Information Page of SAS Organisation

Institute for Research in Social Communication SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARNOVÁ, Andrea (prekl.) - PETERČÁKOVÁ, Zuzana (prekl.) - LÁŠTICOVÁ, Barbara (prekl.). Príbehy o priateľstve : učiteľský manuál. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Unit of Social Psychology, University of Helsinki, Finland, 2019. 36 s. Dostupné na internete: <http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Ucitelsky-manual_Pribehy-o-priatelstve-2019.pdf>. ISBN 978-80-970234-9-2(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Type: EDJ
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Význam deliberácie pre rozvoj spôsobilostí sebaobhajovania žiakov s mentálnym postihnutím v prostredí inkluzívnej školy = The Importance of Deliberation for Teaching of Self-advocacy Skills of Pupils with Intellectual Disabilities in Inclusive School. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2019, vol. 53, no. 1, p. 25-35. ISSN 0555-5574.(VEGA 1/0620/16 : Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí). Type: ADFB
 • BIANCHI, Gabriel. Attitudes to progressive gene therapies in Slovakia in the light of the ethical dimensions of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 165-182. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Type: ABC
 • BIANCHI, Gabriel. Postmodern intimacy - a Dionysian transmutation. In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 2. Type: AFE
 • BIANCHI, Gabriel - MARKOVÁ, Dagmar. Kto je lepší rodič? Otec alebo matka? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 10. Type: AFG
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína - FÚSKOVÁ, Jana. Ako sa nestratiť v online svete. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH
 • BZDÚCH, Vladimír - JARIABKOVÁ, Katarína. Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm. In Pediatria pre prax, 2019, roč. XX, č. 3, s.136. ISSN 1337-4443. Type: ADFB
 • DRÁĽ, Peter - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - POPPER, Miroslav - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Príbehmi proti predsudkom : využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK, 2019. 18 s. Dostupné na internete: <http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Pribehmi-proti-predsudkom_manual-2019.pdf>. ISBN 978-80-973370-0-1(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: EDJ
 • FÚSKOVÁ, Jana - BLAŽEKOVÁ, Kristína. Community needs of LGBTQ+ families in USA and what can we learn from them. In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 11. Type: AFG
 • FÚSKOVÁ, Jana. Reprezentácie gej a lesbických rodičovstiev. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 20.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Úskalia a bezpečia láskyplného vzťahu v škótskej pestúnskej starostlivosti. In Križovatky X. - Úskalia náhradnej výchovy : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Viera Hudečková, Pavel Bryndzák ; recezenti: Eva Smiková, Jana Levická. - Bratislava : Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici, 2019, s. 59-65. ISBN 978-80-972188-8-1.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - FÚSKOVÁ, Jana. Ktorým rodičovstvám najviac dôverujeme? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 9. Type: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan. Dieťa v náhradnej starostlivosti : najlepší záujem vzťahovej väzby. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - FÚSKOVÁ, Jana. Ktoré formy rodičovstva považujeme za dobré? In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH
 • JARIABKOVÁ, Katarína. Frambu - centrum pre zriedkavé ochorenia v Nórsku. In Spravodaj Spoločnosti Williamsovho syndrómu, 2019, č.13, s. 14-15. Dostupné na internete: <http://www.spolws.sk/media/pdf/spravodaj2019.pdf>. Type: GII
 • KALLOVÁ, Nikola. Šťastie a ťažkosti pri jeho výskume. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 23. Type: AFG
 • KALLOVÁ, Nikola. Čo sme vedeli o šťastí pred vznikom psychológie. In Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? : Transdisciplinárna vedecká konferencia. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2019, s. 6-7. ISBN 978-80-973370-2-5.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • KALLOVÁ, Nikola. Why is happiness research not an entirely positive phenomenon? In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 2, p. 264-267. ISSN 1337-401X. Recenzia na: The happiness industry: How the government and big business sold us wellbeing / William Davis. - London: Verso, 2015. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0021/humaff-2019-0021.pdf>. Type: EDI
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej. Measuring and reducing anti-Rome prejudice in Slovak schools : Methodological challenges and lessons learned. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 22. ISBN 978-80-973372-1-6.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFH
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav. Zmierňovanie predsudkov ako cesta k inklúzií? Použitie rovesníckych príbehov vo vzdelávaní. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH
 • Psychologička Barbara Lášticová: Máme trpiteľský mýtus, no dokážeme ho prekonať. Rozhovor pripravila Debora Pastirčáková. In Identity : Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 1, s. 10-14. ISSN 2585-9048. Type: GII
 • LUKŠÍK, Ivan. Children from Marginalised Roma Communities at the School Gates : The Disconnect Between Majority Discourses and Minority Voices. In Early Childhood Education Journal, 2019, vol. 47, iss. 4, p. 1-11. (1.052 - IF2018). ISSN 1082-3301. Type: ADCA
 • LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar. Reprezentácia rodičovstva v kresťanských textoch na Slovensku. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 27.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan. Kvalita života detí v manželstve a kohabitácii. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH
 • MASARYK, Radomír - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KUGLEROVÁ, Nikoleta - STAINTON ROGERS, Wendy. A story of great expectations : Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics. In Qualitative Research in Psychology, 2019, vol. 16, no. 3, p. 336-353. (1.524 - IF2018). ISSN 1478-0887. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780887.2019.1605671>(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR. APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: ADCA
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Hľadanie kvality pri tvorení dôveryhodnej histórie kvalitatívneho výskumu: "The Making of". In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 13-14. Type: AFE
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - LEIX, Alicia. Prepletence identity a jazyka v stredoeurópskom priestore (pohľad sociálnopsychologický) = How Identities and Languages Interwine in Central Europe (Socio-psychological Perspective). In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 183-189. ISBN 978-80-87955-08-6. Dostupné na internete: <http://atlas-slezska.cz/wokrkshop/01_identita/Sbornik/Sbornik_identita.pdf>(Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop). Type: AECA
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - BLAŽEKOVÁ, Kristína. Mladí ignoranti alebo mladí aktívni občania a občianky? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 30.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Type: AFG
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Sú deti online ohrozené? Ak áno, aké nástroje im dať k dispozícii, aby to zvládli? In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH
 • POPPER, Miroslav. Liminal hotspots, transhumanism, and pothumanism. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 17-33. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Type: ABC
 • POPPER, Miroslav. Tradičné a alternatívne rodičovstvá a kvalita života. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFE
 • POPPER, Miroslav - LUKŠÍK, Ivan. Kto sú lepší rodičia: kohabitujúci alebo manželia? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 9. Type: AFG
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara. The Silver Lining Between Perceived Similarity and Intergroup Differences : Increasing Confidence in Intergroup Contact. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 63-73. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-1/humaff-2019-0006/humaff-2019-0006.xml>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Type: ADNB
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - KENDE, Anna. Political discourse perception predicts Roma stereotype endorsement. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Takáč (Editor), Peter Gergeľ, Matúš Tomko ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 87-88. ISBN 978-80-223-4720-4.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Type: AFD
 • PUPALA, Branislav. Programy pre výchovnú starostlivosť v súčasných „jasliach" = Programs for „educare" in current institutions for children under three years of age. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2019, roč. XXII, č. 7-8, s. 4-15. ISSN 1335-2733. Type: BDF
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Improving the accuracy of the self-evaluation during on-screen self-regulated learning through calibration feedback. In INTED 2019 : 13th International Technology, Education and Development Conference. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. - Valencia, Spain : IATED Academy, 2019, s. 9002-9007. ISBN 978-84-09-08619-1.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Type: AFC
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effect of performance feedback on accuracy of predictive and postdictive judgments in preschoolers. In Book of Abstracts JURE 2019. 10. - 11. August 2019. - Aachen : Aachen University, 2019, p. 42. Dostupné na internete: <https://earli.org/sites/default/files/2019-08/JURE2019-BOA_0.pdf>. Type: AFG
 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Marek. Comprehension monitoring and certainty monitoring in preschoolers from different socioeconomic backgrounds. In CPH 2019 - Conference on Literacy : Learning from the Past for the Future: Literacy for All. August 4th - 7th, 2019. - Copenhagen, Denmark : Landsforeningen af Laesepaedagoger, 2019, p. 32. Dostupné na internete: <http://cph2019.dk/wp-content/uploads/2019/04/214.-Kamila-Urban.pdf>. Type: AFG
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Creativity, metacognition and intrinsic motivation : a new perspective on self-regulated learning. In Book of Abstracts JURE 2019. 10. - 11. August 2019. - Aachen : Aachen University, 2019, p. 4. Dostupné na internete: <https://earli.org/sites/default/files/2019-08/JURE2019-BOA_0.pdf>. Type: AFG
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. The pragmatist philosophical view of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 105-121. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Type: ABC
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. The University as a Philosophical Problem. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 2, p. 235-245. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0019/humaff-2019-0019.pdf>. Type: ADNB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil - JANKECHOVÁ, Mariana. Dobrý život v ére info-techno-kultúry? In Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? : Transdisciplinárna vedecká konferencia. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2019, s. 3-4. ISBN 978-80-973370-2-5.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Kamila. Vývin raných jazykových kompetencií u detí zo sociálno-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus