Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Neurobiology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDRAŠKOVÁ, Sandra** - HOLOVSKÁ, Katarína - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko - ALMÁŠIOVÁ, Viera. The potential adverse effect of 2.45 GHz microwave radiation on the testes of prenatally exposed peripubertal male rats. In Histology and Histopathology, 2022, vol.37, no. 3, p. 287-299. (2021: 2.130 - IF, Q3 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0213-3911. Dostupné na: https://doi.org/10.14670/HH-18-402 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BELYAEV, Igor - BLACKMAN, Carl - CHAMBERLIN, Kent - DESALLES, Alvaro - DASDAG, Suleyman - FERNANDEZ, Claudio - HARDELL, Lennart - HEROUX, Paul - KELLEY, Elizabeth - KESARI, Kavindra - MAISCH, Don - MALLERY-BLYTHE, Erica - MELNICK, Ronald L. - MILLER, Anthony - MOSKOWITZ, Joel M. - SUN, Wenjun - YAKYMENKO, Igor. Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. In ENVIRONMENTAL HEALTH, 2022, vol. 21, no. 1, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9., Registrované v: WOS
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján**. Epidural oscillating field stimulation increases axonal regenerative capacity and myelination after spinal cord trauma. In Neural Regeneration Research, 2022, vol. 17, no.12, p. 2730-2736. (2021: 6.058 - IF, Q1 - JCR, 0.837 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1673-5374. Dostupné na: https://doi.org/10.4103/1673-5374.339497 (VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADMA
  Citations:
  [1.2] LI, Zhuo Yao - ZHOU, Ai Fang - LI, Gan - ZHOU, Long Yun - PU, Pei Min - ZHU, Ke - ZHENG, Zhong - WANG, Yong Jun - LIANG, Qian Qian - YAO, Min - CUI, Xue Jun. Chronic spinal cord compression associated with intervertebral disc degeneration in SPARC-null mice. In Neural Regeneration Research, 2023-03-01, 18, 3, pp. 634-642. ISSN 16735374. Dostupné na: https://doi.org/10.4103/1673-5374.350210., Registrované v: SCOPUS
 • BONOVÁ, Petra** - KONČEKOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - PETROVÁ, Klaudia - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Identification of Proteins Responsible for the Neuroprotective Effect of the Secretome Derived from Blood Cells of Remote Ischaemic Conditioned Rats. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol.12, no. 10, art. no. 1423. (2021: 6.064 - IF, Q2 - JCR, 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12101423 (VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu) Type: ADMA
 • BURDA, Jozef - BURDA, R**. Ischemic Tolerance - Blessing or Curse. In Physiological Research, 2021, vol. 70, no.5, p. 661 - 670. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934644 Type: ADCA
 • DOLEŽAL, P - RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - SKÁLOVÁ, M. - VARGA, L. - TEDLA, M. - LUKÁŠEK, P. - ČALKOVSKÝ, P. - ZIGO, R. - VEČEŘA, J. - DOBROVIČ, Š. - PNIAK, T. - SABO, M. - ALMAŠI, M. - KORCH, J. - HRISEŇKO, I. - STRAKA, S. Výsledky liečby porúch čuchu po ochorení covid-19 pomocou čuchového tréningu. In Otorinolaryngologie a foniatrie, 2022, roč. 71, č. 3, s. 1-9. ISSN 1210-7867. Dostupné na: https://doi.org/10.48095/ccorl20221 Type: ADEB
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Regenerácia periférneho nervu v experimente : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Zuzana Dzurjašková. Košice, 2022. 95 s. UPJŠ Prírodovedecká fakulta Košice, BMC SAV, v. v. i. , Neurobiologický ústav (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). APP0174 : Kvantitatívna analýza regenerácie axónov po poranení periférneho nervu) Type: DAI
 • FABIAN, Dušan** - KUBANDOVÁ, Janka - KAČMAROVÁ, Martina - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FABIANOVÁ, Kamila - KOPPEL, Juraj. Overweight and fertility: what we can learn from an intergenerational mouse obesity model. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol.19, no. 13, art. no. 7918. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19137918 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] CALANNI-PILERI, Michela - WEITZEL, Joachim M. - DANNENBERGER, Dirk - LANGHAMMER, Martina - MICHAELIS, Marten. Lower Plasmatic Levels of Saturated Fatty Acids and a Characteristic Fatty Acid Composition in the Ovary Could Contribute to the High-Fertility Phenotype in Dummerstorf Superfertile Mice. In International Journal of Molecular Sciences, 2022-09-01, 23, 18, pp. ISSN 16616596. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231810245., Registrované v: SCOPUS
 • FABIANOVÁ, Kamila** - KUBANDOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - POPOVIČOVÁ, Alexandra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal High-Energy Diet during Pregnancy and Lactation Impairs Neurogenesis and Alters the Behavior of Adult Offspring in a Phenotype-Dependent Manner. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 10, p. 5564. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23105564 (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)) Type: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet impacts offsping behavior in adulthood. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Effect of maternal high-energy diet on neurogenesis and behavioral parameters in offspinal. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 57. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal nutrition and neurogenesis. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 38. (VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • FABIANOVÁ, Kamila** - KUBANDOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet during pregnancy and lactation impairs offspring neurogenesis in phenotype-dependent manner. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-677. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. FENS Forum 2022) Type: GII
 • FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika - BIMBOVÁ, Katarína - PAVEL, Jaroslav**. The Histopathology of Severe Graded Compression in Lower Thoracic Spinal Cord Segment of Rat, Evaluated at Late Postinjury Phase. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no., p. 173-193. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01139-7 (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0049/19 : Využitie regulácie angiotenzínových receptorov v neuroprotekcii po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] YAN, Rongbao - LI, Erliang - YAN, Kang - ZHANG, Qian - WEN, Yanhua - ZHANG, Rui - WU, Yonghong - SUN, Jin - DONG, Xin - MA, Qiong - LIAO, Bo. A modified impactor for establishing a graded contusion spinal cord injury model in rats. In ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE. ISSN 2305-5839, 2022, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.21037/atm-21-5851., Registrované v: WOS
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Vplyv stimulácie angiotenzínových receptorov typu 2 na funkčnú obnovu po traume miechy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • FEDOROVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - BAČOVÁ, Mária - PAVEL, Jaroslav. Beneficial effects of Angiotensin II receptor type 2 stimulation after severe spinal cord compression. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number:S04-332. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. FENS Forum 2022) Type: GII
 • FURMAN, Marek - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír** - KOPOLOVETS, Ivan - BEREK, Peter - VIRAG, Michal - MUCHA, Rastislav. Modifications of gene expression detected in peripheral blood after brain ischemia treated with remote postconditioning. In Molecular Biology Reports, 2022, vol. 49, no.1, p.477-485. (2021: 2.742 - IF, Q4 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0301-4851. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11033-021-06899-5 (VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie) Type: ADCA
 • FURMAN, Marek - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír - KOPOLOVETS, Ivan - VIRÁG, M. - MUCHA, Rastislav. Karotická enderterektómia a jej vplyv na indukciu ischemickej tolerancie-detekcia zmien génovej expresie. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 33-35. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: < http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/> (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • FURMAN, Marek** - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - SIHOTSKÝ, Vladimír - KOPOLOVETS, Ivan - VIRAG, Michal - MUCHA, Rastislav. Effect of carotid endarterectomy on induction of ischemic conditioning in stroke. In Chemistry towards Biology 10 Instruct. 11-14 September, 2022, Bratislava, Slovakia : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p.104. ISBN 978-80-971665-3-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0054/20 : Identifikácia proteínových markerov aktívovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Type: AFH
 • KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - MAĎARI, Aladár - STYKOVÁ, Eva - MUCHA, Rastislav - NEMCOVÁ, Radomíra - MAREČÁKOVÁ, Nikola - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián**. Detection of Periodontal Pathogens from Dental Plaques of Dogs with and without Periodontal Disease. In Pathogens, 2022, vol. 11, no.4, p. 480. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11040480 Type: ADMA
 • KELLEROVÁ, Erika** - FEDOROVÁ, Jana - PAVEL, Jaroslav. Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ZAVACKÝ, Peter - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Activation of Three Major Signaling Pathways After Endurance Training and Spinal Cord Injury. In Molecular Neurobiology, 2022, vol. 59, n.2, p. 950-967. (2021: 5.682 - IF, Q1 - JCR, 1.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12035-021-02628-y (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] CHEN, Jing - WEIDNER, Norbert - PUTTAGUNTA, Radhika. The Impact of Activity-Based Interventions on Neuropathic Pain in Experimental Spinal Cord Injury. In CELLS, 2022, vol. 11, no. 19, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11193087., Registrované v: WOS
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance traning before spinal cord injury: a link between growth factors-dependent signaling and enhanced regeneration of oligodendrocytes. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • KISUCKÁ, Alexandra** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Modulation of pro-inflammatory M1 microglia and A1 astrocytes into their anti-inflammatory M2 and A2 phenotypes is crucial for spontaneous neurological outcome after SCI. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, bOARD NUMBER: S04-340. (VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). FENS Forum 2022) Type: GII
 • PETROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Vzdialené kondicionovanie nepredstavuje efektívnu formu neuroprotektívnej terapie u obéznych potkanov po ischémii mozgu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • PETROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Neuroprotection mediated by remote ischemic postconditioning is impaired in zucker diabetic fatty rats model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S04-304. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. FENS Forum 2022) Type: GII
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - GÁLIK, Ján. Microglia-driven regulation of glial scar formation after spinal cord injury: Effect of Y-27632 in regenerative processes. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board Number: S04-341. (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. FENS Forum 2022) Type: GII
 • KOKAVCOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján. Elektrická stimulácia ako možnosť regeneračnej terapie pri traumatickom poškodení miechy. In Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.) ; radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022, s. 57-59. ISBN 978-80-974246-2-6. Dostupné na internete: http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/archiv-zbornikov/ (VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - FABIANOVÁ, Kamila - RAČEK, Adam - POPOVIČOVÁ, Alexandra - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, A. - ŠEVC, J. - RAČEKOVÁ, Eniko. Migration - promoting vascular scaffold in the postnatal neurogenic region: a comparison of mice and rats. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-690. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). FENS Forum 2022) Type: GII
 • MICHALOVÁ, Zuzana**. Periférna neuropatia u pacientov po chemoterapii. Dostupné na internete: https://www.nvr.sk/workshop-periferna-neuropatia-sposobena-chemoterapiou/ (Integratívna onkológia III : Periférna neuropatia spôsobená chemoterapiou) Type: AFF
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva - VANICKÝ, Ivo. Peripheral Neuropathy Induced by Paclitaxel: in vitro study. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Peripheral nerve regeneration: in vitro model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board Number: S05-584. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. FENS Forum 2022) Type: GII
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - SZÉKIOVÁ, Eva - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Paclitaxel induced peripheral neuropathy in vitro. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 31. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. Neural tissue loss after spinal cord injury. In Cellular, Molecular, Physiological and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury. - STRAIVE, India : Academic Press, Elsevier, 2022, 2022, p. 187-197. ISBN 978-0-12-822427-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822427-4.00016-2 (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy) Type: ABC
 • PAVEL, Jaroslav** - FEDOROVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The timing of Angiotensin II receptor regulation after severe spinal cord injury. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S04-353. (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. FENS Forum 2022) Type: GII
 • POPOVIČOVÁ, Alexandra** - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Neurons of the olfactory neurogenic region of the rat: a morphological study. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, p. 34. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 46th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2022') Type: GII
 • RAČEK, Adam** - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEKOVÁ, Eniko. Morphological evidence of neuronal regulation of neurogenesis in the rat rostral migratory stream. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-684. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). FENS Forum 2022) Type: GII
 • Cellular, Molecular, Physiological and Behavioral Aspects of Spinal Cord Injury. STRAIVE, India : Academic Press, Elsevier, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/C2019-0-04492-5. ISBN 978-0-12-822427-4 Type: AAA
 • STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján - MEDVECKÝ, Ľubomír - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Combined therapy (Rho-A-kinase inhibitor and chitosan/collagen porous scaffold) provides a supportive environment for endogenous regenerative processes after spinal cord trauma. In Archives Italiennes de Biologie, 2021, vol. 159, p. 159-177. (2020: 1.000 - IF, Q4 - JCR, 0.370 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0003-9829. Dostupné na: https://doi.org/10.12871/000398292021345 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] REN, Xiaoping - ZHANG, Weihua - QIN, Jie - MO, Jian - CHEN, Yi - HAN, Jie - FENG, Xinjian - FENG, Sitan - LIANG, Haibo - CEN, Liangjue - WU, Xiaofei - HAN, Linxuan - LAN, Rongyu - DENG, Haixuan - YAO, Huihui - QI, Zhongquan - GAO, Hongjun - WEI, Lishan - REN, Shuai. Partial restoration of spinal cord neural continuity via vascular pedicle hemisected spinal cord transplantation using spinal cord fusion technique. In CNS NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS. ISSN 1755-5930, 2022, vol., no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cns.13853., Registrované v: WOS
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - VANICKÝ, Ivo. Charakterizácia kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene potkana. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • ŠTRKOLCOVÁ, G.** - MRAVCOVÁ, Kristína - MUCHA, Rastislav - MULINGE, Erastus - SCHREIBEROVÁ, Andrea. Occurrence of Hokworm and the First Molecular and Morphometric Identification of Uncinaria stenocephala in Dogs in Central Europe. In Acta Parasitologica, 2022, vol.67, no.2, p. 764-772. (2021: 1.534 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00509-x (Vega č. 1/0536/18 : Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí) Type: ADCA
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír** - GIRETOVÁ, Mária - SOPČÁK, Tibor - LUPTÁKOVÁ, L. - BUREŠ, Radovan - SZÉKIOVÁ, Eva. Characterization of tetracalcium phosphate/monetite biocement modified by magnesium pyrophosphate. In Materials, 2022, vol. 15, p. 2586-1 - 2586-21. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15072586 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Type: ADCA
 • ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - ŠELIANOVÁ, Svetlana - MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián**. Inhibitory Effect of Bacillus licheniformis Strains Isolated from Canine Oral Cavity. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no.8, p.1238. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12081238 Type: ADCA
 • TADOKORO, Takahiro - BRAVO-HERNANDEZ, Mariana - KOBAYASHI, Y. - PLATOSHYN, Oleksandr - NAVARRO, M. - MARSALA, Silvia - MIYANOHARA, Atsushi - YOSHIZUMI, Tetsuya - SHIGYO, Michiko - KROTOV, Volodymyr - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - NGUYEN, Duong - KUPCOVÁ, Helena - MOTLIK, J. - STUDENOVSKÁ, Hana - PROKS, Vladimír - REDDY, Rajiv - DRISCOLL, Shawn P - GLENN, Thomas D - KEMTHONG, Taratorn - MALAIVIJITNOND, Suchinda - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo - KAKINOHANA, M. - PFAFF, Samuel L. - CIACCI, Joseph D. - BELAN, Pavel - MARŠALA, Martin**. Precision spinal gene delivery-induced functional switch in nociceptive neurons reverses neuropathic pain. In Molecular Therapy, 2022, vol. 30, no. 8, p. 2722-2745. (2021: 12.910 - IF, Q1 - JCR, 3.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-0016. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.04.023 Type: ADCA
 • VANICKÝ, Ivo** - BLAŠKO, Juraj - KONČEKOVÁ, Jana - DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - MICHALOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva. Formaldehyde-hardened albumin as a non-penetrating embedding matrix for frozen and vibratome sectioning. In Acta Histochemica : Zeitschrift für histologische Topochemie, 2022, vol.124, 151838. (2021: 2.147 - IF, Q4 - JCR, 0.480 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1281. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151838 (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] FARNIEV, Vladislav M. - SHMELEV, Mikhail E. - SHVED, Nikita A. - GULAIA, Valeriia S. - BIKTIMIROV, Arthur R. - ZHIZHCHENKO, Alexey Y. - KUCHMIZHAK, Aleksandr A. - KUMEIKO, Vadim V. Nanomechanical and Morphological AFM Mapping of Normal Tissues and Tumors on Live Brain Slices Using Specially Designed Embedding Matrix and Laser-Shaped Cantilevers. In BIOMEDICINES, 2022, vol. 10, no. 7, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10071742., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus