Information Page of SAS Organisation

Polymer Institute

International projects

Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Program: JRP
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.11.2017 - 31.10.2020

Well-Defined Functional Polymers.
Dobre definované funkčné polyméry.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.
Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.
Program: COST
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.11.2019 - 30.11.2023

ENIUS - European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents
Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov
Program: COST
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Annotation:European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents (ENIUS) is a network supported by COST. The indwelling of the urinary stents represents a very frequently used method within the urological practice, in order to ensure the drainage of the urine. Regardless of its composition, polymeric or metallic, it is associated with a high morbidity. Success in this Action will contribute to improved healthy-quality of patients, reduction in health care costs, and increase the competitiveness of the European medical device industry. Our prime objective is to create a multidisciplinary group to identify the inherent problems in urinary stents and propose improvements for future urinary stents.
Project web page:http://enius.org/
Duration: 1.6.2018 - 30.9.2021

European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
Program: COST
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 11.10.2017 - 10.10.2022

European Forum for Advanced Practices
Europské fórum pre pokročilé postupy
Program: COST
Project leader: Mgr. Podhradská Silvia PhD.
Duration: 1.4.2019 - 31.3.2023

EPIC - European Partnership for Improved Composites.
Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity.
Program: ERANET
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.9.2019 - 31.8.2022

EUTOPIA - European Topology Interdisciplinary Action
Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
Program: COST
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.
Duration: 10.6.2018 - 31.12.2022

Advanced Functional Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.
Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Characterization of polymers and microcapsules.
Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Cationic poly(2-oxazolines) for gene delivery and drug delivery applications
Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

En-ActivETICS - Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.
Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.
Program: ERANET
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.10.2019 - 30.9.2022

Nano2day - Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.5.2018 - 1.4.2022

CompMXCarb - New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers
Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.8.2019 - 31.7.2022

NANO2COM - Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Program: ERANET
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021

Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.
Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Kinetic coefficients and models for polymerization processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.
Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.
Program: Iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022


National projects

PHBPlast - Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

HvdWH - Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

FYVLASOVMAC - Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices.
FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc.
Program: APVV
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022

Combined polymer systems for cancer immunotherapy
Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

MICROPAN - Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.
MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Microstructure and the sorption properties of the carbon fibres prepared by the carbonizing cellulose precursors.
Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

New electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.
Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Eckstein Anita PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Polymeric materials for advanced application
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Preparation and characterization of the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric mateials
Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.
Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

CEMEA - Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 32