Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Art History

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Medzi Parížom a Bratislavou II. Francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske vzťahy vo výtvarnom umení počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia (2. časť – segment). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2021, roč. 54, č. 1, s. 73-97. ISSN 0044-9008. Type: ADFB
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Dvadsaťpäť rokov At Home Gallery. In At Home Gallery : 1995-2020. Volume 2. Zodpovedný redaktor Suzanne Kiss, Csaba Kiss. - Šamorín : At Home Gallery, 2021, s. 31-33. ISBN 978-80-973858-0-4. Type: BEF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. O falošnosti postojov a zradnosti vizuality. In .týždeň, 13. 7. 2021. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: https://www.tyzden.sk/kultura/75010/zuzana-bartosova-o-falosnosti-postojov-a-zradnosti-vizuality/?ref=kat Type: GHG
 • CIULISOVÁ, Ingrid - HENIG, Martin. An Imperial Portrait Cameo of Antonia Minor in a 14th-Century Reliquary Cross in Prague. In Journal of the British Archaeological Association, 2021, vol. 174. ISSN 0068-1288. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00681288.2021.1924984 (Horizon 2020 , MCSA – IF – 2016, č. 740256 : Karol IV. ako zberateľ) Type: ADCA
 • GERÁT, Ivan. The Anti-Legend: Judas Iscariot in Liber depictus. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2021, vol. 14, p. 87-96. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1846-8551. Dostupné na: https://doi.org/10.1484/J.IKON.5.128294 (Vega č. 2/0075/19 : Ikonológia charity v mestách strednej Európy - príklad Bratislavy / Iconology of Charity in the towns of Central Europe) Type: ADMB
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Podoby reality, ilúzií, fikcií a virtuality a imaginácie. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 4-13. ISBN 978-80-556-5394-5. Type: AFB
 • GERÁT, Ivan. Vízie a ilúzie – poznámky k zobrazovaniu Pavlovej konverzie. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 42-53. ISBN 978-80-556-5394-5. Type: AFB
 • Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021. 179 s. ISBN 978-80-556-5394-5 Type: FAI
 • GRÚŇ, Daniel. Animálne a pred-jazykové v diele Vlada Marteka a Dezidera Tótha. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 92-103. ISBN 978-80-556-5394-5. Type: AFB
 • GRÚŇ, Daniel. Notes of a Belated Viewer Revisiting White Space in White Space. In White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský. - Vienna : Schlebrügge.editor, 2021, s. 29-36. ISBN 978-3-903172-69-2. Type: BEE
 • GRÚŇ, Daniel. Konceptuálne umenie a jeho odložené publikum. In Čs koncept 70. let. - Brno : Fait Gallery, 2021, s. 204-210. ISBN 978-80-270-8957-4. Type: BEE
 • White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský = Biely priestor v bielom priestore, 1973-1982. Edited by Daniel Grúň, Christian Höller, Kathrin Rhomberg. Vienna : Schlebrügge.editor, 2021. 226 s. ISBN 978-3-903172-69-2 Type: FAI
 • GRÚŇ, Daniel - HÖLLER, Christian - RHOMBERG, Kathrin. Preface. In White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský. - Vienna : Schlebrügge.editor, 2021, s. 13-15. ISBN 978-3-903172-69-2. Type: GII
 • GRÚŇ, Daniel. Turning to the Opposite : Ján Zavarský in Conversation with Daniel Grúň. In White Space in White Space : Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský. - Vienna : Schlebrügge.editor, 2021, s. 99-105. ISBN 978-3-903172-69-2. Type: GII
 • HERUCOVÁ, Marta. Arnold Böcklin a jeho žiaci na Spiši [Arnold Böcklin and his Students in Spiš]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 3, s. 52-56. ISSN 1335-4353. (VEGA 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Type: ADFB
 • HERUCOVÁ, Marta. Začiatky impresionizmu a dvaja spríbuznení maliari Július Gundelfinger a Pavol Szinyei Merse [The Beginnings of Impressionism and Two Related Painters Július Gundelfinger and Pavol Szinyei Merse]. In Acta Musaei Scepusiensis 2018 - 2019 : Ročenka SNM-Spišského múzea v Levoči. - Levoča : Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči, 2020, s. 55-75. ISBN 978-80-8060-491-2. (VEGA 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Type: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Portréty členov rodu Gedult von Jungenfeld [Portraits of Members of the Family Gedult von Jungenfeld]. In Acta Musaei Scepusiensis 2018 - 2019 : Ročenka SNM-Spišského múzea v Levoči. - Levoča : Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči, 2020, s. 199-205. ISBN 978-80-8060-491-2. Type: AEDA
 • KUCHARSKÁ, Veronika. Komorský gróf : [online]. In Encyclopaedia Beliana : internetová encyklopédia. - Bratislava : Centrum spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav, 2018, zverejnené 14. 1. 2021. ISBN 978-80-89524-30-3. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komorsky-grof Type: GHG
 • KUCHARSKÁ, Veronika. Komora : [online]. In Encyclopaedia Beliana : internetová encyklopédia. - Bratislava : Centrum spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav, 2018, zverejnené 9. 1. 2021. ISBN 978-80-89524-30-3. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komora Type: GHG
 • MEGYEŠI, Peter. The drinking servant in depictions of the ‘Adoration of the Magi’. In The Burlington Magazine, 2021, vol. 163, no. 1417, s. 344-351. (2020: 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0007-6287. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: ADCB
 • MEGYEŠI, Peter. Navicula Petri: Iluzívna baroková kazateľnica v Pruskom v kontexte ranonovovekej symboliky lode. In Ilúzia a virtuálna realita v umení. Editors: Ivan Gerát a Marian Zervan ; scientific Reviewers: Adam Bžoch, Miroslav Marcelli, Michal Šedík. - Bratislava : Novum : Centrum vied o umení SAv - Ústav dejín umenia SAV : VŠVU : Slovart, 2021, s. 68-71. ISBN 978-80-556-5394-5. Type: AFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus