Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Research in Social Communication SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Emotionally Engaged Parent Versus Professional Teacher: Strategies for Maintaining Borders Between the Dual Teacher-Parent Role in School. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 32, no. 1, p. 84-100. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0008 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Type: ADNB
 • HAZDOVÁ, Barbora - NEMEJC, Karel - URBAN, Kamila. Career and Gender: Evaluation of Factors for the Entry and Staying of Women in the Military Police. In Conference Proceedings of the 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. - Albena : SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES, ARTS & HUMANITIES, 2021, s. 361-368. ISBN 978-3-903438-00-2. Dostupné na: https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s08.33 Type: AFC
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - HARGAŠOVÁ, Lucia. The Other Side of the Coin : A Narrative Inquiry into the Positive Consequences of Infidelity Among Young Adults. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 282-295. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0021 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - LUKŠÍK, Ivan. A Misfortune or a Benefit? Young People’s Quality of Life and Romantic Relationships During the Covid-19 Pandemic. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 255-266. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0019 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. Prečo nás škola robí šťastnými. In Aktuality.sk : Veda, výskum – naša šanca, 13.03.2022, s. 1-6. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/jC8iLag/preco-nas-skola-robi-stastnymi/ Type: GII
 • MÄKINEN, Viivi - JASINSKAJA-LAHTI, Inga - RENVIK, Tuuli Anna - COCCO, Veronica Margherita - LÁŠTICOVÁ, Barbara - VEZZALI, Loris - LIEBKIND, Karmela. The role of the perceived engagement of the facilitator in a vicarious contact intervention: A school-based field experiment in three countries. In Journal of Community & Applied Social Psychology, 2022, vol. 32, issue 4, p. 623-636. (2021: 2.968 - IF, Q3 - JCR, 0.886 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-9284. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/casp.2579 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADMA
 • PETRŮ PUHROVÁ, Barbora - LUKŠÍK, Ivan - SCHEITEL, Regina. Symbolic Coping: Young People’s Perspectives During the Covid-19 Pandemic in Three Central European Countries. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 241-254. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0018 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Možnosti skúmania viacnásobnej stigmatizácie: Pilotné overenie meracích nástrojov prostredníctvom kognitívnych interview = Possibilities of exploring multiple stigmatization: Pilot verification of measuring instruments by using cognitive interview. In PhD existence 12 - „Zmena" : Sborník odborných příspevků. Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022, s. 200-225. ISBN 978-80-244-6174-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Type: AFC
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2022, vol. 28, no. 1, p. 151-166. (2021: 0.242 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Type: ADMB
  Citations:
  [1.2] BELLARE, Yamini - SMITH, Adam - COCHRAN, Kelcee - LOPEZ, Samuel Garcia. Motivations and Barriers for Adult Learner Achievement: Recommendations for Institutions of Higher Education. In Adult Learning. ISSN 10451595, 2021-01-01, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10451595211059574., Registrované v: SCOPUS
  [2.2] URBAN, Marek. Not suitable for outsiders: Social network analysis of slovak cinema from 2012 to 2019. In Slovenske Divadlo. ISSN 0037699X, 2021-01-01, 69, 2, pp. 206-221., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu: Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Brno: Masarykova univerzita, 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9914-2, 2021, 249 pp. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021
  [3.1] CESPÓN, Milagros Torrado - LAGE, José María Díaz. Gamification, Online Learning and Motivation: A Quantitative and Qualitative Analysis in Higher Education. In Contemporary Educational Technology. ISSN 1309-517X, 2022, Vol. 14, Issue 4, ep381, https://doi.org/10.30935/cedtech/12297
 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek. How confident are preschoolers about their comprehension monitoring? In Literacy and Diversity: New Directions : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Dublin : Literacy Association of Ireland, 2022. Dostupné na internete: https://www.literacyeurope.org/dublin-2022-home/programme/ Type: AFG
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Type: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Early Literacy Curriculum and Its Journey to Kindergarten Classroom. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 121-133. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0010 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: ADNB
 • ZEINEDDINE, Fouad Bou - SAAB, Rim - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KENDE, Anna - AYANIAN, Arin H. ”Some uninteresting data from a faraway country”: Inequity and coloniality in international social psychological publication. In Journal of Social Issues : A Journal of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 2022, vol. 78, issue 2, p. 320-345. (2021: 5.418 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4537. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/josi.12481 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus