Information Page of SAS Organisation

Institute of Hydrology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Vzájomný vzťah základných zložiek prietokových vĺn na Dunaji v Bratislave [Relationship of discharge wave components on the Danube River in Bratislava]. Dana Halmová. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 189-212. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Zmeny hydrologického režimu Slovenského úseku Dunaja [Hydrological regime changes of the Danube River in Slovakia]. Pavla Pekárová, Pavol Miklánek. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 158-188. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana - MIKLÁNEK, Pavol. Reconstruction and post-event analysis of a flash flood in a small ungauged basin: a case study in Slovak territory. Pavla Pekárová, Dana Halmová, Pavol Milánek. In Natural Hazards, 2018, vol. 92, iss. 2, p. 741-760. (1.901 - IF2017). ISSN 0921-030X. Type: ADCA
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Testovanie dvojrozmerných archimedovských kopula funkcií pri koincidencii prietokov hlavného toku a prítoku [Testing the two-dimensional archimedean copula functions in coincidence of flood discharges of the main river and tributary]. Dana Halmová. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 49-59. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Analýza synchrónnych prietokov pri odhade povodňového rizika na rieke Hron [Analysis of synchronous discharges in estimating the flood risk on Hron river]. Dana Halmová. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 10-21. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Analysis of the joint impact of synchronous discharges in estimating the flood risk: case study on Hron river. Dana Halmová. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 102-102. Type: AFG
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Magnetoferitín ako dekontaminačný systém v hydrológii [Magnetoferritin as decontamination system in hydrology]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 22-27. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • BEBEJ, Juraj - ORFÁNUS, Tomáš - HOMOLÁK, Marián - BEN-HUR, Meni - PICHLER, Viliam - CAPULIAK, Jozef. The study of flow type dynamics at pedon scale via morphometric parameter analysis of dye-pattern profil. Tomáš Orfánus, Marián Homolák, Meni Ben-Hur, Viliam Pichler, Jozef Capuliak. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 369 - 380. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • BREZIANSKÁ, Katarína - VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter. Analýza sucha a vplyv klimatických zmien na zásobu vody v pôde na Záhorskej nížine. Justína Vítková, Peter Šurda. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 307-335. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • BREZIANSKÁ, Katarína - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Laboratótny výskum hydro-fyzikálnych charakteristík zmesí zeminy a biouhlia. Hana Hlaváčiková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 137-165. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 335 s. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: FAI
 • CANTÓN, Y. - HALLETT, P.D. - LICHNER, Ľubomír. Biohydrology—Walking on drylands and swimming through pores : preface. P. D. Hallett, Ľ. Lichner. In Ecohydrology, 2018, vol. 11, iss. 6, p. 1-2. (2.755 - IF2017). ISSN 1936-0584. Type: ADCA
 • ČELKOVÁ, Anežka. Výskyt mineralizovanej podzemnej vody na Podunajskej a Východoslovenskej nížine a jej vplyv na zasoľovanie pôdy. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 166-196. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • ČELKOVÁ, Anežka. Simulácia transportu chloridov zo závlahovej vody infiltráciou do pôdneho profilu [Simulation of chloride transport from irrigation water by infiltration into soil profile]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 150-156. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov - Proceedings of peer-reviewed contributions = Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra - Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System [elektronický zdroj]. Anežka Čelková editor. Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018. 265 p. Názov z obrazovky. Požaduje sa dobe Reader. ISBN 978 - 80 - 89139 - 42 - 2. Type: FAI
 • DANÁČOVÁ, Zuzana - BLAŠKOVIČOVÁ, L. - POÓROVÁ, Jana - ŠIMOR, V. - FENDEK, Marián - HORVÁT, Oliver - FENDEKOVÁ, Miriam - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Vývoj a prognóza výskytu hydrologického sucha v prietokoch [Development and prognosis of hydrologic drought in discharges]. L. Blaškovičová, J. Poórová, V. Šimor, M. Fendek, O. Horvát, M. Fendeková, P. Pekárová, J. Pekár. In Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 101-218. ISBN 978-80-223-4398-5. Type: ABB
 • DANKO, Michal. Chladno, chladnejšie, sneh. In Quark, 2018, roč. XXIV, č. 3, s. 7-11. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Vývoj zanášania kanálovej siete Žitného ostrova a jeho vplyv na mieru interakcie povrchových a podzemných vôd v tejto oblasti [The course of channel network silting up at Žitný ostrov and its impact to range of interaction between surface and groundwater in this are]. YvettaVelísková, Radoslav Schügerl. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 213-250. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Hydraulická vodivosť dnových nánosov na Komárňanskom kanáli – Žitný ostrov [Hydraulic conductivity of bed silts in Komárňansky channel – Žitný ostrov]. Yvetta Velísková, Radoslav Schügerl. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 117-125. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Comparison of hydraulic conductivity of bed silts in Komárňanský channel - Žitný ostrov. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 98-99. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Interaction Between Groundwater and Surface Water of Channel Network at Žitný Ostrov Area. Yvetta Velísková. In Water Resources in Slovakia: Part I Assessment and Development : The Handbook of Environmental Chemistry. - Berlin ; Heidelberg : Springer International Publishing, 2018, p. 1-32. ISBN 978-3-319-92853-1. ISSN 1867-979X. Type: ABC
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. The impact of river stage and conductance parameter on the seepage volume between river and aquifer. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 94-95. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • FENDEKOVÁ, Miriam - GAUSTER, Tobias - LABUDOVÁ, Lívia - VRABLÍKOVÁ, Dana - DANÁČOVÁ, Zuzana - FENDEK, Marián - PEKÁROVÁ, Pavla. Analysing 21st century meteorological and hydrological drought events in Slovakia. Tobias Gauster, Lívia Labudová, Dana Vrablíková, Zuzana Danáčová, Marián Fendek, Pavla Pekárová. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 393-403. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Dlhodobý vývoj hydrologickej bilancie v povodí Tople za obdobie 1961 – 2015, časť II: Simulácia vývoja odtoku za zmenených klimatických pomerov modelom BILAN [Longterm development of hydrological balance in the Topľa basin in 1961–2015. part II.: Simulation of the runoff development by BILAN model in changed climate conditions]. Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Ján Pekár. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 27-34. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. The changes of water balance components in Slovakia. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 84-85. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - TALL, Andrej. Impact of Soil Texture and Position of Groundwater Level on Evaporation from the Soil Root Zone. Dana Pavelková, Branislav Kandra, Andrej Tall. In Water Resources in Slovakia: Part I Assessment and Development : The Handbook of Environmental Chemistry. - Berlin ; Heidelberg : Springer International Publishing, 2018, p. 1-15. ISBN 978-3-319-92853-1. ISSN 1867-979X. Type: ABC
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana. Kvantifikácia sedimentačných procesov pôdnych mikročastíc. Andrej Tall, Branislav Kandra, Dana Pavelková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 230-262. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - TRPČEVSKÁ, Jarmila - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana - BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Sedimentation rate of soil microparticles. Andrej Tall, Jarmila Trpčevská, Branislav Kandra, Dana Pavelková, Lucia Balejčíková. In Arabian Journal of Geosciences, 2018, vol. 11, iss. 20, p. 1-10. (0.860 - IF2017). ISSN 1866-7511. Type: ADCA
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PAVELKOVÁ, Dana. Geometric Factor as the Characteristics of the Three-Dimensional Process of Volume Changes of Heavy Soils. In Environments, 2018, vol. 5, issue 4, pp. 1-10. (2018 - WOS). ISSN 2076-3298. Type: ADMB

  Citácie:
  [1.1] ESTOKOVA, Adriana - BALINTOVA, Magdalena. Advances in Environmental Engineering. In ENVIRONMENTS. ISSN 2076-3298, 2018, vol. 5, no. 5, pp., Registrované v: WOS

 • GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Prejavy sucha na zložkách vodného režimu pôd v podmienkach Východoslovenskej nížiny [Impact of drought on the soil water regime elemements under the East slovakian lowland conditions]. Branislav Kandra, Lucia Balejčíková. In Hospodaření s vodou v krajině : konference s mezinárodní účastí. - Brno : Česká bioklimatologická společnost, z. s., 2018, s. ISBN 978-80-87361-83-2. Type: AFC
 • GOMBOŠ, Milan - PAŘILKOVÁ, Jana - MŰNSTEROVÁ, Z. - TALL, Andrej - KANDRA, Branislav. The effect of hydraulic conductivity by the tension infiltrometer on changes in electric impedance in diferent soil environment. Jana Pařilková, z. Műnsterová, Andrej Tall, Branislav Kandra. In EUREKA 2018 - 6th Colloquium and Working Session Within the frame of the International Program EUREKA. - Brmo : VUTIUM, 2018, p. 18-21. ISBN 978-80-214-5646-4. ISSN 2464-4595. Type: AFC
 • GOMBOŠ, Milan - TRPČEVSKÁ, Jarmila. Rýchlosť usadzovania ílových častíc vo vode, teoretické východiská [Rate of sedimentation of clay particles in water, theoretical basis]. Jarmila Trpčevská. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 78-82. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana. The effect of diffusion on the sedimentation rate of soil microparticles. Andrej Tall, Branislav Kandra, Dana Pavelková. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 165-165. Type: AFG
 • GÓRNIK, Marek - HOLKO, Ladislav - POCIASK-KARTECZKA, Joanna - BIČÁROVÁ, Svetlana. Variability of precipitation and runoff in the entire High Tatra mountains in the period 1961–2010. Ladislav Holko, Joanna Pociask-Karteczka, Svetlana Bičárová. In Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Jagielońkiego - Prace Geograficzne, 2017, zeszyt 151, p. 53-74. ISSN 1689-7080. Type: ADEB
 • HALMOVÁ, Dana - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - LIMANOWKA, Danuta. Trend of the meteorological characteristics and reaction of the daily discharge to snow melt in the small mountain basin [Zmeny trendu meteorologických charakteristík a odozva denných prietokov na topenie snehu v malom horskom povodí]. Veronika Bačová Mitková, Pavla Pekárová, Danuta Limanowka. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 42-48. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - MIKLÁNEK, Pavol. Reaction of the daily discharge to snow melt in the basin. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 86-87. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Dana Halmová, Viera Kováčová, eds. Bratislava : Veda, 2018. 379 s. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: FAI
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav. Skeletnaté pôdy v malom horskom povodí. Viliam Novák, Michal Danko, Ladislav Holko. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 51-93. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef. The influence of stony soil properties on water dynamics modeled by the HYDRUS model. Viliam Novák, Zdeněk Kostka, Michal Danko, Jozef Hlavčo. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 2, p. 181-188. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • HLAVČOVÁ, Kamila - KOHNOVÁ, Silvia - VELÍSKOVÁ, Yvetta - STUDVOVÁ, Zuzana - SOČUVKA, Valentín - IVAN, Peter. Comparison of two concepts for assessment of sediment transport in small agricultural catchments. Silvia Kohnová, Yvetta Velísková, Zuzana Studvová, Valentin Sočuvka, Peter Ivan. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 404-415. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • HLAVČOVÁ, Kamila - KOHNOVÁ, Silvia - VELÍSKOVÁ, Yvetta - STUDVOVÁ, Zuzana - SOČUVKA, Valentín - NÉMETOVÁ, Zuzana - DUREGOVÁ, Maria. Quantification of soil erosion and transport processes in the in the Myjava Hill Land. In Geophysical Research Abstracts. - European Geosciences Union, 2017, vol. 19, eGU2017-7073, p. 1-1. ISSN 1607-7962. Type: AFG
 • HOLEC, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - GARAJ, Marcel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel. Assessment of urban heat island changes in Bratislava between years 1998 and 2016 using MUKLIMO model. In EMS Annual Meeting 2018 Abstracts : weather and climate: global change and local hazards. - European Meteorological Society, 2018, vol. 15, EMS2018-505. Dostupné na internete: <https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2018/EMS2018-505.pdf>(EMS Annual Meeting 2018). Type: AFG
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - KRAJČÍ, Pavel. Priestorové rozloženie snehu a tvorba odtoku počas topenia snehu vo vrcholovom horskom mikropovodí. Michal Danko, Pavel Krajčí. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 94-128. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • HOLKO, Ladislav - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Výskum povrchového odtoku v územiach s rôznou geologickou stavbou. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 129-157. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal. Základné prvky hydrologickej bilancie horského povodia - tridsať rokov meraní v povodí Jaloveckého potoka. Michal Danko. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 14-50. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Meranie povrchového odtoku vo vrcholovom horskom povodí pomocou simulátora dažďa [Overland flow measurement in a mountain headwater catchment using a portable rainfall simulator.]. Michal Danko, Jozef Hlavčo, Zdeněk Kostka. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 101-108. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • HOLKO, Ladislav - BIČÁROVÁ, Svetlana - HLAVČO, Jozef - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek. Isotopic hydrograph separation in two small mountain catchments during multiple events. In Cuadernos de Investigación Geográfica Geographical Research Letters, 2018, vol. 44, no. 2, p. 453-473. (2018 - SCOPUS). ISSN 0211-6820. Type: ADMB

  Citácie:
  [1.1] LATRON, Jerome - LANA-RENAULT, Noemi. THe relevance of hydrological research in small catchments a perspective from long-term monitoring sites in Europe. In CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. ISSN 0211-6820, 2018, vol. 44, no. 2, p. 387-395., Registrované v: WOS

 • HONEK, David - NÉMETOVÁ, Zuzana - KOHNOVÁ, Silvia - ŠULC MICHALKOVÁ, Monika - SOČUVKA, Valentín - VELÍSKOVÁ, Yvetta - LÁTKOVÁ, Tamara. Assessment of potential soil water erosion based on empirical and physicall models: the case study in the Myjava Hill Land, Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. - European Geosciences Union, 2018, vol. 20, eGU2018-1545-1. ISSN 1607-7962. Type: AFG
 • IGAZ, Dušan - ŠIMANSKÝ, Vladimír - HORÁK, J. - KONDRLOVÁ, Elena - DOMANOVÁ, J. - RODNÝ, Marek - BUCHKINA, Natalia P. Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics? Vladimír Šimanský, Ján Horák, Elena Kondrlová, Jana Domanová, Marek Rodný, Natalya P. Buchkina. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 421-428. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • IGAZ, Dušan - ŠINKOVIČOVÁ, Miroslava - TALL, Andrej - KONDRLOVÁ, Elena - HORÁK, J. Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd [Use of laser analysis in determination of soil texture classes]. Miroslava Šinkovičová, Andrej Tall, Elena Kondrlová, Ján Horák. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 89-94. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • IOVINO, Massimo - PEKÁROVÁ, Pavla - HALLETT, P.D. - PEKÁR, Ján - LICHNER, Ľubomír - MATAIX-SOLERA, Jorge - ALAGNA, V. - VALSH, Richard - RAFFAN, Annette - SCHACHT, K. - RODNÝ, Marek. Extent and persistence of soil water repellency induced by pines in different geographic regions. Pavla Pekárová, P.D. Hallett, J. Pekár, Ľ. Lichner, J. Mataix-Solera, V. Alagna, R. Valsh, A. Raffan, K. Schacht, M.Rodný. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 360 - 368. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Špecifikácia retenčných vlastností ťažkých pôd na Východoslovenskej nížine. Andrej Tall, Milan Gomboš, Dana Pavelková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 263-284. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • KIMLIČKOVÁ, Tatiana - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Hodnotenie a monitorovanie stavu povrchových vôd [Evaluation and monitoring of surface water condition]. Yvetta Velísková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 95-100. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • KIMLIČKOVÁ, Tatiana. Návrh čistiarne odpadových vôd [Design of water treatment plant]. In Zborník príspevkov : 29. konferencia mladých hydrológov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017, s. 1-12. ISBN 978-80-88907-94-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: BEF
 • KOPČANSKÝ, Peter - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - TIMKO, Viktor - PETRENKO, Viktor I. - AVDEEV, Mikhail V. - GARAMUS, Vasil M. Magnetoferritin and interaction with amyloids. Lucia Balejčíková, Milan Timko, Viktor I. Petrenko, Mikhail V. Avdeev, Vasyl M. Garamus. In 11th Conference on Colloid Chemistry. - Eger : The Hungarian Chemical Society, 2018, p. 1-1. ISBN 978-963-9970-86-1. Type: AFG
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Analýza miery salinizácie a alkalizácie pôdneho profilu a ich vývoj na území Žitného ostrova. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 251-279. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Influence of soil type, organic matter and total pb content on lead adsorption from the soil solution [Vplyv typu pôdy, organickej hmoty a celkového obsahu olova na adsorpciu olova z pôdneho roztoku]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 142-149. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Hodnotenie kvality vody v kanálovej sieti juhozápadného Slovenska [Evaluation of water quality in south-west Slovakia channel network.]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 129-140. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Evaluation of potentially toxic elements mobility. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 158-159. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • LEPPÄNEN, Leena - MORENO, Juan Ignacio López - PIRAZZINI, Roberta - HOLKO, Ladislav. Results from COST ES1404 Action for Harmonization of Snow Measurements in Europe. In Abstract Proceedings Open Science Conference : A SCAR and IASC Event. - Davos : WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, 2018, 1 p. ISBN 978-0-948277-54-2. Type: AFK
 • LICHNER, Ľubomír - FELDE, Vincent J.M.N.L. - BÜDEL, Burkhard - LEUE, Martin - GERKE, Horst H. - ELLERBROCK, Ruth H. - KOLLÁR, Jozef - RODNÝ, Marek - ŠURDA, Peter - FODOR, Nándor - SÁNDOR, Renáta. Effect of vegetation and its succession on water repellency in sandy soils. In Ecohydrology, 2018, no. e1991, p. 1-12. (2.755 - IF2017). ISSN 1936-0584. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eco.1991>. Type: ADCA
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner, Pavel Vlasák. Bratislava : Institute of Hydrology SAS ; Praha : Institute of Hydrodynamics AS CR. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 0042-790X. Type: FAI
 • MELO, Marián - GARAJ, Marcel - GERA, Martin - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - DELIĆ, Nino. Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895. Marcel Garaj, Martin Gera, Pavla Pekárová, Pavol. In Seminář Adolfa Patery 2018 : sborník příspěvků. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018, s. 124-135. ISBN 978-80-01-06496-2. Type: BEE
 • NAGY, Viliam - ORFÁNUS, Tomáš - ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír. Felszín alatti vízkészletek monitorozása – a talajnedvesség mint megújuló energiaforrás. Tomáš Orfánus, Peter Šurda, Ľubomír Lichner. In Hangsúlyok a térfejlesztésben. - Debrecen : Agrár Egyetém, 2018, p. 323-344. ISBN 978-615-00-2072-3. Type: ABC
 • NAGY, Viliam - ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - KOVÁCS, Attila - MILICS, G. Impact of soil compaction on water content in sandy loam soil under sunflower. Peter Šurda, Ľubomír Lichner, Attila J. Kovács, Gábor Milics. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 416-420. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • NAGY, Viliam - ŠURDA, Peter - ORFÁNUS, Tomáš - LICHNER, Ľubomír - MILICS, G. Effect of plough pan and sunflower roots on soil water storage in intensively agriculturally used soil. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 92-93. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • NOSALEWICZ, A. - SIECIŃSKA, J. - KONDRACKA, K. - VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter. Crop response to combined action of drought and other abiotic stresses. J. Siecińska , K. Kondracka, J. Vitková, P. Šurda. In ICA 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, p. 32-32. ISBN 978-83-89969-59-0. Type: AFG
 • NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Toky vody a energie v ekosystéme a produkcia biomasy. Hana Hlaváčiková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 19-53. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Kvantifikácia fyziologického sucha rozdielnych porastov [Physiological drought of different plant canopies and its quantification.]. Hana Hlaváčiková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 164-172. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • ORFÁNUS, Tomáš - ZVALA, Anton - NAGY, Viliam. Infiltrácia vody do lesnej pôdy – čo všetko nám signalizujú merania? Anton Zvala, Viliam Nagy. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 54-82. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • ORFÁNUS, Tomáš - NAGY, Viliam. Water infiltration into the soil what do measurements indicate? Viliam Nagy. In Acta Agraria Debreceniensis, 2018, vol., iss., p. 343-351. ISSN 1587-1282. Type: ADEB
 • ORFÁNUS, Tomáš - VIDO, Jaroslav. Možnosti riešenia sucha na Slovensku [Towards Solution of Drought in Slovakia]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 2, s. 122-125. ISSN 0044-4863. Type: ADFB
 • ORFÁNUS, Tomáš. Zadržiavanie vody v krajine. Princípy, efekty a limity [Landscape water retention. Principles, effects and limits]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 183-188. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • ORFÁNUS, Tomáš - MILICS, G. - NAGY, Viliam. The conceptual framework for a user-friendly process-driven irrigation system (PDIS). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 90-91. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • PAVELKOVÁ, Dana - GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - TALL, Andrej. Ovplyvňovanie zásob vody v pôdach Medzibodrožia polohou hladiny podzemnej vody. Milan Gomboš, Branislav Kandra, Andrej Tall. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 197-229. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • PAVELKOVÁ, Dana - HLAVATÁ, Helena. Dlhodobý teplotný vývoj v centrálnej časti VSN [Long-term temperature development in the central part of ESL]. Helena Hlavatá. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 189-194. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - PAŘILKOVÁ, Jana. Vplyv zrnitostných frakcií na retenčné vlastnosti pôdy [Effect of grain fraction on the retention soil properties.]. Branislav Kandra, Jana Pařilková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 195-204. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions = X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Tenth International Scientific Conference [elektronický zdroj]. Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018. 315 s. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: FAI
 • PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - LIOVÁ, S. Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii. Veronika Bačová Mitková, Ján Pekár, Pavol Miklánek, Dana Halmová, S. Liová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 135 s. ISBN 978 -80-224-1684-9. Type: AAB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - GARAJ, Marcel - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Dlhodobý vývoj hydrologickej bilancie v povodí Tople za obdobie 1961 – 2015. časť I : zmeny zásob vody v povodí Tople v mesačnom kroku [Longterm development of hydrological balance in the Topľa basin in 1961–2015. part I: changes of water storage in monthly step in the Topľa basin.]. Marcel Garaj, Ján Pekár, Pavol Miklánek. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 17-26. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján - GORBACHOVA, Liudmyla. Analýza zmien hydrologického režimu rieky Dunaj v stanici Reni [Analysis of changes in the hydrological regime of the Danube river at Reni.]. Pavol Miklánek, Ján Pekár, Liudmyla Gorbachova. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 205-217. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • PEKÁROVÁ, Pavla - GORBACHOVA, Liudmyla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Statistical analysis of hydrological regime of the Danube river at ceatal Izmail station. Liudmyla Gorbachova, Veronika Bačová Mitková, Ján Pekár, Pavol Miklánek. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 103-103. Type: AFG
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Máme dosť vody? In Quark, 2018, roč. XXIV, č. 4, s. 30-31. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Dlhé suchá sme už na Slovensku zažili. Môžu sa zopakovať? In SME Tech, 2018, roč. 26, 14.5, s. 1-7. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • PETRENKO, V. - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - ŠIPOŠOVÁ, Katarína - GARAMUS, Vasil M. - ALMÁSY, László - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - KOPČANSKÝ, Peter. Structure of magnetoferritin solutions and its impact on amyloid aggregates. L. Balejčíková, Katarína Šipošová, Vasil M. Garamus, László Almászy, Leonid A. Bulavin, Mikhail V. Avdeev, Peter Kopčanský. In 12th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. - Copenhagen : Magmeet, 2018, p. 104-104. Type: AFG
 • QUINN, Nevil - BLÖSCHL, G. - BÁRDOSSY, András - CASTELLARIN, Attilio - CLARK, Martin - CUDENNEC, Christophe - KOUTSOYIANNIS, Demetris - LALL, Upmanu - LICHNER, Ľubomír - PARAJKA, Juraj - PETERS-LIDARD, Christa D. - SANDER, G. - SAVENIJE, Hubert - SMETTEM, Keith - VEREECKEN, Harry - VIGLIONE, Alberto - WILLEMS, Patrick - WOOD, Andy - WOOD, Ross - XU, Chong-Yu - ZEHE, Erwin. Invigorating hydrological research through journal publications. In Journal of hydrology, 2018, vol. 567, no., p. 560-563. (3.727 - IF2017). ISSN 0022-1694. Type: ADCA
 • QUINN, Nevil - BLÖSCHL, G. - BÁRDOSSY, András - CASTELLARIN, Attilio - CLARK, Martin - CUDENNEC, Christophe - KOUTSOYIANNIS, Demetris - LALL, Upmanu - LICHNER, Ľubomír - PARAJKA, Juraj - PETERS-LIDARD, Christa D. - SANDER, Graham - SAVENIJE, Hubert - SMETTEM, Keith - VEREECKEN, Harry - VIGLIONE, Alberto - WILLEMS, Patrick - WOOD, Andy - WOOD, Ross - XU, Chong-Yu - ZEHE, Erwin. Invigorating hydrological research through journal publications : EDITORIAL. In Ecohydrology, 2018, vol. 11, iss. 6, p. 1-5. (2.755 - IF2017). ISSN 1936-0584. Type: ADCA
 • QUINN, Nevil - BLÖSCHL, G. - BÁRDOSSY, András - CASTELLARIN, Attilio - CLARK, Martin - CUDENNEC, Christophe - KOUTSOYIANNIS, Demetris - LALL, Upmanu - LICHNER, Ľubomír - PARAJKA, Juraj - PETERS-LIDARD, Christa D. - SANDER, G. - SAVENIJE, Hubert - SMETTEM, Keith - VEREECKEN, Harry - VIGLIONE, Alberto - WILLEMS, Patrick - WOOD, Andy - WOOD, Ross - XU, Chong-Yu - ZEHE, Erwin. Joint Editorial: Invigorating Hydrological Research through Journal Publications. In Vadose Zone Journal, 2018, vol. 17, iss. 1, p. 1-1. (2.710 - IF2017). ISSN 1539-1663. Type: ADCA
 • QUINN, Nevil - BLÖSCHL, G. - BÁRDOSSY, András - CASTELLARIN, Attilio - CLARK, Martin - CUDENNEC, Christophe - KOUTSOYIANNIS, Demetris - LALL, Upmanu - LICHNER, Ľubomír - PARAJKA, Juraj - PETERS-LIDARD, Christa D. - SANDER, Graham - SAVENIJE, Hubert - SMETTEM, Keith - VEREECKEN, Harry - VIGLIONE, Alberto - WILLEMS, Patrick - WOOD, Andy - WOOD, Ross - XU, Chong-Yu - ZEHE, Erwin. Invigorating hydrological research through journal publications. In Hydrological Sciences Journal : international association of hydrological Sciences.Association Internationale des Sciences Hydrologiques, 2018, vol. 63, no. 8, p. 1113-1117. (2.061 - IF2017). ISSN 0262-6667. Type: ADCA
 • QUINN, Nevil - BLÖSCHL, G. - BÁRDOSSY, András - CASTELLARIN, Attilio - CLARK, Martin - CUDENNEC, Christophe - KOUTSOYIANNIS, Demetris - LALL, Upmanu - LICHNER, Ľubomír - PARAJKA, Juraj - PETERS-LIDARD, Christa D. - SANDER, Graham - SAVENIJE, Hubert - SMETTEM, Keith - VEREECKEN, Harry - VIGLIONE, Alberto - WILLEMS, Patrick - WOOD, Andy - WOOD, Ross - XU, Chong-Yu - ZEHE, Erwin. Joint Editorial: Invigorating Hydrological Research through Journal Publications. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 3, p. 257-260. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • RAHMATI-ILKHCHI, Mahmoud - WEIHERMUELLER, Lutz - VANDERBORGHT, Jan - PACHEPSKY, Ya. - LICHNER, Ľubomír. Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database. L. Weihermueller., J. Vanderborght., Ya. Pachepsky, Ľ. Lichner. In Earth System Science Data, 2018, vol. 10, issue 3, p. 1237-1263. (8.792 - IF2017). ISSN 1866-3508. Type: ADCA
 • RAMACHANDRAN, Dhavamani - ŠURKA, Juraj - SOČUVKA, Valentín - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - UHLÍK, Peter. Sonar data acquisition, interpretation and methodologies in study of the limnic infill of the Tatra Mountains lakes. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. - 29. června 2018, Kořenov. - Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 82.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Type: AFG
 • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta. Identifikácia zmien prietokových pomerov a rýchlostného profilu pri prúdení s voľnou hladinou [Identification changes of the discharge and flow velocity components for free-level flow]. Yvetta Velísková, Renáta Dulovičová. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 312-343. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Použitie ADV metódy pre meranie zložiek rýchlostí prúdenia v prirodzenom prostredí vodného toku [Using of ADV method for measuring of flow velocity components in the stream.]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 126-132. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Zdroje znečistenia povrchových tokov Slovenska a hydrodynamický prístup k transportu znečistenia v tokoch. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 344-379. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Analýza zdrojov znečistenia povrchových tokov na území Slovenska – časť I. Bodové zdroje [Aanalysis of surface streams pollution sources in Slovakia – part I. Point sources]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 133-141. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Sources of surface streams pollution in Slovakia. Yvetta Velísková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 255-265. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Odhad kvality vody v povrchových tokoch s využitím analýzy krajinnej pokrývky. Yvetta Velísková. In 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov - Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018, s. 129-137. ISBN 978 - 80 - 89139 - 42 - 2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Trend in consumption of industrial and organic fertilizers in Slovakia (potential source of surface water pollution). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 126-127. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Agriculture as one of the possible negative factors affecting water quality in surface streams. In HydroCarpath International Conference: Catchment processes in regional hydrology: experiments, patterns and predictions : Abstracts of the Conference. - Sopron : University of Sopron Press, 2017, s. 37-38. ISBN 978-963-359-092-8. Type: AFG
 • SIMAN, Cyril. Poľnohospodárstvo, významný zdroj znečistenia povrchových tokov [Agriculture, important source of surface streams pollution]. In Zborník príspevkov : 29. konferencia mladých hydrológov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017, s. 1-14. ISBN 978-80-88907-94-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: BEF
 • SLEZIAK, Patrik - SZOLGAY, Ján - HLAVČOVÁ, Kamila - DUETHMANN, Doris - PARAJKA, Juraj - DANKO, Michal. Factors controlling alterations in the performance of a runoff model in changing climate conditions. Ján Szolgay, Kamila Hlavčová, Doris Duethmann, Juraj Parajka, Michal Danko. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 381-392. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • SOČUVKA, Valentín - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Monitoring zmien batymetrie zdrže Veľké Kozmálovce a parametrov jej hydraulickej spojitosti s okolitým vodným prostredím. Yvetta Velísková. In Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, 2018, s. 280-311. ISBN 978-80-224-1691-7. Type: ABD
 • SOKÁČ, M. - VELÍSKOVÁ, Yvetta - GUALTIERI, Carlo. An approximate method for 1-D simulation of pollution transport in streams with dead zones. Yvetta Velísková, Carlo Gualtieri. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 437-447. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • SOKÁČ, M. - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Analytical solution of the advection- dispersion equation using assymetrical pollution distribution. Yvetta Velísková. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 93-93. Type: AFG
 • ŠIMANSKÝ, Vladimír - IGAZ, D. - HORÁK, J. - ŠURDA, Peter - KOLENČÍK, Marek - BUCHKINA, Natalia P. - UZAROWICZ, Lukasz - JURIGA, M. - ŠRANK, Dušan - PAUKOVÁ, Žaneta. Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. Dušan Igaz, Ján Horák, Peter Šurda, Marek Kolenčík, Natalya P. Buchkina, Łukasz Uzarowicz, Martin Juriga, Dušan Šrank, Žaneta Pauková:. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 429-436. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam - VITKOVÁ, Justína. Vplyv vegetácie a pôdneho reliéfu na pohyb vody v piesočnatej pôde. Ľubomír Lichner, Viliam Nagy, Justína Vitková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 83-110. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína - BREZIANSKÁ, Katarína - LICHNER, Ľubomír. The influence of the infiltration disk radius on determination of unsaturated hydraulic conductivity of non-structural sandy soil. Justína Vitková, Katarína Brezianská, Ľubomír Lichner. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 263-263. Type: AFG
 • ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína - BREZIANSKÁ, Katarína - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam. Impact of infiltration disk radius on measured unsaturated hydraulic conductivity of sandy soil. Type: AFL
 • TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Kvantifikácia hydrologických procesov pomocou lyzimetra. Branislav Kandra, Milan Gomboš, Dana Pavelková. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 285-306. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana. Determinácia členov vodnej bilancie pôdy pomocou lyzimetra [Determination of soil water balance members using lysimeter]. Dna Pavelková. In Hospodaření s vodou v krajině : konference s mezinárodní účastí. - Brno : Česká bioklimatologická společnost, z. s., 2018, s. ISBN 978-80-87361-83-2. Type: AFC
 • TALL, Andrej. Analýza zložiek vodnej bilancie pomocou lyzimetra [Analysis of water balance elements according to lysimeter]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 290-298. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana - BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Určenie aktuálnej evapotranspirácie pomocou vodnej bilancie na lyzimetri = Andrej Tall [Determination of actual evapotranspiration using water balance on lysimeter]. In XIX. Štiavnické dni 2018 - Konferencia. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2018, s. 235-243. ISBN 978 80 971754-4-3. Type: AFD
 • TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana - BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Exterimentálne hodnotenie prvkov vodného režimu na základe bilančnej rovnice z lyzimetrických meraní. Branislav Kandra, Milan Gomboš, Dana Pavelková, Lucia Balejčíková. In 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov - Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018, s. 186-195. ISBN 978 - 80 - 89139 - 42 - 2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • TIMKO, Milan - MOLČAN, M. - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - KOPČANSKÝ, Peter - PETRENKO, Viktor I. Hyperthermia effect in various iron oxides. M. Molcan, L. Balejcikova, P. Kopcansky, V. I. Petrenko. In International Conference “PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS” : abstracts. - Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018, p. 14-14. Type: AFG
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, M. - SIMAN, Cyril. Assessment of Water Pollutant Sources and Hydrodynamics of Pollution Spreading in Rivers. Marek Sokáč, Cyril Siman. In Water Resources in Slovakia: Part I Assessment and Development : The Handbook of Environmental Chemistry. - Berlin ; Heidelberg : Springer International Publishing, 2018, p. 1-28. ISBN 978-3-319-92853-1. ISSN 1867-979X. Type: ABC
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - CHÁRA, Zdeněk - SCHÜGERL, Radoslav - DULOVIČOVÁ, Renáta. CFD simulation of flow behind overflooded obstacle. Zdeněk Chára, Radoslav Schügerl, Renáta Dulovičová. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 448-456. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta. 65th Anniversary of the Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 4, p. 357 - 359. (1.714 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • Acta Hydrologica Slovaca. Zodp. red. Yvetta Velísková ; editor Katarína Brezianská. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 1335-6291. Type: FAI
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - RODNÝ, Marek. Zmeny hydrofyzikálnych charakteristík pôdy po aplikácii biouhlia v poľných podmienkach. Peter Šurda, Marek Rodný. In Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 111-136. ISBN 978-80-224-1690-0. Type: ABD
 • VITKOVÁ, Justína - TALL, Andrej. Analýza vodného a teplotného režimu pôdy na Podunajskej a Východoslovenskej nížine v roku 2017 [Analysis of soil water regime and soil temperature regime at danubian lowland and east slovak lowland in 2017]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 304-309. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - BREZIANSKÁ, Katarína. Vplyv aplikácie biouhlia na kumulatívnu infiltráciu a intenzitu infiltrácie v poľných podmienkach počas vybraných zrážkových udalostí [Impact of biochar application on cumulative infiltration and infiltration rate in field conditions during individual precipitation events]. Peter Šurda, Katarína Brezianská. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 299-303. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • VITKOVÁ, Justína - GLUBA, Łukasz - SKIC, Kamil - ŁUKOWSKI, Mateusz - ŠURDA, Peter - BREZIANSKÁ, Katarína - USOWICZ, Boguslaw. Stanovenie vlhkosti pôdy v povrchovej vrstve použitím pozemných meraní a satelitných snímok. In 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov - Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018, s. 212-215. ISBN 978 - 80 - 89139 - 42 - 2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - BREZIANSKÁ, Katarína. Analysis of soil water content after biochar application in comparison with soil hydrolimits. In ICA 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, p. 127-127. ISBN 978-83-89969-59-0. Type: AFG
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - BREZIANSKÁ, Katarína. Soil water regime evaluation after biochar amendment. Peter Šurda, Katarína Brezianská. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : Abstract Collection Book. 4 th. - Prague : WMESS, 2018, p. 262-262. Type: AFG
 • VYSTAVNA, Yuliya - HOLKO, Ladislav - HEJZLAR, Josef - PERȘOIU, A. - GRAHAM, N. D. - JURAS, R. - HUNEAU, F. - GIBSON, J. Isotopic response of run-off to forest disturbance in small mountain catchments. L. Holko , J. Hejzlar , A. Persoiu , N. D. Graham, R. Juras, F. Huneau, J. Gibson. In Hydrological Processes, 2018, vol. no. 32, p. 3650-3661. (3.181 - IF2017). ISSN 0885-6087. Type: ADCA
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - NAGY, Viliam. Retencia vody v organických pokrývkových horizontoch pôdy pod smrekovým porastom (PICEA ABIES) [Water retention in organic forest-floor soil horizons under spruce stand (PICEA ABIES)]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, s. 162-168. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - ČELKOVÁ, Anežka. Vplyv hĺbky rozhrania lesnej pôdy na kalibrovanú hodnotu nasýtenej hydraulickej vodivosti pokrývkového horizontu. Tomáš Orfánus, Anežka Čelková. In 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov - Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018, s. 230-236. ISBN 978 - 80 - 89139 - 42 - 2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus