Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Hydrology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika**. Effect of Various Factors on the Estimation of T-Year Discharges for Water Management. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012039. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012039 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Type: ADMB
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - SOČUVKA, Valentín. Exploration of the Danube at the Roman Camp in Iža (Slovakia). In Potopljena baština : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Nr. 10. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 39-45. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AECA
 • DULOVIČOVÁ, Renáta** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav - SOKÁČ, Marek**. Application of grain size analysis for saturated hydraulic conductivity assessment of bed silts along komárňanský channel – Žitný ostrov. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012038. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012038 (VEGA 02/0025/19 : Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov. APVV 14/0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium) Type: ADMB
 • KUBÁŇ, Martin - SLEZIAK, Patrik - BRZIAK, Adam - HLAVČOVÁ, Kamila - SZOLGAY, Ján. Regionalization of the potential to increase rainfall-runoff model performance by multi-objective calibration using data over Austria. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, eGU2020-13804. ISSN 1607-7962. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13804> (EGU 2020) Type: AFG
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner, Pavel Vlasák. Bratislava : Institute of Hydrology SAS ; Praha : Institute of Hydrodynamics AS CR. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 0042-790X Type: FAI
 • MIKLOŠ, Michal** - ŠKVARENINA, Jaroslav - JANČO, Martin - ŠKVARENINOVÁ, Jana. Density of Seasonal Snow in the Mountainous Environment of Five Slovak Ski Centers [Hustota sezónneho snehu v horskom prostredí piatich slovenských lyžiarskych stredísk]. In Water, 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 3563. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w12123563 (APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. APVV-18-0347 : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát) Type: ADCA
 • MULEC, Janez** - OARGA-MULEC, Andreea - HOLKO, Ladislav - PAŠIĆ, Lejla - KOPITAR, Andreja Nataša - ELERŠEK, Tina - MIHEVC, Andrej. Microbiota entrapped in recently-formed ice: Paradana Ice Cave, Slovenia. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 1993. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81528-6 Type: ADCA
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Historické povodne na Slovensku. In Aktuality SAV. - Bratislava : ÚH SAV, 2021, 22. 3. 2021. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9475> Type: GII
 • REHMAN, H.U.** - ARTHUR, E. - TALL, Andrej - KNADEL, M. Estimating coefficient of linear extensibility using Vis–NIR reflectance spectral data: Comparison of model validation approaches. In Vadose Zone Journal, 2020, vol. 19, iss. 1, art. no. e20057. (2019: 2.504 - IF, Q2 - JCR, 1.219 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1539-1663. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/vzj2.20057 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Type: ADCA
 • SÁNDOR, Renata** - IOVINO, Massimo - LICHNER, Ľubomír - ALAGNA, Vincenzo - FORSTER, Daniel - FRASER, Mariecia - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - SZABO, Anita - FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Type: ADCA
 • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Pollution source localisation in a simple river branch. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 612, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/612/1/012037 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Type: ADMB
 • SOKÁČ, Marek** - SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta. Influence of Aquatic Vegetation on Dispersive Parameters as a Part of Hydrodynamic Conditions in Natural Streams. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012037 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0085/20) Type: ADMB
 • ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína - LICHNER, Ľubomír. Vplyv primárnej a sekundárnej sukcesie na hydrofyzikálne charakteristiky, parametre vodoodpudivosti adistribúciu pôdnej vlhkosti v profile piesočnatej pôdy [IMPACT OF PRIMARY AND SECONDARY SUCCESSION ON HYDROPHYSICAL CHARACTERISTICS, WATER REPELLENCY PARAMETERS AND SOIL MOISTURE PATTERN OF SANDY SOIL PROFILE]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 1-1. ISBN 978-80-89139-48-4. Type: AFL
 • VITKOVÁ, Justína** - ŠURDA, Peter - RONČÁK, Peter. Impact of biochar application into silt loam soil in field condtitions during 2019. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020 : conference proceedings.Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, 2020-01-01, pp. 427-432. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/3.1/s13.055 (VEGA 2/0053/18 : Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects) Type: ADMB
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - ZVALA, Anton. Zmeny vlhkosti pôdy po aplikácii biouhlia pri pestovaní kukurice v roku 2019. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 1-1. ISBN 978-80-89139-48-4. Type: AFL
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus