Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Landscape Ecology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - FERENČÍK, Michal - ALLMAN, Michal - MERGANIČOVÁ, Katarína - MERGANIČ, Ján - VLČKOVÁ, Mária. Who uses forest roads? Has the COVID-19 pandemics affected their recreational usage? Case study from central Slovakia [Kto využíva lesné cesty? Ovplyvnila pandémia COVID-19 ich rekreačné využitie? Prípadová štúdia zo stredného Slovenska]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 3, article no. 458. ISSN 1999-4907. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/3/458 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADMA
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna** - BEZÁK, Peter**. Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscape in Slovakia [Ktoré ciele udržateľnosti je ťažké dosiahnuť? Strednodobé hodnotenie predikovaných scenárov v odľahlej horskej poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2022, vol. 115, article no. 106 020. ISSN 0264-8377. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106020 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADMA
 • BOŠEĽA, Michal** - MERGANIČOVÁ, Katarína - TORRESAN, Chiara - CHERUBINI, Paolo - FABRIKA, Marek - HEINZE, Berthold - HOHN, Maria - KAŠANIN-GRUBIN, Milica - KLOPČIČ, Matija - MÉSZÁROS, Ilona - PACH, Maciej - STŘELCOVÁ, Katarína - TEMPERLI, Christian - TONON, Giustino - PRETZSCH, Hans - TOGNETTI, Roberto. Modelling future growth of mountain forests under changing environments [Modelovanie rastu horských lesov v meniacich sa podmienkach prostredia v budúcnosti]. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. - CHam : Springer, 2022, p. 223-262. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ABA
 • HIDY, Dóra** - BARCZA, Zoltán - DOBOR, Laura - ÁCS, Tamás - ZACHÁRY, Dóra - FILEP, T. - PÁSZTOR, László - INCZE, Dóra - DENCSO, Márton - TÓTH, E. - MERGANIČOVÁ, Katarína - THORNTON, Peter - RUNNING, Steven - FODOR, Nándor. Soil-related developments of the Biome-BGCMuSo v6.2 terrestrial ecosystem model [Vývoj modelovania pôdnych procesov v terestriálnom ekosystémovom modeli Biome-BGCMuSo v6.2]. In Geoscientific Model Development, 2022, vol. 15, p. 2 157-2 181. ISSN 1991-959X. Dostupné na internete: https://gmd.copernicus.org/articles/15/2157/2022/gmd-15-2157-2022.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - BARÁNKOVÁ, Zuzana - PALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Type: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František - PAUDITŠOVÁ, Eva**. The impacts of urbanisation on landscape and environment: The case of Slovakia [Vplyv urbanizácie na krajinu a životné prostredie]. In Sustainability, 2022, vol. 14, iss. 1, article no. 60. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010060 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Type: ADMA
 • KALIVODOVÁ, Michaela - KANKA, Róbert - CERDA, Artemi. Diversity of small terrestrial mammals under different organic farming managements in Meditarranean and Continental agriculture ecosystems [Diverzita drobných zemných cicavcov v rôznych typoch ekologického poľnohospodárstva v stredomorských a kontinentálnych poľnohospodárskych ekosystémoch]. In Acta Fytotechnica et Zootechnica : Scientific journal for photechnics and zootechnics, 2021, vol. 24, no. 4, p. 301-308. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.04.301-308 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Type: ADNB
 • KENDERESSY, Pavol** - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠATALOVÁ, Barbora - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - PALAJ, Andrej. Impact of historical agrarian landforms on soil water content variability at local scale in West Carpathian Region, Slovakia [Dopad historických agrárnych foriem na variabilitu pôdnej vlhkosti v lokálnej mierke na modelovej lokalite v Západných Karpatoch, Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 3, article no. 389. ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14030389 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADCA
 • KORENKO, Stanislav - ČERNECKÁ, Ľudmila** - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jakub - GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. ISSN 0161-8202. (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Type: ADMA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Cenózy chrobákov /Coleoptera/ v katastri obce Báb pri Nitre [Cenoses of beetles /Coleoptera/ in the vicinity of village of Báb near Nitra]. In Ochrana prírody, 2021, roč. 38, s. 60-72. ISSN 2453-8183. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Type: ADFB
 • MELICHER, Jakub** - ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADMB
 • MERGANIČ, Ján** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VÝBOŠŤOK, Jozef - VALENT, Peter - BAHÝĽ, Ján. Impact of interest rates on forest management planning based on multi-criteria decision analysis [Vplyv úrokovej miery na hospodársko-úpravnícke plánovanie na základe multikriteriálnej rozhodovacej analýzy]. In Central European Forestry Journal, 2022, vol. 68, p. 23-35. (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2454-034X. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Type: ADNB
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter - PURKART, Adrián - HURAJTOVÁ, Natália - VOLNÁR, Ĺubomír - KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica /Araneae, Linyphiidae, Thomisidae/, two new species to Slovakia [Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), dva nové druhy pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 6, p. 1 601-1 608. (2020: 0.276 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/70547/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Type: ADEB
 • RÁKAYOVÁ, Renáta** - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of positive socio-economic phenomena in territorial systems of ecological stability /case study/ [Hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov v územných systémoch ekologickej stability /prípadová štúdia/]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 120. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010120 (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Type: ADMA
 • RUSŇÁK, Tomáš** - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - HILBERT, Hubert - GERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Type: ADMA
 • SEEBER, Julia - TASSER, Erich - RUBATSCHER, Dagmar - LOACKER, Ingrid - LAVOREL, Sandra - ROBSON, Matthew - BALZAROLO, Manuela - ALTIMIR, Nuria - DRÖSLER, Matthias - VESCOVO, Loris - GAMPER, Sonja - BARANČOK, Peter - STASZEWSKI, Tomasz - WOHLFAHRT, Georg - CERNUSCA, Alexander - SEBASTIA, M. Teresa - TAPPEINER, Ulrike - BAHN, Michael**. Effects of land use and climate on carbon and nitrogen pool partitioning in European mountain grasslands [Vplyvy využívania krajiny a klímy na distribúciu zásob uhlíka a dusíka v európskych horských trávnatých porastoch]. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 822, article no. 153 380. ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153380 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Type: ADCA
 • STAUDE, Ingmar R.** - PEREIRA, Henrique M. - DASKALOVA, Gergana N. - BERNHARDT-ROMERMANN, Markus - DIEKMANN, Martin - PAULI, Harald - VAN CALSTER, Hans - VELLEND, Mark - BJORKMAN, Anne D. - BRUNET, Jörg - DE FRENNE, Pieter - HÉDL, Radim - JANDT, Ute - LENOIR, Jonathan - MYERS-SMITH, Isla H. - VERHEYEN, Kris - WIPF, Sonja - WULF, Monika - ANDREWS, Christopher - BARANČOK, Peter - BARNI, Elena - ALONSO, José Luis Benito - BENNIE, Jonathan - BERKI, Imre - BLUML, Volker - CHUDOMELOVÁ, Markéta - DECOCQ, Guillaume - DICK, Jan - DIRNBOCK, Thomas - DURAK, Tomasz - ERIKSSON, Ove E. - ERSCHBAMER, Brigitta - GRAAE, Bente Jessen - HEINKEN, Thilo - SCHEI, Fride Hoistad - JAROSZEWICZ, Bogdan - KOPECKÝ, Martin - KUDERNATSCH, Thomas - MACEK, Martin - MALICKI, Marek - MÁLIŠ, František - MICHELSEN, Ottar - NAAF, Tobias - NAGEL, Thomas A. - NEWTON, Adrian - NICKLAS, Lena - ODDI, Ludovica - ORTMANN-AJKAI, Adrienne - PALAJ, Andrej - PETRAGLIA, Alessandro - PETŘÍK, Petr - PIELECH, Remigiusz - PORRO, Francesco - PUSCAS, Mihai - RECZYNSKA, Kamila - RIXEN, Christian - SCHMIDT, Wolfgang - STANDOVÁR, Tibor - STEINBAUER, Klaus - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - TELEKI, Balazs - THEURILLAT, Jean-Paul - TURTUREANU, Pavel-Dan - URSU, Tudor-Mihai - VANNESTE, Thomas - VILD, Ondřej - VILLAR, Luis - VITTOZ, Pascal - WINKLER, Manuela - BAETEN, Lander. Directional turnover towards larger-ranged plants over time and across habitats [Migrácia druhov rastlín so širokou výškovou amplitúdou rozšírenia v priebehu času a naprieč biotopmi]. In Ecology Letters, 2022, vol. 25, iss. 2, p. 466-482. ISSN 1461-023X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ele.13937 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Type: ADCA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - LEHOTSKÁ, Blanka** - MOYZEOVÁ, Milena. The impact of military training - related disturbances in Záhorie military training area /Western Slovakia/ on the dragonflies diversity [Vplyv vojenskej tréningovej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie (západné Slovensko) na diverzitu vážok]. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" - Seria Stiintele Vietii, 2021, vol. 31, iss. 3, p. 129-136. (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 1584-2339. Dostupné na internete: http://www.studiauniversitatis.ro/2022/02/19/the-impact-of-military-training-related-disturbances-in-zahorie-military-training-area-western-slovakia-on-the-dragonflies-diversity/ (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Type: ADMB
 • TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef - LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12, article no. 168. ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus