskej republike. In Soukromé právo, roč. 8, č. 2 2020), s. 24-31. ISSN 2533-4239.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Type: ADEB
  • ZAVACKÁ, Katarína. Slovenský štát - necenzurovaný. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, s. 403-418. ISBN 978-80-261-0936-5. Dostupné na internete: <https://doc-public.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/529089ae-be76-43a8-a3aa-2b19352618dc/content>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Type: AECA
  • ZAVACKÁ, Katarína. Základný zákon prvej republiky. Cesta k československej ústave z 29. februára 1920. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 60-66. ISSN 1335-6550. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus