Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of State and Law

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADAMÍKOVÁ, Simona. Dvořák, T. General Meeting of a joint-stock company, 1-st edition, Hűrth : Wolters Kluwer Deutschland, 2021, 248 s., ISBN 978-3-452-30014-0 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 272-273. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • BÁRÁNY, Eduard. Právna regulácia výkladu práva = Legal regulation of the interpretation of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 5, s. 375-391. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.5.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
 • BÁRÁNY, Eduard. Ústavné súdnictvo v rokoch 1939 - 1989. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 61-66, kapitola III. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Rozsah vedeckého poznávania práva. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 109-115. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • BÁRÁNY, Eduard. Human rights and changes of European civilisation. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 183-188. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BEE
 • Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. 368 s. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf. ISBN 978-80-9744-871-4 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: FAI
 • BERDISOVÁ, Lucia. Stanley Fish a poznávanie práva. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 74-85. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (VEGA 2/0080/21 : Vplyv "kopernikovských" obratov vo filozofii na zmeny právnych paradigiem = The Influence of the Copernican Turns in Philosophy on Changes in Legal Paradigms. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • BERDISOVÁ, Lucia. Hapla, M. Friedel, T. a kol. Profesní etika právníků. Brno : Nugis Finem Publishing, 2022, 335 s., ISBN 978-80-7614-007-3 : recenzia [Hapla, M., Friedel, T. a kol. Professional ethics of lawyers : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 77-80. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • BERDISOVÁ, Lucia. Tribute to Professor Moliterno. In Washington and Lee Law Review, 2023, vol. 80, no. 1, p. 658-660. ISSN 0043-0463. Dostupné na internete: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4816&context=wlulr Type: GII
 • BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Tvorba práva v období pandémie = Creation of Law in the Pandemic Time. In Ústavné dni : Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch : 10. ústavné dni. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2022, s. 75-88. ISBN 978-80-574-0125-4. ISSN 2454-003X. Dostupné na internete: <http://ud.pravo.upjs.sk/files/11_UstavneDni-X.pdf> Type: AEDA
  Citations:
  [4] ČERŇANSKÝ, Patrik Mário. Problém zneužívania skráteného legislatívneho konania. In Orosz, L., Horňáková, D., Čerňanský, P.M. (eds.) Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy : skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy - reálna možnosť, alebo naivná ilúzia (?). Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2022, s. 282, 285. ISBN 978-80-574-0152-0 (print); ISBN 978-80-574-0160-5 (e-publ.). Dostupné na: https://doi.org/10.33542/USR-0160-5
 • CIBIK, Samuel. Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku = Development of the concept of defending democracy in the Slovak legal order. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 189-201. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.3.02 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
 • CIBIK, Samuel. Výklad právnej úpravy prostriedkov brániacej sa demokracie. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 237-252. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • CIBIK, Samuel. Domin, M., Bujňák, V., Zákon č. 84/1990 Zb. o uhromažďovacom práve, Komentár, Bratislava : Woltres Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6 : recenzia [Domin. M., Bujňák, V.: Act no. 84/1990 Coll. on the rigtt of assembly. Comment : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 167-169. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • CIBIK, Samuel. DOMIN, M. Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne? Bratislava : Wolters Kluwer, 2023, 192 s. ISBN 978-80-571-0550-3 : recenzia [Domin, M. Lottery as a method of selecting political representatives. Will we be choosing our Slovak deputies randomly? : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 5, s. 478-481. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • GÁBRIŠ, Tomáš - HORVAT, Matej - NOVAK, Marko. The Transfer of the Principle of Proportionality to the National Legal Order : The Cases of the Slovak Republic and Slovenia. In Law, Culture and Identity in Central and Eastern Europe. A Comparative Engagement. 1. vyd. - Abingdon : Routledge, 2023, chapter 13, s. 282-300. ISBN 978-1-032-38805-2. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003346890-16 Type: ABC
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rokoch 1993 - 2022 [The Supreme Court of the Slovak Republic in the years 1993 - 2022]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 7. kapitola, s. 143-161. ISBN 978-80-224-2010-5. Type: ABD
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rokoch 1990 -1992 [The Supreme Court of the Slovak Republic in the years 1990 - 1992]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 6. kapitola, s. 129-138. ISBN 978-80-224-2010-5. Type: ABD
 • GÁBRIŠ, Tomáš - JANÁČ, Viliam. Shareholder and the company. Three centuries of evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, p. 14-28. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.specialissue.2022.02 Type: ADNB
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Autorita (súdnej) moci a jej zdroje: odraz premien sociálnej a politickej filozofie v umení. In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 227-238. ISBN 978-80-574-0206-0. Type: AEDA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Ján Sambucus (1531-1584): autorita práva v emblémoch. In Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univewrzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2023, s. 207-218. ISBN 978-80-574-0207-7. Type: AEDA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Vojnový konflikt, medzinárodné právo a teória hier. In Medzinárodno-právne aspekty konfliktu na Ukrajine. Editori: Jozef Valuch, Daniel Bednár ; recenzenti: Marek Šmid, Miroslav Slašťan. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinbárodné právo pri SAV, 2022, s. 30-45. ISBN 978-80-974199-2-9. Type: AFD
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie = Civil society - a legal expression. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 275-290. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Vzťah záujmovej samosprávy k slobodnému združovaniu (a príspevok súdnej moci k definovaniu tohto vzťahu). In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 309-317. ISBN 978-80-574-0206-0. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AEDA
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Poznanie a výklad pojmu občianska spoločnosť - v práve. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 220-236. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Notárske povolanie a záujmová samospráva. In Ars notaria: notársky časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 4-16. ISSN 1335-2229. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BDF
 • GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády = The constitutional status of the Prime Minister. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.1.01 Type: ADNB
 • GIBA, Marián. Ústava v predvolebnej kampani. In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 347-359. ISBN 978-80-574-0206-0. Type: AEDA
 • GIBA, Marián. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky : zborník príspevkov z podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky (Bratislava, 10. júna 2022). Editor: Edita Zacharová ; recenzenti: Martina Jánošíková, Kamil Baraník. 1. vyd. - Bratislava : Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, 2023, s. 55-65. ISBN 978-80-570-4666-0. Type: AFD
 • HODÁS, Milan. Pluralism of the protection of human rights. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 55-62. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BEE
 • CHOVANCOVÁ, Katarína. Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania a jeho súčasný status v medzinárodnom investičnom práve = The Fair and Equitable Treatment Standard and Its Current Status in International Investment Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 5, s. 433-446. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.5.04 Type: ADNB
 • JANÁČ, Viliam. Regulácia právneho postavenia futbalového agenta. In Magister officiorum, 2022, roč. VI, č. 1-2, s. 61-69. ISSN 1338-5569. Dostupné na internete: https://7bb5368a2f.clvaw-cdnwnd.com/094afd888d97eafe6850446af4abfadf/200000099-e2a36e2a38/Magister%20Officiorum_01_02_2022_vnutro%20(1)%20(1).pdf (VEGA 2/0004/21 : Športový trh medzi právnymi ideálmi a ekonomickou realitou = Sports market between legal ideals and economic reality) Type: ADFB
 • JANÁČ, Viliam. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, s. 1-2. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Type: GII
 • KÁČER, Marek. Argumentačné fauly v práve. Recenzenti: Tomáš Sobek, Martin Hapla. 1. vyd. Praha : Leges, 2022. 110 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-661-3 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AAA
 • KÁČER, Marek. Argument šikmej plochy a jeho legitímne použitie v práve. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 86-95. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • KERECMAN, Peter - VOZÁR, Jozef. Najvyšší súd Československej republiky v rokoch 1918 - 1938 [The Supreme Court of the Czechoslovak Republic in the years 1918 - 1938]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 1. kapitola, s. 19-47. ISBN 978-80-224-2010-5. Type: ABD
 • KERECMAN, Peter - VOZÁR, Jozef. Najvyššie súdy v Bratislave a v Brne v povojnových rokoch 1945 - 1948 [The Supreme Courts in Bratislava and Brno in the post-war years 1945 - 1948]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 3. kapitola, s. 75-87. ISBN 978-80-224-2010-5. Type: ABD
 • KROPAJ, Marián - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Know-how a tvorba sietí subordinovaných subjektov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie = Know-how and Building of Networks of Subordinate Entities Performing Financial Intermediation. In Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2023, roč. 27, č. 2, s. 6-12. ISSN 1339-5564. Dostupné na internete: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2023/eDV_2302.pdf Type: ADFB
 • KROŠLÁK, Daniel - GÁBRIŠ, Tomáš. Electoral system and COVID-19 pandemics in the Slovak Republic [elektronický dokument] = Volebný systém a pandémia COVID-19 v Slovenskej republike. In Ars Boni : elektronikus jogi folyóirat, 2023, roč. 11, č. 2, s. 71-95. ISSN 2064-4655. Dostupné na internete: https://arsboni.hu/wp-content/uploads/2023/11/Arsboni_folyoirat_2023_2-1.pdf Type: ADEB
 • KUKLIŠ, Peter. O vyhláškach úradov verejného zdravotníctva v systéme právnych predpisov. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 194-208. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • KURILOVSKÁ, Lucia - KRÁSNÁ, Patrícia. Práva a povinnosti obvineného aj v kontexte novely zákona o výkone väzby. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 299-321. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • MICHALOVIČOVÁ, Andrea. Dieťa ako objekt a subjekt práva v ústavnom systéme SR. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 253-261. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AFB
 • NEUMANN, Jakub. Referendum ako nefunkčný prvok Ústavy SR? = The Referendum as a Non-Functional Element of the Constitution of the Slovak Republic? In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2023, roč. 75, č. 6-7, s. 733-758. ISSN 1335-6461. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADFB
 • OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián. Obchodné právo 3. Obchodné záväzky [Commercial law 3: Commercial Obligations]. Recenzenti: Andrea Moravčíková, Juraj Gyárfáš, Josef Šilhán. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 484 s. ISBN 978-80-571-0598-5 Type: ACB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Type: FAI
 • TAKÁCS, Daniel - PAŽITNÝ, František. Možnosti a limity prezidenta Slovenskej republiky v procese originálneho kreovania vlády [elektronický dokument]. In COMENIUS odborný blog, roč. 2023, 6. novembra 2023. ISSN 2644-5581. Dostupné na internete: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2023/11/06/moznosti-a-limity-prezidenta-slovenskej-republiky-v-procese-originalneho-kreovania-vlady/ Type: BDF
 • VOZÁR, Jozef. Zneužitie bankovej záruky a úverov = Mißbrauch von Bankkreditien und -garantien. In 30. Karlovarské právnické dny : 30. Karlsbader Juristentage : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. - Praha : Leges, 2023, s. 423-436. ISBN 978-80-7502-680-4. Type: AECA
 • VOZÁR, Jozef. Ernest Valko - predseda Ústavného súdu ČSFR. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 88-91, podkapitola 4.7. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Adolf Záturecký - podpredseda ústavného súdu. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 40-45, podkapitola 2.5.2. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Sudca Vladimír Fajnor. In Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univewrzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2023, s. 227-238. ISBN 978-80-574-0207-7. Type: AEDA
 • ZAVACKÁ, Katarína. Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 - 1941 = Political Regulation of Public Access to Information in Slovakia during 1938 - 1941. Recenzenti: Karel Malý, Ivan Kamenec. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 143 s. ISBN 978-80-224-1993-2 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AAB
 • ZAVACKÁ, Katarína. Normalizácia krok za krokom: obmedzenia občianskych slobôd v Československu po roku 1968. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 7.6. ISSN 2729-9287. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/20-storocie/normalizacia-krok-za-krokom-obmedzenia-obcianskych-slobod-v-ceskoslovensku-po-roku-1968/ Type: BDF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame - základné východiská = Legal regulation of sexism in advertising - legal basis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.2.02 Type: ADNB
 • ZLOCHA, Ľubomír. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch = Some considerations on the determination of the amount of compensation for nonpecuniary damage. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 321-332. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.04 Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus