Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Sociology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAHNA, Miloslav - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga. Inequality Concerns, Social Location, and Perception of Opportunities for Social Advancement: Czechia and Slovakia in a Comparative Perspective. In Polish Sociological Review, 2023, iss. 222, pp. 169-191. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.215 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1231-1413. Dostupné na: https://doi.org/10.26412/psr222.02 Type: ADCA
 • BARŇÁKOVÁ, Miriam - VALKOVIČOVÁ, Veronika - ONDREJKA, Maroš. Tento etický kódex zakazuje extrémne prejavy sexizmu: sexuálne obťažovanie v etických kódexoch verejných vysokých škôl. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 28-29. ISBN 978-80-223-5674-9. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Type: AFH
 • BENEDEKOVÁ, Monika - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sektorové kolektívne vyjednávanie na Slovensku: benefity a limity. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 26, č. 1, s. 26-38. (2022: 0.4 - IF). ISSN 1335-2741. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2023.26.1.26-38 Type: ADNB
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - TÍŽIK, Miroslav. Umelá inteligencia: sociálne a etické problémy. Správa o seminári Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Bratislava, 24. 5. 2023. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2023, roč. 59, č. 4, s. 475-479. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.178 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. Dostupné na internete: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2023/04/07.pdf Type: GII
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Daniel Gerbery: Podoby práce: sociologický pohľad = Forms of work: a sociological perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 134-137. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Podoby práce: sociologický pohľad / Daniel Gerbery. - Bratislava : STIMUL, 2022. - ISBN 978-80-8127-353-7. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101625Gerbery_Cambalikova_recenzia_Podoby_prace_sociologicky_pohlad_1-2023.pdf Type: EDI
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Are You with Us or Against Us? Studying Conflicts Over Conspiracy Theories and Overcoming the Great Conspiratorial Divide. In Anthropology in action : journal for applied anthropology in policy and practice, 2023, vol. 30, no. 1, p. 12-23. (2022: 1.4 - IF, 0.454 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0967-201X. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/aia.2023.300102 (APVV-21-0394 : Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky) Type: ADMB
 • KLOBUCKÝ, Robert. Marianna Mrva: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku : recenzia = The phenomenon of social trust in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 366 - 369. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku / Marianna Mrva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2022. - ISBN 978-80-89897-33-9. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/06071103Mrva_Klobucky_recenzia_Fenomen_spolocenskej_dovery_na_Slovensku_3_2023.pdf Type: EDI
 • KUSÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Simona - ORIŠKOVÁ, Dominika. Zápasy o sebaúctu v ére zbezvýznamňovania = Struggles for Self-Esteem in an Era of (gradual) Loss of Meaning. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 76-108. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.3 Type: ADDA
 • KUSÁ, Zuzana. Bývanie ako právo a bremeno. In Koncept_v00 : podoby súčasnej architektúry, 2023, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 2730-0005. Type: BDF
 • KUSÁ, Zuzana. Etické bremeno projektov svojpomocnej výstavby v najbiednejších lokalitách. Dostupné na internete: https://www.amnesty.sk/eticke-bremeno-projektov-svojpomocnej-vystavby-v-najbiednejsich-lokalitach/?fbclid=IwAR3jkjIjfAvRJ9iWICtLTEfvYN5yLesikUGv4_PgmQc9-M678T72vi53UR8 Type: GHG
 • MEZIHORÁK, Petr - MURGIA, Annalisa - BORGHI, Paolo - MONDON-NAVAZO, Mathilde. Representing Solo Self-Employed Workers: The Strengthening of Relations between Traditional and New Collective Actors in Industrial Relations. In Work, Employment and Society, 2023, vol. 37, iss. 4, pp. 1013-1031. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.988 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0950-0170. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09500170211061227 Type: ADCA
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Bútorová Zora a kol. Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme : recenzia = The elderly among us. Where we are, where we are going. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 370 - 374. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme / Bútorová, Zora a kol. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2022. - ISBN 978-80-8287-002-5. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/06071104Butorova_Mihalikova_recenzia_Starsi_ludia_medzi_nami_Kde_sme_kam_smerujeme_3_2023.pdf Type: EDI
 • MRVA, Marianna. Dôvera alebo obavy? Súvislosti ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia na Slovensku = Trust or Worry? The Context of the Willingness to Comply with Anti-Pandemic Measures in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 109-133. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.4 Type: ADDA
 • MRVA, Marianna. Dôvera ako integračná sila spoločnosti a jej spoločenské súvislosti = Trust as an integrating force of society and its social context. In Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : zborník príspevkov z 13. doktorandskej konferencie. Beáta Balogová, Stela Richnavská, Natália Vranková (eds.). 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 8-14. ISBN 978-80-555-3070-3. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova21/subor/9788055530703.pdf (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : 13. doktorandská konferencia) Type: AFB
 • POLÁKOVÁ, Viera - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Digitálne technológie - pomocník alebo hrozba v partnerských vzťahoch. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 11-12. ISBN 978-80-223-5674-9. (Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Type: AFH
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Postoje ku klimatickej zmene (v politicko-kultúrnom kontexte). In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 16-23. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
 • TÍŽIK, Miroslav. Kusá, Zuzana: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume = Working on grounded theory in qualitative research. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 142-148. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2021. - ISBN 978-80-89897-29-2. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101628Kusa_Tizik_recenzia_Praca_na_podlozenej_teorii_v_kvalitativnom_vyskume_1-2023.pdf Type: EDI
 • TOMÁSCHOVÁ, Terézia. Changes in Inequalit y of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany. In International Studies in Sociology of Education, 2022, vol. 31, no. 4, p. 490-492. (2021: 0.518 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-0214. Recenzia na: Changes in Inequality of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany / by Pia Nicoletta Blossfeld. - London : Routledge, 2018. - ISBN 978-3-658-22521-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09620214.2021.1948894 Type: EDI
 • TORRES-ADÁN, Ángel - GENTILE, Michael. A Least Expected Ally? : Past-Communists and Ukraine’s “European Choice”. In Communist and Post-Communist Studies, 2023, vol. 56, no. 1, p. 23-59. (2022: 0.9 - IF, Q4 - JCR, 0.3 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-067X. Dostupné na: https://doi.org/0.1525/cpcs.2022.1712063 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] LIBMAN, A. - POPOVA, O. Children of Communism: Former Party Membership and the Demand for Redistribution. In EASTERN EUROPEAN ECONOMICS. ISSN 0012-8775, MAY 4 2023, vol. 61, no. 3, p. 199-237. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2023.2195833., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus