Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Materials and Machine Mechanics

International Projects

Application of metallic foams in intelligent panels an seismic absorbers

Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Annotation:The aim of the project is to intensify the already existing, international scientific and technological cooperation between Slovak Academy of Science and Romanian Academy - Timisoara Branch. Thanks to this it is planned to focus during the time of the project on the preparation of joint international projects on European basis. The originality of the project is in the use of metallic foams in intelligent panels and seismic absorbers applications. Scientific importance is in the investigation of the physical and mechanical properties of foams and their dependence on the porosity with regard to the optimal performance in intelligent panels and seismic absorbers. The PhD students will be also actively involved into the project to help them in their scientific career. Finally, the cooperation will enable both academic partners to use their infrastructure, equipment, and knowledge in a way which will bring mutual benefit for both institutions.

FULLRECO4US - Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Duration: 1. 2. 2022 - 27. 9. 2025
Program: COST
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Euro-MIC - European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

Duration: 1. 12. 2021 - 25. 10. 2025
Program: COST
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

PRIORITY - Plastics monitoring detection remediation recovery

Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Duration: 1. 1. 2022 - 18. 10. 2025
Program: COST
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

R&D STUDY

Optimalizácia procesu výroby lisovaných materiálov - Auerhammer Metallwerk GmbH, Nemecko

Duration: 30. 4. 2018 -
Program: Iné
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.
Annotation:Aim of the project is to reveal microstructural features of the material after cold rolling - to reveal the fundamental relation between the manufacturing process, microstructure and mechanical properties.

PhoBioS - Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Duration: 19. 10. 2022 - 18. 10. 2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Nagy Trembošová Veronika
Project web page:https://www.cost.eu/actions/CA21159/#tabs+Name:Description

FIT-4-NMBP - Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe

Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Iždinský Karol CSc.

National Projects

ALICES - Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šimon Erik PhD.

-

Expertízna činnosť v oblasti posudzovania príčin vzniku trhlín na profiloch v priebehu opracovania a optimalizácia parametrov obrábania pre ich zamedzenie - Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

Duration: 6. 9. 2022 -
Program: Iné projekty
Project leader: doc. Ing. Škrobian Milan CSc.

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

Materials for power equipment, components and equipment of nuclear power plants

Materiály pre energetické zariadenia, komponenty a zariadenia jadrových elektrární

Duration: 1. 7. 2014 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

International center of excellence for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. phase

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Duration: 13. 3. 2020 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

PARTICOM - Novel Particle Reinforced TiAl-based Matrix In-situ Composites with Enhanced High Temperature Mechanical Properties

Nové in-situ kompozity spevnené časticami s matricou na báze TiAl so zlepšenými vysokoteplotnými mechanickými vlastnosťami

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múčka Peter CSc.

HYDERES - -

Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

-

Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad Hronom

Duration: 1. 1. 2016 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Oslanec Peter PhD.

-

Optimalizácia procesu lisovania práškových zmesí hliníka vrátane úprav lisovacích nástrojov na lisovanie profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom

Duration: 1. 1. 2016 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Dragošek Lukáš PhD.

HaTo-Coat - Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

CEMEA - Building-up Centre of Excellence for advanced materials application

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Duration: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

Research on possibilities of using waste heat from industry for heating in the public and commercial sector in Slovakia

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Duration: 1. 3. 2022 - 30. 9. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

DULAWELD - Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

ALTWON - High strength Al-AlN metal matrix composites for applications at elevated temperatures

Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Krížik Peter PhD.

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nagy Štefan PhD.

Development of new materials from powder alloys, Miba Sinter Slovakia Ltd., Dolný Kubín

Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Duration: 1. 1. 2018 -
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Oslanec Peter PhD.
Annotation:The aim of the project is to develop a method for modifying the properties of PM components in the existing Miba Sinter Slovakia, Ltd. production infrastructure including complex microstructural characterization and testing of mechanical properties.

DITIMA - -

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

Projects total: 28