Information Page of SAS Organisation

Institute of Ethnology and Social Anthropology

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BELÁK, Andrej - FIĽAKOVSKÁ BOBÁKOVÁ, Daniela - GECKOVÁ, Andrea, Madarásová - VAN DIJK, Jitse P. - REIJNEVELD, Sijmen A. Why don't health care frontline professionals do more for segregated Roma? Exploring mechanisms supporting unequal care practices. In Social Science & Medicine, 2020, vol. 246, art. no. 112739. ISSN 0277-9536.(VEGA 2/0066/19 : Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát). Type: ADCA
 • BOTÍKOVÁ, Marta - VOĽANSKÁ, Ľubica. Soňa Švecová: The first lady of family studies. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2020, tom 41, s. 125-139. ISSN 1335-4116. Type: BEF
 • POPELKOVÁ, Katarína. Veľká noc a spôsoby jej slávenenia na Slovensku v 21. storočí [Easter and the ways of celebrating it in Slovakia in the 21supst/sup Century]. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 4, s. 275-286. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Type: ADMB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Ľubica Voľanská, Adam Wiesner (Eds.): Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 99-103. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku / Ľubica Voľanská, Adam Wiesner (eds.). - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1789-1. Type: EDI
 • POPELKOVÁ, Katarína. Margita Jágerová a kol.: Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy). In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 103-106. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy) / Margita Jágerová a kol. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2018. - ISBN 978-80-558-1268-7. Type: EDI
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Robiť antropológiu doma. O medzigeneračne prenášaných predstavách o bývaní. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 43. ISBN 978-80-223-4883-6.(APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu). Type: AFH
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. On Creating Intangible Cultural Heritage Lists in Slovakia: the State of the Art in 2019. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 5, s. 80-85. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351. Type: BDE
 • VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica. Spomienky učiteľov. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 44. ISBN 978-80-223-4883-6.(APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu). Type: AFH
 • WIESNER, Adam. Piš a poznej sám sebe (autoetnografie). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 45. ISBN 978-80-223-4883-6.(VEGA č. 2/0088/19 : Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania). Type: AFH
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification. In Central European Journal for Contemporary Religion, 2019, vol. 3, no. 1, p. -33. ISSN 2570-4893. Dostupné na internete: <http://cejcr.com/2019-01-slovakia.pdf>. Type: ADFB

  Citácie:
  [3.1] NEŠPOR, Z. R. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, 2020. 200 s. ISBN 978-80-2464-555-1.

 • ZAJONC, Juraj. Význam ÚĽUV-u pri zachovávaní znalostí a zručností ľudovej umeleckej výroby a remesiel. In Remeslo, umenie, dizajn : Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2020, roč. XXI. č. 1, s. 30-34. ISSN 1335-5457. Type: BDF
 • ZAJONC, Juraj. Zora Mintalová Zubercová: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku. In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s.106-111. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku / Zora Mintalová Zubercová. - Bratislava : Slovart, 2016. - ISBN 9788055623658. Type: EDI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus