Information Page of SAS Organisation

Institute for Research in Social Communication SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - FÚSKOVÁ, Jana - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Príbehy ako nástroj zmierňovania predsudkov = Stories as Tools for Reducing Prejudice. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Marek Blatný Martin Jelínek Petr Květon Dalibor Vobořil (Eds.). - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. ISBN 978-80-86174-22-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFC
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Prvý kontakt s kontaktnými intervenciami na slovenských školách. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFG
 • ARAVENA, Felipe - KAŠČÁK, Ondrej - QUIROGA, Marta - HALL, Gene. Teacher Economic Incentives in Private Subsidized Schools in Chile. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 207-224. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225. Type: ADDA
 • FÚSKOVÁ, Jana - KUSÝ, Peter - VAŠKO, Lukáš. Percepcia rodiny u adolescentov a mladých dospelých v náhradnej starostlivosti = Perception of Family in Adolescents and Young Adults in Substitute Care. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 52, č. 1 (2018), s. 36-49. ISSN 0555-5574. Type: ADFB
 • JARIABKOVÁ, Katarína. Medzinárodná konferencia o Williamsovom syndróme v Madride. In Spravodaj Spoločnosti Williamsovho syndrómu, 2018, č.12, s. 10-11. Názov z. Požaduje sa. Type: GII
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara. Predsudky voči rómom na Slovensku : Prehľad výskumov s použitím priameho, sprostredkovaného a predstavovaného kontaktu = Anti-Roma Prejudice in Slovakia: A Review of Research on Direct, Vicarious and Imagined Contact. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Marek Blatný Martin Jelínek Petr Květon Dalibor Vobořil (Eds.). - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. ISBN 978-80-86174-22-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFC
 • Vedomosti nestačia, treba otvorené školy. Rozhovor pripravil Milan Čupka. In Pravda, 10.2.2018, s. 14-17. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/458258-vedomosti-nestacia-treba-otvorene-skoly/>. Type: GII
 • LEIX, Alicia - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Stosunek Słowaków do Polaków - kompleksowy obraz na podstawie badań jakościowych i ilościowych = Attitudes of Slovaks towards Poles - A complex picture based on qualitative and quantitative research. In Sąsiedztwa III RP - Słowacja Zagadnienia społeczne. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2017, ISBN 978-83-62584-94-9. Type: ABC
 • LUKŠÍK, Ivan - HARGAŠOVÁ, Lucia. Impact of Residential Care Culture on Quality of Life of Care Leavers. In International Journal of Child, Youth and Family Studies, 2018, vol. 9, no. 2, p. 86–108. ISSN 1920-7298. Dostupné na internete: <https://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/18214>(APVV-0368-12 : Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia. VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: ADEA
 • LUKŠÍK, Ivan. Introductory. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2018, vol. 28, no. 3, p. 215-218. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0017>. Type: ADNB
 • LUKŠÍK, Ivan - GUILLAUME, Michaela. Representations of Love in the Early Stages of Love. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2018, vol. 28, no. 3, p. 271-284. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0022>. Type: ADNB
 • LUKŠÍK, Ivan - GUILLAUME, Michaela - MARKOVÁ, Dagmar - VAŠKO, Lukáš. Odkiaľ prichádza láska? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan - LUKŠÍKOVÁ, Ľubica - HARGAŠOVÁ, Lucia. Láska v pojmovej mape profesionálneho rodičovstva. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • PEŠŤANSKÁ, Zuzana - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Online pôrodný aktivismus rómskych žien: rod, etnicita a chudoba. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Type: AFG
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - MEDVEĎOVÁ, Romana. Občianska participácia online u mladých slovenských rómov a rómiek = Civic Participation Online in Young Slovak Roma. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Marek Blatný Martin Jelínek Petr Květon Dalibor Vobořil (Eds.). - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. ISBN 978-80-86174-22-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf>(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Type: AFC
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Zmenené stavy vedomia z pohľadu procesorientovanej psychológie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018. Type: AFG
 • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Early Literacy Education in Preschool Curriculum Reforms : The Case of Post-communist Slovakia. In Global Education Review, 2018, vol. 5, no. 2, p. 145-159. ISSN 2325--663X.(VEGA č. 2/0140/15 : Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít. VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Type: ADEB
 • ŠVIRÁKOVÁ, Eva - BIANCHI, Gabriel. Design Thinking, System Thinking, Grounded Theory, and System Dynamics Modeling : An Integrative Methodology for Social Sciences and Humanities. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2018, vol. 28, no. 3, p. 312-327. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0025>(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: ADNB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Influence of Fluid Intelligence on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children Fades with the Calibration Feedback. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no.2, p. 123-136. (0.511 - IF2017). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • URBAN, Kamila. Kindergartners' performance evaluation : Effects of feedback and task experience. In 8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition. - Zurich : University of Zurich, 2018. Dostupné na internete: <http://www.earli-sig16.uzh.ch/dam/jcr:b9db0c59-ed5e-4636-8666-b26ba5936d62/BookOfAbstracts_SIG16_Final.pdf>. Type: AFG
 • VEZZALI, Loris - DI BERNARDO, Gian Antonio - STATHI, Sofia - CADAMURO, Alessia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Secondary transfer effect among children : The role of social dominance orientation and outgroup attitudes. In British Journal of Social Psychology, 2018, vol. 57, issue 3, p. 547-566. (1.775 - IF2017). ISSN 0144-6665. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjso.12248>. Type: ADCA
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Type: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Perspektívy vývinu čitateľskej gramotnosti v prostredí IKT : Potenciálne prínosy a riziká. In Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2018. ISBN 978-80-972668-2-0.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Type: AFD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus