Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • Slavica Slovaca. Zodp. redaktor [2012- ] Peter Žeňuch, výkonná redaktorka [2020-] Svetlana Šašerina. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Scopus, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA, CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO. 3x ročne. ISSN 0037-6787 Type: FAI
 • JAGELKOVÁ, Laura. O smerovaní etnolingvistiky a axiológie : Ján Doruľa a výskum duchovnej kultúry na Slovensku = The orientation of ethnolinguistics and axiology: Ján Doruľa and Research on Spiritual Culture in Slovakia. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 2, s. 280-288. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.2.10 (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Type: ADNB
 • KOZÁR, Patrik - LEKEŠ, Patrik. Vzťah rekodifikovanej štúrovčiny a súčasnej spisovnej slovenčiny v prekladoch vybraného liturgického textu = The Relationship between Recodified Štúr’s Literary Slovak Language and Contemporary. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 2, s. 237-251. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.2.6 (VEGA č. 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Type: ADNB
 • KURÁK, Jakub. Rusʼ (Ruthenus) ako nositeľ tradície byzantsko-slovanského obradu v stredovekom Uhorsku = Rus´ (Ruthenus) as the bearer of the Byzantine-Slavic rite in the Kingdom of Hungary. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 2, s. 411-420. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.2.23 (VEGA č. 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Type: ADNB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia : Dve rukopisi Stefana Hlinki iz sela Litmanovoj na Spiše 18 v. = Two Manuscripts by Stefan Hlinka from Litmanova in Spis from 18th Century. Rec. Erika Brtáňová, Desislava Naydenova. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023. 272 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, Vol. 10. ISBN 978-80-224-2002-0 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: AAB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Kresťanské predstavy o svete. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 185-233. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ABB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Bogatstvo: cennosť ili anticennosť? = Wealth: a value or an anti-value? In Dokladi ot meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za bălgarski ezik Prof. Ľubomir Andrejčin. - Sofia : BAN, 2023, p. 264-268. ISSN 2683-118Х. Dostupné na internete: https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2023/06/ZA-pechat_DOKLADI_IBE_2023.pdf (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ADEB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz spravodlivého sveta Slovanov vo vybraných duchovných a didaktických textoch na Slovensku = The Image of the Fair World of the Slavs in Selected Spiritual and Didactic Texts in Slovakia. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 147-152. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.9 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy o spravodlivom usporiadaní predkresťanského spoločenského systému Slovanov : Dva historiografické pohľady z 18. a 19. storočia. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 10-78. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ABB
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy a myslenie človeka o usporiadaní, poriadku a fungovaní viditeľného i neviditeľného sveta. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 79-125. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Iz aktuaľnych rezuľtatov sovmestnych slovacko-bolgarskich aksiologičeskich issledovanij = Current results of the joint Slovak-Bulgarian axiological research. In Dokladi ot meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za bălgarski ezik Prof. Ľubomir Andrejčin. - Sofia : BAN, 2023, p. 245-252. ISSN 2683-118Х. Dostupné na internete: https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2023/06/ZA-pechat_DOKLADI_IBE_2023.pdf (VEGA č. 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Type: ADEB
 • ŽEŇUCH, Peter. O slovenčine a konfesionalizme Slovákov = On Slovak language and Slovaks‘ confessionalism. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 2, s. 436-443. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.2.25 (VEGA č. 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Type: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. O slovenskoj crkvi pod Karpatima prema crkvenoj istoriji Jana Bradača u kontekstu edukativnich spisa s kraja 18. veka = On the Slavic Church under the Carpathians according to the Church History from Jan Bradac and in the Context of other Educational Texts from the End of the 18th Century. In Crkvene studije. - Niš : The Centre of Church Studies : International Center for Othodox Studies, 2023, vol. 20, No. 20, pp. 449-466. ISSN 1820-2446. Dostupné na: https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.29 (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Type: AECA
 • ŽEŇUCH, Peter. Za liturgičnija ezik i kulturnata identitčnost na vizantijsko-slavianskata cărkva v răkopisnite učebni pomagala prez XVIII vek v Zakarpatieto = On the Liturgical Language and Cultural Identity of the Byzantine-Slavic Church in the Handwritten Educational Manuals, in the 18th Century, under the Carpathian Mountains. In Păťat na Kiril i Metodij – prostranstveni i kulturno-istoričeski izmerenija. Slavija Bărlieva – Veselka Žeľazkova – Kamen Stanev (eds.). - Sofia : Bălgarska akademija na naukite : Kirilo-Metodievski naučen centăr, 2023, kniga 33, s. 299-319. ISBN 978-954-9787-56-6. ISSN 0205-2253. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: AFA
 • Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku = World View in Selected Sources in Slovakia. Peter Žeňuch Ed., rec. Ladislav Lenovský, Ivana Slivková, Timotea Vráblová. 1. vydanie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023. 272 s. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315. ISBN 978-80-974276-1-0 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: FAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Správa z pravidelného zasadnutia Slovenského komitétu slavistov. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 164-167. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.16 Type: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae po dvadsiatich rokoch. In ŠAŠERINA, Svetlana. Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia : Dve rukopisi Stefana Hlinki iz sela Litmanovoj na Spiše 18 v. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 5-12. ISBN 978-80-224-2002-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Záver. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 257-259. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy o pôvode sveta a človeka : Úvod do problematiky. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 7-9. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: GII
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Mytologické predstavy vo folklórnych naratívoch. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 234-256. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Type: ABD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus