Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Sociology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Daniel Gerbery: Podoby práce: sociologický pohľad. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 134-137. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Podoby práce: sociologický pohľad / Daniel Gerbery. - Bratislava : STIMUL, 2022. - ISBN 978-80-8127-353-7. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101625Gerbery_Cambalikova_recenzia_Podoby_prace_sociologicky_pohlad_1-2023.pdf Type: EDI
  • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Are You with Us or Against Us? Studying Conflicts Over Conspiracy Theories and Overcoming the Great Conspiratorial Divide. In Anthropology in action : journal for applied anthropology in policy and practice, 2023, vol. 30, no. 1, p. 12-23. ISSN 0967-201X. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/aia.2023.300102 (APVV-21-0394 : Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky) Type: ADMB
  • KUSÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Simona - ORIŠKOVÁ, Dominika. Zápasy o sebaúctu v ére zbezvýznamňovania = Struggles for Self-Esteem in an Era of (gradual) Loss of Meaning. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 76-108. ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.3 Type: ADDA
  • KUSÁ, Zuzana. Bývanie ako právo a bremeno. In Koncept_v00 : podoby súčasnej architektúry, 2023, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 2730-0005. Type: BDF
  • MRVA, Marianna. Dôvera alebo obavy? Súvislosti ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia na Slovensku = Trust or Worry? The Context of the Willingness to Comply with Anti-Pandemic Measures in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 109-133. ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.4 Type: ADDA
  • MRVA, Marianna. Dôvera ako integračná sila spoločnosti a jej spoločenské súvislosti = Trust as an integrating force of society and its social context. In Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : zborník príspevkov z 13. doktorandskej konferencie. Beáta Balogová, Stela Richnavská, Natália Vranková (eds.). 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 8-14. ISBN 978-80-555-3070-3. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova21/subor/9788055530703.pdf (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : 13. doktorandská konferencia) Type: AFB
  • TÍŽIK, Miroslav. Kusá, Zuzana: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 142-148. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2021. - ISBN 978-80-89897-29-2. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101628Kusa_Tizik_recenzia_Praca_na_podlozenej_teorii_v_kvalitativnom_vyskume_1-2023.pdf Type: EDI
  • TOMÁSCHOVÁ, Terézia. Changes in Inequalit y of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany. In International Studies in Sociology of Education, 2022, vol. 31, no. 4, p. 490-492. (2021: 0.518 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-0214. Recenzia na: Changes in Inequality of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany / by Pia Nicoletta Blossfeld. - London : Routledge, 2018. - ISBN 978-3-658-22521-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09620214.2021.1948894 Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus