Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of State and Law

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BÁRÁNY, Eduard. Ústavné súdnictvo v rokoch 1939 - 1989. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, kapitola III., s. 61-66. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Human rights and changes of European civilisation. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 183-188. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BEE
 • BERDISOVÁ, Lucia. Hapla, M. Friedel, T. a kol. Profesní etika právníků. Brno : Nugis Finem Publishing, 2022, 335 s., ISBN 978-80-7614-007-3 : recenzia [Hapla, M., Friedel, T. a kol. Professional ethics of lawyers : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 77-80. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • CIBIK, Samuel. Domin, M., Bujňák, V., Zákon č. 84/1990 Zb. o uhromažďovacom práve, Komentár, Bratislava : Woltres Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6 : recenzia [Domin. M., Bujňák, V.: Act no. 84/1990 Coll. on the rigtt of assembly. Comment : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 167-169. ISSN 0032-6984. Type: EDI
 • GÁBRIŠ, Tomáš - JANÁČ, Viliam. Shareholder and the company. Three centuries of evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, p. 14-28. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.specialissue.2022.02 Type: ADNB
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Vojnový konflikt, medzinárodné právo a teória hier. In Medzinárodno-právne aspekty konfliktu na Ukrajine. Editori: Jozef Valuch, Daniel Bednár ; recenzenti: Marek Šmid, Miroslav Slašťan. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinbárodné právo pri SAV, 2022, s. 30-45. ISBN 978-80-974199-2-9. Type: AFD
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Notárske povolanie a záujmová samospráva. In Ars notaria: notársky časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 4-16. ISSN 1335-2229. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BDF
 • GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády = The constitutional status of the Prime Minister. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.1.01 Type: ADNB
 • GIBA, Marián. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky : zborník príspevkov z podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky (Bratislava, 10. júna 2022). Editor: Edita Zacharová ; recenzenti: Martina Jánošíková, Kamil Baraník. 1. vyd. - Bratislava : Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, 2023, s. 55-65. ISBN 978-80-570-4666-0. Type: AFD
 • HODÁS, Milan. Pluralism of the protection of human rights. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 55-62. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: BEE
 • JANÁČ, Viliam. Regulácia právneho postavenia futbalového agenta. In Magister officiorum, 2022, roč. VI, č. 1-2, s. 61-69. ISSN 1338-5569. Dostupné na internete: https://7bb5368a2f.clvaw-cdnwnd.com/094afd888d97eafe6850446af4abfadf/200000099-e2a36e2a38/Magister%20Officiorum_01_02_2022_vnutro%20(1)%20(1).pdf (VEGA 2/0004/21 : Športový trh medzi právnymi ideálmi a ekonomickou realitou = Sports market between legal ideals and economic reality) Type: ADFB
 • JANÁČ, Viliam. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, s. 1-2. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Type: GII
 • KÁČER, Marek. Argumentačné fauly v práve. Recenzenti: Tomáš Sobek, Martin Hapla. 1. vyd. Praha : Leges, 2022. 110 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-661-3 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AAA
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Type: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Ernest Valko - predseda Ústavného súdu ČSFR. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, podkapitola 4.7, s. 88-91. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Adolf Záturecký - podpredseda ústavného súdu. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, podkapitola 2.5.2, s. 40-45. ISBN 978-80-8129-142-5. Type: AEDA
 • ZAVACKÁ, Katarína. Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 - 1941 = Political Regulation of Public Access to Information in Slovakia during 1938 - 1941. Recenzenti: Karel Malý, Ivan Kamenec. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 143 s. ISBN 978-80-224-1993-2 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AAB
 • ZAVACKÁ, Katarína. Jozef Tiso bol vojnovým zločincom. In Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou? Zostavovateľ: Ján Hlavinka ; autori: Ján Hlavinka, Katarína Zavacká, Andrej Werner. 1. vydanie. - Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023, s. 11-17. ISBN 978-80-969857-8-4. Type: BEF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame - základné východiská = Legal regulation of sexism in advertising - legal basis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.2.02 Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus