Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Materials and Machine Mechanics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • AZIMIROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - LOTFIAN, Saeid. Effect of Initial Grain Size on Microstructure and Mechanical Properties of In Situ Hybrid Aluminium Nanocomposites Fabricated by Friction Stir Processing. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, no. 7337. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13127337 Type: ADCA
 • BALOG, Martin** - DE CASTRO, Moara Marques - ČAPEK, Jaroslav - ŠVEC, Peter Jr. - TAKÁČOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - SEDLÁČKOVÁ, Eva - ŠVASTOVÁ, Eliška - ŠKOLÁKOVÁ, Andrea - DVORSKÝ, Drahomír - PINC, Jan - HYBÁŠEK, Vojtěch - KUBÁSEK, Jiří - KRÍŽIK, Peter - SKIBA, Jacek - BAJANA, Otto - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed. Suppression of mechanical instability in bioabsorbable ultrafine-grained Zn through in-situ stabilization by ZnO nanodispersoids. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2023, vol. 25, p. 4510-4527. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 1.05 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.06.252 (APVV-20-0417 : Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • BALOG, Martin** - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - DE CASTRO, Moara Marques - TAKÁČOVÁ, Martina - KRÍŽIK, Peter - ŠVASTOVÁ, Eliška - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko - BAJANA, Otto - SKIBA, Jacek. DEVELOPMENT OF BIACOM© DENTAL IMPLANTS. In MATRIB 2023 : CONFERENCE PROCEEDINGS ZBORNIK RADOVA. Ivo Džijan, Sanja Šolić, Vlado Tropša. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 1-16. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference) Type: AFC
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian - NOSKO, Martin**. In-situ Al-AlN metal matrix composites fabricated industrially at a large scale. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 9. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: AFG
 • CANTÜRK, Selim Burak** - KOVÁČIK, Jaroslav - OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - OROVČÍK, Ľubomír. Changes in the interface microstructure of copper-based composite materials with a carbon prepared by gas pressure. In FEMS EUROMAT 23 : Book of Abstacts. - Nemecko : DGM - Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde, 2023, p. 886. (VEGA2/0054/23 : Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu. FEMS EUROMAT 23) Type: GII
 • DANIELIK, Vladimír - KRÁLIK, Milan - AMBROVÁ, Marta - JURIŠOVÁ, Jana - JABLONSKÝ, Michal - VIZÁROVÁ, Katarína - VAJOVÁ, Izabela. Two level deacidification mathematical model for the description of transport of solid alkaline particles and diffusion of ions in a treated acid paper. In Cellulose, 2023, vol. 30, p. 5949-5965. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0969-0239. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05225-5 Type: ADCA
 • DE CASTRO, Moara Marques** - BALOG, Martin. Stable ultrafine-grained Zn composite fabricated by hydroextrusion. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 9-10. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - SOUSANI, Shima - KOTLÁR, Mário - ULLAH, Sami - GREGOR, Maroš - ŠČEPKA, Tomáš - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - SHAJI, Ashin - IGBARI, Femi - VÉGSO, Karol - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Tailoring the electronic properties of the SnO2 nanoparticle layer for n-i-p perovskite solar cells by Ti3C2Tx MXene. In Materials Today Communications, 2023, vol. 36, art.no. 106700, [10] p. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106700 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0041/21) Type: ADCA
 • DVORSKÝ, Drahomír** - JIŘÍ, Kubásek - NEČAS, David - ČAVOJSKÝ, Miroslav - DRAHOKOUPIL, Jan - VOJTĚCH, Dalibor. The Effect of Treatment of Powder Precursor on the Properties of Compacted Mg-4Y-3Re Alloy. In Journal of Engineering Materials and Technology, 2023, vol. 145, iss. 4, no. 045001. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.35 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0094-4289. Dostupné na: https://doi.org/10.1115/1.4063059 Type: ADCA
 • FARKAS, Zuzana - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - POLJOVKA, Andrej - ZÁMOCKÝ, Marcel - VADKERTI, Eva - URÍK, Martin - FARKAS, Bence - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PANGALLO, Domenico**. Evaluation of enzymatic stamp removal startegies on handmade (cellulose-based) and machine-made (lignin-containing) papers. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 242, art.no. 124599, [10]p. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124599 Type: ADCA
 • FIANTOK, Tomas** - KOUTNÁ, Nikola - SANGIOVANNI, Davide G. - MIKULA, Marian. Ceramic transition metal diboride superlattices with improved ductility and fracture toughness screened by ab initio calculations. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, no. 12835. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39997-4 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami) Type: ADCA
 • FIANTOK, Tomáš** - TRUCHLÝ, Martin - ŠROBA, Viktor - ROCH, Tomáš - IZAI, Vitalii - VIDIŠ, Marek - HARŠÁNI, Marián - SATRAPINSKYY, Leonid - MIKULA, Marian*. First Approach to ZrB2 Thin Films Alloyed with Silver Prepared by Magnetron Co-Sputtering. In Coatings, 2023, vol. 13, no. 663. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13030663 Type: ADCA
 • GEBURA, Marek** - BERONSKÁ, Naďa - DVORÁK, Tomáš - ČAVOJSKÝ, Miroslav - ŠTEFÁNIK, Pavol - KARAFFA, Lukáš. Advancing electrode longevity in high-power plasmatorches: A study on copper-W-La2O3 composite materials. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 15. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • GOPINATHAN, Arun - JERZ, Jaroslav - KOVÁČIK, Jaroslav - SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, Pasquale**. Implementation of T-history method to determine the thermophysical properties of the phase change materials. In Thermochimica Acta, 2023, vol. 723, no. 179485. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.613 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tca.2023.179485 Type: ADCA
 • HADIBEIK, Sepide** - SPIECKERMANN, Florian - NOSKO, Martin - KHODABAKHSHI, Farzad** - HEYDARZADEH SOHI, Mahmoud - ECKERT, Jurgen. High-Entropy Alloy-Induced Metallic Glass Transformation: Challenges Posed by in situ Alloying via Additive Manufacturing. In Advanced Engineering Materials, 2023, vol. 25, iss. 7, no. 2200764. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.859 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1438-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adem.202200764 Type: ADCA
 • IZAI, Vitalii** - FIANTOK, Tomáš - VIDIŠ, Marek - TRUCHLÝ, Martin - SATRAPINSKYY, Leonid - NAGY, Štefan - ROCH, Tomáš - TURINIČOVÁ, Veronika - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Structure and chemical composition of thin-film nanocomposites based on silver in organosilicon amorphous matrix prepared by High Target Utilization Sputtering. In Thin Solid Films, 2023, vol. 765, no. 139643. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2022.139643 Type: ADCA
 • JAVIDI, M. J. - HOSSEINI, S. M. - KHODABAKHSHI, F.** - MOHAMMADI, M. - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Laser powder bed fusion of 316L stainless steel/Al2O3 nanocomposites: Taguchi analysis and material characterization. In Optics and Laser Technology, 2023, vol. 158, no. 108883. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0030-3992. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108883 Type: ADCA
 • JERZ, Jaroslav** - OROVČÍK, Ľubomír. Industrial perspectives of Atomic Layer Deposition technique used for metal oxides coating of magnesium alloy powders. In 12th International Conference Mechanical Technologies and Structrural Materials 2023 : Conference proceedings. Nikola Gjeldum, Nikša Čatipović, Marko Mladineo. - Split, Chorvátsko : Croatian society for mechanical technologies : Hrvatsko društvo za strojarske tehnologije, 2023, p. 115-118. ISSN 1847-7917. (International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2023. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2023) Type: AFC
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. Jaroslav Jerz, Alena Opálková Šišková. Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023. ISBN 978-80-974599-0-1 (Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: FAI
 • JÓZSA, Štefan** - SETOYAMA, Eiichi - HALÁSOVÁ, Eva - NAGY, Štefan. Latest Hauterivian foraminiferal and calcareous nannofossil assemblages and bioevents from the Pseudothurmannia beds (Central Western Carpathians, Slovakia): A prelude to the Faraoni event. In Cretaceous Research, 2023, vol. 144, art. no. 105457. (2022: 2.1 - IF, Q1 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0195-6671. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105457 Type: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F.** - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - KHAJEPOUR, A. - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - MOHAMMADI, M. - SHAKIL, S. I. - HAGHSHENAS, M. Nanoindentation plasticity and loading rate sensitivity of laser additive manufactured functionally graded 316L and 410L stainless steels. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2023, vol. 862, art. no. 144437. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 1.667 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/1.4818260 Type: ADCA
 • KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj. Effect of Solidification Conditions on the Microstructure of Multiphase Al0.4CoCr1.3FeNi1.3(Si,Ti,C,B)0.4 Complex Concentrated Alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 35. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Type: AFG
 • KOPČANOVÁ, Lucia**. Four-spot laser welding of duplex steel DSS 2507 with variable laser welding parameters. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 17. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • KOPČANOVÁ, Lucia** - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin. Research of the use of dual laser beam and its influence on the resulting properties of welded joints of duplex steels. In FEMS EUROMAT 23 : Book of Abstacts. - Nemecko : DGM - Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde, 2023, p. 793. (FEMS EUROMAT 23. APVV-21-0232 : Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí. FEMS EUROMAT 23) Type: GII
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, José - CAÑADAS, Inmaculada - ŠUGÁR, Peter - ŠUGÁROVÁ, Jana - BOČÁKOVÁ, Barbora - BERONSKÁ, Naďa. Surface treatment of Ti and Ti composites using concentrating solar power and laser. In European Mechanical Science, 2023, vol. 7, iss. 2, pp. 63-69. ISSN 2587-1110. Dostupné na: https://doi.org/10.26701/ems.1206422 (VEGA 2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov. VEGA2/0054/23 : Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu) Type: ADEB
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - JERZ, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun - SIMANČÍK, František - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Emanoil. Effect of sample shape on compression behavior of aluminum foams. In Materials Today: Proceedings, 2023, vol. 78, p. 308-313. (2022: 0.445 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.11.498 (RA-SAS-22-01 : Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku) Type: ADMB
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - JERZ, Jaroslav - CANTÜRK, Selim Burak - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Emanoil. Sample Shape Effect on Compression Behavior of Aluminum Foams. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 19-20. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - MANONUKUL, Anchalee. New Insights of Powder Metallurgy: Microstructure, Durability and Properties : Editorial. In Materials. - MDPI, 2023, vol. 16, iss. 6, no. 2307. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062307 (VEGA2/0054/23 : Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu) Type: GII
 • KRBAŤA, Michal - CÍGER, Róbert - KOHUTIAR, Marcel - SOZAŃSKA, Maria - ECKERT, Maroš - BARÉNYI, Igor - KIANICOVÁ, Marta - JUS, Milan - BERONSKÁ, Naďa - MENDALA, Boguslaw. Effect of Supercritical Bending on the Mechanical & Tribological Properties of Inconel 625 Welded Using the Cold Metal Transfer Method on a 16Mo3 Steel Pipe. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 14, no. 5014. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16145014 Type: ADCA
 • KRBAŤA, Michal - CÍGER, Róbert - KOHUTIAR, Marcel** - ECKERT, Maroš - BARÉNYI, Igor - TREMBACH, Bohdan - DUBEC, Andrej - ESCHEROVÁ, Jana - GAVALEC, Matúš - BERONSKÁ, Naďa. Microstructural Changes and Determination of a Continuous Cooling Transformation (CCT) Diagram Using Dilatometric Analysis of M398 High-Alloy Tool Steel Produced by Microclean Powder Metallurgy. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 12, no. 4473. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16124473 Type: ADCA
 • KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan. The mechanical properties and creep behavior of thermally stabile ultrafine-grained Al stabilized by nanothick Al2O3 network determined at elevated temperatures by small punch testing. In MATRIB 2023 : CONFERENCE PROCEEDINGS ZBORNIK RADOVA. Ivo Džijan, Sanja Šolić, Vlado Tropša. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 185-194. ISSN 2459-5608. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference) Type: AFC
 • KURCZ, János - ŠÁLY, Vladimír - TÓTH, Peter. Battery Energy Storage Systems and Electricity Market. In ELITECH´23 : 25th Conference of Doctoral Students. Kozáková Alena, Bélai Igor, Hotový Ivan. - Bratislava : Spektrum STU, 2023, p. 1-5. ISBN 978-80-2275298-5. (ELITECH´23 : Conference of Doctoral Students. 313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Type: AFD
 • KVETKOVÁ, Lenka** - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - ANDREJOVSKÁ, Jana - KABÁTOVÁ, Margita - LOFAJ, František - GIRMAN, Vladimír - HVIŠČOVÁ, Petra - ROCH, T. - MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena** - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Microstructure evolution and mechanical properties of directionally solidified Al0.5CoCr1.3FeNi1.3(Ti, Si, B, C)0.3 multiphase complex concentrated alloy. In Intermetallics, 2023, vol. 162, no. 108033. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 0.956 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.108033 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj** - KLIMOVÁ, Alena - PELACHOVÁ, Tatiana - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - BAJANA, Otto. Synergistic effect of Ti, B, Si, and C on microstructure and mechanical properties of as-cast Al0.4Co0.9Cr1.2Fe0.9Ni1.2(Si, Ti, C, B)(0.375) complex concentrated alloy. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 934, no. 168050. (2022: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.079 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168050 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Type: ADCA
 • LAVRYS, Serhii** - POHRELYUK, Iryna - PADGURSKAS, Juozas - SHLIAKHETKA, Khrystyna. Improving Wear Resistance of Highly Porous Titanium by Surface Engineering Methods. In Coatings, 2023, vol. 13, no. 1714. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13101714 Type: ADCA
 • LI, Hong** - LI, Bo-jin - XING, Zeng-cheng - HODÚLOVÁ, Erika - YI-PENG, Wang** - LEHMERT, Benjamin - LI, Zhuo-xin - TILLMANN, Wolfgang. Pulse-pressure diffusion bonding of Ti-6Al-4 V alloy with nanostructured Cu-W multilayer film as interlayer. In Welding in the World, 2023, vol. 67, iss. 5, p. 1337-1345. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40194-023-01492-9 Type: ADMA
 • LONGAUER, Jaroslav - PONIČAN, Ján - KURCZ, János. Efektívnosť prevádzky batériového úložiska a jeho funkčnosť v hybridnom mikrogride ÚMMS SAV. In 44. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. - Blansko : VUT Brno, 2023, p. 77-83. ISBN 978-80-02-03018-8. (Nekonvenční zdroje elektrické energie. 313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku. Nekonvenční zdroje elektrické energie) Type: AFC
 • LONGAUER, Jaroslav - JARÁS, Milan - KURCZ, János - PONIČAN, Ján. Rozvoj výroby a využívania elektrickej energie a tepla z OZE aplikáciou smartgridov na Slovensku. In Obnoviteľné zdroje energie 2023 : Zborník prednášok z 21. vedecko-odbornej konferencie na tému Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku. Dušan Petráš, Zuzana Švecová. - Bratislava : SSTP Bratislava, 2023, p. 27-34. ISBN 978-80-8284-010-3. (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku) Type: AFD
 • MINÁRIK, Peter** - HOSOVÁ, Klára - ŠAŠEK, Stanislav - KUBÁSEK, Jiří** - VESELÝ, Jozef - KRÁL, Robert - ČAVOJSKÝ, Miroslav - STRÁSKÁ, Jitka - VOJTĚCH, Dalibor. Ignition-resistant Mg‐2Y‐2Gd‐1Ca alloy for aviation applications. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 948, no. 169683. (2022: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.079 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169683 Type: ADMA
 • MÚČKA, Peter**. Relation Between Seated Person Vibrations and the International Roughness Index. In Transportation Research Record, 2023, vol. 2677, iss. 6, pp. 351-364. (2022: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.621 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0361-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/03611981221147210 (2/0169/22 : Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla) Type: ADMA
 • NADA, Ahmed A.** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠIMON, Erik - MOSNÁČEK, Jaroslav. Ionic conductive cellulose-based hydrogels for Al-air batteries: Influence of the charged-functional groups on the electrochemical properties. In Journal of Power Sources, 2023, vol. 572, art.no. 233089, [9]p. (2022: 9.2 - IF, Q1 - JCR, 1.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233089 Type: ADCA
 • NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová** - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin - ŠVEC, Peter - ŠTĚPÁNEK, Matěj - BAJANA, Otto. Corrosion enhancement of PM processed magnesium by turning native oxide on Mg powders into carbonates. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 68. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference) Type: AFG
 • NAGY, Štefan** - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - BERONSKÁ, Naďa - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - NOSKO, Martin. Additive manufacturing of metals using fused deposition modeling. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 48. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. 2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: AFG
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Type: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DUALE, Khadar - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, Barbara - RYDZ, Joanna. Antimicrobial and drug delivery aspect of environment-friendly polymer nanocomposites. In Nanocomposites-Advanced Materials for Energy and Environmental Aspects. - Chennai, India : Matthew Deans, 2023, p. 383-447. ISBN 978-0-323-99704-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99704-1.00002-3 (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: ABC
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - SACARESCU, Liviu - OPÁLEK, Andrej - MOSNÁČEK, Jaroslav - PEPTU, Cristian**. Electrospinning of Cyclodextrin–Oligolactide Derivatives. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 203. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020203 Type: ADMA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - ABDALLAH, Heba M. - ELBAYOMI, Smaher Mosad - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Recycled Synthetic Polymer-Based Electrospun Membranes for Filtering Applications. In Recent Developments in Nanofibers Research. - Londýn : IntechOpen Limited, 2023, p. 1-19. ISBN 978-1-80356-387-9. Dostupné na internete: https://www.intechopen.com/chapters/83152 (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: AECA
 • PANEK, Bartosz - KIERZKOWSKA-PAWLAK, Hanna - UZNAŃSKI, Pawel - NAGY, Štefan - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - TYCZKOWSKI, Jacek**. The Role of Carbon Nanotube Deposit in Catalytic Activity of FeOX-Based PECVD Thin Films Tested in RWGS Reaction. In CATALYSTS, 2023, vol. 13, no. 1302. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.69 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4344. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/catal13091302 Type: ADCA
 • PANEK, Bartosz - KIERZKOWSKA-PAWLAK, Hanna - NAGY, Štefan - TYCZKOWSKI, Jacek. Rola depozytu węglowego w reakcji uwodornienia CO2 na cienkowarstwowych katalizatorach na bazie FeOx nakładanych metodą plazmową. In Nanotechnologia Wobec oczekiwań XXI w. : Ogólnopolska konferencja naukowa Abstrakty. - Lublin, Poľsko : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2023, p. 19. ISBN 978-83-67670-17-3. (Nanotechnologia wobec oczekiwań XXi w. : Ogólnopolska konferencja naukowa. Nanotechnologia wobec oczekiwań XXi w. : Ogólnopolska konferencja naukowa) Type: BEE
 • PAPLIŃSKI, P. - ŚMIETANKA, H. - RANACHOWSKI, P.** - RANACHOWSKI, Z. - WIECZOREK, K. - KÚDELA, Stanislav, Jr.. DEGRADATION PROCESSES IN SHIELD-CENTRING ELEMENTS OF SURGE ARRESTERS. In Archives of Metallurgy and Materials, 2023, vol. 68, iss. 1, p. 237-242. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.189 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1733-3490. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/amm.2023.141499 Type: ADCA
 • PRIPUTEN, P.** - NOGA, P. - NOVAKOVIĆ, M. - POTOČNIK, J. - ANTUŠEK, A. - BUJDÁK, R. - BACHLEDA, E. - DRIENOVSKÝ, M. - NOSKO, Martin. Unconventional order/disorder behaviour in Al-Co-Cu-Fe-Ni multi-principal element alloys after casting and annealing. In Intermetallics, 2023, vol. 162, no. 108016. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 0.956 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.108016 Type: ADCA
 • RANACHOWSKI, Przemyslaw** - RANACHOWSKI, Zbigniew - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Tests on glass-epoxy material of rods for composite insulators subjected to high DC voltage. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 13-14. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • RANACHOWSKI, Zbigniew** - RANACHOWSKI, Przemyslaw - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Historic fine ceramics versus modern ceramics – structural and functional differences. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 11-12. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - GAGO, Custódia - GUERREIRO, Adriana - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico** - ANTUNES, Maria Dulce. Biodegradable active packaging enriched with essential oils for enhancing the shelf life of strawberries. In Antioxidants, 2023, vol. 12, art. no. 755, [16] p. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030755 Type: ADMA
 • SADEGHI, B.** - CAVALIERE, P.** - LASKA, A. - PERRONE, A. - BLASI, G. - GOPINATHAN, Arun - SHAMANIAN, M. - ASHRAFIZADEH, F. Effect of processing parameters on the cyclic behaviour of aluminium friction stir welded to spark plasma sintered aluminium matrix composites with bimodal micro-and nano-sized reinforcing alumina particles. In Materials Characterization, 2023, vol. 195, no. 112535. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.109 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1044-5803. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.112535 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • SHLIAKHETKA, Khrystyna** - POHRELYUK, Iryna - CHUMALO, Halyna - PROSKURNYAK, Roman - LAVRYS, Serhii - VESELIVSKA, Halyna. Influence of concentration of sulfuric and hydrochloric acids on corrosion resistance of porous titanium. In The Journal of Materials Science, 2023, vol. 58, iss. 38, p. 15047-15060. (2022: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-2461. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10853-023-08964-9 Type: ADCA
 • SHLIAKHETKA, Khrystyna - BALOG, Martin - ŠIMON, Erik - DE CASTRO, Moara Marques. Evaluating the corrosion resistance of the novel Al-AlN metal matrix composites produced of hot direct extrusion. In Materials Science and Surface Engineering : (MSSE 2023) PROCEEDINGS. - Lvov : Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, 2023, p. 177-178. ISBN 978-966-02-9670-1. (MSSE 2023 : International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. MSSE 2023 : International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering) Type: AFG
 • SIMANČÍK, František - PONIČAN, Ján - KURCZ, János - LONGAUER, Jaroslav - SIMANČÍK, František, Jr. - ŠPANIELKA, Ján - OSLANEC, Peter, Jr. - DRAGOŠEK, Lukáš - JERZ, Jaroslav**. Innovative structural heat sink/storage component made of aluminium foam and phase change material. In OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena. Konštrukčné materiály - Structural materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. - Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., 2023, p. 22-23. ISBN 978-80-974599-0-1. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/structural-materials-2023/ (Structural materials 2023 : International Scientific Conference. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku. Structural materials 2023 : International Scientific Conference) Type: AFH
 • ŠKRÁTEK, Martin** - ČAPLOVIČOVÁ, M. - ČAPLOVIČ, L. - PETRISKOVÁ, Patrícia - ŠIMON, Erik - RAKOVSKÝ, E. - BILLIK, Peter. Ag2O nanocrystals prepared by mechanochemical decomposition of Ag7O8NO3. In Materials Letters, 2023, vol. 348, art. no. 134680. (2022: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.623 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134680 (VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Type: ADCA
 • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - GRANČIČ, Branislav - VISKUPOVÁ, Katarína - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of Al-alloyed tantalum diboride films prepared by magnetron sputtering co-deposition. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2023, vol. 41, no. 2, art. no. 023410. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.55 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0002390 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami) Type: ADCA
 • ŠTAFURA, Andrej - BARTA, Peter - HALUŠKA, Ján - ČULÍK, Martin - PETŐCZOVÁ, Janka - NAGY, Štefan - NAGY, Štefan. Historické organové pozitívy na Slovensku = Historical Positive Organs within the Territory of Slovakia. Recenzenti: Marianna Bárdiová, Anna Danihelová. Revúca : Quirinus, občianske združenie, 2022. 112 s. ISBN 978-80-972541-4-8 (VEGA č. 2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: AAB
 • ŠTAMBORSKÁ, Michaela** - PELACHOVÁ, Tatiana. High-temperature deformation behaviour of as-cast Al0.4Co0.9Cr1.2Fe0.9Ni1.2(Si, Ti, C, B)0.375 complex concentrated alloy during tensile and compression tests. In Kovové materiály, 2023, vol. 61, iss. 6, p. 409-422. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.211 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2023.6.409 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Type: ADDA
 • ŠULHÁNEK, Patrik - ĎURIŠKA, Libor - PALCUT, Marián** - BABINCOVÁ, Paulína - SAHUL, Martin - ČAPLOVIČ, Ľubomír - KUSÝ, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SATRAPINSKYY, Leonid - HARŠÁNI, Marián - ČERNIČKOVÁ, Ivona. Influence of Isothermal Annealing on Microstructure, Morphology and Oxidation Behavior of AlTiSiN/TiSiN Nanocomposite Coatings. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, iss. 3, art. no. 474. (2022: 5.3 - IF, Q1 - JCR, 0.811 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano13030474 Type: ADCA
 • TRUCHLÝ, Martin** - HARŠÁNI, Marián - FRKÁŇ, Adam - FIANTOK, Tomáš - SAHUL, Martin - ROCH, Tomáš - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. First Approach to Doping Silver into CrB2 Thin Films Deposited by DC/HiPIMS Technology in Terms of Mechanical and Tribological Properties. In Coatings, 2023, vol. 13, iss. 5, no. 824. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13050824 Type: ADCA
 • ULYBKINA, Kateryna - LAPIN, Juraj - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Design, Processing and Properties of Precipitation-Hardenable Complex Concentrated Alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 54. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Type: AFG
 • VIDIŠ, M.** - TRUCHLÝ, Martin - IZAI, Vitalii - FIANTOK, Tomas - RAJNINEC, Miroslav - ROCH, Tomas - SATRAPINSKYY, Leonid - HARŠÁNI, Marián - NAGY, Štefan - TURINIČOVÁ, V. - MIKULA, Marian. Mechanical and Tribological Properties of Ag/TiBx Nanocomposite Thin Films with Strong Antibacterial Effect Prepared by Magnetron Co-Sputtering. In Coatings, 2023, vol.13, no.6, art.no. 989. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13060989 Type: ADCA
 • VISKUPOVÁ, Katarína** - GRANČIČ, Branislav - ROCH, Tomáš - NAGY, Štefan - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠROBA, Viktor - TRUCHLÝ, Martin - ŠILHA, Jiří - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Thermally induced planar defect formation in sputtered V1-xMoxB2-Δ films. In Scripta Materialia, 2023, vol. 229, no. 115365. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 1.756 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-6462. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115365 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami) Type: ADCA
 • VOZÁROVÁ, Mária** - NEUBAUER, Erich - BAČA, Ľuboš - KITZMANTEL, M. - FERANC, Jozef - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - PECIAR, Peter - KRITIKOS, Michaela - ORLOVSKÁ, M. - JANEK, Marián** - MATEJDES, Marián. Preparation of fully dense boron carbide ceramics by Fused Filament Fabrication (FFF). In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, no., p. 1751-1761. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.12.018 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus