Information Page of SAS Organisation

Institute of Slovak Literature

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Podoby mestského a prírodného prostredia v prózach Máriusa Kopcsaya, Moniky Kompaníkovej a Petra Krištúfka = The Forms of the Urban and Natural Environmens in the Proses of Márius Kopcsay, Monika Kompaníková and Peter Krištúfek. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 2, s. 139-156. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Reprezentácie urbanity v slovenskej literatúre po roku 1989. In Juvenilia paedagogica 2019: aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2019, s. 19-24. ISBN 978-80-568-0378-3. Type: AFB
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Tri romány z okraja. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Romány. Zdržíte sa v Linárese? / Václav Pankovčin. - Levice : KK Bagala, 2019. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Umelecky nevyvážený obraz čínskej spoločnosti, zacielený na ženy. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2020, roč. 9, č. 2, s. 237-239. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Holky ze severu / Šeng Kche-i. - Praha : Verzone, 2018. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Šrank, Jaroslav (ed.): Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia [The Image of the Citities in the Slovak Poetry in the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 88-91. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia / Jaroslav Šrank (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. O Briškárovom Medešim a Darovcovi. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2020, roč. 5, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/181>. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Slovenská próza 2019. In Kritická ročenka 2019 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2020, s. 83-105. ISBN 978-80-8119-131-2. Type: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Kronika sveta medzi dvomi katastrofami : (Habajovi Kolonisti po štyroch desaťročiach). In Kolonisti I. - Bratislava : OZ Vlna – Drewo a srd, 2020, 8-19. ISBN 978-80-89550-56-2. Type: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Tichý hlas vnímavým a trpezlivým. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 3, s. 127-129. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Nič sa nestalo / Zuzana Šmatláková. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Type: EDI
 • Kritická ročenka 2019 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2020. 173 s. ISBN 978-80-8119-131-2. Type: FAI
 • BARBORÍK, Vladimír - NÁDASKAY, Viliam. Predslov : [Kritická ročenka 2019]. In Kritická ročenka 2019 : antológia súčasnej literárnej kritiky. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2020, 7-9. ISBN 978-80-8119-131-2. Type: GII
 • BRAXATORIS, Martin. Motív Bohorodičky ako prútu z Jesseho koreňa v ranej slovanskej hymnografii = The Motif of the Mother of God as a Branch from Roots of Jesse in Early Slavonic Hymnography. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, 2020, roč. 89, sešit 2, s. 140-155. (2019: 0.127 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6736. Type: ADMB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Niejednoznaczny fundament. Wokół romantyzmu słowackiego = Ambiguous Foundation. On Slovak Romanticism. In Świat Tekstów. Rocznik Słupski. - Słupsko : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020, č. 18, s. 91-103. ISSN 2083-4721. Dostupné na internete: <https://swiattekstow.apsl.edu.pl/images/publikacja/18/Bystrzak.pdf>(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: AECA
 • BYSTRZAK, Magdalena. Beletrizovaný kultúrny bedeker. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2020, roč. 9, č. 2, s. 31-32. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Probudím se na Šibuji / Anna Cima. - Praha : Paseka, 2018. Type: EDI
 • CSIBA, Karol. Pavel Vilikovský a jeho životopis zla : poznámky k čítaniu "Vlastného životopisu zla" (2009). In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 3, s. 15-16. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • CSIBA, Karol. Literatúra - (ne)organizovaný fenomén : nedebutová próza 2019. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 7/8, s. 17-26. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Type: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Možnosti dramatizácie a aktualizácie nedramatických textov (na príklade diel slovenských klasikov). In Text a divadlo. - Praha : Academia, 2019, s. 277-291. ISBN 978-80-200-3108-2. Type: AECA
 • CUPANOVÁ, Katarína. Hajdučeková, Ivica (ed.): Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 2, s. 170-174. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II. / Hajdučeková, Ivica (ed.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018. Type: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Banálne veľká budúcnosť. In Platforma pre literatúru a výskum, 2020, roč. 5, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Veľká budúcnosť / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ Brak, 2019. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/188>. Type: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Koniec sveta sem - koniec sveta tam. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 4, s. 26-27. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Fytopaleontológia / Peter Šulej. - Bratislava : Marenčin PT, 2020. Type: EDI
 • HORKÁ, Ľudmila. CUCCIO, Valentina: Attention to me Metaphor. From Neurons to representations. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 74-80. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Attention to me Metaphor. From Neurons to representations / Valentina Cuccio. - Amsterdam : John Benjamins Publishing Company. Book series Metaphor in Language, Cognition vol. 7., 2018. Type: EDI
 • HORVÁTH, Tomáš. Medzi invariantom a idiolektom : detektív, dobrodružstvo, des [Between Invariant And Idiolect: Detective, Adventure, Dread]. Vedeckí recenzenti Pavel Kořínek, Marcel Forgáč. Bratislava : Veda, 2020. 425 strán. ISBN 978-80-224-1799-0(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: AAB

  Citácie:
  [6] MALÍČEK, Juraj. O žánroch vedecky a s láskou (Tomáš Horváth: medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. In: Knižná revue, 2020, č. 06, s. 20 – 21. ISSN 1336 – 247X.

 • HORVÁTH, Tomáš. Od rébusu a hry s čitateľom k antropologickému svedectvu. : "Zrnko pravdy" Zygmunta Miłoszewského = From a riddle and game with the reader to an anthropological testimony: Zygmunt Miłoszewski’s "The grain of Truth". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 40-49. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADNB
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Nedokončený rukopis Vladimíra Petríka v novej podobe. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 4, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Slovenský intelektuál Alexander Matuška / Vladimír Petrík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. Type: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Individuálnosť ľudskej existencie v dielach slovenskej literatúry. In Literárny týždenník, 2020, roč. 33, č. 19-20, s. 13. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Literatúra ako existenciálna komunikácia / Dalimír Hajko. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019. Type: EDI
 • HUČKOVÁ, Dana. Modernizmus a avantgarda v reflexii Štefana Krčméryho v dvadsiatych rokoch 20. storočia = Modernism and Avant-garde in Štefan Krčméry’s Reflection in 1920s. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 2, s. 115-138. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Kde je Vôľa, tam je Cesta: filozofická metafora v Švantnerovom Živote bez konca = Where there's a will, there's a way: Philosophical metaphor in Švantner's a life without end. In Svět literatury : časopis pro novodobé literatury, 2020, roč. 30, č. 61, s. 49-63. ISSN 0862-8440.(VEGA 2/0045/18 : Emócie v literatúre). Type: ADMB
 • MATEJOVIČ, Pavel. Ako som fotografoval Gretu. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 9, s. 7. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Nová poetika starnúceho majstra : (Martin Kukučín: Spoločenské pôžitky) = New Poetics of an Aging Master: (Martin Kukučín: Social Pleasures). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 36-45. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Dve koncepcie ľudu a folklóru. Vajanský vs. Tajovský = Two Concepts of the Folk and Folklore. Vajanský vs. Tajovský. In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. - Praha : Academia, 2020, s. 223-230. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: AFC
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2019. In Kritická ročenka 2019 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2020, 13-30. ISBN 978-80-8119-131-2. Type: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam. Netuší, nechápe, nevie, no robí. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 5, s. 29-30. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Veľká budúcnosť / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ BRAK, 2019. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Netuší, nechápe, nevie, no robí. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 5, s. 29-30. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Veľká budúcnosť / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ BRAK, 2019. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Adresát nezastihnutý. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2020, roč. 5, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Pohľadnice z neviditeľných miest / Martina Straková. - Bratislava : Ars Poetica, 2019. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/178>. Type: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Miltonov epos až v slovenčine 21. storočia. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 9, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Semsey, Viktória (ed.): National Identity and Modernity 1870 - 1945. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 81-84. (2019: 0.112 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: National Identity and Modernity 1870 - 1945 / Viktória Semsey (ed.). - Budapest ; Paris : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L'Harmattan Publishing, 2019. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Pulzácie, pohyby, poklesky aj pozitíva : literárna veda 2019. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 7/8, s. 58-63. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Spomínanie na súčasnosť : Zuzana Mojžišová: Modus vivendi. In Kritická ročenka 2019 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2020, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-131-2. Type: BEF
 • PASSIA, Radoslav. O ľuďoch a hrubosti ich doby. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 26-27. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Posledná k. & k. barónka / Silvester Lavrík. - Bratislava : Dixit ; IRON LIBRI, 2019. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Tiso je stále téma. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 11. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa / Andrzej Krawczyk. - Praha : Academia, 2019. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Za múrmi kaštieľa je hrubá doba. In SME : Fórum, 2020, roč. 28, č. 74, s. 11. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Posledná k. & k. barónka / Silvester Lavrík. - Bratislava : Dixit, 2019. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Zo salónov medzi tulákov a späť : rozhovor s kunsthistoričkou a editorkou Katarínou Beňovou. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Prekvapenie to nie je, ale taký výsledok nikto nečakal : anketa členov nominačného zboru Knihy roka. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 4, s. 6-7. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Literárny fond bez odvodov a na rázcestí. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2020, roč. 5, s. 1. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/186>. Type: GII
 • ŠEDIVÝ, Róbert - ZAJAC, Peter. Literatúra je ako naježená mačka : rozhovor s Petrom Zajacom, literárnym kritikom a vedcom, prekladateľom a publicistom. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 212-225. ISSN 2585-8912. Type: GII
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Ľud ako ten "druhý" = The Folk as "the Other". In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. - Praha : Academia, 2020, s. 215-222. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: AFC
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Príliš ľudské monštrum Eduard Limonov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 4, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Tajomný ostrov v (ne)dohľadne? In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 7/8, s. 64-73. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Cena Trojruža 2019 : Erikov Jakubovi Grochovi. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, 2020, roč. 27, č. 1, s. 15-19. ISSN 1335-7263. Type: BDF
 • ZAJAC, Peter. Profánny svet Mirky Ábelovej. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2020, roč. 2, č. 5, s. 38-39. ISSN 2644-4631. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus