Information Page of SAS Organisation

Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

 • KAČIC, Ladislav. Šľachtické hudobné kapely. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 179-196. ISBN 978-80-971672-4-0. Type: ABD
 • KAČIC, Ladislav - URDOVÁ, Sylvia. Pestovanie hudby v kláštoroch. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 149-178. ISBN 978-80-971672-4-0. Type: ABD
 • KAČIC, Ladislav. Hudba korunovácií a návštevy Cisárskej dvorskej kapely. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 141-148. ISBN 978-80-971672-4-0. Type: AEDA
 • Aksiologični problemi v slavjanskite ezici (tradicii i săvremennost). Marija Kitanova - Irina Sedakova - Peter Žeňuch. Sofia : Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2020. 268 s. ISBN 978-619-245-048-9(ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte). Type: FAI
 • KOŠKOVÁ, Mária - KOSTOVA, Nadežda. Kăm koncepcijata na leksikografskata obrabotka na mežduezikovata omonimija v bălgarskija i slovaškija ezik. In Dokladi ot meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za bălgarski ezik Prof. Ľubomir Andrejčin (Sofia 2020 godina), I tom. - Sofia : BAN, 2020, s. 150-157. ISSN 2683-118Х. Type: AECA
 • LAPKO, Róbert. Predobraz Márie Bohorodičky v Chválospeve Anny (1 Sam 2,1-10). In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 242-249. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • MARINČÁK, Šimon. Dynamika vzniku mariánskych sviatkov v histórii cirkvi. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 178-185. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • MARINČÁK, Šimon. O skúmaní byzantskej tradície na Slovensku z hľadiska hudobnej bohoslužobnej tradície [About the Research of Byzantine Tradition in Slovakia from the Musical and Liturgical Perspective]. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 15-24. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Type: ADNB
 • RÁBIK, Vladimír. „Bathko, hoc est sacerdos eorum“. : Národnostná a konfesionálna situácia na území Zemplínskej župy koncom stredoveku a v ranom novoveku. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 16-34. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • SOKOL, Peter. K jubileu profesora Jozefa Hvišča [To the Jubilee of Professor Jozef Hvišč]. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 135-136. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • STRÝČKOVÁ, Mária Antónia. An image of Greek-catholic (Uniate) church in some latin manuscripts from Slovakia. In Byzantine-Slavic Readings III. - Niš : Centar za Vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu : Centar za crkvene studije : Medjunarodni centar za pravoslavne studije, 2020, s. 97-104. ISBN 978-86-80136-21-9. Type: AECA
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Bohorodičky v kontexte cyrilskej rukopisnej kázňovej tvorby pod Karpatmi. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 250-257. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • WILŠINSKÁ, Ľubomíra. I Basiliani nello specchio delle fonti scritte legate alla tradizione bizantino-slava in Slovacchia a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. Roma: Rubbettino, 2020, Periodico semestrale, 2019, anno V, no. 1-2, p. 93-100. ISSN 2421-6240.(VEGA 2/0025/18 : Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku. VEGA 2/0011/17 : Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom). Type: ADEB
 • ZUBKO, Peter. Mariánsky kult na východe Slovenska v období baroka. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 35-58. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s. ISBN 978-80-89489-45-9(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: AAB
 • ŽEŇUCH, Peter. Pieseň o obraze klokočovskom ako historické svedectvo o zázraku : Kultúrno-historická a jazykovo-historická interpretácia prameňa. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 59-90. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Inštitucionalizovaný slavistický výskum v Slovenskej akadémii vied po dvadsiatich piatich rokoch [Institutionalized Slavistics’ Research in the Slovak Academy of Sciences after Twenty Years of Activity]. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 3-14. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Type: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. Prameň ako východisko kultúrnej pamäti: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 482-493. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787.(VEGA 2/0011/17 : Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom). Type: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. Cyrilské rukopisné pramene neliturgickej povahy ako východisko pre poznanie jazykového a kultúrneho obrazu o byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku [Cyrillic manuscript sources of a non-liturgical nature as a starting point for learning about the linguistic and cultural image of the Byzantine-Slavic tradition in Slovakia]. In Słowianie w monarchii Habsburgów. Literatura, język, kultura. - Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 55-70. ISBN 978-83-8138-253-3.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: AECA
 • ŽEŇUCH, Peter. Úcta k slzám Bohorodičky. In Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2020, roč. 52, č. 2, s. 12. ISSN 1335-7492. Type: BDF
 • ŽEŇUCH, Peter. Výberovo zo Správy o činnosti SÚJS SAV za rok 2019 [From the Annual Activity Report 2019 of the Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS]. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 147-150. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Zo správy o činnosti Slovenského komitétu slavistov v roku 2019. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 2, s. 324-326. (2019: 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Úvod. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 7-15. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Záver. In ŽEŇUCH, Peter. Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 337-340. ISBN 978-80-89489-45-9.(APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov). Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus