Information Page of SAS Organisation

Institute of Ethnology and Social Anthropology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela - ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. AJEC: Investigating European Cultures, Bridging disciplines. In Anthropological Journal of European Cultures, 2018, vol. 27, no. 1, 48-57. ISSN 1755-2923.(VEGA 2/0050/16 : Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku). Type: ADMA
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Ethnology in Slovakia in crucial historical periods (after 1968 and 1989): From a historical to a social sciences discipline? In Národopisná revue, 2017, roč. XXVII, č. 5, s. 65-76. (2017 - SCOPUS). ISSN 0862-8351. Type: ADMB
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Katarína Popelková u. a.: Was bedeutet ein Feiertag im 21. Jahrhundert in der Slowakei? In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2017, roč. LXXI/120, č. 3+4, s. 304-308. ISSN 0029-9668. Recenzia na: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? / Katarína Popelková a kolektív. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. - ISBN 978-80-970975-3-0. Type: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Multilingualism in Bratislava and the adventure of its research. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018, tom 39, s. 139-141. ISSN 1335-4116. Recenzia na: Rozviazané jazyky / Jozef Tancer. - Bratislava : Slovart, 2016. - ISBN 978-80-556-2458-7. Type: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Inšpiratívne výsledky v etnologickom/antropologickom bádaní v Srbsku: Glasnik Etnografskog instituta SANU, roč. 64 o migrácii. In Slovenský národopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 156-159. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Glasnik etnografskog instituta [seriál]. - Beograd : Etnografski institut - Srpska akademija nauka i umetnosti. Type: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Editoriál 2. In Slovenský národopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 114-115. ISSN 1335-1303. Type: GII
 • LACKO, Ján - VOĽANSKÁ, Ľubica. Tradičná ľudová kultúra, virtuálna realita a vzdelávanie. In VOĽANSKÁ, Ľubica - ZÁHUMENSKÁ, Eva. Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti. - Bratislava : Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2018, s. 64-79. ISBN 978-80-970602-6-8. Type: AEDA
 • PANCZOVÁ, Zuzana. Pôsobenie Franza J. Beranka na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia: výskum "Huncokárov" a Institut für Heimatforschung = Activities of Franz J. Beranek in Slovakia in 1930s and 1940s: research of "Huncokars" and the Institut für Heimatforschung. In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2017, č. 14, s. 23-39. ISSN 1210-1109. Type: ADFB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Radikálny zásah do života vinohradníkov [Radical intervention in to the living conditions of the wine producers]. In HRIVŇÁK, Štefan et al. Víno v prameňoch : dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva. - Bratislava : Marenčin PT, 2018, s. 140. ISBN 978-80-569-0143-4. Type: AEDA
 • POPELKOVÁ, Katarína. Vinobranie ako politický nástroj [Grape harvest feest as a political tool]. In HRIVŇÁK, Štefan et al. Víno v prameňoch : dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva. - Bratislava : Marenčin PT, 2018, s. 142. ISBN 978-80-569-0143-4. Type: AEDA
 • SALNER, Peter. Židia na Slovensku po roku 1989 : (Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou) [Jews in Slovakia After 1989 (A Community Between the Future and the Past)]. Recenzentky: Monika Vrzgulová, Alexandra Bitušíková. Bratislava : Veda ; Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2018. 140 s. Etnologické štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1624-5(VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)). Type: AAB
 • SALNER, Peter. Gabriela KILIÁNOVÁ – Juraj ZAJONC, 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Gabriela KILIÁNOVÁ – Vladimír POTANČOK (eds.), PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia. In Marginalia Historica, 2018, roč. 8, č. 1, s. 266-269. ISSN 1804-5367. Recenzia na: 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied / Gabriela Kiliánová - Juraj Zajonc. - Bratislava : VEDA, 2016. - ISBN 978-80-224-1512-5. Recenzia na: PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia / Editori: Gabriela Kiliánová, Vladimír Potančok. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2017. - ISBN 978-80-970975-6-1. Type: EDI
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - ZÁHUMENSKÁ, Eva. Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti ; recenzenti: Hana Hlôšková, Daniel Luther. Bratislava : Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2018. 139 s. ISBN 978-80-970602-6-8. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus