Information Page of SAS Organisation

Institute of Musicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • CENKEROVÁ, Zuzana - HARTMANN, Martin - TOIVIAINEN, Petri. Crossing phrase boundaries in music. In Proceedings of the 15th Sound and Music Computing Conference (SMC 2018). Eds. Georgaki, Anastasia - Andreopoulou, Areti. - Limassol : Limassol Cyprus, 2018, s. 66-71. ISBN 978-9963-697-30-4. Type: AFC
 • CENKEROVÁ, Zuzana - HARTMANN, Martin - TOIVIAINEN, Petri. Melodic segmentation based on temporal information. Eds. Parncutt, R., Sattmann, S. Dostupné na internete: <https://static.uni-graz.at/fileadmin/veranstaltungen/music-psychology-conference2018/documents/ICMPC15ESCOM10abstractbook.pdf>. Type: GHG
 • CENKEROVÁ, Zuzana. 25th Anniversary Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music: The Expressive Interaction with Music. Konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia Európskej spoločnosti pre kognitívne vedy hudby (ESCOM), Ghent, 31. júl – 4. august 2017. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 145-148. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Type: GII
 • DEMSKÁ, Štefánia. Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 138-140. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku / Veselovská, E., Adamko, R., Bednáriková, J. - Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017. - ISBN 978-80-89135-38-7. Type: EDI
 • FULKA, Vladimír. Theodor W. Adorno a hudba. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV. +134, č. 2, 38-48 s. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • FULKA, Vladimír. Mesianizmus v estetickej reflexii Waltera Benjamina. Ed. Slávka Kopčáková, Adrián Kvokačka. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry III : Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a relevancia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. ISBN 978-80-555-1995-1. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2>. Type: GHG
 • FULKA, Vladimír. Galéria hudby v Nitre. In Hudobný život, 2018, roč. L, č. 1-2, s. 16,17. ISSN 1335-4140. Type: GII
 • GARAJOVÁ, Veronika. Notated Sources from Medieval Europe / Medieval Hungary : Transregional Research and Online Database Building, medzinárodný workshop, 24. októbra 2017. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 154-155. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Type: GII
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Hana Urbancová (ed.): Ethnomusicologicum V. Tradičná piesňová kultúra etnických minorít: historické pramene, hudobnoštýlová stratifikácia, nositelia. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 140-144. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Ethnomusicologicum V. / Editor: Hana Urbancová [seriál]. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017. - ISBN 978-80-89135-39-4. Type: EDI
 • LENGOVÁ, Jana. Die Wiener Schule und Preßburg/Bratislava: Reflexionen, Aufführungen, Nachwirkung. Editor: Klaus-Peter Koch, recenzenti: Hartmut Krones, Helmut Loos. In Die Rezeption der Wiener Schule in Osteuropa: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 19. - Leipzig : Gudrun Schroder Verlag, 2017, s. 104-117. ISBN 978-3-926196-76-7. Type: AECA
 • LENGOVÁ, Jana. Reger-Rezeption in der Slowakei. Eds. Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Susanne Popp. In Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist? : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 18. - Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2017, s. 81-103. ISBN 978-3-926196-75-0. Type: AECA
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia / Die Musikkultur der evangelischen Kirchengemeinden in Breslau. Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene, medzinárodná muzikologická konferencia. Vroclav, 11. – 13. september. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 148-154. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Type: GII
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - ONDREJKA, Vojtěch. Organ Martina Podkonického verzus organ Josefa Angstera v Rímskokatolíckom kostole v obci Štiavnické Bane. In Nové trendy akustického spektra. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, 193-208 s. ISBN 978-80-228-3053-9. Type: AEDA
 • ŠTAFURA, Andrej - ČULÍK, Martin - DANIHELOVÁ, Anna. Nadpájanie smrekových doštičiek pri stavbe drevených organových píšťal. Editor Žiaran Stanislav, recenzenti: Michaela Balážiková, Petr Beneš, Radoslav Darula. In Noise and Vibration in Practice : Peer-Reviewed Scientific Proceedings. Vol. 23, (2018), s. 17-21. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4800-1. Type: AEDA
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - OSLANEC, Peter. Petrifikácia drevených organových píšťal a jej dosah na kvalitu zvuku. Editor Stanislav Žiaran. In Noise and Vibration in Practice : Peer-Reviewed Scientific Proceedings. Vol. 23, (2018), s. 89-94. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4800-1. Type: AEDA
 • TIMKOVÁ, Miriam. Ťahavé piesne v zápise Karola Plicku. Na príklade piesňových žánrov zo stredného Považia. Hlavná redaktorka Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s. 103-124. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Type: ADFB
 • URBANCOVÁ, Hana. Klavírne úpravy slovenských ľudových piesní v tlačených edíciách 19. storočia. Hlavná redaktorka Hana Urbancová. In Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 1, s.28-102. (2018 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594. Type: ABB
 • URBANCOVÁ, Hana. The Image of the Turk in Slovak Folk Ballads. Ed. by Andrew C. Rouse and David Atkinson. In Ethnic Mobility in Ballads. Selected Papers from the 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung. - Pécs : Spechel Egyesület, 2018, s. 47-58. ISBN 978-963-12-9292-3. Type: AFC
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594. Type: FAI
 • URBANCOVÁ, Hana. An Integrated Model of Musicology and its Applications: an Example from Slovakia. Ed. Tina Frühauf. In Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference. New York City, 3 - 6 April 2018. - New York City : The City University of New York, The Graduate Center, 2018. Type: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Tracing the Buda/Bratislava Antiphonary III. In Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia. - Sweden : Växjö, Linnaeus Universit, (2018), 12-13 s. Type: AFG
 • VESELOVSKÁ, Eva - ADAMKO, Rastislav - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - ZÁHRADNÍKOVÁ, Zuzana - LUZ, Rastislav. A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia. In Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia. - Sweden : Växjö, Linnaeus Universit, 2018, s. 15. Type: AFG
 • VESELOVSKÁ, Eva. Auf den Spuren des Budaer/Pressburger Antiphonars III – Auf den Spuren verlorener Handschriften. In 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia. : Prague 4-8 July 2017. - Association for Central European Studies & Institute of Musicology, Charles University Prague, 2017, s. 147-148. ISBN 978-80-87773-48-2. Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus