Information Page of SAS Organisation

Institute of Slovak Literature

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Strasti a slasti slovenského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Mongin, Olivier: Urbánní situace. Město v čase globalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 153-156. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Urbánní situace. Město v čase globalizace / Olivier Mongin. - Praha : Karolinum, 2017. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Slasti a strasti slovanského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Žadan, Serhi. - Bratislava : OZ BRAK, 2018. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. České literárne krajiny 19. storočia. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 51. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století / Martin Tomášek. - Praha : Dokořán, 2016. Type: EDI
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 245-246. ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 65-66. ISSN 0037-6973. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. Knižnica Vladimíra Petríka = Vladimír Petrík´s Library. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 166-171. ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • BARBORÍK, Vladimír. Hledání centra : slovenská literatura mezi Martinem, Prahou a Bratislavou. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2019, roč. 98 [149], č. 2, s. 108-111. ISSN 0042-4544. Type: BDE
 • BARBORÍK, Vladimír. Kulturní a literární čechoslovakismus. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2019, roč. 98 [149], č. 2, s. 108-111. ISSN 0042-4544. Type: BDE
 • BARBORÍK, Vladimír. ... keď počujem harmoniku, mám po nálade : rozhovor s prozaikom Ivanom Medešim, autorom knihy Jedenie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/143>. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Predslov. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 7-10. ISBN 978-80-8119-122-0. Type: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Slovenská próza 2018 : hľadanie súčasnosti II. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 77-93. Type: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Ohrozená pamäť. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Strih vetra / Dušan Dušek. - Bratislava : Slovart, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/146>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Vo svete nie je prorokom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: V panoramatickom kine / Juraj Kováčik. - Bratislava : Slovart, 2019. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/152>. Type: EDI
 • Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 174 s. ISBN 978-80-8119-122-0. Type: FAI
 • BERTAŠIŪTĖ, Monika - BYSTRZAK, Magdalena. Mokslininkė Magdalena Bystrzak iš Slovakijos: "Tradicija yra gyvas ir judrus kultūrinis palikimas". In 15min.lt, s. 1-4. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/mokslininke-magdalena-bystrzak-is-slovakijos-tradicija-yra-gyvas-ir-judrus-kulturinis-palikimas-285-1142812?copied>. Type: GHG
 • BÍLIK, René. Slovenská romantická próza. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 264-289. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • BILIŃSKA, Irena - SCHMARCOVÁ, Ľubica. Štylizácie Sama Bohdana Hroboňa ako asketického mesianistu a romantického milovníka. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 199-225. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • BRAXATORIS, Martin. Obraz gusitov kak predšestvennikov slovackich jevangelikov v trudach slovackich pisatelej = The Image of Hussites as Predecessors of Slovak Evangelicals in Works of Slovak Writers. In Stephanos : General questions relating to both linguistics and literature. Philology, 2019, roč. 37, č. 5, s. 35-44. ISSN 2309-9917.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Type: ADEB
 • BRAXATORIS, Martin. Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň [Calendar Poetry by Juraj Palkovič and Rudo Brtáň]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 368 — 383. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Type: ADFB
 • BRAXATORIS, Martin. Tema gusitskoj prejemstvennosti slovackich jevangelikov v istoričeskich trudach i traktatach slovackich pisatelej = The theme of Hussite-Evangelical continuity in Slovakia in Historical Works and Tracts of Slovak Evangelicals. In Slavianskij sbornik : jazyk, literatura, kuľtura. - Moskva : MAKS, 2019, s. 147-155. ISBN 978-5-317-06117-3.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Type: AFC
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Bartolomeidesov obraz osvietenského panovníka [Bartholomeides´s Portrayal of an Enlightenment Ruler]. In Poznańskie studia slawistyczne, 2018, roč. 8, č. 15, s. 65-76. ISSN 2084-3011. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.14746/pss.2018.15.4>(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Type: ADEB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Ján Kutlík st. a jeho Pohřebník (1852). In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlalku 16. - 17. marca 2018. - Nadlak : Vydateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 215-220. ISBN 978-973-107-134-3.(VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa). Type: AFA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Jubilujúca literárna historička Eva Tkáčiková. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29 č. 2, s. 64-65. ISSN 1336-2526. Type: EDJ
 • BYSTRZAK, Magdalena. Forum Inteligencji Słowacji : polemiki z demokraturą = Slovak Intelligence Forum: polemics with democratorship. In Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach. - Kraków : Libron, 2019, s. 103-119. ISBN 978-83-60938-96-6. Type: AECA
 • BYSTRZAK, Magdalena. Hľadanie kontinuity. K "slovenskému komplexu". In Střední Evropa Rudolfa Chmela : studie k 80. narozeninám. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Národní muzeum, 2019, s. 99-104. ISBN 978-80-7308-923-8. Type: AFA
 • BYSTRZAK, Magdalena. Bohémska Bratislava Martina Vašša. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Zlatá bohéma: umelecká bohéma v Bratislave 1920 - 1938 / Martin Vašš. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Recenzia na: Medzi snom a skutočnosťou: umelecká bohéma v Bratislave 1938 - 1945 / Martin Vašš. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Type: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena - CSIBA, Karol. Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia : téma: súčasný výskum literatúry. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 73-75. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Type: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Historyk Ľubomír Lipták. Do polskiego czytelnika. In Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 9-15. ISBN 978-83-63463-87-8. Type: BEE
 • BYSTRZAK, Magdalena. Petríkov Matuška. In PETRÍK, Vladimír. Slovenský intelektuál Alexander Matuška ; editori Vladimír Barborík, Magdalena Bystrzak. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 143-149. ISBN 978-80-8119-118-3. Type: BEF
 • BYSTRZAK, Magdalena. S peklom a jeho démonmi by si rozumný človek nemal nikdy začínať. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2019, roč. 8, č. 2, s. 182-183. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Sentimentální román / Bianca Bellová. - Brno : Host, 2018. Type: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Hľadá sa človek. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Doktor Mráz / Denisa Fulmeková. - Bratilslava : Slovart, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/150>. Type: EDI
 • CSIBA, Karol. Tentoraz bez titulu... In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 07/08, s. 8-16. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • CSIBA, Karol. Apropo samota. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 171-173. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Samota je moja staršia sestra / Ľuboš Bendzák. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Type: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Type: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.): Sláva republice! In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 51-55. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Sláva republice!: svátky a oslavy v meziválečném Československu / Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela Miroslav (eds.). - Praha - Academia ; Masarykův ústav a Archiv AV ČR : 2018. Type: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Existenciálna poetika – Leopold Lahola (Vtáčí spev) [Existential Poetics Leopold Lahola (Birdsong)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 114-128. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: ADNB
 • DOMORÁK, Daniel. Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Zajac. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. 112 strán. Type: DAI
 • DRAGANOVÁ, Andrea. Ukrajinski temy v slovackij periodyci na zlami XIX ta XX stoliť = Ukrainian Topics in Slovak Periodicals at the Turn of the 20th Century. Preklad do ukrajinčiny Ljubica Babotova. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 74-80. ISSN 0236-1477. Type: ADEB
 • FÖLDVÁRI, Kornel. Tomáš Horváth. Kornel Földvári. In O stručnosti. - Levice : K K Bagala, 2019, s. 127-128. ISBN 978-80-89973-19-4. Type: BDB
 • GAHÉR, František - ŠTEVČEK, Marek - BRAXATORIS, Martin. Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity). In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 73-94. ISSN 0021-5597. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2019/1/jc19-01.pdf>. Type: ADNB
 • HABAJ, Michal. Téma - Bratislava. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č., s. 14. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • HORVÁTH, Tomáš. Literárne dielo ako udalosť a idiolekt [A Literary Work as an Event and Idiolect]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 88-102. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: ADNB
 • HORVÁTH, Tomáš. Ironia fabularna w powieści Jána Hrušovskiego Człowiek z protezą i w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego. In Ironia modernistów. Studia. Przełomy. Pogranicza. Studia literackie XXXVII. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018, s. 253-273. ISBN 978-83-7657-332-8. Type: AECA
 • HORVÁTH, Tomáš. Kniha týždňa: Ostrov pokladov Kornela Foldváriho. In Pravda : príloha Víkend [seriál], 15. 7. 2019, roč. 29, s. 1-2. ISSN 1335-4051. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/516104-kniha-tyzdna-ostrov-pokladov-kornela-foldvariho/>. Type: BDF
 • HORVÁTH, Tomáš. Temné tiene minulosti a pomstitelia z Ďalekého východu. In Cloomberská záhada. - Bratislava : Európa, 2019, 157-165. ISBN 978-80-89666-72-0. Type: BEF
 • HORVÁTH, Tomáš - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ironia fabularna w powieści Jána Hrušovskiego Człowiek z protezą i w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego. Tomáš Horváth; preklad do poľštiny Magdalena Bystrzak. In Ironia modernistów. Studia. Przełomy. Pogranicza. Studia literackie XXXVII. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018, s. 253-273. ISBN 978-83-7657-332-8. Type: EDJ
 • HORVÁTH, Tomáš. Antológia literárnych textov ... In HABAJ, Michal. Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 - 1930. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018, [497]. ISBN 978-80-8119-113-8. HABAJ, Michal. Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 - 1930. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. ISBN 978-80-8119-113-8.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: GII
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Taranenková, Ivana (ed.): Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 233-236. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie / Ivana Taranenková (ed.). - Bratislava : Veda, 2018. Type: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Zambor, Ján: Stavebnosť básne. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 60-64. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Stavebnosť básne / Ján Zambor. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. Type: EDI
 • HRONCOVÁ, Ľubica. Pohľad do histórie 20. storočia. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 30-31. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Zlomové osmičky / František Emmert. - Brno : Cpress v Albatros Media, 2018. Type: EDI
 • HUČKOVÁ, Dana. Slovacki pogljadi na Ukrajinu (1880 – 1914 rr) = Slovak Views of Ukraine (1880 – 1914). In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 51 – 63. ISSN 0236-1477. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.51-63>. Type: ADEB
 • KUZMÍKOVÁ, Jana - KVASSAY, Marcel - KRAMMER, Peter - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Emergentnosť literárnej metafory. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 61-62. ISBN 978-80-223-4720-4. Type: AFD
 • LIPTÁK, Ľubomír - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. 332 s. ISBN 978-83-63463-87-8. Type: EAJ
 • LIPTÁK, Ľubomír. Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat ; zostavila Magdalena Bystrzak. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. 332 s. ISBN 978-83-63463-87-8. Type: FAI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Minimalizmom k šťastnému životu? In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 09, s. 11. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Knižnica Földváriovcov v SNG. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 7-8. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice 60. rokov 20. storočia (v tvorbe J Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského) : dizertačná práca. Škliteľ: Vladimír Barborík. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2018. 104 strán. Type: DAI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prepísať sa ku kontaktu. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ranné želania / Natascha Lusentiová. - Bratislava : Fortuna Libri, 2019. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Kde všade čitateľ (ne)zomrel. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 27-28. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kde všade som (ne)zomrel / Peter "PPPíter" Popluhár. - Bratislava : Ikar, 2018. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Malíčková, M. a kol.: Obrazy hrdinu v kultúrnej pamäti. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 157-159. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Obrazy hrdinu v kultúrnej pamäti / Malíčková, M. a kol. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Mysli ako hacker. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Počítač v meste / Miroslav Pikus. - Bratislava : Kalligram, 2019. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Spoločenské glosovanie v poézii. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 4. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Aubordaucentre villeinvitéebratislava livreparis2019. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Bratislava, pozvané mesto na parížskom knižnom veľtrhu : z návštevy francúzskych novinárov na Slovensku. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 10, s. 10. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Neinstantne krásna z instagramu do knihy. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 10-11. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MATEJOV, Fedor. Dve verzie básne J. Ondruša Klobúk vína (časopisecká a knižne debutová) ako priesečník poetík [Two Versions of Jan Ondrus's Poem A Hat of Wine (One Published in a Magazine and the Other in the Debut Book) as an Intersection of Different Types of Poetics]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 129-139. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: ADNB
 • MATEJOV, Fedor. Lekcie (z) poézie [Lectures on poetry]. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press s. r. o., 2019. 110 s. ISBN 978-80-89607-76-1. Type: BAB
 • MATEJOV, Fedor. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) I. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 4. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/145>. Type: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Ako chutí život : od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Romantik bez ilúzií : k osemdesiatinám Rudolfa Chmela. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2019, roč. 20, č. 1, s. 81-83. ISSN 1335-7026. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Zima v Benátkach. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 98, s. 46-47. ISSN 1335-4051. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Z Trhliny do Priepasti. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2019, roč. 1, č. február-marec, s. 20-21. ISSN 2644-4631. Recenzia na: Priepasť / Jozef Karika. - Bratislava : Ikar, 2018. Type: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) IV. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/153>. Type: GII
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. Pohľady na slovenský literárny klasicizmus. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 56-58. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Literárnohistorické kolokvium IV. Klasicizmus / Erika Brtáňová (ed.). - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Vývin chápania socialistického realizmu v slovenskej literárnej vede do začiatku päťdesiatych rokov [Development of Perception of Socialist Realism in Slovak Literary Criticism until Early 1950s.]. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 101-108. ISBN 978-80-972624-2-6. Type: AFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Čo spravila minulosť a nadiktovala súčasnosť : o dvoch knihách a jednom filme. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/148>. Type: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Miesta je čoraz menej : interpretácia básne Kataríny Kucbelovej. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 131-134. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2018. In Kritická ročenka 2018 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Editor Vladimír Barborík. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 13-28. Type: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam - CSEHY, Zoltán (prekl.). Anatómialecke. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. 62, č. 2, s. 30-34. ISSN 1336-5088. Type: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam - CSEHY, Zoltán (prekl.). Circus Maximus. Ha már úgyis kimész. Fal. Villamoson. Ezermester. Szimuláció. Én. Freskók. Férfi. In Kalligram : művészét és gondolat, 2019, roč. 28, č. 2, s. 20-22. ISSN 1335-1826. Type: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Zbierka. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Platforma / Karol Chmel. - Leboča : Modrý Peter, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/132>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Ľavá vpred a pravú odrezať. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 3, s. 31. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Čítanka pre pracujúce triedy / Szczepan Kopyt. - Banská Bystrica : Literárna bašta, 2018. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Niekoľko duchov doby. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 4, s. 25-26. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Otec bol v strane / Michal Havran. - Bratislava : Marenčin PT, 2018. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kritik (24) o poetke (31). In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2019, roč. 8, č. 1, s. 240-241. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Atlas biologických žien / Oľga Gluštíková. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017. Type: EDI
 • NAVRÁTIL, Martin. Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku [Rudo Brtáň´s Contribution to the Editorial Completion of Samo Chalupka]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 393 — 402. ISSN 0037-6973.(VEGA 1/0416/19 : Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť). Type: ADFB
 • NAVRÁTIL, Martin. Rozpaky nad Rázusom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Hoj, zem drahá... / Martin Rázus. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/142>. Type: EDI
 • NAVRÁTIL, Martin. Biasi, Pierre-Marc de: Textová genetika. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 237-240. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Textová genetika / Pierre-Marc de Biasi. - Praha : AV ČR, 2018. Type: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Mravný étos S. Podlipskej, vedecký pátos monografie. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 2, s. 239-244. ISSN 0009-0468. Recenzia na: Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská. Kapitola z literárního midcultu 19. storletí / Jana Vrajová. - Praha : Akropolis, 2017. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Zmišana identyčnisť. Dejaki teoretyčni aspekty doslidžennja Schidnokarparskoji prikordonnoi oblasti = Mixed Identity. Some Theoretical Aspects of Research on Eastern Carpathian Border Area. Preklad do ukrajinčiny Ljubica Babotova. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 81-87. ISSN 0236-1477. Type: ADEB
 • PASSIA, Radoslav. Instytucje literackie na Słowacji w procesie transformacji po 1989 roku : zarys problematyki. In Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach. - Kraków : Libron, 2019, s. 167-179. ISBN 978-83-60938-96-6. Type: AECA
 • PASSIA, Radoslav. Nostalgický návrat do ulíc starej Bratislavy. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 4, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Spomínanie na súčasnosť. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Modus vivendi / Zuzana Mojžišová. - Bratislava : Artforum, 2019. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. O veciach doma schovaných. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Jedenie / Ivan Medeši. - Petrikovce : Valal, 2018. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Nehymnicky o živote na hrane. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 1, s. 178-179. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : BRaK, 2018. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Harminc domáci aj európsky : rozhovor s Janou Pohaničovou o jej knihe #Harminc. Radoslav Passia, účastníčka interview Jana Pohoničová. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 9, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav - HABAJ, Michal. 20. roky boli dynamické a hybridné. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Preniknúť do iných svetov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Bohém a fanatik práce Zeljenka. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Biela hora a Čierny obor. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 3, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Priemyselnú architektúru musíme najprv zmapovať a spoznať : rozhovor s Evou Bellákovou. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 15-17. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Otvorené otázky u susedov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 7. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Som na strane človeka: rozhovor s režisérom a fotografom Dušanom Hanákom. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 6, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Pán spisovateľ, slobodný duch, starší brat… : priatelia a kolegovia spomínajú na Dušana Mitanu (anketa). In Denník N, 2019, roč. 5, č., s. 12-13. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1476186/slobodny-duch-starsi-brat-priatelia-a-kolegovia-spominaju-na-dusana-mitanu-anketa/?ref=list>. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Zmapovať a znovuobjaviť : rozhovor s Vladimírom Kuštekom, autorom knihy Československý svet v Karpatoch. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Strednú Európu sme si tentoraz uniesli sami : rozhovor s Rudolfom Chmelom. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • PAŠTÉKA, Jozef - PRUŠKOVÁ, Zora - ŠIKULOVÁ, Veronika - ZAJAC, Peter - GROCH, Erik - TARANENKOVÁ, Ivana. S Dušanom Mitanom odchádza i jeden z nás : [anketa]. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 118, s. 24-25. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • PETRÍK, Vladimír. Slovenský intelektuál Alexander Matuška ; editori Vladimír Barborík, Magdalena Bystrzak. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 153 s. ISBN 978-80-8119-118-3. Type: FAI
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Škola Štúrova a koncepty romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 67-104. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABA
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Sonda do podhubia / motív zakliatej krajiny v slovenskom romantizme. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 121-146. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Skryté scény literárnych naratívov. Estetické možnosti povojnového románu [Veiled Scenes of the Literary Narratives. The Aesthetic Options of the Post War Novel]. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 296-304. ISBN 978-80-972624-2-6. Type: AFB
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Románová dystopia : na ceste k pravdivému obrazu minulosti. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2019, roč. 1, č. apríl, s. 40-41. ISSN 2644-4631. Type: BDF
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Dušan Dušek. Komplexná charakteristika. In O autorovi: o tvorbe. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019, s. 1-2. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.litcentrum.sk/autor/dusan-dusek/komplexna-charakteristika-tvorby>. Type: BDF
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 5. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Type: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa [Occasional Poetry Production by Bohuslav Tablic in Rudo Brtáň´s Reflection]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 5, s. 358 — 367. ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Type: ADFB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostnej poézie v dejinách slovenskej literatúry. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 76-80. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0117/17 : Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika). Type: BDF

  Citácie:
  [4.1] MRÁZ, Peter. Dedikácie a mottá v textoch básní Bohuslava Tablica. In Slovenčinári, 2019, roč. 2, č. 4, s. 17. ISSN 2585-9331.

 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Slovenský literárny mesianizmus ako regresívna reforma. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 105-120. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Prevrstvovanie a zlomy v poézii Janka Kráľa. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 182-198. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Reportáže zo sveta predvčerajška. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In Litikon, 2018, roč. 3, č. 2, s. 108-118. ISSN 2453-8507. Type: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Nadrealizmus. Podoby a premeny (1935-1946) : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Habaj. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2019. 81 strán. Type: DAI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Identyčnisť na peretyni mižnacionaľnych vidnosyn : ukrajinske pytannja v polemici z kuľturnoju koncepcieju S. Hurbana-Vajanskogo = Identity at Intersection of Cross-National Relations (Ukrainian Issue in Polemics with Cultural Vision of S. Hurban-Vajanský). Preklad do ukrajinčiny Adrian Amir. In Slovo i čas, 2019, no. 4, p. 64-73. ISSN 0236-1477. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.04.64-73>. Type: ADEB
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Against Progress: Utopia, Idyll, Nostalgia and Melancholy : (National identity and Modernity in Slovak Literature 1880-1900). In National Identity and Modernity 1870-1945: Latin America, Southern Europe, East Central Europe. - Budapest ; Paris : Károly Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L´Harmattan Publishing, 2019, s. 429-437. ISBN 978-2-343-16329-1.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: AECA
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Hra hlupákov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 2, s. 90-93. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Citová výchova Hamleta: pohľad z diaľky. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: RAJc je preč / Pavel Vilikovský. - Bratislava : Petrus, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/138>. Type: EDI
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. "Mexické vlny" aj v literatúre pre deti a mladých? In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 07/08, s. 49-56. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • ZAJAC, Peter. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 15-50. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • ZAJAC, Peter. Romantická irónia Jonáša Záborského. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 290-306. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: ABC
 • ZAJAC, Peter. Poetika ideálneho realizmu? = A Poetics of Ideal Realism? In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 374-377. ISSN 0009-0468. Type: ADMB
 • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Type: AEDA
 • ZAJAC, Peter. Úvod. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 7-11. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: BEE
 • ZAJAC, Peter. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 8. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus