Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials and Machine Mechanics

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • AZIMI-ROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - LOTFIAN, Saeid. Effect of multi-pass friction stir processing on textural evolution and grain boundary structure of Al-Fe3O4 system. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 1, p. 1070-1086. ISSN 2238-7854. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785419304557?via%3Dihub>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
  • ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - MAŇÁK, Jan - MOLNÁROVÁ, Orsolya - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav. ZnMg0.8Ca0.2 (wt%) biodegradable alloy – The influence of thermal treatment and extrusion on microstructural and mechanical characteristics. In Materials Characterization, 2020, vol. 162, no. 110230. ISSN 1044-5803. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580319329286>(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Type: ADMA
  • ČAVOJSKÝ, Miroslav** - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin. The Effect of Pure Mg Powders Oxidation on the Microstructure and Properties of Extruded Mg Rods. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019, no. 4345390. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB kľúč z EURO PM2019. Dostupné na internete: <www.europm2019.com>(EURO PM2019. VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov). Type: AFC
  • KHODABAKHSHI, F. - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - NOSKO, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - KHAJEPOUR, A. Effects of laser additive manufacturing on microstructure and crystallographic texture of austenitic and martensitic stainless steels. In Additive Manufacturing, 2020, vol. 31, no. 100915. ISSN 2214-8604. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860419307201>(Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508). Type: ADCA
  • KORÁB, Juraj** - KRCHO, S. - ŠTEFÁNIK, Pavol - KOVÁČIK, Jaroslav. Electrical and thermal conductivities of the Cu-CF composite. In Journal of Composite Materials, 2020, vol. 54, iss. 8, p. 1023-1030. ISSN 0021-9983. Dostupné na internete: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0021998319872261>(2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. ITMS 26220220154 Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov). Type: ADCA
  • KRAFČÍK, Andrej - STEIN, George Juraj - FROLLO, Ivan**. FEM model of oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet with and without a short-circuited coil. In IEEE Transactions on Magnetics, 2020, vol. 56, no. 3, p. 7400311. ISSN 0018-9464. Type: ADCA
  • MAZLOUM, Aref - KOVÁČIK, Jaroslav - ZAGRAI, Andrei - SEVOSTIANOV, Igor**. Copper-graphite composite: Shear modulus, electrical resistivity, and cross-property connections. In International Journal of Engineering Science, 2020, vol. 149, no. 103232. ISSN 0020-7225. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020722520300203?via%3Dihub>. Type: ADCA
  • MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration and vertical road profile displacement power spectral density. In Vehicle System Dynamics, 2020, vol. 58, no. 4, p. 630-656. ISSN 0042-3114. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00423114.2019.1656874?needAccess=true> Type: ADCA
  • <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423114.2019.1595675?journalCode=nvsd20>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle. Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla). Type: ADCA
  • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ZAHORAN, Miroslav - GRANČIČ, Branislav - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of hard tantalum diboride films. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2020, vol. 38, iss. 3, no. 033408. ISSN 0734-2101. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/340642315_Structure_evolution_and_mechanical_properties_of_hard_tantalum_diboride_films>. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus