Information Page of SAS Organisation

Polymer Institute

International projects

Antibacterial polymeric nanocomposites fibers based on carbon nanomaterials.
Antibakteriálne polymérne nanokompozitné vlákna z uhlíkových nanomateriálov.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.11.2017 - 31.12.2018

Antibacterial polymeric nanocomposites on the base of carbon nanomaterials.
Antibakteriálne polymérne nanokompozity z uhlíkových nanočastíc.
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

ANTIGRPONANO - ANTIbacterial GRaphene/POlymer NANOcomposite.
ANTIGRPONANO: Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu.
Program: 7RP
Project leader: Mgr. Markovic Zoran PhD.
Duration: 1.12.2015 - 30.11.2018

Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Bezolovnaté perovskitové solíárne články s dlhodobou stabilitou.
Program: JRP
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.11.2017 - 31.10.2020

CASSETTE - Conjugated Antisense system for Selective and Specific BCR-ABL supprEssion: An innovaTive straTegy for CML treatment.
CASSETTE: Konjugovaný anti-sense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR -ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CLM.
Program: 7RP
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.4.2015 - 31.12.2018

Bio-friendly multifunctional polymers.
Ekologicky nezávadné multifunkčné polyméry.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Functional Star Architectures Based On Cyclodextrin Cores And Bioinspired Synthetic Arms For Versatile Drug Delivery Systems.
Funkčné hviezdicové architektúry skladajúce sa z cyklodextrínového jadra a bioinšpirovaných syntetických ramien pre všestranné systémy aplikovateľné ako nosiče liečiv.
Program: 7RP
Project leader: Mgr. Peptu Kristián PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Composites based on conductive polymers.
Kompozity na báze vodivých polymérov.
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Program: COST
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.4.2016 - 30.4.2020

New generation PMCG multicomponent microcapsule with tailored biointerface to avoid immune response after transplantation.
Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným povrchom pre vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.9.2017 - 31.8.2019

PlasticFreeDanub - Macro plastic waste in and along the Danube.
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Annotation:The aim of the project is to establish a database of science-based information as well as a methodological approach to plastic waste in and along the river in terms of input sites, quantities, transport patterns and environmental hazards. The area of interest of this project includes the Danube and its riparian areas from the metropolitan areas of Vienna and Bratislava to the Gabčíkovo hydro power plant. The project is divided into seven units or working sections. Project goals • Provide methodology, data and a manual for assessing and monitoring plastic pollution in fluvial systems • Establishment of an action plan for the management of plastic waste and implementation of pilot measures against plastic pollution of the Danube • Raising awareness of the general public and stakeholders about the pollution of the river by plastic waste The PlasticFreeDanube Bilateral Project is being implemented by five partners from Austria and Slovakia as well as seventeen strategic partners.
Duration: 1.9.2017 - 30.9.2020

Andvanced LC-MSn for characterization of bio-polymers and their degradation products.
Pokročilá LCn-MSn metóda pre charakterizáciu bio-polymérov a produktov ich degradácie.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Synthesis of functionalized biocompatible polyester copolymers.
Syntéza funkcionalizovaných biokompatibilných polyesterových kopolymérov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Study of surface properties of selected functionalized polyolefins.
Štúdium povrchových vlastností vybraných funkcionalizovaných polyolefínov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Novák Igor PhD.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2018


National projects

BIOGLYKO - Biochips and biosenzors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research.
BIOGLYKO: Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

BIONANOGOLD - Gold nanoparticles: impact of physico-chemical properties on distribution, accumulation and long-term toxicity in vivo.
BIONANOGOLD: Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na distribúciu, akumuláciu a toxicitu in vivo.
Program: APVV
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

CONFMAC - Structural transitions of (bio)macromolecules in nanochannels.
CONFMAC: Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

DARLINK - Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles.
DARLINK: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Electrically conductive polymer nanocomposites based on the nanostructured graphite.
Elektricky vodivé nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

ENDONANOSAFE - Potential risk of metal and metal oxide nanoparticles used for biomedical aplications: focus on reproductive and immune systems and brain.
ENDONANOSAFE: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

FYVLASOVMAC - Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices.
FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc.
Program: APVV
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

GONanoplatform - Graphene-based nanoplatform for detection of cancer.
GONanoplatform: Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Characterization of complex organic compounds under meso-scale spatial restriction using external probing techniques.
Charakterizácia komplexných organických látok v mezo-škálovej priestorovej limitácii pomocou externých próbovacích techník.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Interactions of surfaces modified by poly(ethylene oxide) with free polymers.
Interakcie povrchovov modifikovaných polyetylénoxidov s voľnými polymérmi.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

IRENKA - Immobilized recombinant microorganisms for the biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions.
IRENKA: Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

LiKoZIP - Lignin as composite component for phenol-formaldehyde resins and wood-plastic composite.
LiKoZIP: Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Procházka Michal PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MEREDIT - MEDERIT: Materials and processes for functional encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment.
MEREDIT: Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

METALLOCENE - Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications.
METALLOCENE: Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie.
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Modeling and synthesis of hybrid conjugated systems for anticancer therapy.
Modelovanie a syntéza hybridného konjugovaného systému pre protinádorovú terapiu.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

MOPODEG - Modified polymers from renewable resources and their degradation.
MOPODEG: Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
Program: APVV
Project leader: Chmela Štefan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MOR4CML - Multivalent morpholino-based antisense system for CML.
MOR4CML: Multivalentný morpholino-based antisense system pre CML.
Program: APVV
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MoSence - Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment.
MoSence: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nanomat - Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers.
Nanomat: Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov.
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

NANOSEN - Nanoparticles-based sensors of gaseous biomarkers of diseases.
NANOSEN: Nanočasticové sensory pre plynné biomarkery chorôb.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

NANOSIMKA - Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome.
NANOSIMKA: Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Structural transitions of confined semi-flexible macromolecules.
Nanoštruktúra (bio)makromolekulových systémov stiesnených v nanokanáloch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

New electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.
Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Polymeric materials for advanced application
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Mechanisms of gold and magnetic nanoparticle effects on renal cells.
Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.
Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Preparation of polymeric microspheres via internal gelation in emulsion and critical evaluation of their properties toward functional treatment of type I diabetes.
Príprava polymérnych mikrosfér interným gélovaním v emulzii a kritické zhodnotenie ich vlastností smerom k funkčnej liečbe cukrovky typu I.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Treľová Dušana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

VIS-CuM - Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization.
VIS-CuM: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 43