Information Page of SAS Organisation

Polymer Institute

International projects

Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Program: JRP
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.11.2017 - 31.10.2020

Well-Defined Functional Polymers.
Dobre definované funkčné polyméry.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.
Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.
Program: COST
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.11.2019 - 30.11.2023

ENIUS - European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents
Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov
Program: COST
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Annotation:European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents (ENIUS) is a network supported by COST. The indwelling of the urinary stents represents a very frequently used method within the urological practice, in order to ensure the drainage of the urine. Regardless of its composition, polymeric or metallic, it is associated with a high morbidity. Success in this Action will contribute to improved healthy-quality of patients, reduction in health care costs, and increase the competitiveness of the European medical device industry. Our prime objective is to create a multidisciplinary group to identify the inherent problems in urinary stents and propose improvements for future urinary stents.
Project web page:http://enius.org/
Duration: 1.6.2018 - 30.9.2021

European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
Program: COST
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 11.10.2017 - 10.10.2022

European Forum for Advanced Practices
Europské fórum pre pokročilé postupy
Program: COST
Project leader: Mgr. Podhradská Silvia PhD.
Duration: 1.4.2019 - 31.3.2023

EPIC - European Partnership for Improved Composites.
Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity.
Program: ERANET
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.9.2019 - 31.8.2022

EUTOPIA - European Topology Interdisciplinary Action
Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
Program: COST
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.
Duration: 10.6.2018 - 31.12.2022

Advanced Functional Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.
Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Characterization of polymers and microcapsules.
Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Cationic poly(2-oxazolines) for gene delivery and drug delivery applications
Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

En-ActivETICS - Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.
Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.
Program: ERANET
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.10.2019 - 30.9.2022

Nano2day - Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.5.2018 - 1.4.2022

New generation PMCG multicomponent microcapsule with tailored biointerface to avoid immune response after transplantation.
Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným povrchom pre vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.9.2017 - 31.8.2020

CompMXCarb - New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers
Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.8.2019 - 31.7.2022

PlasticFreeDanub - Macro plastic waste in and along the Danube.
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Annotation:The aim of the project is to establish a database of science-based information as well as a methodological approach to plastic waste in and along the river in terms of input sites, quantities, transport patterns and environmental hazards. The area of interest of this project includes the Danube and its riparian areas from the metropolitan areas of Vienna and Bratislava to the Gabčíkovo hydro power plant. The project is divided into seven units or working sections. Project goals • Provide methodology, data and a manual for assessing and monitoring plastic pollution in fluvial systems • Establishment of an action plan for the management of plastic waste and implementation of pilot measures against plastic pollution of the Danube • Raising awareness of the general public and stakeholders about the pollution of the river by plastic waste The PlasticFreeDanube Bilateral Project is being implemented by five partners from Austria and Slovakia as well as seventeen strategic partners.
Duration: 1.9.2017 - 30.9.2020

NANO2COM - Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Program: ERANET
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021

Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.
Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Kinetic coefficients and models for polymerization processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.
Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022


National projects

PHBPlast - Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

HvdWH - Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

FYVLASOVMAC - Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices.
FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc.
Program: APVV
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

Combined polymer systems for cancer immunotherapy
Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

MICROPAN - Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.
MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Microstructure and the sorption properties of the carbon fibres prepared by the carbonizing cellulose precursors.
Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

New electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.
Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Polymeric materials for advanced application
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Preparation and characterization of the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric mateials
Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.
Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

CEMEA - Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 34