Information Page of SAS Organisation

Institute of Animal Biochemistry and Genetics

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ŠIMONÍK, Ondřej - FROLÍKOVÁ, Michaela - CHMELÍKOVÁ, Eva - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 123, p. 931-938. ISSN 0141-8130.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
  • LENKAVSKÁ, Lenka - BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila - JURAŠEKOVÁ, Z. - MÁČAJOVÁ, Mariana - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - MIŠKOVSKÝ, Pavol - HUNTOŠOVÁ, Veronika. Benefits of hypericin transport and delivery by low- and high-density lipoproteins to cancer cells: From in vitro to ex ovo. In Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2019, vol. 25, p. 214-224. ISSN 1572-1000.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Type: ADCA
  • MÁČAJOVÁ, Mariana - KUNDEKOVÁ, Barbora - HUNTOŠOVÁ, Veronika - LENKAVSKÁ, Lenka - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Farmakokinetika hypericínu v komplexe s HDL a LDL na modeli CAM prepelice japonskej (coturnix japonica). In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXV-XXVI.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dny). Type: AFK
  • KUBÍKOVÁ, Ľubica - LUKÁČOVÁ, Kristína. Spevom indukovaná expresia skorého génu egr-1 v mozgu spevavca zebričky červenozobej po poškodení striata. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXIV.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Fyziologické dny). Type: AFK
  • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - BILČÍK, Boris - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2019, vol. 286, no. 1895, art. no. 20182872. ISSN 0962-8452.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: ADCA
  • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. DNA Aptamers in the Detection of Leukemia Cells by the Thickness Shear Mode Acoustics Method. In ChemPhysChem, 2019, vol. 20, no. 4, p. 545-554. ISSN 1439-7641.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: ADCA
  • POTURNAYOVÁ, Alexandra - DZUBINOVÁ, Ľudmila - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detection of Breast Cancer Cells Using Acoustics Aptasensor Specific to HER2 Receptors. In Biosensors, 2019, vol. 9, no. 2, art. no. 72. ISSN 2079-6374.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: ADEA
  • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - RÁZGA, Filip. Aptamers - powerful diagnostic tools of cancer diseases. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Type: AFH
  • XU, Yang - CALDO, Kristian Mark P. - HOLIČ, Roman - MIETKIEWSKA, Elzbieta - OZGA, Jocelyn - RIZVI, Syed Masood - CHEN, Guanqun - WESELAKE, Randall J. Engineering Arabidopsis long-chain acyl-CoA synthetase 9 variants with enhanced enzyme activity. In Biochemical Journal, 2019, vol. 476, no. 1, p. 151-164. ISSN 0264-6021.(VEGA č. 2/0180/12 : Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus