Information Page of SAS Organisation

Institute of Chemistry

International projects

GLYTRA - Analysis of transferrin glycoforms as potentially strong biomarkers in medicine
Analýza glykoforiem transferínu ako potencionálych účinných biomarkerov pre medicínu
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 15.2.2019 - 31.12.2020

Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes
Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.3.2020 - 31.12.2021

CliniMARK - CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2017 - 13.3.2021

GM-INHIB - Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates
Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov
Program: JRP
Project leader: Ing. Koóš Miroslav DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022

Ocean4Biotech - European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu
Program: COST
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 29.10.2019 - 28.10.2023

ENOVA - European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Európska sústava vakcínových adjuvansov
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 13.11.2017 - 12.11.2021

GLYCONanoPROBES - Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2019 - 13.3.2023

INNOGLY - Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Program: COST
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 8.4.2019 - 7.4.2023

Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: RNDr. Biely Peter DrSc.
Duration: 22.12.2017 - 22.12.2020

MTB - Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Program: JRP
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.10.2017 - 30.9.2020

YEAST4BIO - Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Program: COST
Project leader: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Duration: 7.11.2019 - 6.11.2023

SOURDOmICS - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy
Program: COST
Project leader: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Duration: 10.4.2019 - 9.4.2023

GREENERING - Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 14.10.2019 - 13.10.2023

synBIOcarb - Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.9.2022

INSTRUCT-ULTRA - Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

LignoCOST - Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 4.10.2018 - 3.10.2022


National projects

Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen
Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Diglycosidases in biocatalysis
Diglykozidázy v biokatalýze
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family
Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bella Maroš PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

GlycoPro - Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2019 - 31.12.2021

Chemo-enzymatic preparation of glycosylated opiates and their analogues
Chemoenzymatická príprava glykozylovaných opiátov a ich analógov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

TYROSOLS - Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov
Program: APVV
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Program: VEGA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Identification and properties of biologically active compounds isolated in the framework of phytochemical studies
Identifikácia a vlastnosti biologicky aktívnych látok izolovaných v rámci fytochemických štúdií
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Dujnič Viera
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

IRENKA - Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Program: APVV
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Program: VEGA
Project leader: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

TOXINOVAGE - Innovative approaches in toxicology of ageing
Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

koforna - Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

MALDI-TOF-MS and ESI-MSn glycoprofiling of clinically important proteins
MALDI-TOF-MS a ESI-MSn glykoprofilovanie klinicky významných proteínov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

GlycoRARE - New approaches in the diagnostics of glycoconjugate metabolism disorders
Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Pakanová Zuzana PhD.
Duration: 1.11.2019 - 31.12.2021

AviFlu - Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Polysaccharides of lower and higher plants
Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

PoMoMiPaPro - Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification
Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022

CANVAC - Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Program: APVV
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

BIT-scale up - Production of bacterial inclusion bodies for biocatalysis and biomedicine (BIB-scale up)
Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up)
Program: APVV
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Db12 - Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

PPIS - Regulation of pericellular proteolysis: From molecular mechanisms to novel immune cell subsets and therapeutic tools
Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

GlycoDX - Early diagnostics of colorectal and testicular cancer by glycoprofiling
Skorá diagnostika kolorektálneho karcinómu a rakoviny semeníkov glykoprofiláciou
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2018 - 31.12.2020

Synthetic biolog - Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Program: APVV
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors
Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Rel-NMR-EPR - Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: APVV
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

CCY - Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Program: APVV
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 59