Information Page of SAS Organisation

Polymer Institute

International projects

Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Program: JRP
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.11.2017 - 31.10.2020

European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
Program: COST
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 11.10.2017 - 10.10.2022

EUTOPIA - European Topology Interdisciplinary Action
Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
Program: COST
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.
Duration: 10.6.2018 - 31.12.2022

Cationic poly(2-oxazolines) for gene delivery and drug delivery applications
Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

MultiComp - Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Program: COST
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.4.2016 - 30.4.2020

Nano2day - Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.5.2018 - 1.4.2022

PlasticFreeDanub - Macro plastic waste in and along the Danube.
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Annotation:The aim of the project is to establish a database of science-based information as well as a methodological approach to plastic waste in and along the river in terms of input sites, quantities, transport patterns and environmental hazards. The area of interest of this project includes the Danube and its riparian areas from the metropolitan areas of Vienna and Bratislava to the Gabčíkovo hydro power plant. The project is divided into seven units or working sections. Project goals • Provide methodology, data and a manual for assessing and monitoring plastic pollution in fluvial systems • Establishment of an action plan for the management of plastic waste and implementation of pilot measures against plastic pollution of the Danube • Raising awareness of the general public and stakeholders about the pollution of the river by plastic waste The PlasticFreeDanube Bilateral Project is being implemented by five partners from Austria and Slovakia as well as seventeen strategic partners.
Duration: 1.9.2017 - 30.9.2020

NANO2COM - Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Program: ERANET
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021


National projects

BIONANOGOLD - Gold nanoparticles: impact of physico-chemical properties on distribution, accumulation and long-term toxicity in vivo.
BIONANOGOLD: Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na distribúciu, akumuláciu a toxicitu in vivo.
Program: APVV
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

CONFMAC - Structural transitions of (bio)macromolecules in nanochannels.
CONFMAC: Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

DARLINK - Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles.
DARLINK: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Electrically conductive polymer nanocomposites based on the nanostructured graphite.
Elektricky vodivé nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

ENDONANOSAFE - Potential risk of metal and metal oxide nanoparticles used for biomedical aplications: focus on reproductive and immune systems and brain.
ENDONANOSAFE: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

FYVLASOVMAC - Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices.
FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc.
Program: APVV
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

Characterization of complex organic compounds under meso-scale spatial restriction using external probing techniques.
Charakterizácia komplexných organických látok v mezo-škálovej priestorovej limitácii pomocou externých próbovacích techník.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Interactions of surfaces modified by poly(ethylene oxide) with free polymers.
Interakcie povrchovov modifikovaných polyetylénoxidov s voľnými polymérmi.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

IRENKA - Immobilized recombinant microorganisms for the biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions.
IRENKA: Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Combined polymer systems for cancer immunotherapy
Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

LiKoZIP - Lignin as composite component for phenol-formaldehyde resins and wood-plastic composite.
LiKoZIP: Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Procházka Michal PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

-
Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

MOPODEG - Modified polymers from renewable resources and their degradation.
MOPODEG: Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
Program: APVV
Project leader: Chmela Štefan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MOR4CML - Multivalent morpholino-based antisense system for CML.
MOR4CML: Multivalentný morpholino-based antisense system pre CML.
Program: APVV
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MoSence - Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment.
MoSence: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nanomat - Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers.
Nanomat: Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov.
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Structural transitions of confined semi-flexible macromolecules.
Nanoštruktúra (bio)makromolekulových systémov stiesnených v nanokanáloch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

New electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.
Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Polymeric materials for advanced application
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Preparation and characterization of the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric mateials
Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Prepartion and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.
Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

HYBRID - The design and characterization of hybrid polymeric scavengers for endotoxins
Syntéza a charakterizácia hybridných polymérnych systémov pre odchytávanie endotoxínov
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.12.2019

VIS-CuM - Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization.
VIS-CuM: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 35