Informačná stránka organizácie SAV

Ústav ekológie lesa SAV

Medzinárodné projekty

Analýza revitalizačného procesu v bukových ekosystémoch po imisnom zaťažení
Analysis of revitalization process in beech ecosystems over the immission load
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Problematika revitalizácie bukových ekosystémov v imisne ovplyvnených oblastiach je aktuálnou nielen v strednej Európe, ale vo veľkej časti areálu výskytu buka. ...
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor
Behavioural ecology of species Lanius minor
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Pri nadbytku potravnej ponuky (chrústov v troch "chrústích" rokoch) a v porovnaných troch normálnych bolo u modelového druhu Lanius minor zistené, že v prípade tohto prirodzeného nadbytku vhodnej potravy dochádza k vyššej produkcii vajec, ale paradoxne aj k vyššej strate pri liahnutí vajec ako v normálnych rokoch. Pripisuje sa to prudkým výkyvom v početnosti tejto na bielkoviny a alkaloidy bohatej potrave.
Doba trvania: 1.1.2006 -

BOTTOMS-UP - Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying prespectives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023

NutRisk Centre - Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.
Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2022

CLIMO - Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Project CLIMO sa zameriava na identifikáciu podmienok zachovania udržatelného manažmentu vysokohorského lesa Európy v podmienkach zmeny klímy. Sustreďuje sa na vývoj inovácií v technológií a manžmente lesa vhodné ako adaptačné opatrenia na mitigáciu zmeny klímy a zároveň podpory kvality života a resiliencie horských regiónov. Oddelenie SEA zabezpečuje v projekte vedenie WG4: Inovačné schémy platieb za ekosystémové služby (PES).
Web stránka projektu:http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15226
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

CLIMO - Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Climate smart poľnohospodárstvo (CSA) zahŕňa tri dimenzie udržateľného rozvoja (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu) a zameriava sa na udržateľné zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a príjmov, adaptáciu a budovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a zníženie emisií skleníkových plynov. CLIMO chce preklopiť koncept CSA pre climate smart lesníctvo (CSF). Zohľadnia sa tri hlavné piliere: zlepšenie života obyvateľov horských regiónov prostredníctvom zvyšovania poskytovaných lesných ekosystémových služieb (ES); zlepšenie adaptácie a odolnosti horských lesov na klimatickú zmenu; optimalizácia potenciálu horských lesov na mitigáciu na klimatickú zmenu, so zameraním na naefektívnejšie mitigačné opatrenia a využívať synergie adaptácie a mitigácie. Hlavným cieľom je definovať CSF v európskom kontexte, čo si bude vyžadovať identifikáciu kľúčových lesných charakteristík a harmonizáciu CSF v horských regiónoch s cieľom vytvoriť spoločné poznatky na európskej úrovni. "Smartness" európskych lesov bude definovaná v súlade s udržateľnosťou lesného hospodárstva a potenciálom na mitigáciu. "Smartness" bude definovaná na základe merateľných kritérií a navrhne sa kontrolný zoznam parametrov pre "smartnes" horských lesov. Experimentálne lesné lokality s dostupnými údajmi na kvantifikáciu "smartness" horských lesov budú určené na vybudovanie Európskej smart lesnej siete (ESFONET). Bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj kybernetickej technológie schopnej rýchlo preniesť data z monitorovacích lokalít k zainteresovaným stranám. Vyvinú sa inovačné schémy platieb za ES (PES), aby sa zmenil manažment horských lesov orientovaný na výrobu dreva na výrobu ES.
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

EUdaphobase - Európske úložisko údajov o pôdnej biológii na ochranu pôdy
European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 13.7.2019 - 9.9.2023

EuroXanth - EuroXanth: Integrácia výskumu čeľade Xanthomonadaceae pre integrovanú kontrolu rastlinných chorôb v Európe
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 4.4.2019 - 15.3.2021

CLIMBATS - Klimatická zmena a netopiere: od vedy k ochrane
Climate change and bats: from science to conservation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Doba trvania: 26.2.2019 - 25.2.2023

Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov
Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov
New approaches in detection of pathogens and aeroallergens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 13.7.2019 - 20.11.2023

Ornitologické bibliografie
Ornithologische Schriftenschau
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Doba trvania: 1.1.2003 -

PESFOR-W - Platby za ekosystémové služby
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Rámcová smernica EÚ o vode (RSV) má za cieľ zabezpečiť obnovenie európskych vodných plôch na "dobrý ekologický stav" do 2027. Pre mnoho členských štátov je tento cieľ výzva, pretože zhruba polovica EÚ povodí v súčasnosti hlási nižšiu ako štandardnú kvalitu vody. Difúzne znečistenie z poľnohospodárstva predstavuje veľký tlak, postihuje viac ako 90% povodí. Ukazuje sa, že nedávne zdokonalenie poľnohospodárskych postupov zlepšuje kvalitu vody, ale v mnohých prípadoch nebude stačiť na dosiahnutie cieľov RSV. Stále viac sa podporujú zmeny využívania pôdy ako nástroj na preklenutie týchto medzier, s osobitným dôrazom na cielenú výsadbu stromov pre zachytávanie a zníženie difúzne rozptýlených znečisťujúcich látok do vody. Táto forma integrovaného manažmentu povodí ponúka niekoľko výhod pre spoločnosť, ale so značnými nákladmi pre vlastníkov pôdy a manažérov. Je značné, že je potrebné rozvíjať nové ekonomické nástroje v kombinácii s priestorovým plánovaním s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia vrátane výsadby stromov pre benefity vody. Platby za ekosystémové služby (PES) sú flexibilné, na báze motivačných mechanizmov a mohli by hrať dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vo využívaní pôdy s cieľom zvyšovať kvalitu vody. PESFOR-W COST Action upevní poznatky z existujúcich lesov pre platby za vodné ekosystémové služby v Európe a pomôže normalizovať prístupy pre hodnoteniu environmentálnej efektívnosti a efektívnosť nákladov lesných opatrení. Vytvorí taktiež európsku sieť, cez ktorú realizácia platieb za ekosystémové služby bude jednoduchá, rozšírená a vylepšená, napríklad začlenením ďalších ekosystémových služieb nadväzujúcich na ciele politiky uhlíkového lesníctva.
Web stránka projektu:http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15206
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

EuroMicropH - Pochopenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy
Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 17.4.2019 - 16.4.2023

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev
International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Web stránka projektu:https://home.uni-leipzig.de/idiv/isbio/
Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024

Madagascar biodi - Rozšírenie niektorých skupín živočíchov v Madagaskare: vplyv kvality habitatu a nadmorskej výšky
Distribution of some animal groups in Madagascar: effect of habitat quality and altitude
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Štúdium ohrozených habitatov a druhov Orthoptera a vodného hmyzu Madagaskaru pozdĺž environmentálnych gradientov
Doba trvania: 4.4.2015 - 31.12.2020

CONVERGES - Transfer poznatkov pre zlepšenie manažmentu Európskych riečnych ekosystémov a ich služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Doba trvania: 9.11.2017 - 8.11.2021

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín
Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií
Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2021


Národné projekty

COIN - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Anotácia:Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo v civilnom ako aj vojenskom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, matematika, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektu zameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhov netopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentov s vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov, na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky-inšpirovaných algoritmov a metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch: Aplikácie pre ochranu biodiverzity
Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians: Applications to biodiversity conservation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jarčuška Benjamín PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. V rámci projektu sa bude analyzovať a stanovovať dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia faktorov. Očakáva sa, že zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu. Nové poznatky môžu umožniť predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Bioprospekting mikrobiómu drevín s dôrazom na endofytické mikroorganizmy potenciálne využiteľné v medicíne a poľnohospodárstve
Bioprospecting of microbiome of woody plants with emphasis on endophytic microorganisms potentially usable in medicine and agriculture
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Časopriestorové zmeny chemických a produkčných vlastností pôd a fytocenóz v segmentoch obhospodarovaných lesných ekosystémov
Spatio-temporal changes of chemical and production properties of soils and phytocoenoses in segments of managed forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

DD ChangE - Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí
Diversity and distribution of species and communities in changing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy
Diversity of plant understory of alder forests in the main bioregions of Central Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Anotácia:Jelšové lesy s dominanciou Alnus glutinosa sú ekologicky i floristicky špecifickým typom vegetácie. V strednej Európe patria medzi ohrozené a sú pod silným antropickým tlakom. V projekte sa zameriame na štúdium diverzity (alfa, beta a gama) rastlín týchto lesov v hlavných stredoeurópskych bioregiónoch (alpský, kontinentálny a panónsky). Do úvahy budeme brať rôzne skupiny rastlín (cievnaté rastliny, machorasty, pôvodné a nepôvodné druhy) ako aj typy jelšových lesov (pripotočné a slatinné). Zároveň sa pokúsime zistiť ktoré faktory prostredia (vrátane vplyvov človeka) ovplyvňujú alfa diverzitu rastlín a aké podmienky prostredia predurčujú jej najvyššie hodnoty.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
Species richness of vascular plants in understory of beech forests along altitudinal gradient
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Anotácia:Bukové lesy patria na Slovensku k najrozšírenejším lesným typom spoločenstiev s významným prírodovedným,ale i ekonomickým významom. Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín pozdĺž výškového gradientu vykazuje špecifický priebeh, odzrkadľujúci najmä silnú konkurenčnú schopnosť buka v optime jeho výskytu. Predkladaný projekt sa zameria na i) detailné poznanie priebehu vzťahu medzi nadmorskou výškou a druhovou bohatosťou v rôznych priestorových mierkach a ii) zistenie faktorov, ktoré tento vzťah podmieňujú.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny
Ecosystem services to support landscape protection in conditions of climate change
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

DendroEnergPoten - Energetický potenciál primárnej produkcie nadzemnej dendromasy lesných porastov
Energy potential of primary production of the above-ground dendromass of forest stands
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku
Evolutionary ecology of umbrella and flagship species of vertebrates in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá evolučnými mechanizmami, ktoré sa podieľajú na úspešnosti reprodukcie, fenotypovej variabilite, fitnese a prežívaní populácií ohrozených druhov v prostredí, ktoré sa vplyvom globálnych zmien relatívne rýchlo mení. V ochranárskej praxi sa niektoré ohrozené druhy označujú aj ako dáždnikové alebo vlajkové, ktorých ochrana nepriamo prispieva aj k ochrane iných druhov v danom prostredí, resp. zvyšujú záujem verejnosti o ochranu prírody. Poznaním ekológie týchto druhov sa môže ochrana prírody stať pre spoločnosť úspornejšia a efektívnejšia. Projekt má ambíciu priniesť originálne biologické poznatky, ktoré budú aplikovateľné v súčasnej ochranárskej praxi na Slovensku. V predloženom projekte je vybraných niekoľko ekologicky odlišných zástupcov dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov Slovenska (tetrov hlucháň, rys ostrovid, raniak obrovský, korytnačka močiarna) u ktorých sú známe negatívne populačné trendy alebo demografické či populačno-genetické informácie sú veľmi obmedzené.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Fenologické prejavy rastlín a vybrané zložky biogeochemického cyklu lesného ekosystému v meniacich sa podmienkach prostredia
Phenological manifestations of plants and selected components of biogeochemical cycle in a forest ecosystem in changing environmental conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

ENVIROSPRUCE - Identifikácia environmentálnej zraniteľnosti a adaptívneho potenciálu populácií smreka (Picea abies Karst. L.) v podmienkach meniacej sa klímy
Identification of environmental vulnerability and adaptive potential of Norway spruce (Picea abies Karst. L.) populations under changing climate
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:V podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny sú horské smrekové ekosystémy považované za mimoriadne zraniteľné. Adaptívny potenciál genetických zdrojov lesných drevín vystupuje ako kľúčový faktor pre prežitie a kontinuitu horských ekosystémov vo vzťahu k uvedeným zmenám. V daných súvislostiach je projekt nasmerovaný na bioindikáciu neviditeľných zmien, sledovaných na úrovni fyziologických a rastových procesov, ktoré nám pomôžu objasniť mieru environmentálnej zraniteľnosti populácií smreka rozdielneho geografického pôvodu, v priamej nadväznosti na extrémne prejavy meniacej sa klímy. Súčasne budú riešené základné otázky evolučnej biológie smreka, predovšetkým otázka jeho adaptácie na meniace sa podmienky prostredia.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Identifikácia, genetická variabilita a patogenita hospodársky významných druhov sypaviek borovíc
Identification, genetic variability a pathogenicity of economically important needle cast species on pines
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Indikácia vplyvu kritických hodnôt faktorov prostredia na úrovni fyziologických a rastových znakov u populácií smreka rozdielneho geografického pôvodu
Indication of influence of critical values of environmental factors at level of physiological and growth traits in spruce populations from different geographic origin sites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Horské smrekové ekosystémy sú v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny veľmi zraniteľné. Hodnotenie adaptívneho potenciálu genetických zdrojov smreka a zvyšovanie jeho adaptability vystupuje ako kľúčový faktor pre prežitie a kontinuitu smrekových ekosystémov. V rámci predloženého projektu bude indikovaná miera ohrozenia vybraných populácií smreka stresovými vplyvmi prostredníctvom moderných diagnostických metód, ktoré umožňujú kvantifikovať fyziologické procesy v pozadí rastu a prežívania stromov. To nám umožní prispieť ďalšími poznatkami k hodnoteniu trendov fyziologickej variability populácií smreka. Našou snahou bude tiež integrovať stanovenie fyziologických a rastových znakov populácií smreka odlišného geografického pôvodu, v čo najširšom merítku, priamo do hodnotenia porovnávacích výsadieb aj do hľadania genetického podkladu známych geografických trendov premenlivosti rastových a adaptívnych znakov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Invázny potenciál cudzokrajných javorov (Acer sp.) na Slovensku
Invasive potential of non-native maples (Acer sp.) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

BIOFOODS - Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou
Complex utilization of plant biomass in biofoods with added value
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Váľka Jozef CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.7.2021

Odumieranie jaseňov: pôvodcovia a stratégia ochrany
Ash dieback: the causal agents and disease control strategy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kádasi-Horáková Miriam PhD.
Anotácia:Odumieranie jaseňov je na Slovensku zaznamenané od roku 2004 a doteraz sa rozšírilo do rôznych častí krajiny, pričom je pozorované prevažne v mladých porastoch jaseňa. Výsledkom ochorenia je masívne odumieranie dreviny, ktoré ohrozuje existenciu druhov rodu Fraxinus v Európe. Príčinou ochorenia je karanténna huba Hymenoscyphus fraxineus, ktorá je zahrnutá do zoznamu EPPO. Cieľom projektu je zníženie intenzity odumierania jaseňov na Slovensku. Na naplnenie tohto cieľa je potrebné stanoviť intenzitu a rozsah odumierania dreviny v dôsledku napadnutia hubou H. fraxineus, prípadne inými patogénmi. Za účelom obmedzenia šírenia sa choroby budú stanovené ochranné opatrenia vychádzajúce z výsledkov štúdie biológie patogéna. V rámci komplexnej ochrany sa v projekte zameriame na represívnu ochranu (chemickú, biologickú a detekciu mykovírusov). Výsledkom predkladaného projektu bude prvá komplexná štúdia odumierania jaseňa realizovaná na Slovensku s návrhom možností manažmentu porastov jaseňa nielen pre lesnícku prax.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

GROPECO - Rast a produkcia horských ekosystémov v podmienkach aridizácie klímy
Growth and production of mountain ecosystems under conditions of climate aridization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí
Responses of animals to recent changes in forest ecosystems and urban environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zach Peter CSc.
Anotácia:So zvyšujúcou sa intenzitou pôsobenia abiotických, biotických a antropogénnych faktorov v kontexte globálnej zmeny klímy nadobúda ochrana drevín v lesoch a mestských sídlach, ako aj ochrana biodiverzity, čoraz väčší význam. Projekt aktualizuje poznatky o vplyve uvedených disturbančných faktorov na populácie a spoločenstvá vybraných skupín živočíchov, najmä bezstavovcov, v prevládajúcich typoch lesných ekosystémov a vo veľkých ľudských sídlach na Slovensku. Dôraz je kladený na poznanie reakcií živočíchov na zmeny v štruktúre lesa a na prežívanie živočíchov v refúgiách urbánneho prostredia. Pozornosť sa venuje aj vybraným invazívnym druhom hmyzu so zreteľom na ich habitatové preferencie, zastúpenie v spoločenstvách domácich druhov, ekologický a hospodársky význam.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Samorevitalizačné procesy v rôzne atakovaných lesných ekosystémoch
Self-revitalizing processes in variously injured forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt sa dotýka málo preskúmanej problematiky revitalizačných procesov v lesných ekosystémoch a ich predvídanie podľa znakov a stavu jednotlivých zložiek skúmaného ekosystému. Táto problematika v imisných a antropicky ovplyvnených oblastiach je v súčasnosti veľmi aktuálnou. Negatívny vplyv prostredia na rastové podmienky a tým na poškodenie porastu závisí od celej škály dispozičných vlastností stromov, a synekologických vzťahov v poraste, ktorými sa riadia lesné ekosystémy. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité objasniť revitalizačné procesy lesných ekosystémov v post-antropicky narušenom prostredí. Objavenie a charakterizovanie znakov revitalizácie jednotlivých zložiek lesa by mohlo tvoriť základ koncepcie pre predikciu vývoja lesných porastov v zmenených podmienkach prostredia. Výskum bude prebiehať so zreteľom na zlepšené rastové podmienky v oblasti emisného znečistenia, ale tiež pod vplyvom prebiehajúcej globálnej klimatickej zmeny, čiže problematiky, ktorej význam je vo svete zreteľný.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Swarmové správanie ako mechanizmus transferu informácií medzi netopiermi
Swarming behaviour as a mechanism of information transfer in bats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Naďo Ladislav PhD.
Anotácia:Viacero softvérových algoritmov je inšpirovaných biologickými mechanizmami a poznatkami o rôznych procesoch v živých organizmoch či interakciách medzi nimi (napr. algoritmy správania včiel, mravcov). Podstatou predkladaného projektu je rozlúštenie mechanizmu umožňujúceho skupinám netopierov často meniť pozíciu ich úkrytu bez fragmentácie skupiny. Domnievame sa, že kľúčovým komponentom v tomto rozhodovacieho procese je rojenie (angl. „swarming“ alebo „dawn swarming“), vykonávané netopiermi v tesnej blízkosti úkrytov (stromových dutín) počas celej noci sprevádzané špecifickými ultrazvukovými signálmi, a o ktorom existovali doposiaľ len anekdotálne poznatky. Predchádzajúce vedecké štúdie riešiteľského kolektívu navrhli a popísali určité základné kroky tohto behaviorálneho mechanizmu. Jeho detailné pochopenie by však bolo prínosné nielen pre ďalšie oblasti biologického výskumu ale aj v technickej praxi pri vytváraní špecifických softvérových aplikácií (napr. pre koordináciu pohybu skupiny bezpilotných lietadiel)
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike
Systematics and phylogeny of the genus Dermoloma in Europe and North America
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Dermoloma je nedostatočne známy rod klobúkatých bazídiových húb patriaci do radu Agaricales (Agaricomycotina). Celosvetovo je v tomto rode opísaných viac než 30 druhov, ale len málo z nich sa vo všeobecnosti akceptuje. Názory na morfologické ohraničenie a počet druhov sa v súčasnej literatúre rôznia. V Európe sa tradične rozlišuje tri až osem druhov, hoci počet opísaných druhov presahuje dvadsať. Naša predbežná fylogenetická štúdia naznačuje existenciu viac ako 25 molekulárnych operačných jednotiek v Európe, ktoré pravdepodobne predstavujú samostatné druhy. Cieľom navrhovaného projektu je preto definovať európske a severoamerické taxóny rodu Dermoloma molekulárnymi aj morfologickými metódami a priradiť k nim správne mená. Huby rodu Dermoloma sú dôležitou súčasťou travinných spoločenstiev a preto sa chceme venovať aj otázke analýz environmentálnych pôdnych vzoriek a hľadať vhodný barcode na odlíšenie druhov za pomoci next generation sequencing (metagenomics).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Viac úrovňové interakcie medzi podkôrnym hmyzom a smrekom
Cross-scale interactions between bark beetles and spruce
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vplyv aplikácie autochtónnych včelích probiotických laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných
The effect of application of honeybee autochthonous probiotic lactobacilli bound on the pollen carrier, on immune status and quality of honeybee products
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov
Importance of local habitats and microhabitats for spacial distribution of forest and arboricolous arthropods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kulfan Ján CSc.
Anotácia:Podmienky v lokálnych habitatoch a mikrohabitatoch sa pôsobením globálnych vplyvov (napr. zmeny klímy) v posledných desaťročiach menia. V projekte budú zhodnotené vplyvy faktorov prostredia na úrovni mikrohabitatov a lokálnych habitatov na vybrané taxóny lesných a arborikolných článkonožcov – najmä významných fytofágov a predátorov. Výskum bude zameraný na lesné ekosystémy, ktoré sú v posledných desaťročiach najviac ohrozené globálnymi vplyvmi – horské a podhorské (predovšetkým smrekové) lesy a lesy nižších vegetačných stupňov (najmä dubové a borovicové) a na mestskú zeleň v urbánnych a suburbánnych oblastiach. Analyzované budú tiež podmienky lokálnych habitatov a mikrohabitatov preferované nepôvodnými inváznymi druhmi hmyzu na drevinách.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

CLAUDIA - Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát
Climate change and natural hazards impacts: vulnerability and adaptive capacity of Western Carpatians forest ecosystems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 44