Information Page of SAS Organisation

Institute of State and Law

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁRÁNY, Eduard. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 2-9. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • BÁRÁNY, Eduard. Sociálna spravodlivosť v práve = Social Justice in Law. In Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť : príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie XIII. Lubyho právnické dni. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018, s. 156-164. ISBN 978-80-568-0095-9.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. (Ne)určitosť textu v ústavnom práve. In Ústavné dni - 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky : VI. ústavné dni. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 205-211. ISBN 978-80-8152-600-8. ISSN 2454-003X. Type: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Universal Declaration of Human Rights and Legal Pluralism. In Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka ; zubik, M. (rec.). - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018, s. 55-60. ISBN 978-83-8019-875-3.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: AFC
 • BÁRÁNY, Eduard. Vek a výklad ústavy v postmodernej situácii. In 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017 ; milan Hodás (rec.). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense - Univerzita Palackého, 2017, s. 9-14. ISBN 978-80-88266-10-5. Type: AFC
 • BERDISOVÁ, Lucia. International Human Rights Law before Constitutional Court of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 10-27. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správne rozhodnutia a správne súdnictvo v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Verejná správa na rázcestí : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 37-40. ISBN 978-80-7160-459-4. Dostupné na internete: <https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Verejna_sprava_na_razcesti.pdf>. Type: AEDA
 • CHOVANCOVÁ, Katarína. Consumer Arbitration and Subtle Variances in its Effectiveness in Selected EU Member States (Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany) [Spotrebiteľská arbitráž a mierne rozdiely v jej efektívnosti vo vybraných štátoch EÚ (ČR, SR, Rakúsko, SRN)]. In Review of Central and East European Law, 2018, vol. 43, no. 2, pp. 197-231. (0.476 - IF2017). ISSN 0925-9880. Type: ADCA
 • JABLONICKÝ, Tomáš. Report on the presentation of monograph A Centenary of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 88-89. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody - vybrané aspekty : 2. časť. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2018, roč. IV, č. 1, s. 32-37.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody a právo hospodárskej súťaže = Shareholders' agreements and competition law. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 73-85. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA
 • KÁČER, Marek. Defeasibility in legal theory: What is actually defeasible? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 28-40. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • KÁČER, Marek. Procházka, R., Rozhádaná republika: 25 rokov slovenského ústavného neporiadku, Bratislava : N Press, 2018, 173 s. : recenzia = Procházka, R.: A republic in chaos: Twenty five years of Slovak constitutional misrule : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 3, s. 324-326. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • KÁČER, Marek. Spomienka na profesora Jozefa Prusáka = In reminiscence of professor Jozef Prusák. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 3, s. 315-316. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 52-63. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Akademické spin-off spoločnosti = Academic spin-off companies. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 1, s. 43-53. ISSN 0032-6984.(VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied). Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] LAPŠANSKÝ, L. Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií. In Právny obzor, 2018, roč. 101, č. 2, s. 142, 164. ISSN 0032-6984.

 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Algoritmický spotrebiteľ = Algorithmic consumers. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 86-96. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA
 • KUKLIŠ, Peter. K problematike ústavnoprávnych základov verejnej správy (vybrané problémy). In Verejná správa na rázcestí : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 68-77. ISBN 978-80-7160-459-4. Dostupné na internete: <https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Verejna_sprava_na_razcesti.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií = Specific features of obligation relationships of public research institutions. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 2, s. 142-164. ISSN 0032-6984.(VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied). Type: ADFB
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behaviour for all the participants of economic competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 64-77. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky = Protection of competition under Article 55 clause 2 of the Constitution of the Slovak Republic. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 18-72. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Trans ľudia - vybrané právne aspekty. In Dny práva 2017 - Days of Law 2017 : část VI. : Translidé nejen v rodinném právu. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 15-46. ISBN 978-80-210-8973-0. Dostupné na internete: <https://www.law.muni.cz/dokumenty/44678>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: AECA
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Gender-based Violence as Human Rights Violation. In Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka ; zubik, M. (rec.). - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018, s. 139-146. ISBN 978-83-8019-875-3. Type: AFC
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984. Type: FAI
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, p. 1. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef. Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor = Prestigious award of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 4, s. 414-415. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • VOZÁR, Jozef. Some considerations on compensation for non-material loss in protection of personality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 41-51. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma (Pohľad na problematiku v oblasti práva proti nekalej súťaži) = Non-pecuniary damage (View of the issue from the perspective of law against unfair competition). In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. : 2. časť : Právo proti nekalej súťaži. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 98-115. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA
 • Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. = Current Trends in the Field of Competition Law : Collection of Papers from National Conference Organised by the Institute of State and Law SAS in Bratislava on the 4th of December 2017 in the Conference Rooms of the SAS on the Klemensova Street in Bratislava under the Auspices of the Director of State and Law SAS doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; andrea Moravčíková, Branislav Jablonka (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. optický disk (CD ROM) 131 s. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>. ISBN 978-80-973039-0-7(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Spomienka na profesora Petra Blahu = Reminiscence of professor Peter Blaho. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 4, s. 412-414. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • VOZÁR, Jozef. Dynamika života a všeobecnosť právnych noriem : editoriál. In Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2018, roč. XXII, č. 3, s. 3. ISSN 1339-5564. Type: GII
 • ZAVACKÁ, Katarína. The Preparatory Organisational Work Developed Quite Satisfactorily...": Bratislava in the 1930s and International Lawyers' Conventions ["Prípravná organizačná práca sa vyvinula dosť uspokojivo ... ": Bratislava v 30. rokoch minulého storočia a medzinárodné dohovory právnikov]. In Science Overcoming Borders. - Praha : Masarykův ústav; Archiv AV ČR, 2018, s. 145-164. ISBN 978-80-87782-87-3.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ABC
 • ZAVACKÁ, Katarína. V ilúzii slobody: zdroje a limity slobody slova v povojnovom období (Prípad ružomberského Ohňom a perom) = In the illusion od freedom: sources and limits of freedom of expression in the post-war period (The case of journal Ohňom s perom). In Acta Universitatis Carolinae : Iuridica, 2018, vol. no. 3, p. 103-113. ISSN 0323-0619. Dostupné na internete: <http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=5989&id=6703&casopis=88&zalozka=1&predkl=0>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADEB
 • ZAVACKÁ, Katarína. My, národ slovenský... : Ako šiel čas, dramaticky sa menili aj ústavy. Dan Himič (redaktor). In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, roč. 2, č. 35, /31. augusta 2018/, s.18-22. ISSN 2585-7843. Type: BDF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Právne nároky z nekalosúťažného zneužitia doménových mien = Legal Claims from the Abuse of Domain Names in Unfair Competition. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. : 2. časť : Právo proti nekalej súťaži. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 116-131. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf>(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus