Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAHNA, Miloslav. Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 2. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444. Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2082/full>. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] PUSCACIU, R. - PUSCACIU, V. Human Capital Flight, or the Luxury of Indifference? In EIRP Proceedings. ISSN 2067-9211, 2018, Vol. 13, p. 191-199. Dostupné na internete http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1869/1950.

 • BÚZIK, Bohumil - ZEMAN, Milan. Geografia zmeny spotrebiteľského správania a digitalizácia nakupovania na Slovensku. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 105. ISBN 978-80-223-4576-7.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Type: AFH
 • BYSTRIANSKA, Mária. Tri konceptualizácie medzinárodnej migrácie študentov: Prípad Slovensko. In Working Papers in Sociology, 2018, č. 1, s. 1-27. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_012018.pdf>. Type: BDF
 • BYSTRIANSKA, Mária. Social class and transnational human capital: how middle and upper class parents prepare their children for globalization : book review. In Journal of Contemporary European Studies, 2018, vol. 26, no. 1, p. 141-142. ISSN 1478-2804. Recenzia na: Social class and transnational human capital: how middle and upper class parents prepare their children for globalization / by Jürgen Gerhards, Silke Hans, and Sören Carlson. - London : Routledge, 2018. - ISBN 978-1138-23202-0. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1080/14782804.2018.1437698>. Type: EDI
 • FEINBERG, Joseph Grim. The Paradox of Authenticity : Folklore Performance in Post-Communist Slovakia. Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 2018. 256 p. ISBN 978-0299316600(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Type: AAA
 • GAJDOŠ, Peter. Jan Pasiak*1928-dagger 2018 In Memoriam. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 2, s. 196-199. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225. Type: BDDA
 • JUHÁSOVÁ, Jana - FRAŇO, Peter - SURÍKOVÁ, Mária. Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium. Marcin Swietlicki: Nesamozrejmé. 77 náboženských básní vo výbere Wojciecha Bonowicza. Levoča: Modrý Peter, 2018. Preklad Peter Milčák, ilustrácie Robert Bielik. 112 s. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 3. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Nesamozrejmé. 77 náboženských básní vo výbere Wojciecha Bonowicza / Swietlicki Martin. - Levoča : Modrý Peter, 2018. - ISBN 9788089545643. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/letne-citanie-redaktorov-casopisu-ostium-8/>. Type: EDI
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the schopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 3, p. 199-209. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie). Type: ADCA
 • KRIŽAN, František - ZEMAN, Milan - BÚZIK, Bohumil. Sviatky - zatvorené. Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov a percepcie spotrebiteľov : tlačová konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2947_attach_TS_Sviatky_zatvorene.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017 – výročné konferencie Európskej asociácie pre výskum vo vzdelávaní : správa. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2018, roč. 9, č. 1, s. 42-50. ISSN 1338-0982.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. Process of Displacing Dignity from the Post-Socialist Slovakia' Welfare System. In Power, Violence and Justice : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Toronto : International Sociological Association, 2018, p. 536. ISSN 2522-7025. Dostupné na internete: <https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Paper98748.html>(Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities : XIX ISA World Congress of Sociology. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana - DEÁKOVÁ, Katarína. Interpretations of Responsibility and Social Justice in the Municipal Educational Policy: Case of Negotiating Free Public Transport for Children in the city Žilina. Dostupné na internete: <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44209/>(ECER 2018 Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? : European Educational Research Conference. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana. Za ostrou hranicou. Bratislava : Absynt-Kalligram, 2018. 96 s. ISBN 9788089916467(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: BAB

  Citácie:
  [3.1] STANČÍK, J. Co si počít se slovem „společnost“. In Přítomnost [online]. Praha: Jaroslav Stránský, 1924- [cit. 14.9.2018]. Dostupné na internete: http://pritomnost.cz/cz/kultura/3261-co-si-pocit-se-slovem-spolecnost. ISSN 2570-9275.

 • KUSÁ, Zuzana. Oleg Suša – Marek Hrubec a kol. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. = Suša, Oleg – Hrubec, Marek a kol.: Risk Society and Global Threats. On Ulrich Beck's Critical Theory. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 4, s. 484-488. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka. - Praha : Slon, 2017. - ISBN 978-80-7419-251-7. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uploads/08060928Hrubec%20recenzia%204-2018.pdf>. Type: EDI
 • KUSÁ, Zuzana. Jiří Mertl: Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly? = Jiří Mertl: Redistribution of Welfare: Instrument of Assistance or Control? In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 636-639. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly? / Jiří Mertl. - Brno : Doplněk, 2017. - ISBN 978-80-7239-332-9. Type: EDI
 • KUSÁ, Zuzana - MATEJKOVÁ, Alexandra. Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska : tlačová správa Sociologického ústavu SAV v. v. i. pri príležitosti Svetového dňa priateľstva 30. júl 2018 [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV v. v. i., 2018. 4 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2949_attach_TS_SU_SAV_priatelia.pdf>. Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Verejnosť o sociálnej spravodlivosti : tlačová správa Sociologického ústavu SAV/výskumu európskych hodnôt 2017 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 4 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2841_attach_EVS_TS_Den_socialnej_spravodlivosti_fin_SU_SAV.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Chudoba naďalej oberá deti na Slovensku o životné šance : tlačová správa projektu APVV-15-0653: Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe k Medzinárodnému dňu detí [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Preložené pod názvom: Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2914_attach_SU_SAV_MDD.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Jedlo, teplo, bezpečné miesto pre spánok a hru detí – realita a verejná politika [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 21 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2844_attach_Kusa_prezentacia.pdf>(Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance : interdisciplinárna konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Réžia života. In Pravda, 9.1.2018, roč. XXVIII, č. 6, s. 30. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/453882-rezia-zivota/>. Type: GII
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2846_attach_EVS_TS_Medzinarodny_den_zien.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Verejnosť o ospravedlniteľnosti interrupcie : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti príprav návrhov zákonov sprísňujúcich potratovú politiku na Slovensku [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 7 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2946_attach_TS_SU_SAV_o_interrupciach.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • PAP, András László. Democratic Decline in Hungary : Law and Society in an Illiberal Democracy. Abingdon : Routledge, 2018. 176 p. Dostupné na internete: <https://www.routledge.com/Democratic-Decline-in-Hungary-Law-and-Society-in-an-Illiberal-Democracy/Pap/p/book/9781138052123>. ISBN 9781138052123(SASPRO 1426/03/03 : Konceptualizovanie a operacionalizovanie etnicity: Stredo a východoeurópske skúsenosti = Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences). Type: AAA
 • PAP, András László. Hate crimes, underpolicing, institutional discrimination: Hungarian cases, ECHR reflections. In MTA Law Working Papers, 2017, no. 13, p. 1-26. ISSN 2064-4515. Dostupné na internete: <https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2017_13_Pap.pdf>. Type: BDE
 • SPÁČ, Peter - VODA, Petr - ZAGRAPAN, Jozef. Does the freedom of information law increase transparency at the local level? Evidence from a field experiment. In Government Information Quarterly, 2018, vol. 35, p. 408-417. (4.009 - IF2017). ISSN 0740-624X. Dostupné na internete: <https://ac.els-cdn.com/S0740624X18300273/1-s2.0-S0740624X18300273-main.pdf?_tid=8b21e21d-dd00-40c2-bc49-80a3733df2e8&acdnat=1534235158_a311fccb8ee3887c062710ee944befa2>. Type: ADMA
 • STRAPCOVÁ, Katarína - ZEMAN, Milan. Ako verejnosť hodnotí prácu a pracovný život – máj 2018 : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Sviatku práce (1. máj 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2911_attach_EVS_press_praca_maj.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • STRAPCOVÁ, Katarína - ZEMAN, Milan. Názory občanov na ochranu životného prostredia – jún 2018 : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 8 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2915_attach_SU_SAV_EVS_press_ZP.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • SURÍKOVÁ, Mária. Marek Vagovič: Vlastnou hlavou. Ako predal Fico krajinu oligarchom. Bratislava: Premedia, 2016. 248 s. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 3. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Vlastnou hlavou. Ako predal Fico krajinu oligarchom / Marek Vagovič. - Bratislava : Premedia, 2016. - ISBN 978-80-8159-441-0. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/letne-citanie-redaktorov-casopisu-ostium-8/>. Type: EDI
 • SURÍKOVÁ, Mária. Bohumil Búzik: Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob = Bohumil Búzik: Modernization and its Resurrection – the Slovak Way. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 632-636. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob / Bohumil Búzik. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. - ISBN 978-80-85544-85-5. Type: EDI
 • SURÍKOVÁ, Mária. Názory verejnosti na rolu matky : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Dňa matiek (13. 5. 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2913_attach_EVS_tlacova_sprava_Den_Matiek.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin - KRIVÝ, Vladimír. Hodnotová zmena v zázemí Bratislavy ako dôsledok suburbánneho rozvoja: analýza volebného správania. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 609-631. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. VEGA č. 2/0007/16 : Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku = Election 1946 and Election 2016 in Slovakia). Type: ADDA
 • TÍŽIK, Miroslav. Economy Over Spirituality. Fight For Restitutions Of Church Propriety In Slovakia. In Un(b)locking Religion : Studying Religion In Today’s Central And Eastern Europe. - Szeged : University of Szeged, 2018, p. 88. ISBN 978-963-306-591-4.(Un(b)locking Religion : Studying Religion In Today’s Central And Eastern Europe). Type: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. Štvrťstoročie kultúry nerovností. In Pravda, 13.1.-14.1.2018, roč. XXVIII, č. 10, s. 28-29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/455141-stvrtstorocie-kultury-nerovnosti/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Sviatky nedôvery. In Pravda, 19.3.2018, roč. XXVIII, č. 65, s. 29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/462749-sviatky-nedovery/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Tížik: Škandály by mala prešetriť štátna moc : rozhovor. In Pravda, roč. XXVIII, č., s. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/485759-tizik-skandaly-by-mala-presetrit-statna-moc/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Čas na zázraky vo vede. In Pravda, 3.7.2018, roč. XXVIII, č. 152, s. 31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/475507-cas-na-zazraky-vo-vede/>. Type: GII
 • TSILIMPOUNIDI, Myrto - CARASTATHIS, Anna. The ‘Refugee Crisis’ from Athens to Lesvos and Back: A Dialogical Account. In Slovenský národopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 404–419. (2017 - EBSCO, MLA, CEEOL, DOAJ, Ulrich’s, Willings, CEJSH, ProQuest, ERIH PLUS, NDK). ISSN 1335-1303. Dostupné na internete: <http://uet.sav.sk/files/sn.2017.4.03.pdf>. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus