Information Page of SAS Organisation

Institute of Art History

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana - POSPÍŠIL, J. - BÜNGEROVÁ, Vladimíra. Hommage à Peter Vajda : výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave/Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava. Praha : Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2018. 110 s. ISBN 978-80-87344-43-9. Type: CKA
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Dvojité kódovanie "ručných prác" Kláry Bočkayovej. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 95, s. 23. ISSN 1339-844X. Type: GII
  • CIULISOVÁ, Ingrid. The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2017, roč. 65, č. 5-6, s. 501-513. (2017 - Web of Science (ISI Web of Knowledge), Scopus, EBSCO, ARTbibliographies Modern, Design and Applied Arts Index, ERIH). ISSN 0049-5123. Type: ADMB
  • CIULISOVÁ, Ingrid. The Saint Michael Altarpiece in Spišská Kapitula. A Preliminary Report. In Technical Studies of Paintings: Problems of Attribution (15th-17th Centuries) : Papers Presented at the Nineteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting held in Bruges, 11-13 September 2014. - Paris ; Leuven ; Bristol : Peeters, 2018, s. 150-159. ISBN 978-90-429-3532-7. Type: AECA
  • GERÁT, Ivan. The High Altar Retable of Saint Elizabeth in Košice (Kassa/Kaschau) (Pls. 23-25). In The Art of Medieval Hungary. - Roma : Viella, 2018, s. 431-433. ISBN 978-88-6728-661-4. Type: AECA
  • HERUCOVÁ, Marta. The Interest in the Art of the Nazarenes in Slovakia. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [elektronický zdroj], 2017, roč. 11, č. 2, s. 47-61. ISSN 1337-6861. Type: ADFB
  • HERUCOVÁ, Marta. Exotic Painting and Liqueur Maker´s Widow in Modra. In Egypt and Austria XI : In Search of the Orient. Proceedings of the Symposium held at Kunsthistorisches Museum Wien (September 20th to 24th, 2016). Edited by Ernst Czerny. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, s. 95-107. ISBN 978-83-8111-078-5.(VEGA 2/0048/16 : Klasicizmus – hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku). Type: AFA
  • BALÁŽOVÁ, Barbara. Von den "Naturalia" zum "theatrum machinarum": Barocke handsteine aus den mittelslowakischen bergbaustädten. In Opuscula Historiae Artium, 2017, vol. 66, iss. 1, s. 20-43. ISSN 1211-7390. Type: ADMB
  • POMFYOVÁ, Bibiana. Evanjelický kostol v Štítniku – niekoľko poznámok k stavebnému typu kostola s trojchórovým východným záverom. In Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II : Zborník Gotická cesta 2 / 2016. - Rožňava ; Bratislava : Občianske združenie Gotická cesta : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 51-62. ISBN 978-80-972544-0-7.(VEGA 2/0023/16 : Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku). Type: AEDA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus