Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Musicology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • GARAJOVÁ, Veronika. Temné hodinky „Tenebrae“ novoobjaveného fragmentu v Štátnom archíve Trenčín [“Tenebrae” on a Newly Discovered Fragment in the State Archive in Trenčín]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 89-113. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.4 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Type: ADFB
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobných prameňov ako zdroj poznania hudobnej minulosti Spiša [The Migration of Musical Manuscripts and Prints as a Source of Knowledge of the Musical Past of Spiš]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [38], č. 1, s. 36-57. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.2 (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: ADFB
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Grzegorz Joachimiak: Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku (= Musicologica Wratislaviensia 14). In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 151-155. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku (= Musicologica Wratislaviensia 14) / Grzegorz Joachimiak. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. - ISBN 978-83-229-3750-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.8 Type: EDI
 • RUŠČIN, Peter. Trojkráľová tematika a sviatok Zjavenia Pána v slovenskom cirkevnom speve do konca 19. storočia. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 399-425. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: ABD
 • RUŠČIN, Peter. Katechismuslieder in den slowakischen Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts. In Religious Singing in Childhood, Youth and Education / Gestliches Singen in Kindheit, Jugend und Erziehung : Proceedings of the 30th Biennial IAH Conference / Tagungsbericht der 30. Studientagung der IAH, Halle 2019. Part II. - Tilburg : International society for hymnological studies, 2021, p. 56-65. ISBN 978-3-00-079888-6. ISSN 0925-5451. Type: AECA
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Několik okamžiků v historii rukopisného polyfonního chorbuchu. Fragmenty mešních ordinárií a proprií z Archívu mesta Bratislavy [Some Moments in the History of a Manuscript Polyphonic Choirbook. Fragments of the Ordinary and Proper of the Mass from the Bratislava City Archives]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 33-51. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.2 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Type: ADDB
 • ŠČEPÁN, Michal. The Role of the Director and His Impact on the Dramaturgy of the Slovak National Theatre in the Interwar Period. In Historical Studies on Central Europe, 2022, vol. 2, no. 1, p. 144-161. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2022-1.07. (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Type: ADEB
 • ŠČEPÁN, Michal. Baladické tendencie v operných dielach slovenských skladateľov 20. storočia [Balladic tendencies in the operas of twentieth-century Slovak composers]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 2, s. 109-131. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0009 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Type: ADNB
 • ŠČEPÁN, Michal. Vloga glasbenih društev v glasbenem življenju Bratislave 19. stoletja / The role of music associations in the musical life of Bratislava during the 19th century. In Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo = Musical societies in the long 19th century: between amateur and professional culture : Mednarodni muzikološki simpozij (Križanke 21. in 22. april 2022) = International Musicological Symposium (Križanke, 21st and 22nd April). - Ljubljana : Festival, 2022, p. 20-21. ISBN 978-961-7066-02-9. Type: AFG
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - ČEPEC, Andrej - BARTA, Peter - NAGY, Štefan. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Recenzenti: Mariana Bárdiová, Anna Danihelová, Martin Nosko. Revúca, Slovensko : Quirinus, o. z. : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 108 s. ISBN 978-80-972541-2-4 (2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku) Type: AAB
  Citations:
  [5] METZ, Franz. Wegenstein-Buch in der Slowakei erschienen. Die Orgelbaufirma aus Temeswar erbaute zehn Instrumente in der Slowakei. In Allgemeine Deutsche Zeitung, 2022, Freitag, 08. Juli 2022. ISSN 1221-7956 (print), ISSN 1841-4346 (online). https://adz.ro/kultur/artikel-kultur/artikel/wegenstein-buch-in-der-slowakei-erschienen
 • ŠTÚŇ, Marián. Teória tónových množín Allena Forteho a jej aplikácia pri analýze piesňového cyklu Ad astra Eugena Suchoňa [Allen Forte’s Pitch-class Set Theory Applied in Analysis of Ad astra, the Song Cycle by Eugen Suchoň]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 114-140. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.5 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Type: ADFB
 • ŠTÚŇ, Marián. Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 155-157. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy / Eva Ferková. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, 2021. - ISBN 978-80-8195-077-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.9 Type: EDI
 • URBANCOVÁ, Hana. Trojkráľové koledy na Slovensku v 20. storočí a ich stredoeurópske paralely. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 476-508. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: ABD
 • URBANCOVÁ, Hana. Piesňový repertoár Nemcov v obci Veľké Pole na fonografických nahrávkach Karola A. Medveckého (1902 – 1903) [The Song Repertoire of Germans in the Village of Veľké Pole in Karol A. Medvecký’s Phonograph Recordings (1902–1903)]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 5-35. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.1 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: ADFB
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Type: FAI
 • VESELOVSKÁ, Eva. Notátor ako nositeľ identity. Česká notácia v neskorostredovekých rukopisoch strednej Európy [Notator as a Bearer of Identity. Czech Notation in Late Medieval Manuscripts of Central Europe]. In Kultúrne dejiny, 2022, roč. 13, č. 1, s. 6-27. (2021: 0.143 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-2209. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/kd.2022.13.1.6-27 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus