Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALIEVA, Dilbar. Le blogueur en tant qu’éducateur. In Sociétés: revue des sciences humaines et sociales, 2020, no. 1, p. 27-42. ISSN 0765-3697. Dostupné na internete: <https://www.cairn.info/revue-societes-2020-1-page-27.htm>. Type: ADEB
 • BYSTRIANSKA, Mária. Slovensko - VŠ štúdium v zahraničí. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 30.10. 2019. S. 25-30. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-8105-961-2. Dostupné na internete: <http://fsvucm.sk/1309_1310_1311/zbornik>. Type: AFD
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociálny štát a sociálne občianstvo: Quo vadis? = Social state and social citizenship: Quo vadis? In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2020, roč. 23, č. 1, s. 123-141. ISSN 1335-2741. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.123-141>(VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania). Type: ADNB
 • FALŤAN, Ľubomír. K okrúhlemu výročiu SÚ SAV. In Sociologický zápisnik, 2000, roč. 9, č. 2, s. 1-3. Type: GII
 • HOFREITER, Roman - BAHNA, Miloslav. Looking for a Job and Borrowing Money: Uncertainty and the Reliance onStrong Ties. In International journal of sociology, 2020, vol. 50, no. 2, p. 103-121. ISSN 1557-9336. Type: ADMB
 • KITA, Pavol - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - ZEMAN, Milan - SIVIČEK, Tomáš. Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: an empirical study - Hainburg and der Donau. In E a M: Ekonomie a Management, 2020, vol. 23, no. 1, p. 215-230. ISSN 1212-3609. Dostupné na internete: <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154711/EM_1_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ADMA
 • KUSÁ, Zuzana. Dva-tri týždne a vo veľkej časti domácností začne byť situácia tiesnivá (rozhovor). In Aktuality.sk [online], 30.3.2020, 6 s. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/777586/dva-tri-tyzdne-a-vo-velkej-casti-domacnosti-zacne-byt-situacia-tiesniva-rozhovor/>. Type: GHG
 • LAUKO JACKOVÁ, Vladimíra. Věra Kuchařová a kol. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 79-82. ISSN 1210-1095. Recenzia na: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-275-3. Dostupné na internete: <https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/2_2020/2_2020_kompletne_cislo.pdf>. Type: EDI
 • LUCZAJ, Kamil - BAHNA, Miloslav. Explaining the role of international scholars in semi-peripheries. Evidence from Slovakia. In Studies in Higher Education, 2020, vol. 45, no. 4, p. 706-722. ISSN 0307-5079. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LARBI, Frank Okai - ASHRAF, Muhammad Azeem. International Academic Mobility in Chinese Academia: Opportunities and Challenges. In INTERNATIONAL MIGRATION. ISSN 0020-7985, 2019, vol., no., pp., Registrované v: WOS

 • PISCOVÁ, Magdalena. Ženy vo vede. In Správy SAV, 2000, roč., č. 9, s. 5. Type: GII
 • PISCOVÁ, Magdalena. Abortions down as fear of pill declines. In Slovak Spectator, 2000, roč. 6, č. 48, s. 8. Type: GII
 • PISCOVÁ, Magdalena. Slovak women still face long road to workplace equality. In Slovak Spectator, 2000, roč. 6, č. 35, s. II. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Slovakia. In World Christian Encyclopedia. - Edinburg : Edinburgh University Press Ltd, 2020, p. 718-721. ISBN 978 1 4744 0323 8. Type: BDA
 • TÍŽIK, Miroslav. March - September 2019 : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?rubrique865>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Strengthening the position of the Catholic Church in the State’s legislative procedure : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3611>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious belonging in Slovakia : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3686>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification. In Central European Journal for Contemporary Religion, 2019, vol. 3, no. 1, p. -33. ISSN 2570-4893. Dostupné na internete: <http://cejcr.com/2019-01-slovakia.pdf>. Type: ADFB

  Citácie:
  [3.1] NEŠPOR, Z. R. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, 2020. 200 s. ISBN 978-80-2464-555-1.

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus