Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Chemistry

International Projects

GESDIA - Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes

Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky

Duration: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

GM-INHIB - Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates

Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: JRP
Project leader: Ing. Koóš Miroslav DrSc.

Ocean4Biotech - European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

Duration: 29. 10. 2019 - 28. 10. 2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.

ENOVA - European network of vaccine adjuvants (ENOVA)

Európska sústava vakcínových adjuvansov

Duration: 13. 11. 2017 - 12. 11. 2021
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.

GLYCONanoPROBES - Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)

Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu

Duration: 14. 3. 2019 - 13. 3. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

INNOGLY - Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets

Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele

Duration: 8. 4. 2019 - 7. 4. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

YEAST4BIO - Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)

Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov

Duration: 7. 11. 2019 - 6. 11. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Šuchová Katarína PhD.

SOURDOmICS - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy

Duration: 10. 4. 2019 - 9. 4. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

GREENERING - Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Duration: 14. 10. 2019 - 13. 10. 2023
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.

synBIOcarb - Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting

Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu

Duration: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.

LignoCOST - Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)

Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu

Duration: 4. 10. 2018 - 3. 10. 2022
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

National Projects

Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression

Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies

Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

NECROCOV - Analysis of causes of death of patients and optimization of differential diagnosis in connection with SARS-CoV-2 infection in the Slovak Republic

Analýza príčin úmrtia pacientov a optimalizácia diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 v Slovenskej republike

Duration: 16. 9. 2020 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen

Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.

GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

CEMBAM - CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

Duration: 1. 9. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

BIOMEDIRES II - Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Duration: 1. 1. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

CPT-ZOPA - Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Duration: 1. 6. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Diglycosidases in biocatalysis

Diglykozidázy v biokatalýze

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

CoDe-X-TB - Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family

Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bella Maroš PhD.

PreveLynch - Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Duration: 1. 1. 2020 - 1. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.

Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides

Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics

Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny

Duration: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.

GlycoPro - Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics

Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty

Duration: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Chemo-enzymatic preparation of glycosylated opiates and their analogues

Chemoenzymatická príprava glykozylovaných opiátov a ich analógov

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.

TYROSOLS - Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production

Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

AQUARAD - Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Identification and properties of biologically active compounds isolated in the framework of phytochemical studies

Identifikácia a vlastnosti biologicky aktívnych látok izolovaných v rámci fytochemických štúdií

Duration: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Dujnič Viera PhD.

KOREKAS - Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

TOXINOVAGE - Innovative approaches in toxicology of ageing

Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.

KaliBer - Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Chyba Andrej PhD.

koforna - Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition

Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses

Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

COMPEXYZYMES - Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

CoViDrugs - New antiviral drugs: Design, synthesis and activity evaluation of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Duration: 16. 9. 2020 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis

Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

GlycoRARE - New approaches in the diagnostics of glycoconjugate metabolism disorders

Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov

Duration: 1. 11. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Pakanová Zuzana PhD.

AviFlu - Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds

Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok

Duration: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Polysaccharides of lower and higher plants

Polysacharidy nižších a vyšších rastlín

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.

Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops

Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách

Duration: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification

Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.

Génové manipulác - Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.

BIT-scale up - Production of bacterial inclusion bodies for biocatalysis and biomedicine (BIB-scale up)

Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up)

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.

Db12 - Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast

Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe

Duration: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress

Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability

Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 5. 2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)

Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.

BIOTREAT - Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kóňa Juraj PhD.

Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods

Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy

Duration: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

ProSaKiMi - Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.

Projects total: 55