Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Ethnology and Social Anthropology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARAČKOVÁ, Katarína. Fenomén slovenských opatrovateliek v zahraničí : rozhovor s Martinou Wilsch = The phenomenon of Slovak care workers abroad : Interview with Martina Wilsch. In Etnologické rozpravy, 2023, roč. 30, č. 1, s. 81-88. ISSN 1335-5074. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2023.30.1.06 Type: BDF
 • BARAČKOVÁ, Katarína. Michelle L. Stefano: Practical Considerations for safeguarding intangible Cultural Heritage. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 570 - 573. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Practical Considerations for Safeguarding Intangible Cultural Heritage / Michelle L. Stefano. - London : Routledge, 2021. - ISBN 978-0-367-47226-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.45 Type: EDI
 • BARŇÁKOVÁ, Miriam - VALKOVIČOVÁ, Veronika - ONDREJKA, Maroš. Tento etický kódex zakazuje extrémne prejavy sexizmu: sexuálne obťažovanie v etických kódexoch verejných vysokých škôl. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 28-29. ISBN 978-80-223-5674-9. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Type: AFH
 • BELÁK, Andrej - HRUSTIČ, Tomáš. Introduction to the Slovak Chronicles : Indifference, Securitization, and Antigypsyism. In Romani Chronicles of COVID-19 : Testimonies of Harm and Resilience. first edition. - New York : Berghahn Books, 2023, pp. 167-179. ISBN 978-1-80073-891-1. Type: AECA
 • BELÁK, Andrej. Oh, my antiracist friends, where are you? : A Health Expert’s Diary of Hopes and Disappointments Regarding Pandemic Prevention and Control across Segregated Roma Enclaves. In Romani Chronicles of COVID-19 : Testimonies of Harm and Resilience. first edition. - New York : Berghahn Books, 2023, pp. 215-227. ISBN 978-1-80073-891-1. Type: AECA
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Municipality Day(s): a new tradition in the calendar of municipal festivals = Dzień/dni miejscowości: nowa tradycja w kalendarzu świąt lokalnych. In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom. 61, p. 77-91. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.05 Type: ADMB
 • BLAŠČÁK, Fedor - GYARFÁŠOVÁ, Oľga - HLAVINKA, Ján - VRZGULOVÁ, Monika. Ľudácka Slovenská republika rokov 1939 – 1945 a holokaust v kolektívnej historickej pamäti slovenskej spoločnosti : správa z komparatívneho výskumu 2023 – 2013. 1. vyd. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2023. 66 s. Dostupné na internete: https://osf.sk/wp-content/uploads/2023/04/sprava-z-vyskumu-2023-2013.pdf. ISBN 978-80-89571-24-6 Type: GII
 • BOTÍKOVÁ, Marta - VOĽANSKÁ, Ľubica. “Then the Bell Rang and the Nanny Was Allowed to Enter ...”: Childcare in the Family and the Household during the Interwar Period in Slovakia. In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 75-104. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei : Jahrestagung des Collegium Carolinum) Type: AFA
 • DANTAS, Carina - LOUCEIRO, Juliana - DIAS, Luís - MOREIRA, Alice - KOTRADYOVÁ, Veronika - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KACEJ, Michal - FILOVÁ, Natália - ŠIMKOVÁ, Mária - SÁNCHEZ, María - VOĽANSKÁ, Ľubica - GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa - LIPOVAC, Dean - SAŠEK, Matic - ŠARABON, Nejc - PODREKAR, Nastja. Design For All: An Overview of Needs and Gaps in Formal Education in Four European Countries. In Interdisciplinary Perspectives on the Built Environment, 2023, vol. 3, september, pp. 1-11. ISSN 2738-5418. Dostupné na: https://doi.org/10.37947/ipbe.2023.vol3.1 Type: ADEB
 • FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - HLATKY, Roman - HRUSTIČ, Tomáš - BOŠEĽOVÁ, Zuzana. Equality, Reciprocity, or Need? Bolstering Welfare Policy Support for Marginalized Groups with Distributive Fairness. In American Political Science Review, 2023, vol. 117 Issue 3, pp. 805 - 821. (2022: 6.8 - IF, Q1 - JCR, 7.734 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-0554. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0003055422001046 Type: ADCA
 • GOGORA, Andrej. Digital Research Collection – Principles and the Case of the Ethnological Collection of Research Reports. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 2, pp. 107-125. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.2.13 (VEGA 2/0051/22 : Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad) Type: ADNA
  Citations:
  [4.1] ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - POPELKOVÁ, Katarína. Story of Cohesion: On the History of an Academic Institution, Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2023, p. 408. ISBN 978-80-224-2022-8
 • HIDAS, Slavomír - VAĽKOVÁ, Katarína - MACHLICA, Gabriel - BELÁK, Andrej. Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity (Január 2022) : Ako zmenila pandémia výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia. Dostupné na internete: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2022/1-vplyv-pandemie-marginalizovane-romske-komunity-januar-2022.html Type: GHG
 • HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Helena Tužinská: Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní [Between the Lines: The ethnography of interpreting Asylum Court Hearings]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 567 - 569. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní / Helena Tužinská. - Bratislava : AKAmedia, 2020. - ISBN 9788097353742. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.44 Type: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Marianna Oravcová. Akcia B. In Český lid : etnologický časopis, 2022, roč. 109. č. 3, s. 378-380. (2021: 0.198 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0009-0794. Recenzia na: Akcia B / Marianna Oravcová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2020. - ISBN 978-80-89335-93-0. Type: EDI
 • KINCZER, Miroslava. Starnutie s asistenciou: vzťah medzi prostredím a osobnou pohodou klientov a klientok zariadenia pre seniorov = Aging with assistance: relation between environment and subjective well-being of social care facility clients. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 236-244. ISBN 978-80-89524-86-0. (VEGA 2/0053/22 : Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • KUBÁTOVÁ, Hana - VRZGULOVÁ, Monika. Being "Local" in Eastern Slovakia: Belonging in a Multiethnic Periphery. In East European Politics and Societies, 2023, vol. 37, issue 1, p. 249-271. (2022: 0.7 - IF, Q3 - JCR, 0.348 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0888-3254. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/08883254211005181 Type: ADCA
 • KUBISA, Tomáš. Vedic Slavism in Slovakia : ideology and practice. In Religio : revue pro religionistiku, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 81-101. (2022: 0.107 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-3640. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/Rel2023-1-6 (VEGA 2/0060/19 : Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)) Type: ADMB
 • KUBISA, Tomáš. Vedic Slavism as an Intersection Between Alternative Spirituality and Religion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 530 - 548. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.41 Type: ADNB
 • MARUSHIAKOVA, Elena - POPOV, Vesselin - KOVACHEVA, Lilyana. Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma. Paderborn : Brill, 2023. 279 p. Roma History and Culture, Volume: 1. Dostupné na: https://doi.org/10.30965/9783657790302. ISBN 978-3-657-79030-2. ISSN 2702-5020 Type: AAA
 • PANCZOVÁ, Zuzana - KILIÁNOVÁ, Gabriela - KUBISA, Tomáš. Volkskunde in den Diensten des Dritten Reiches : Deutsche Forscher und Forscherinnen in der Slowakei. 1. Edition. Münster : Lit Verlag, 2023. 190 p. Kultur: Forschung und Wissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-643-25076-6 (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Type: AAA
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠKOBLA, Daniel. Komunitné centrá na Slovensku (Hodnotenie Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza). Recenzenti: Jan Grill, Mario Rodríguez Polo. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2023. 51 s. ISBN 978-80-89524-89-1 Type: AAB
 • POPELKOVÁ, Katarína - ZAJONC, Juraj. Halloween and Valentine’s Day in Slovakia: new holidays or new opportunities for celebration? = Halloween i walentynki na Słowacji: nowe święta czy nowe okazje do świętowania? In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom. 61, p. 21-37. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.02 Type: ADMB
 • SALNER, Peter. Prach alebo popol : Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie. Recenzenti: Katarína Koštialová, Ivica Štelmachovič Bumová. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. : Marenčin PT, spol. s r. o., 2023. 135 s. Etnologické štúdie, 56. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911464. ISBN 978-80-569-1146-4 (VEGA č. 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Type: AAB
 • SERDZIUK, Bahdan. Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík (eds.): Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 563 - 566. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion / Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík. - London : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-22631-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.43 Type: EDI
 • SLIVKOVÁ, Natália. Sociálne náklady a benefity odmietania povinnej vakcinácie detí so zreteľom na sociálne reprezentácie o konšpiračných teoretikoch = Social costs and benefits of refusing compulsory vaccination of children in view of social representations about conspiracy theorists. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 435-441. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0334 : "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • ŠKODOVÁ, Michaela - ŽLNKOVÁ, Iveta. Novohradská paličkovaná čipka = A Nógrádi vert csipke. ; editor: Juraj Zajonc. 2. rozšírené vydanie. Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2022. 92 s. ISBN 978-80-89525-25-6 Type: FAI
 • ŠTOLCOVÁ, Tereza - ZAJONC, Juraj - VANDEN BERGHE, Ina. Picking up the threads : Reconstruction of the 1600-year-old tapestry from Poprad-Matejovce based on new analyses of colours, fibres, and motives. In Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu). Ed. Sanna Lipkin, Erika Ruhl, Krista Wright. 1. vyd. - Oulu : Suomen arkeologinen seura ry, 2023, p. 47-62. ISBN 978-952-69942-1-5. ISSN 1799-861. Dostupné na internete: <www.sarks.fi/masf/masf_12/MASF12_4_S%CC%8Ctolcova%CC%81_et_al.pdf> (SoE/2019/692/BELT : From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia. Interdisciplinary approaches to research of North and Central European archaeological textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles) Type: AFA
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Spoločensky prospešné čítanie. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2022, roč. 11, č. 4, s. 207. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Neviditeľná staroba / Linn Sandberg, Jolana Novotná, Marlene Goldman, May Chazan a Melissa Baldwin. - Bratislava : Apart, Display, Kapitál, 2019. - ISBN 9788097156923. Type: EDI
 • VRZGULOVÁ, Monika. Remembering the Holocaust after 1989: Slovakia More Than Thirty Years Later. In War and Remembrance : World War II and the Holocaust in the Memory Politics of Post-Socialist Europe. First edition. - Paderborn : Brill | Schöningh, 2023, pp. 127–143. ISBN 978-3-506-79092-7. Dostupné na: https://doi.org/10.30965/9783657790920_007 (VEGA č. 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Type: ABC
 • WILSCH, Martina. Cezhraničná cirkulácia slovenských opatrovateliek v Rakúsku počas pandémie na pozadí krízy starostlivosti = Cross-Border Circulation of Slovak Care Workers in Austria During the Pandemic against the Background of the Care Crisis. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 42 - 60. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.04 Type: ADNA
 • WILSCH, Martina. Spoločenskovedné reflexie krízy a návratu k bežným časom = Reflections of the Crisis and the Return to Regular Times from the Perspective of Social Sciences and Humanities. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-10. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.01 Type: GII
 • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter - KUNDT, Radek - KUNDTOVÁ-KLOCOVÁ, Eva. Rituals as signals of mate quality. In Current research in ecological and social psychology., 2022, vol. 3, no. 100048. ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100048 Type: ADEB
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - POPELKOVÁ, Katarína. Story of Cohesion : On the History of an Academic Institution. Reviewers: Elena Marushiakova, Zdeněk Uherek. Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2023. 432 p. Ethnological studies, 57. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420228. ISBN 78-80-224-2022-8 Type: AAB
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj. How to Approach (Non)Religion and Labelling Categories that Continue to be Fuzzy (Theoretical and Numerical Take Off ). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 447 - 474. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.37 Type: ADNB
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj - KUBISA, Tomáš. Editorial. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 443 - 446. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.36 Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus