Information Page of SAS Organisation

Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • Slavica Slovaca. Zodp. redaktor [2012- ] Peter Žeňuch, výkonná redaktorka [2004-2019] Katarína Žeňuchová, výkonní redaktori [2019-] Ľubomír Gábor - Ľubomíra Wilšinská. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 3x ročne. ISSN 0037-6787. Type: FAI
 • FENÍK, Juraj - LAPKO, Róbert. Konferencia o teokracii. In Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 1, s. 90-91. ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • GÁBOR, Ľubomír. Forms and Projections of Word Magic as a Cultural Value in Folk Prose. In БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE, 2019, roč. 65, č. 1, s. 57–74. ISSN 0005-4283. Type: ADEB
 • GÁBOR, Ľubomír. Formi i proekcii na magijata na slovoto kato kulturna cennost văv folklornata proza = Forms and Projections of Word Magic as a Cultural Value in Folk Prose. In Bulgarian language/БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 2019, roč. 65, č. 1, s. 57-74. ISSN 0005-4283.(ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte). Type: ADEB
 • PROKIPČÁKOVÁ, Mária. Cyrilské hudobné pramene byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (stav súčasného výskumu a jeho perspektívy). In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 90-107. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • STRÝČKOVÁ, Mária. Latinsko-cirkevnoslovanský glosár k Bazilovičovmu liturgickému komentáru. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 134-144. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia = Две углянские рукописи поучений и притч XVII века [001..]. Rec. Erika Brtáňová, Martin Golema. Bratislava : VEDA, 2019. 654 s. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, VI. ISBN 978-80-224-1754-9(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia). Type: AAB
 • VAŠÍČKOVÁ, Svetlana. K výskumu cyrilskej písomnej tradície spojenej so slovenským kultúrnym horizontom. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 79-90. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • WILŠINSKÁ, Ľubomíra. O byzantsko-slovanskej monastickej tradícii na príklade latinskej literárnej tvorby Joannikija Juraja Baziloviča OSBM (1742 – 1821). In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 125-133. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ZAVARSKÝ, Svorad. K latinským pamiatkam spätým so zjednotenou cirkvou byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (17. a 18. storočie) – prehľad výskumu. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 113-124. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ZUBKO, Peter. K problematike latinsko-byzantských vzťahov. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 30-45. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Cyrilská písomná kultúra na Slovensku ako jeden z prameňov výskumu folklórnych prozaických žánrov. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 70-79. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Cyrilské písomníctvo na Slovensku v kontexte aktuálnych výskumov. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11-30. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Ezikăt na slavjano-vizantijskata pismena kultura v Slovakija ot aksiologična gledna točka = The Language of Byzantine-Slavic Written Culture in Slovakia from an Axiological Point of View. In Bălgarski ezik, 2019, roč. 65, č. 1, s. 13-21. ISSN 0005-4283.(ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte). Type: ADEB
 • Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Peter Žeňuch a kol. - Svetlana Vašíčková (zost.) - Ľubomíra Wilšinská (zost.) ; recenzenti: Desislava Najdenova, Vladimír Rábik. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 190 s. ISBN 978-80-89489-38-1(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: FAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Zo správy o činnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v roku 2018. In Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 1, s. 96-99. ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Zo správy o činnosti Slovenského komitétu slavistov za rok 2018. In Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 1, s. 99-100. ISSN 0037-6787. Type: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Úvod. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 9-10. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Záver. In ŽEŇUCH, Peter. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 145-150. ISBN 978-80-89489-38-1.(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia). Type: GII
 • ŽEŇUCH, Vavrinec. List pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov = A Letter to Pope Innocent X of 1652 in the Light of Facts. In Konštantínove listy, 2019, roč. 12, č. 1, s. 50-58. ISSN 1337-8740. Type: ADNB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus