Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Chemistry

International Projects

T0P-AGRI-Network - Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Duration: 19. 9. 2022 - 18. 9. 2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Labancová Eva PhD.
Annotation:Current crop protection in EU agriculture is heavily reliant on chemical pesticides to suppress weeds, pests and pathogens. In view of the serious health and environmental consequences, European public authorities, consumers, and society at large are demanding drastically reduced use of chemical pesticides, in the context of a production of safe, high-quality and affordable food. Furthermore, farmers are calling for research and innovation solutions to protect crops with non-chemical means while maintaining a viable farm economy. A change of direction and paradigm is needed to foster this transition, emphasizing preventive crop protection based on agroecological practices that to prevent pest outbreaks and infestations. The proposed Cost Action T0P-AGRI-Network targets the transition “Towards zer0 Pesticide AGRIculture”, aiming at preparing the future of an agriculture free of synthetic pesticides and of nature-derived pesticides that negatively impact environment and human health. T0P-AGRI-Network tackles this challenge by create and organize a wide research community with the aim to form a European leading network with high and transdisciplinary expertise around the common objective of pesticide-free agriculture, with a particular focus on young scientists. To enable a redesign of the food system as a whole, T0P-AGRI-Network will promote a concerted mobilization of scientists, farmers, processing industries, public authorities and consumers by associating them closely with the activities that will be carried out in the Cost Action.

Ocean4Biotech - European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

Duration: 29. 10. 2019 - 28. 10. 2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.

EURESTOP - European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

Duration: 6. 10. 2022 - 5. 10. 2026
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.

INNOGLY - Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets

Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele

Duration: 8. 4. 2019 - 7. 4. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Mye-InfoBank - Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Duration: 6. 10. 2021 - 5. 10. 2025
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA20117/

YEAST4BIO - Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)

Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov

Duration: 7. 11. 2019 - 6. 5. 2024
Program: COST
Project leader: Ing. Šuchová Katarína PhD.

BIOLEC - New lectins for glycan analysis with diagnostic, biomedicine and biotechnological applications

Nové lektíny pre analýzu glykánov s využitím v diagnostike, biomedicíne a biotechnológii

Duration: 1. 3. 2022 - 31. 12. 2023
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

WIRE - Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Duration: 27. 10. 2021 - 26. 10. 2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Karnišová Potocká Elena PhD.
Project web page:http://wire-cost-eu.ipportalegre.pt/

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Program: ANSO
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

SOURDOmICS - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy

Duration: 10. 4. 2019 - 9. 10. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

GREENERING - Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Duration: 14. 10. 2019 - 13. 4. 2024
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA18224/

Mode of action of novel types of xylanolytic enzymes and their role in hydrolysis of recalcitrant structures in plant xylans.

Spôsob účinku nových typov xylánolytických enzýmov a ich úloha pri hydrolýze neprístupných štruktúr rastlinných xylánov.

Duration: 1. 5. 2021 - 30. 4. 2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Biely Peter DrSc.

LignoCOST - Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)

Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu

Duration: 4. 10. 2018 - 3. 4. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Project web page:https://lignocost.eu/

National Projects

-

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

CoViD - Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

CEMBAM - CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

Duration: 1. 9. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

BIOMEDIRES II - Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Duration: 1. 1. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

CPT-ZOPA - Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Duration: 1. 6. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

CoDe-X-TB - Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

PreveLynch - Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Duration: 1. 1. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čížová Alžbeta PhD.

TYROSOLS - Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production

Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

AQUARAD - Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

KOREKAS - Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.

TOXINOVAGE - Innovative approaches in toxicology of ageing

Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.

KaliBer - Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.

koforna - Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition

Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

DISMOTIFS - Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemčovič Marek PhD.

COMPEXYZYMES - Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.

MOSBAPA - Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Annotation:This project is a continuation of long-term successful effort of the authors’ group to expand current knowledge on microbial enzymes involved in plant cell wall degradation. The project is a part of a world-wide effort to develop processes for a complete exploitation of this annually renewable source of carbon and energy.. The project will study substrate specificity and regioselectivity of novel, poorly examined xylanases as well as auxiliary xylanolytic enzymes, specifically, beta-xylosidases, alpha-glucuronidases, alpha-L-arabinofuranosidases, and acetylxylan esterases, and relate them to their structural diversity. The project will be focused on the degradation of the most recalcitrant epitopes originating from xylans of various types as the most abundant plant hemicellulose. The unraveling of so far unknown action will contribute to a development of efficient and environment-friendly industrial processes of biodegradation and bioconversion of plant biomass and its conversion to beneficial products.

Génové manipulác - Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.

EXOTIC - EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Excelentná veda - -

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Program: Iné projekty
Project leader: doc. Mgr. Fizer Maksym PhD.

Excelentná veda - -

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Program: Iné projekty
Project leader: Mgr. Fizer Oksana PhD.

Study of structural changes of complex glycoconjugates in the process of hereditary metabolic and civilization diseases.

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.

Duration: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 5. 2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.

BIOTREAT - Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kóňa Juraj PhD.

Development of nanostructured coatings with inacticating effect on viruses and bacteria for various types of flexible materials.

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov.

Duration: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

Development of products by modification of natural substances and study of their mulimodal effects on COVID-19.

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19.

Duration: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

ProSaKiMi - Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Projects total: 54