Information Page of SAS Organisation

Institute of Musicology

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • PETŐCZOVÁ, Janka. Hudba, ktorá znela v Levoči. Príspevok k výskumu dejín hudby na Spiši v ranom novoveku. In Acta Musaei Scepusiensis 2014-2017 : Ročenka SNM-Spišského múzea v Levoči. - Levoča : Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči, 2019, s. 29-46. ISBN 978-80-8060-468-4. Type: AEDA
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594. Type: FAI
  • VESELOVSKÁ, Eva. Svätice a ich symboly v stredovekých notovaných rukopisoch z územia Slovenska [Female Saints and their symbols in Medieval notated manuscripts from Slovakia]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 37-49. ISBN 978-80-224-1787-7. Type: ABD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus