Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Institute of Neuroimmunology

International Projects

-

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:101087124 — ADDIT-CE
Program: Horizont Európa
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

-

Double-edged sword of Parkinson's disease: the study of extracellular vesicles as a mediator of pathology spreading and uniquesource of early diagnostics data

Duration: 1. 5. 2023 - 30. 4. 2026
Evidence number:CRP/SVK22-04_Ec
Program: ICGEB
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

INTERTAU - Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Duration: 1. 6. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:873127
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Multi-MeMo - Shorter- and longer-term mechanisms of multimodal interventions to prevent dementia

Krátkodobý a dlhodobý mechanizmus multimodálnej intervencie pre prevenciu demencie

Duration: 1. 4. 2023 - 30. 6. 2026
Evidence number:JPND2022-111
Program: Horizont Európa
Project leader: MUDr. Novák Petr PhD.

Neu-Vasc - Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers

Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2025
Evidence number:JTC2019: Neu-Vasc
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Annotation:

-

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Duration: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2026
Evidence number:CA21160
Program: COST
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

PROGRESS - Disease-predisposing or resilience-promoting? Decoding the systems biology and behavioural predictors and determinants of the tipping point of stress

Predisponujúce k chorobám alebo podporujúce odolnosť? Dekódovanie biológie systémov, markerov a determinantov bodu zlomu stresu

Duration: 1. 12. 2023 - 30. 11. 2026
Evidence number:NEURON II/2023/77
Program: ERANET
Project leader: prof. Ing. Jurišica Igor DrSc.

premodiALS - A premotor disease signature for ALS

Rukopis pre-motorického štádia amytrofnej laterálnej sklerózy

Duration: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Evidence number:JPND2021-650-122
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

Antineuropatho - Developing novel nanopharmaceutics against bacterial infections at center nervous system

Vývoj nových nanoliečiv proti bakteriálnym infekciám v centrálnom nervovom systéme

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:ENM III/2021/165
Program: ERANET
Project leader: prof. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.

National Projects

Analysis of Psychoneuroimmunological Parameters of Health in Specific Population Groups in Slovakia

Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2027
Evidence number:APVV-22-0160
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Whole-of-societal Impact of Traumatic Brain Injuries in Slovakia

Celospoločenský dopad úrazov mozgu v Slovenskej Republike

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026
Evidence number:APVV-22-0613
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čente Martin PhD.

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

Duration: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0513
Program: APVV
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Identification of novel biomarkers and signaling pathways after traumatic brain injury

Identifikácia nových biomarkerov a signálnych dráh po traumatickom poranení mozgu

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0086/23
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin PhD.

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0127/22
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Mgr. Smolek Tomáš PhD.

Aggregation prone conformation of protein tau targetable by specific antibodies

K agregácii náchylná konformácia proteínu tau rozpoznateľná špecifickými protilátkami

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0125/23
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

-

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0152/21
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-21-0478
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-20-0447
Program: APVV
Project leader: MUDr. Novák Petr PhD.

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-21-0479
Program: APVV
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Management of Brain Injury Risks in Contact Sport Players - Diagnosis and Prevention of Neurodegeneration

Manažment rizík poranenia mozgu u hráčov kontaktných športov – diagnostika a prevencia neurodegenerácie

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026
Evidence number:APVV-22-0470
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-20-0615
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0128/21
Program: VEGA
Project leader: Kulkarni Amod M.Sc., PhD.

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0585
Program: APVV
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0153/22
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Novel insights into Tauopathy mechanism: lipids as a tool to control neurodegeneration and neuroinflammation

Nový pohľad na mechanizmus tauopatií: lipidy ako nástroj na kontrolu procesu neurodegenerácie a neurozápalu

Duration: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026
Evidence number:APVV-22-0313
Program: APVV
Project leader: Mgr. Majerová Petra PhD.

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-21-0254
Program: APVV
Project leader: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0078/22
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson's disease

Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Evidence number:APVV-20-0331
Program: APVV
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 15. 3. 2023 - 14. 3. 2026
Evidence number:09I03-03-V01-00147
Program: Iné projekty
Project leader: doc. Hryntsová Natalia Borisovna PhD.

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 15. 10. 2022 - 14. 10. 2025
Evidence number:09I03-03-V01-00019
Program: Iné projekty
Project leader: Lykhota Olena Borysivna PhD.

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-21-0321
Program: APVV
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

Duration: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Evidence number:1085/01/02
Program: SASPRO
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Evidence number:APVV-20-0344
Program: APVV
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

-

Vplyv celkovej anestézie na dynamiku zmien markerov mozgového poškodenia pri operáciách kraniosynostóz v dojčenskom veku

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:1/ 0564/23
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Parrák Vojtech

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Evidence number:2/0134/22
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.

Specific structure of tau protein filaments as triggers of diagnostic peripheral biomarkers for diagnostic of chronic traumatic encephalopathy and other tauopathies

Vplyv špecifickej štruktúry filamentov tau proteínu na indukciu periférnych biomarkerov pre diagnostiku chronickej traumatickej encefalopátie a ďalších tauopátií

Duration: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Evidence number:2/0141/23
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Projects total: 36