Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Project

Polymer Institute

International Projects

Well-Defined Functional Polymers.

Dobre definované funkčné polyméry.

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

EsSENce - High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

Duration: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2024
Program: COST
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

Duration: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles

Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile

Duration: 11. 10. 2017 - 10. 10. 2022
Program: COST
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.

European Forum for Advanced Practices

Europské fórum pre pokročilé postupy

Duration: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Podhradská Silvia PhD.

EPIC - European Partnership for Improved Composites.

Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity.

Duration: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022
Program: ERANET
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.

EUTOPIA - European Topology Interdisciplinary Action

Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie

Duration: 10. 6. 2018 - 31. 12. 2022
Program: COST
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.

Advanced Functional Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.

Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.

En-ActivETICS - Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.

Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.

Duration: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2022
Program: ERANET
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.

LiBASED - Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device

LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov

Duration: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Program: ERANET
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

MERF - Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability

MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou

Duration: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2023
Program: ERANET
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Nano2day - Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications

Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie

Duration: 1. 5. 2018 - 1. 4. 2022
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

CompMXCarb - New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers

Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív.

Duration: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.

Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences

Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode

Duration: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.

Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: JRP
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.

Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.

Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials

Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov

Duration: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2021
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

Kinetic coefficients and models for polymerization processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.

Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

National Projects

ALICES - Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.

BioPolSil - Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.

PHBPlast - Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.

Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.

HvdWH - Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures

Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr

Duration: 1. 10. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

FlayMat - Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami

Duration: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics

Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny

Duration: 1. 10. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Innovation of the product portfolio of the company Novplasta

Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta

Duration: 1. 8. 2020 - 31. 7. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

MICROPAN - Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.

MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Heydari Abolfazl PhD.
Annotation:The goal of project is the preparation of novel microsphere using an in situ combinations of non-covalent and bioorthogonal covalent, including irreversible and reversible, crosslinks with self-healing characters. This dual cross-linking strategy will be established to enhance the mechanical and chemical stability of the microcapsule, possess solely on non-covalent ionic interactions, upon their exposure to the in vivo environment. The developed microsphere will be aimed at the long-term immunoprotection of transplanted cells, specifically the insulin-producing cells in diabetes treatment.

Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers

Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.

O2PIPOL - Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)

Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.

Polymer Composites for 3D Printing.

Polymérne kompozity pre 3D tlač

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Polymeric materials for advanced application

Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.

Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.

Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch

Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.

Radical polymerization of water-soluble monomers: the effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism

Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na kinetiku a mechanizmus polymerizácie

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.

Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.

Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured polymers.

Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.

CEMEA - Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

MICRO - The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

Duration: 1. 7. 2020 - 31. 5. 2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.

Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Projects total: 40