Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Materials and Machine Mechanics

International Projects

DAEMON - Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network

Aplikácie založené na údajoch smerom k inžinierstvu funkčných materiálov: otvorená sieť

Duration: 26. 9. 2023 - 25. 9. 2027
Evidence number:CA22154
Program: COST
Project leader: Ing. Orovčík Ľubomír PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA22154/

FULLRECO4US - Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Duration: 1. 2. 2022 - 27. 9. 2025
Evidence number:CA20133
Program: COST
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

EU4MOFs - European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spájanie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

Duration: 2. 11. 2023 - 1. 11. 2027
Evidence number:CA22147
Program: COST
Project leader: Ing. Čavojský Miroslav PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA22147/#Main%20Contacts%20and%20Leadership

Euro-MIC - European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

Duration: 1. 12. 2021 - 25. 10. 2025
Evidence number:CA20130
Program: COST
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

EU-MACE - European Materials Acceleration Center for Energy

Európske centrum pre akceleráciu materiálov pre energiu

Duration: 3. 10. 2023 - 2. 10. 2027
Evidence number:CA22123
Program: COST
Project leader: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA22123/

PRIORITY - Plastics monitoring detection remediation recovery

Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Duration: 1. 1. 2022 - 18. 10. 2025
Evidence number:CA20101
Program: COST
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

PhoBioS - Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Duration: 19. 10. 2022 - 18. 10. 2026
Evidence number:CA21159
Program: COST
Project leader: Mgr. Nagy Trembošová Veronika PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA21159/#tabs+Name:Description

ECO4ALL - EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing

Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy

Duration: 7. 11. 2023 - 6. 11. 2027
Evidence number:CA22124
Program: COST
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA22124/

LIAISE - Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders

Spolupráca, rozvoj a cezhraničný prenos priemyselnej symbiózy medzi priemyslom a zainteresovanými stranami

Duration: 24. 10. 2023 - 23. 10. 2027
Evidence number:CA22110
Program: COST
Project leader: Ing. Iždinský Karol CSc.
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA22110/

ESA PECS SVK - Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Duration: 1. 10. 2023 - 30. 4. 2025
Evidence number:4000141916/23/NL/MH/rp
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Duration: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Program: Mobility
Project leader: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.

National Projects

ALICES - Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-19-0461
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šimon Erik PhD.

Deformation behavior of fiber/matrix interphase bond in composites C(f)/MgGd

Deformačné chovanie medzifázovej väzby vlákno/matrica v kompozitoch C(f)/MgGd

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0101/23
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0061/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

Laser surface modification of Ti - TiB2 biocomposites prepared by powder metallurgy process in order to increase their osseointegration

Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0054/23
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Annotation:Surface properties leading to improved implant-to-bone bonding (osseointegration) can be achieved by surface treatment. Laser micromachining is an important way of modifying surface and subsurface layers. The aim of the basic research project is to design, prepare and perform tests of microstructure, physical and mechanical properties of laser-modified surfaces of Ti-TiB2 composite powder materials intended for biomedical applications. Ti-TiB2 composites will be prepared by vacuum low temperature extrusion of a mixture of Ti and TiB2 powders, followed by laser surface treatment using different levels of incident energy of a fiber nanosecond laser with a wavelength of 1064 nm. Subsequently, the integrity of the treated surfaces will be evaluated, including measurement of 2D and 3D roughness parameters using contact profilometry, laser scanning confocal microscopy, surface wettability measurement by contact angle measurement and chemical and phase composition analysis using SEM, EDS and XRD.

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0169/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múčka Peter CSc.

HYDERES - -

Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-20-0505
Program: APVV
Project leader: Ing. Kamyshnykova Kateryna PhD.

-

Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad Hronom

Duration: 1. 1. 2016 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Oslanec Peter PhD.

-

Optimalizácia procesu lisovania práškových zmesí hliníka vrátane úprav lisovacích nástrojov na lisovanie profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom

Duration: 1. 1. 2016 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Dragošek Lukáš PhD.

Surface modification of 3D printed titanium spinal implants to improve functional properties

Povrchová modifikácia 3D tlačených titánových spinálnych implantátov pre zlepšenie funkčných vlastností

Duration: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0157/24
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Shliakhetka Khrystyna PhD.

KREATEDU - System program for complex knowledge and critical thinking in the form of experiential education

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania

Duration: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2024
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

HaTo-Coat - Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-21-0042
Program: APVV
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0085/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových organov na území Slovenska

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0134/23
Program: VEGA
Project leader: Mgr. art. Štafura Andrej PhD.

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:1/0531/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

DULAWELD - Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Evidence number:APVV-21-0232
Program: APVV
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0018/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Štamborská Michaela PhD.

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0143/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nagy Štefan PhD.

Development of a new type of metal matrix composites strengthened by the oxide network prepared from ALD-coated metalpowders

Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Evidence number:2/0124/23
Program: VEGA
Project leader: Ing. Krížik Peter PhD.

Development of new materials from powder alloys, Miba Sinter Slovakia Ltd., Dolný Kubín

Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Duration: 1. 1. 2018 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Oslanec Peter PhD.
Annotation:The aim of the project is to develop a method for modifying the properties of PM components in the existing Miba Sinter Slovakia, Ltd. production infrastructure including complex microstructural characterization and testing of mechanical properties.

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Duration: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2027
Evidence number:2/0136/24
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

DITIMA - -

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0417
Program: APVV
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

Projects total: 32