Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALIEVA, Dilbar. La Révolution et la féte [Revolution and Celebration]. In Sociétés: revue des sciences humaines et sociales, 2018, vol. 142, no. 4, p. 55-64. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0765-3697. Type: ADCB
 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1(VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AAA

  Citácie:
  [1.2] KATONA, Noémi - TURAI, Eszter. Care work migration from and to east-central Europe. In Gender a Vyzkum / Gender and Research. ISSN 25706578, 2019-01-01, 20, 1, pp. 180-185., Registrované v: SCOPUS

  [2.1] VOL'ANSKA, L'ubica - KACEROVA, Marcela - MAJO, Juraj. People, space and culture dimensions of intergenerational relationships. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 122-143., Registrované v: WOS

  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Let´Smake It The Clients Decision – Impact Evaluation Of Innovated Training For Registered Job Seekers – Repas. In Miroslav Štefánik et al. Labour Market In Slovakia 2019+. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologickýchvied SAV, 2018. s. 56-72. ISBN 978-80-7144-296-7. Dostupné na: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/390_labour_market_in_slovakia_2019.pdf.

  [5] PAVELKOVÁ, L. Péče, migrace a střední Evropa. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 154-158. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [6] GYÁRFÁŠOVÁ, O. Cezhraničné opatrovateľky - skupinový portrét. In Sme. Kultúrny život. ISSN 1335-440X, 2019, roč. 27, č. 65, s. 16.

  [6] TRUMMER, Ursula. Cross-border Care. Lessons from central Europe. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 231-234., Registrované v: WOS

 • BAHNA, Miloslav. Context Matters: Measuring Nationalism in the Countries of the Former Czechoslovakia. In Nationalities Papers : The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2019, vol. 47, no. 1, p. 2-19. (0.803 - IF2018). ISSN 0090-5992. Dostupné na internete: <https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=C45XG2uLmjhsNO1hEEI&page=1&doc=2>. Type: ADCA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Type: ADDA

  Citácie:
  [2.1] SOUKUP, Petr. Different Scales Cause Different Results? A Statistical-Methodological Polemic with the "Different Scales, Different Results" Paper. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2019, vol. 51, no. 5, pp. 525-528. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17512., Registrované v: WOS

 • BAHNA, Miloslav. Nacionalizmus na Slovensku: ako sa menil v čase? In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 11-16. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Korupční politici, korupční úradníci a osobná skúsenosť s korupciou. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 47-52. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Post graduation returns and non-returns of internationally mobile students: Good or bad for intergenerational social mobility? In Inequality over the life course : Booklet of abstracts [elektronický zdroj]. - Lausanne : University of Lausanne, 2019. Dostupné na internete: <https://ecsr2019.sciencesconf.org/data/Booklet_of_abstracts_ECSR_2019.pdf>(Inequality over the life course : European Consortium of Sociological Research (ESCR) Conference 2019). Type: AFC
 • BAHNA, Miloslav. Od rozšírenia EÚ v roku 2004 po Brexit: Lekcie z migračnej vlny zo strednej Európy = From EU enlargement in 2004 to Brexit: Lessons from the migration wave from Central Europe. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. Miloslav Bahna (editor). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 80 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>. ISBN 978-80-89897-11-7(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: FAI
 • BÚZIK, Bohumil. Spotreba ako podoba slobody = Consumption as a form of freedom. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 33. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • BYSTRIANSKA, Mária. Jaroslava Hasmanová Marhánková - Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 84-87. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Prarodičovství v současné české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková. - Praha : Slon, 2018. - ISBN 978-80-7419-265-4. Type: EDI
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. (Ne)meniace sa princípy a piliere sociálneho zabezpečenia. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.), Ľudmila Gajdošíková (odborný garant). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 15-33. ISBN 978-80-89607-72-3.(Vega 2/0184/15 : Organizačné zmeny a organizácia zmeny = Organizational changes and the organization of change. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Type: AFD
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Podoby (ne)slobody na trhu práce = Forms of Freedom and Lack of Freedom on the Labour Market. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 19. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • FALŤAN, Ľubomír. Socio-priestorové premeny vidieckych sídiel na Slovensku v začiatkoch 21. storočia – sociologická reflexia = Socio-Spatial Transformations of Rural Settlements in Slovakia at the Beginning of the 21st Century – Sociological Reflection. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 95-114. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231045Faltan%202-2019.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Type: ADDA
 • FALŤAN, Ľubomír. Vidiecky priestor, vidiecke sídla a vidiecke spoločenstvo na Slovensku po roku 2000. In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 88-108. ISBN 978-80-87955-08-6. Dostupné na internete: <http://atlas-slezska.cz/wokrkshop/01_identita/Sbornik/Sbornik_identita.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop). Type: AECA
 • FALŤAN, Ľubomír. Cezhraničná suburbanizácie Bratislavy –̵ (Rajka, Kitsse ) = Cross-border suburbanization of Bratislava – (Rajka, Kittsee). In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 14. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • GAJDOŠ, Adam - MATHIAS, Marek - MRVA, Marianna - RÉVÉSZOVÁ, Zuzana - ŠEDOVIČ, Michaela - VANOCH, Matej. Kultúra v štyroch dejstvách. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2019. 129 s. Dostupné na internete: <http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2019/07/4-dejstva-interaktivne-jednostrankove-april.pdf>. ISBN 978-80-7121-358-1. Type: AAB
 • GAJDOŠ, Peter. Suburbanizácia zázemia Bratislavy z pohľadu pôvodného obyvateľstva suburbánnych obcí = Suburbanisation of Bratislava as viewed by autochtonousinhabitants of suburban villages. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice - KUSÁ, Zuzana. Tolerance a sociální odstup k „jiným“ v Česku a na Slovensku v datech EVS = Tolerance and Social Distance in Czechia and Slovakia by EVS data. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 29. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • KLOBUCKÝ, Robert. Obsahová analýza časopisu Sociológia po roku 1989. Príspevok k päťdesiatemu výročiu založenia časopisu = A Content Analysis of Sociológia/Slovak Sociological Review since 1989: A Com-memoration of the 50th Anniversary of the Journal. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 179-197. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231054Klobucky%202-2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: ADDA

  Citácie:
  [4.1] TÍŽIK, M. - SIVÁK, Ľ. (eds.). Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku: o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019. 308 s. ISBN 978-80-89897-14-8.

 • KLOBUCKÝ, Robert. Hodnotenie práce a zamestnania. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 17-23. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • KLOBUCKÝ, Robert - JANÁK, Dušan. Vývoj českej a slovenskej sociológie po páde komunizmu = Developments of Czech and Slovak Sociologies since the Fall of Communism. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 6. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • KUSÁ, Zuzana. Solidarita ako sociologická téma. In Solidarita. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 291-304. ISBN 978-80-89975-01-3.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AEDA
 • KUSÁ, Zuzana. Sociology without Successors: Sociological Institutions, Publications and People in Slovakia = Socjologia bez następców: socjologiczne instytucje, wydawnictwa oraz ludzie na Słowacji. In Me, Us, Them? Subjectivity, Identity, Belonging : 17th Polish Sociological Congress [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2019, p. 123-124. ISBN 978-83-63322-36-6. Dostupné na internete: <https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/sites/default/files/zalaczniki/program-zjazdu-cyfrowy-v18.pdf>(Me, Us, Them? Subjectivity, Identity, Belonging : 17th Polish Sociological Congress. VEGA č. 2/0134/19 : Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana. Predstavy o demokracii : zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19. In Working Papers in Sociology, 2019, č. 2, s. 1-18. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_022019.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: BDF
 • KUSÁ, Zuzana. November 1989 – archívna správa o ideáloch. In Working Papers in Sociology, 2019, č. 4, s. 1-26. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_042019.pdf>(VEGA č. 2/0134/19 : Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: BDF
 • KUSÁ, Zuzana. Participácia najviac znevýhodnených – utópia, možnosť, nutnosť [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2019/z_dennikov_pilotnych_schem/april/z_dennikov_pilotnych_schem/Zuzana%20Kusa_PP12.pdf>(Aktívny občan je prínosom pre obec : konferencia NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. Zostavili Zuzana Kusá, Katarína Strapcová, Jarmila Štrbavá. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 33 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>. ISBN 978-80-89897-15-5(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GII
 • LINDBLOOM, Jana. Podoby organizačnej, poľnohospodárskej a vidieckej slobody = Notions of organizational, agricultural and rural freedom. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 20. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • LUBELCOVÁ, Gabriela - ZEMAN, Milan. Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku - subjektívna dimenzia = Life Chances of Social Actors in the Context of Societal Development in Slovakia – Subjective Dimension. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 5, s. 455-482. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17509>. Type: ADDA
 • MALOVÁ, Darina - MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Vznik a rozvoj politológie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch v kontexte pôsobenia Miroslava Kusého. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 50-68. ISSN 1337-8163. Type: ADFB
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Emancipácia žien v čase socializmu: Kohortná perspektíva tradičných rodových stereotypov v krajinách bývalého Československa = Emancipation of women under the socialism: A cohort perspective on traditional gender stereotypes in countries of the former Czechoslovakia. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 32. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Ein Image für eine Unbekannte Nation Erfinden? Der Fall Slowakei. In Imaginäre Räume in Zentraleuropa : Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale identitätsentwürfe. - Herne : Gabriele Schäfer Verlag, 2019, s. 221-263. ISBN 9783944487663. Type: ABC
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia - ZEMAN, Milan. Kam kráča demokracia v krajinách V4? Komparatívny pohľad na základe dát EVS = Quo vadis democracy in the V4 countries? Comparison based on EVS data. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 24. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • MRVA, Marianna. Fenomén všeobecnej dôvery na Slovensku vo svetle výskumu. In Sociológia a spoločnosť : medzinárodný vedecký sociologický časopis, 2019, roč. 4, č. 1, s. 30-46. ISSN 2453-8086.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: ADFB
 • ORIŠKOVÁ, Dominika. Uznanie ako základná ľudská potreba = Recognition as the Universal Human. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 11. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • ORIŠKOVÁ, Dominika. Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 70-74. ISSN 1338-0982. Recenzia na: Škola nie je pre všetkých / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. - ISBN 978-80-85544-98-5. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-1/pedagogika-1-2019.pdf>. Type: EDI
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Nerovnosti a rast globálnych environmentálnych rizík = Innequalities and increase of global environmental risks. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 26. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • SURÍKOVÁ, Mária. Súvislosti medzi hodnotami rodiny a hodnotami práce podľa EVS = The links between family values and work values in the EVS findings. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • SURÍKOVÁ, Mária. Šubrt, Jiří – Německý, Marek a kolektív: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus = Šubrt, Jiří – Německý, Marek a kolektív: The Individual and Society: Reflections on the Concept of Homo Sociologicus. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 5, s. 555-560. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus / Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektív. - Praha : Slon, 2018. - ISBN 978-80-7419-266-1. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17516>. Type: EDI
 • ŠOTTNÍK, Ľubomír. Postoje Slovákov k novému štátu v prvých rokov samostatnej Slovenskej republiky = Atttitudes of the Slovak Citizens to their New State during the First Years of the Independent Slovak Republic. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 26. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • ŠOTTNÍK, Ľubomír. Georg Simmel: Rembrandt. Umelecko-filozofická esej. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 4, s. 450-452. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Rembrandt / umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018. - ISBN 978-80-972769-3-5. Type: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Sociológia náboženstva v období štátneho socializmu. In Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku : o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 15-63. ISBN 978-80-89897-14-8.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change. VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Type: ABD
 • TÍŽIK, Miroslav. Doslov. In SIMMEL, George - TÍŽIKOVÁ NEMCOVÁ, Renáta (prekl.). Rembrandt : umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018, s. 241-259. Type: AEDA

  Citácie:
  [4.1] ŠOTTNÍK, Ľubomír. Georg Simmel: Rembrandt. Umelecko-filozofická esej. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 4, s. 450-452. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Rembrandt / umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018. - ISBN 978-80-972769-3-5.

 • TÍŽIK, Miroslav. Verejná mienka o kľúčových obdobiach v dejinách Slovenska = Public Opinion on Key Historical Periods in the History of Slovakia. In Na ceste k slovenskej štátnosti. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2018, s. 388-409. ISBN 978-80-969971-6-9.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past. Na ceste k slovenskej štátnosti : vedecká konferencia). Type: AEDA
 • TÍŽIK, Miroslav. Biografické rozhovory a sociológia. In Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku : o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 64-69. ISBN 978-80-89897-14-8.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change. VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Type: AEDA
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious Minority as a Source of a National and State Identity. The Case of Slovakia. In The Politics of Religion and Spirituality, Barcelona, 9.-12.7.2019 : Program [elektronický zdroj]. - Barcelona : International Society for the Sociology of Religion, 2019, s. 20. Dostupné na internete: <https://issr2019barcelona.com/wp-content/uploads/2019/04/programa_EDICIO_2.pdf>. Type: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. Náboženská sloboda v pluralizujúcej situácii = Religious freedom in pluralising situation. In Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 30. ISBN 978-80-89897-15-5. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3109_attach_Kniha-abstraktov.pdf>(Podoby slobody. 9. slovenské a české sociologické dni : medzinárodná konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFH
 • TÍŽIK, Miroslav. Dialóg po konci politiky a dejín. In Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.Contradictions: a Journal of Critical Thought, 2018, roč. 2, č. 1, s. 213-219. ISSN 2570-7485. Recenzia na: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. - Praha : Filosofia, 2017. - ISBN 978-80-7007-481-7. Type: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. O ambivalencii sveta bez písaných pravidiel: Vyjednávanie intímnosti a formálnosti pri nájomných domácich prácach a starostlivosti na Slovensku. In Biograf : časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, 2018, č. 67-68, s. 107-112. ISSN 1211-5770. Recenzia na: Panie k deťom na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti / Zuzana Sekeráková Búriková. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-2108-762-0. Type: EDI
 • Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku : o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. Miroslav Tížik, Ľubomír Sivák (eds.). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 308 s. ISBN 978-80-89897-14-8(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change. VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Type: FAI
 • TÍŽIK, Miroslav. Viac svätosti za viac peňazí (Matúš večne živý). In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 173, s. 48-49. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/520059-viac-svatosti-za-viac-penazi-matus-vecne-zivy/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Prvoaprílový žart. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 82, s. 50-51. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/508006-prvoaprilovy-zart/?fbclid=IwAR1UaFCf1VWl1o-yMExoMGbVXN45zYR7bpTgajdGhk5n5GVMepqRqDiGW1s>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav - SIVÁK, Ľubomír. "Môj kolega, rovesník, mi vytkol, že svojím prístupom chcem opravovať Marxa" : rozhovor Miroslava Tížika s Ľubomírom Sivákom. In Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku : o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 169-241. ISBN 978-80-89897-14-8.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change. VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Type: GII
 • ZAGRAPAN, Jozef. Slovakia. In Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2019, p. 149-165. ISBN 978-3-030-27692-8. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-27693-5.pdf>. Type: ABC
 • ZAGRAPAN, Jozef. Politický protest a jeho podpora. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 65-70. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AEDA
 • ZAGRAPAN, Jozef. Do different scales provide different answers about corruption experience? Split-ballot experiment on full labeling and end labeling in surveys. In 6th International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS 2019) : book of abstracts [elektronický zdroj]. - Utrecht : Utrecht University, 2019, p. 53. Dostupné na internete: <http://imebess.org/program/book-of-abstracts.html>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: AFG
 • ZAGRAPAN, Jozef - SPÁČ, Peter. Determinants of Proactive Disclosure of Information at the Municipality Level in Slovakia. In Working Papers in Sociology, 2019, č. 3, s. 1-17. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_032019.pdf>(APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR). Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus