Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Sociology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • Umelá inteligencia: Sociálne a etické problémy. Zostavovatelia: Dilbar Alieva, Juraj Schenk, Martin Takáč. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024. 163 s. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/FMFI_AST_ai-socialne_eticke_problemy.pdf. ISBN 978-80-223-5793-7 Type: FAI
 • ALIEVA, Dilbar - SCHENK, Juraj. Predhovor. In Umelá inteligencia: Sociálne a etické problémy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024, s. 7-13. ISBN 978-80-223-5793-7. Type: GII
 • FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - HLATKY, Roman - DVORSKÁ, Alexa - HRUSTIČ, Tomáš - BOŠELOVÁ, Zuzana - BUCHEL, Ondrej. Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups Through Humanization. In Social Psychological and Personality Science, 2024, vol. 15, issue 2, pp. 111-124. ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506231167494 Type: ADMA
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana - POLÁKOVÁ, Viera. Etika a etické dilemy v kvalitatívnom výskume - sexualita, vzťahy i násilie. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 88. ISBN 978-80-974522-5-4. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť) Type: AFH
 • TÍŽIK, Miroslav. Changes of Worldview Structures in the Czech Republic and Slovakia After 1990. Methodological Aspects of Measuring Religiosity and “Nones”. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, vol. 55, no. 4, p. 434 - 464. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.4.16 (GAČR č. 19-08512S : Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi. APVV-22-0063 : Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien) Type: ADDA
  Citations:
  [2.1] VOICU, M. - DAN, A.N. Education and Religious Commitment from a Cross-national Perspective: Field of Education and National Curriculum. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2023, vol. 55, no. 6, p. 632-654. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.6.23, Registrované v: WOS
 • TÍŽIK, Miroslav. Die Kirchen, die religiöse Entwicklung und das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in der Slowakei in den Jahren 1989-2019. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 751-773. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Type: AECA
 • TÍŽIK, Miroslav. Jan Keller: Současná francouzská sociologie. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2024, roč. 60, č. 1, s. 114-118. ISSN 0038-0288. Recenzia na: Současná francouzská sociologie / Jan Keller. - Praha : Karolinum, 2022. - ISBN 978-80-246-5359-4. Dostupné na internete: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2024/01/04.pdf Type: EDI
 • TORRES-ADÁN, Ángel. Language or ideology? Studying the sources of the ethnic gap in geopolitical preferences in the Association Agreement countries. Evidence from Georgia (2015-2021). In Eurasian Geography and Economics, 2024, vol. 65, no. 2, p. 149-174. ISSN 1538-7216. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2114516 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus