Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Landscape Ecology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARANČOK, Peter. Changes in land use and landscape structure significantly affecting the biodiversity and species migration in the territory [Zmeny vo využívaní krajiny a krajinnej štruktúry, ktoré významne ovplyvňujú biodiverzitu a migráciu druhov v území]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 3. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária. Natural capital assessment of the eastern part of the Slovenské rudohorie mountains [Hodnotenie prírodného kapitálu východnej časti Slovenského rudohoria]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 4. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARANČOKOVÁ, Mária - HUTÁROVÁ, Daniela - NIKOLAJ, Maroš. Quantitative assessment of geodiversity in the Slovenské rudohorie region [Kvantitatívne hodnotenie geodiverzity v Slovenskom rudohorí]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 5. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana** - ŠPULEROVÁ, Jana. Human-nature relationships in defining biocultural landscapes: A systematic review [Vzťah človeka a prírody pri definovaní biokultúrnej krajiny: Systematický prehľad]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 1, p. 64-74. ISSN 1335-342X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=57 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Type: ADFB
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana - ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Hayloft meadows of Slovakia and drivers of their development [Senníkové lúky Slovenska a faktory, ktoré prispeli k ich vzniku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 6. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii/Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • Landcape and society in the context of globalisation = Book of abstracts [Krajina a spoločnosť v kontexte globalizácie]. Editors Zuzana Baránková, Marta Dobrovodská, Alexandra Hladká. Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023. 70 p. ISBN 978-80-89325-31-3 (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: FAI
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - MOYZEOVÁ, Milena - PETROVIČ, František. Different landscape, different perception? [Rozdielna krajina, rozdielne vnímanie?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 7. ISBN 978-80-89325-31-3. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • GAJDOŠ, Peter** - MAJZLAN, Oto - DAVID, Stanislav - PURGAT, Pavol - LITAVSKÝ, Juraj**. Assemblages of ground-living spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of the recultivated old chemical waste dump in Vrakuňa (Bratislava, Slovakia) [Spoločenstvá epigeických pavúkov (Araneae) a koscov (Opiliones) rekultivovanej skládky chemického odpadu vo Vrakuni (Bratislava, Slovensko).]. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 1, p. 149-162. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01247-9 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADDA
 • GDUĽOVÁ, Dominika - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of waste separation and recycling in the municipalities of the Hrušovsko-Beňadický microregion [Hodnotenie separácie a recyklácie odpadov v obciach Hrušovsko - Beňadického mikroregiónu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 12. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • GERHÁTOVÁ, Katarína** - DAVID, Stanislav - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - MOJSES, Matej - KOHÚT, František - PONECOVÁ, Zuzana - RUSŇÁK, Tomáš. The preliminary results of the monitoring of effects of warming and nitrogen deposition on alpine meadows /Kráľova hoľa, 1 946 m a. s. l., Low Tatra Mts./. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 13. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HLADKÁ, Alexandra. Transport availability as a prerequisite for the development of tourism the local action group assimilation of municipalities of the White Carpathians and Trenčín microregion and the Bošáška microregion [Dopravná dostupnosť ako predpoklad rozvoja cestovného ruchu Miestnej akčnej skupiny Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89325-31-3. (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Type: ADCA
 • HREŠKO, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - ČIERNIKOVÁ, Malvína - CELER, Slavomír. Spatial model of the postglacial lake basin - Christlová in the southern foreland of Studena dolina in the High Tatras /Slovakia/. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 20. ISBN 978-80-89325-31-3. (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. Impact of human activities on the current state of vegetation in winegrowing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 21. ISBN 978-80-89325-31-3. (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália - LIESKOVSKÝ, Juraj. The origin and development of viticulture in Svätý Jur. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 22. ISBN 978-80-89325-31-3. (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HLADKÁ, Alexandra. Allotments development in Bratislava [Vývoj záhradkárskych osád v Bratislave]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 23. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. The approach to typology of the biocultural landscape in Slovakia. In Environmental Management, 2022, vol. 70, iss. 5, p. 746-762. (2021: 3.644 - IF, Q3 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-152X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00267-022-01695-8 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František. Hodnotiaci manuál kvalifikácie Špecialista ochrany prírody za sektor Voda a životné prostredie [Evaluation manual for the Nature Protection Specialist qualification for the Water and Environment sector]. Košice : Asseco Central Europe, 2022. 82 s. Type: AGI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Conflicts in the utilisation of Slovakia´s agricultural land [Konflikty využívania poľnohospodárskej krajiny Slovenska]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 26. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MELICHER, Jakub - HREŠKO, Juraj. Landscape-ecological plan as a tool for management of Biosphere reserves. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 65. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • KALIVODA, Henrik. Drainage ditches like the butterflies diversity islands in agricultural landscape in eastern Slovakia [Odvodňovacie kanály ako ostrovy diverzity motýľov v poľnohospodárskej krajine na východnom Slovensku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 24. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KANKA, Róbert - BARANČOK, Peter - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Detailed vegetation research as a proxy for monitoring climate change in alpine ecosystems [Podrobný výskum vegetácie ako zástupca monitorovania klimatických zmien vo vysokohorských ekosystémoch]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Analysis of soil moisture variability in relation to landuse transition - case study from Tematínske vrchy hills /Považský Inovec Mts., SW Slovakia/ [Analýza variability pôdnej vlhkosti vo vzťahu k zmene využívania krajiny - prípadová štúdia na modelovom území Tematínske kopce, Považský Inovec.]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 27. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • KOŠÁNOVÁ, Svetlana - HILBERT, Hubert - RUSŇÁK, Tomáš - HALABUK, Andrej. Mapping of brown biomass in an agricultural landscape using remote sensing. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 29. ISBN 978-80-89325-31-3. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana. Past and present landscape of Skalica district [Minulá a súčasná krajina okresu Skalica]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 30. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KRNÁČ, Štefan - BARANČOKOVÁ, Mária**. Analysis of interrelations structure in agro-systems using the factor analysis technique (FA) [Analýza interakčných väzieb v agro-systémoch s využitím techniky faktorovej analýzy (FA)]. In Land, 2023, vol. 12, iss. 2, article no. 272. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12020272 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Type: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena. Soil retention potential as an importatnt faktor of water balance in the landscape [Retenčný potenciál pôd ako významný faktor vodnej bilancie v krajine]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 32. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • KRUSE, Alexandra - RENES, Hans - ANDLAR, Goran - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - HOOKE, Della - KUČERA, Zdeněk - PUSCHMANN, Oskar - SIGURA, Maurizia - SLÁMOVÁ, Martina - ŠMID HRIBAR, Mateja - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠRAJER, Filip - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - URBANC, Mimi - GAILLARD, Bénédicte. Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 1-28. ISBN 978 0 09 539712 4. Type: AECA
 • LEŠTIANSKA, Adriana** - FLEISCHER JR., P. - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER, Peter - NALEVANKOVÁ, Paulína - STŘELCOVÁ, Katarína. Effect of provenance and environmental factors on tree growth and tree water status of Norway Spruce [Vplyv proveniencií a environmentálnych faktorov na rast stromu a vodný stav vody smreka obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 1, article no. 156. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010156 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADMA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol. Degradation of traditional vineyards in Slovakia by abandonment and soil erosion: A case - study of Vráble [Degradácia tradičných viníc na Slovensku vplyvom opúšťania a erózie pôdy: Prípadová štúdia Vráble]. In Land Degradation & Development, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 98-108. ISSN 1085-3278. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ldr.4446 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj - HALABUK, Andrej - BEZÁK, Peter. How can the new Common agricultural policy change the intensive agricultural landscape in Slovakia? In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 34. ISBN 978-80-89325-31-3. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • MERGANIČOVÁ, Katarína. SCERIN hot topics in Slovakia [SCERIN horúce témy na Slovensku]. In SCERIN-8 Virtual workshop : The south, central and east European regional information network, p. 1-8. Type: GII
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória - KOZELOVÁ, Ivana - MIKLÓS, László. The ecosystem services and their conflicts in study area of Rye Island. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 40. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena. Protected trees in urban environment, significance, protection and hazard. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 42. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena. Landscape-ecological aspects of green infrastructure in relation to the creation of an optimal spatial basis of ecologically stable areas in urban landscape. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 43. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • NOVÁK, Pavel** - WILLNER, Wolfgang - BIURRUN, Idoia - GHOLIZADEH, Hamid - HEINKEN, Thilo - JANDT, Ute - KOLLÁR, Jozef - KOZHEVNIKOVA, Maria - NAQINEZHAD, Alireza - ONYSHCHENKO, Viktor - PIELECH, Remigiusz - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - SHIROKIKH, Pavel - VASSILEV, Kiril - WOHLGEMUTH, Thomas - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan. Classification of European oak-hornbeam forests and related vegetation types [Klasifikácia európskych dubovo-hrabových lesov a príbuzných vegetačných typov]. In Applied Vegetation Science, 2023, vol. 26, article no. e12712. ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12712 Type: ADCA
 • Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere. Editor in chief M. Ružička [1982-2006], J. Oszlányi [2007-], H. Kalivoda [2021-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-. V rokoch 1982-1990 vychádzal pod názvom Ekológia (ČSSR), v rokoch 1990-1992 pod názvom Ekológia (ČSFR). 4x ročne. ISSN 1335-342X Type: FAI
 • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Type: AFH
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Dynamics of Alpine endemic plant species in the Western Carpathians [Dynamika alpínskych endemických druhov Západných Karpát]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 44. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PETLUŠ, Peter - MEDERLY, Peter - PETLUŠOVÁ, Viera - MADARA, Martin - TURŇA, Maroš - MARKOVIČ, Ladislav - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej - LIESKOVSKÝ, Juraj. Development of selected climate indicators and land use changes in Slovakia since 1990. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 47. ISBN 978-80-89325-31-3. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter - ŠEVČÍK, Michal - MEDERLY, Peter - MORAVČÍK, Marek - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej. The influence of selected soil properties on the character and changes in the use of the foothill agricultural landscape. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 48-49. ISBN 978-80-89325-31-3. (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika** - ŠEVČÍK, Michal - SEDLÁK, Andrej - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - SLOBODOVÁ, Terézia. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia. In Diversity-Basel, 2023, vol. 15, no. 128. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d15020128 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Type: ADMA
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - MELICHER, Jakub - BEZÁK, Peter - GAJDOŠ, Peter. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURKART, Adrián - PAVELLA, Adam - GAJDOŠ, Peter. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy [Current state of knowledge of the araneofauna in Slovakia with emphasis on new species]. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 173. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny) Type: AFG
 • ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - NAUMOVA, Maria - PURGAT, Pavol - SZITA, Éva - GAJDOŠ, Peter. A review of two very rare ground spiders from sandy habitats, new for Slovakia (Araneae: Gnaphosidae) [Prehľad dvoch veľmi vzácnych epigeických pavúkov nových pre Slovensko z piesočnatých habitatov (Araneae, Gnaphosidae)]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2022, vol. 64, p. 14-24. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/366701702_A_review_of_two_very_rare_ground_spiders_from_sandy_habitats_new_for_Slovakia_Gnaphosidae_Araneae (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADEB
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/3/537 (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Type: ADMA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - SLÁMOVÁ, Martina. Enclosed landscapes in Slovakia [Ohraničené krajiny na Slovensku]. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 61-63. ISBN 978 0 09 539712 4. (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: AECA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of science to the sustainable development of Biosphere Reserves in Slovakia [Prínos vedy k trvalo udržateľnému rozvoju biosférických rezervácií na Slovensku]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 36. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • VOJTEKOVÁ, Jana - TIRPÁKOVÁ, Anna - PETROVIČ, František - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VOJTEK, Matej**. Spatial analysis of historical objects with defensive function in Slovakia [Priestorová analýza historických objektov s obrannou funkciou na Slovensku]. In Geocarto International, 2022, vol. 37, iss. 25. (2021: 3.450 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6049. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1978561 Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus