Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Musicology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BADÁROVÁ, Zuzana. Medieval notated manuscripts from the Carthusian monastery in Královo Pole [Stredoveké notované manuskripty z kartuziánskeho kláštora v Královom Poli]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 232-251. ISBN 978-80-561-1030-0. (Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
 • FERKOVÁ, Eva. Slovenské ľudové piesne v klavírnych úpravách Vladimira Rebikova [Slovak Folk Songs in the Piano Adaptations of Vladimir Rebikov]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 93-113. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.5 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: ADFB
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Svadobné piesne v slovenskej zborovej tvorbe 20. storočia [Wedding Songs in 20th Century Slovak Choral Composition]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 114-135. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.6 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: ADFB
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Konvergencie: Janáček. In Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 4, s. 6-7. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • LAZORÍK, Eduard - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2022. 340 s. Catalogus fragmentorum, Tomus 3. ISBN 978-80-8149-158-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Type: AAB
 • LAZORÍK, Eduard. Manuscript fragments in Carthusian incunables from the Slovak National Library in Martin [Fragmenty v kartuziánskych inkunábulách Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 80-139. ISBN 978-80-561-1030-0. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Žaltář. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 64-66. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Chorální kniha. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 59-61. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
 • LAZORÍK, Eduard. Použití starobrněnské skupiny rukopisů v rámci liturgie kláštera. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 11-17. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Graduál. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 57-59. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
 • LOMEN, Kristina. Laments of the Slovak Enclave in Serbia. In Laments Lost or Alive and Well. International Conference of the Lament Tradition : Book of Abstracts. May 15–17, 2023 in Helsinki, Finland. - Helsinki : Karelian Cultural Society - Finnish Literature Society, 2023, p. non. Type: GII
 • LOMEN, Kristina. Folk song collections of the Slovaks of Vojvodina (Serbia) in institutions in Slovakia. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 14. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/3e/Abstracts%20Surveying%20music%20collections.pdf (International IAML Congress) Type: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobníkov ako pozitívny kultúrny faktor v starších dejinách Spiša. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XXX. ročník : venované pamiatke Mgr. Petra Zmátla, PhD. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2022, s. 67-86. ISBN 978-80-971553-9-1. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: AEDA
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Hudobná kultúra v sídlach šľachty a mešťanov v rokoch 1750 – 1827 (repertoárové súvislosti, transregionálne kontexty) [Musical culture in the residences of the nobility and town burghers in the years 1750 – 1827 (repertoire contexts, transregional contexts)]. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022 = Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VIII. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 9-36. ISBN 978-80-8060-535-3. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: BEF
 • RUŠČIN, Peter. Letákové pôstne piesne a ich melódie v cirkevnej a ústnej tradícii [Broadside Lenten Songs and Their Melodies in Church and Oral Tradition]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 55-92. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.4 (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Type: ADFB
 • RUŠČIN, Peter. A Few Notes on the Spread of the Song “Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva” in Slovakia [Několik poznámek k rozšíření písně "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" na Slovensku]. In Bohemica litteraria, 2023, roč. 26, č. 1, s. 171–189. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1213-2144. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/BL2023-1-10 (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Type: ADMB
 • RUŠČIN, Peter. Current challenges of hymnological research in Slovakia. In Studii de imnologie : vol. 7: Imnologia contemporană. Trecut, prezent și viitor. Ed. Cristina Deiana Struța, Ani Rafaela Carabenciov; Recenzenti: Walter Kindl, Marcel Octavian Costea, Rodica-Ortensia Zeman. - Timişoara : Universităţii de Vest, Facultatea de Muzică și Teatru, 2022, p. 105-115. ISBN 978-973-125-950-5. Dostupné na internete: https://imnologie.ro/volume/ (Congresului Internațional de Imnologie. Congresului Internațional de Imnologie) Type: AFC
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Kantoři, varhaníci, trubači : Hudební kultura moravských královských měst v letech 1500–1620. Recenzenti: Jiří Sehnal, Vladimír Maňas. 1. vydání. Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2023. 402 s. ISBN 978-80-86736-73-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Type: AAA
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Testamente und Nachlassverzeichnisse als wertvolle Belege für Erforschung der städtischen Musikkultur in der frühen Neuzeit (an Beispielen von Brünn, Znaim und Olmütz) [Testaments and Inventories of Estates as an Important Document for the Study of Urban Musical Culture in the Early Modern Period (with the Examples of Brno, Znojmo and Olomouc)]. In Musicologica Olomucensia, 2022, vol. 34, no. 2, p. 71-87. ISSN 1212-1193. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/mo.2022.010 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Type: ADEB
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Fragments of Polyphonic Choirbooks: Extant Sources and Research Possibilities in Slovakia. In MedRen 2023 : The International Medieval and Renaissance Music Conference : Munich, 31 July – 2 August, 2023. - Munich : Bavarian State Library, 2023, p. 143. Type: GII
 • ŠČEPÁN, Michal. Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu [Autobiographical Factors in Tadeáš Salva’s Oeuvre]. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 48, č. 1, s. 51-58. ISSN 1335-2458. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/SH_2023_1_4 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Type: ADFB
 • ŠČEPÁN, Michal. Musical associations and their place in the musical life of Bratislava in the 19th century. In Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Editor: Jernej Weiss; recenzenti: Igor Grdina, Leon Stefanija. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023, s. 115-124. ISBN 978-961-293-217-6. Dostupné na: https://doi.org/10.26493/978-961-293-217-6.115-124 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. Musical associations in the long 19th century: Between amateur and professional culture : International Musicological Symposium) Type: AFC
 • ŠČEPÁN, Michal. Censorship Practices in Music during the Totalitarian Regime in Slovakia. In Music and Censorship in the 20th and 21st Centuries: Historical, Political and Social Context : Internationale virtual conference, 10-12 February 2023. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2023, p. 17. Type: GII
 • ŠTAFURA, Andrej - BARTA, Peter - HALUŠKA, Ján - ČULÍK, Martin - PETŐCZOVÁ, Janka - NAGY, Štefan - NAGY, Štefan. Historické organové pozitívy na Slovensku = Historical Positive Organs within the Territory of Slovakia. Recenzenti: Marianna Bárdiová, Anna Danihelová. Revúca : Quirinus, občianske združenie, 2022. 112 s. ISBN 978-80-972541-4-8 (VEGA č. 2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: AAB
 • ŠTÚŇ, Marián. Teoretické prístupy v 20. storočí k harmónii európskej hudby [Theoretical Approaches to European Music Harmony of the 20th Century]. Školiteľka: Eva Ferková. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2023. 171 s. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=71469A7EB87E5FAD8D3618E55EC2 Type: DAI
 • TIMKOVÁ, Miriam. Hana Urbancová, Peter Ruščin, Eva Veselovská: Hudba k sviatku Troch kráľov / Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 158-160. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie / Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century / Hana Urbancová, Peter Ruščin, Eva Veselovská. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2021. - ISBN 978-80-89135-51-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.11 Type: EDI
 • URBANCOVÁ, Hana. Multilingual Songbooks in Slovakia in the 19th Century. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 27-42. (2021: 0.260 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510201 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: ADMB
  Citations:
  [1.2] KLOBČAR, Marija. Multilingualism in Folklore on the Research of the Intertwining of Languages in Songs (Nearly) a Century after Glonar’s Call. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, pp. 7-25. ISSN 03520447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/traditio2022510200, Registrované v: SCOPUS
 • URBANCOVÁ, Hana. Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 152-156. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska / Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický. - Brno : Host, 2023. - ISBN 978-80-275-1379-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.9 Type: EDI
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Type: FAI
 • URBANCOVÁ, Hana. Janáček a tradičná ľudová hudba. In Janáček : Konvergencie 2. – 12. 3. 2023 : Bulletin k festivalu. - Bratislava : Archív festivalu, 2023, s. 16-18. Dostupné na internete: https://www.konvergencie.sk/wp-content/uploads/2023/04/kvg23_JANACEK_bulletin_web.pdf Type: GII
 • URBANCOVÁ, Hana. The Funeral Lament in Slovakia: Historical Sources, Local Traditions. In Laments Lost or Alive and Well. International Conference of the Lament Tradition : Book of Abstracts. May 15–17, 2023 in Helsinki, Finland. - Helsinki : Karelian Cultural Society - Finnish Literature Society, 2023, p. non. Type: GII
 • URBANCOVÁ, Hana. Sound recordings of folk music at the Institute of Musicology, Slovak Academy of Sciences: contents and contexts of the collection. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 18. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/84/Abstracts%20Curating%20and%20revealing%20valuable%20sound%20recording%20collections.pdf (International IAML Congress) Type: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. The Latin Office of the Dead in medieval manuscripts from the territory of Slovakia. In Musicologica Brunensia, 2022, vol. 57, iss. 2, p. 53-77. (2021: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0391. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MB2022-2-3 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ADMB
 • VESELOVSKÁ, Eva. The Office of the Dead in Carthusian Psalter / Gradual J 538 in the Slovak National Library in Martin [Ofícium za zosnulých v rkp. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 153-189. ISBN 978-80-561-1030-0. (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 1/0096/21 : Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
 • VESELOVSKÁ, Eva. Zsuzsa Czagány: Antiphonale Varadinense I. – III. Edícia Musicalia Danubiana 26. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 148-152. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Antiphonale Varadinense I – III. Edícia Musicalia Danubiana 26 / Zsuzsa Czagány. - Budapest : Research Centre for the Humanities,Institute for Musicology, Department of Early Music, 2019. - ISBN 978 615 5167 08 98. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.8 Type: EDI
 • VESELOVSKÁ, Eva. O stredovekých notaciách rukopisov Elišky Rejčky. In Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta : Mezinárodní vědecká konference, 22. 5. – 24. 5. 2023, Brno. - Brno : Archiv města Brno, 2023, s. 18. Type: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Newly Discovered Fragments of Premonstratensian Origin from Slovakia. In MedRen 2023 : The International Medieval and Renaissance Music Conference : Munich, 31 July – 2 August, 2023. - Munich : Bavarian State Library, 2023, p. 152. Type: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Mediaeval notations of the Augustinian Library in Klosterneuburg. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 23. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/72/Abstracts%20Medieval%20music.pdf (International IAML Congress) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus