Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Slovak Literature

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARBORÍK, Vladimír - BYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Type: AAB
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/280 Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza s otáznikmi : Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť : Marek Vadas: Šesť cudzincov. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 88-90. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
 • BRAXATORIS, Martin - BRAXATORISOVÁ, Anita. Osobnosť Samuela Ferjenčíka (1793 - 1855) v kontexte jej možného literárnomúzejného spracovania = The figure of Samuel Ferjenčík (1793 - 1855) in the context of its potential museum presentation. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 83-97. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Type: AFB
 • BRAXATORIS, Martin. Spojnice medzi Šafárikovcami a Leškovcami na Dolnej zemi [Connections between Šafárik and Leška family on the Lower Land]. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 13-14. ISBN 978-86-6153-714-1. Dostupné na internete: http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/zbornici/Knjiga%20apstrakata,%20Slovakistika%20u%20kontekstu.pdf (APVV-SK-SRB-21-0048 : Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku) Type: AFG
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Náboženské vzdelávanie a tradičná kultúra. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 126-184. ISBN 978-80-974276-1-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ABB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Slovenská próza 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 65-79. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Poznámky na okraj. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 8. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka / Monika Kapráliková. - Bratislava : LIC, 2022. Type: EDI
 • Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 158 strán. ISBN 978-80-8119-146-6 Type: FAI
 • CSIBA, Karol. Tri súčasné poviedkárske kódy. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/278 Type: BDF
 • CSIBA, Karol. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : cena Anasoft litera je tu s nami už sedemnásť rokov: anketa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 75-76. ISSN 2585-8912. Type: GII
 • HOSTOVÁ, Ivana. Biela? Skôr bl(e)ak. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: K bielej / Katarína Kucbelová. - Kordíky : Skalná ruža, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/283 Type: EDI
 • HUČKOVÁ, Dana. Slovenská literatúra a kultúra v českej publicistike Františka Votrubu = Slovak literature and culture in the Czech journalism of František Votruba (1909 – 1918. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 1, s. 11-27. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.1.1 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Type: ADEB
 • HUČKOVÁ, Dana. Generácia 1822 v kultúrnej pamäti = Generation 1822 in cultural memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 36-51. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.3 (APVV-19-0244 : Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia) Type: ADNB
 • HUČKOVÁ, Dana. Janko Kráľ v komemoratívnej praxi 20. storočia = Janko Kráľ in the 20th-century commemorative practice. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 5, s. 536-553. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.5.6 (APVV-19-0244 : Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia) Type: ADNB
 • HUČKOVÁ, Dana. Motív sociálnej periférie v krátkych hrách VHV zo začiatku 20. storočia. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov, s. 27-28. Dostupné na internete: https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=39728&part=3 Type: AFG
 • KALIŠOVÁ, Romana. Lyrický subjekt v poézii Janka Jesenského. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 32-33. ISBN 978-86-6153-714-1. Type: AFG
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Peter Getlík: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 2, p. 138-140. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]. / Peter Getlík. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.13 Type: EDI
 • MACHALA, Lubomír - BYSTRZAK, Magdalena - PASSIA, Radoslav. 30 rokov po. Česká a slovenská literatúra po rozdelení Československa. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 8-10. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Jelena Paštéková a múzy Pavla Branka : iekoľko disparátnych poznámok) [Jelena Paštéková and the muses of Pavel Branko]. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 19-23. ISBN 978-80-85187-97-7. Type: ABD
 • MATEJOVIČ, Pavel. Švejk, Cimrman a tí druhí. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2023, roč. 5, č. 5, s. 20-21. ISSN 2644-4631. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Tibet. Experiment s pravdou. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 5, s. 42-45. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Milan Hamada. Vyhradená kritická osobnosť. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2023, roč. 5, č. 2, s. 58-59. ISSN 2644-4631. Type: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Pandemická poézia. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-8. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/282 Type: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 11-32. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam. Hovoriť všetkým a nemyslieť na nikoho. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 150-153. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Kniha tmy / Michal Tallo. - Banská Bystrica : OZ Laputa, 2021. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Živý mŕtvy, mŕtvi živí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Po funuse / Jakub Spevák. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/275 Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Stanková, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 2, s. 216-219. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... / Mária Stanková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Dôstojná a nudná bodka. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 33-34. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Moja cesta z Trenčína do Siene slávy / Marián Hossa - Scot Powers. - Bratislava : Pink media s.r.o, 2022. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Krátko a stručne. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/286 Type: GII
 • NÁDASKAY, Viliam. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : Cena ANASOFT LITERA je tu s nami už sedemnásť rokov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 78-79. ISSN 2585-8912. Type: GII
 • NAVRÁTIL, Martin. O zľahčovaní a čo s tým súvisí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/272?fbclid=IwAR2LZKQbNcLVyHciJoY77K5il9qY4woeUgnN3iHldoJeihBVNq5Y5IUauOU Type: BDF
 • NAVRÁTIL, Martin. Slobodný človek Milan Hamada (9. september 1933 – 13. február 2023). In Kanon : kanon na literaturu, 2023, roč. 7, s. 1-2. ISSN 2695-0618. Dostupné na internete: http://i-kanon.cz/2023/02/23/slobodny-clovek-milan-hamada-9-september-1933-13-februar-2023 Type: GII
 • NAVRÁTIL, Martin. Drobná spomienka na Milana Hamadu. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 23-24. ISSN 2585-8912. Type: GII
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi) = Marína Miloslava Hodžová, a writer of letters (to Viliam Pauliny-Tóth). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 4, s. 394-411. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4 (VEGA 2/0021/20 : Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície) Type: ADNB
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Génius či strašidlo? John Milton po druhé. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Angažovaní, depresívni, humorní aj spirituálni. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 2, s. 36. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovory s osobnosťami literatúry 70. rokov / The Paris Review. - Bratislava : Brak, 2022. Type: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Truhlářová, Jana: Dlhá cesta k porozumeniu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 3, s. 322-324. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Dlhá cesta k porozumeniu. Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike / Jana Truhlářová. - Bratislava : Veda, 2021. Type: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 4, s. 5. ISSN 1210-1982. Type: EDJ
 • PASSIA, Radoslav. Podoby ženskej pamäti : nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/287 Type: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Kánonický príbeh a jeho jazyky. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 18. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Obchod na korze / Ladislav Grosman. - Bratislava : Ikar, 2022. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Spomínať, teda obhajovať. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 20. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou / Elena Lacková. - Bratislava : Brak, 2022. Type: EDI
 • PÉTEROVÁ, Martina. Blízke a vzdialené v ranej tvorbe Jána Poničana. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 48. ISBN 978-86-6153-714-1. Type: AFG
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Paštékovej Laloha alebo niečo o pravidlách nenáhodných stretnutí. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 10-13. ISBN 978-80-85187-97-7. Type: ABD
 • RIŠKOVÁ, Lenka. (Ne)známy básnik Bohuslav Tablic = (Un)known Poet Bohuslav Tablic. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 139-149. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Type: AFB
 • ZLEJŠIA, Barbora. Reflexia literatúry dolnozemských Slovákov v diele Štefana Krčméryho. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 66-67. ISBN 978-86-6153-714-1. Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus