Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Research in Social Communication SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov = People and Society in Times of the Pandemic: A multidisciplinary on-line conference dedicated to all aspects of impacts of the COVID-19 pandemic on societies and individuals: book of abstracts [elektronický zdroj]. Zostavili: Miloslav Bahna, Robert Klobucký, Barbara Lášticová, Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. 29 s. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf. ISBN 978-80-89897-31-5 (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: FAI
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identifying intergroup threats in the attitudes of young Slovaks toward ethnic minorities. In Diskuze v psychologii, 2020, roč. 2, č. 2, s. 48-56. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2020.010 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADEB
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Vnímané hrozby zo strany moslimských migrantov na Slovensku = Perceived Threats from Muslim Migrants in Slovakia. In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5947-9. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: AFC
 • BIANCHI, Gabriel. S akými očakávaniami môžu ľudia na Slovensku vstupovať do rodičovstva? In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 105-114. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína - FÚSKOVÁ, Jana. Za siedmimi hoaxami alebo o trojhlavom Fake News = Once Upon a Hoax, or about a Three-headed Fake News. In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 320-327. ISBN 978-80-244-5947-9. Type: AFC
 • BRANIKOVIČOVÁ, Lucia. Letná škola Teach for Slovakia 2020 z perspektívy dobrovoľníka. In Juvenilia Paedagogica 2021 : Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 12.02.2021 pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty. - Trnava : Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2021, s. 17-25. ISBN 978-80-568-0248-9. Type: AEDA
 • FÚSKOVÁ, Jana - BIANCHI, Gabriel. Mapovanie sociálnych reprezentácií a diskurzov rodičovstva na Slovensku. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 53-74. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav. Diskurzy o rodičovstve v odborných a popularizačných publikáciách. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 75-104. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela - BELÁN, Dóra. Analýza intervencií na zmierňovanie predsudkov voči Rómom na Slovensku z pohľadu sociálno-psychologického poznania = Analysis of Interventions to Reduce Antigypsyism in Slovakia: A Social Psychology Perspective. In Slovenský národopis, 2021, roč. 69, č. 1, s. 116-136. ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/se-2021-0007 (PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. T5 ako komparatívny nástroj. In KAŠČÁK, Ondrej et al. Nenápadná reforma? : Príbehy z testovania piatakov. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 187-214. ISBN 978-80-568-0225-0. Type: ABD
 • KALLOVÁ, Nikola. Happiness as an Aim of Education. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 2, p. 165-174. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0014 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, 2021, vol. 24, no. 3, p. 388–410. (2020: 3.129 - IF, Q2 - JCR, 1.535 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-4302. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1368430220907701 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADCA
  Citations:
  [2.2] PETRÍK, Juraj - UHRECKÝ, Branislav - POPPER, Miroslav - NÔTOVÁ, Lenka. Coworking with Roma: Exploration of Slovak majority's cooperation intention using content analyses and networks of free association. In Human Affairs. ISSN 12103055, 2021-04-01, 31, 2, pp. 194-211., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identifying intergroup threats in the attitudes of young Slovaks toward ethnic minorities. In Diskuze v psychologii, 2020, roč. 2, č. 2, s. 48-56. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2020.010
 • KÖVÉROVÁ, Estera. Conditions for School Success of Young People from Marginalized Roma Communities (MRC) in Slovakia - Looking for Positive Deviance Practices. In Positive Deviance Collaborative.(positivedeviance.org), january 4, 2021. Dostupné na internete: https://positivedeviance.org/case-studies-all/2021/1/4/conditions-for-school-success-of-young-people-from-marginalized-roma-communities-mrc-in-slovakia-looking-for-positive-deviance-practices Type: GII
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Intergroup context-sensitive adaptation and validation of the BIAS Map for measuring stereotypes of the Roma in Slovakia : The case for an emic-etic mixed methods approach. In European Journal of Social Psychology, 2021, vol. 51, issue 2, p. 251-268. (2020: 3.376 - IF, Q2 - JCR, 1.609 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejsp.2731 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] JI, Zouhui - YANG, Yaping - FAN, Xinfang - WANG, Yuting - XU, Qiang - CHEN, Qing-Wei. Stereotypes of Social Groups in Mainland China in Terms of Warmth and Competence: Evidence from a Large Undergraduate Sample. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2021, vol. 18, no. 7, pp., Registrované v: WOS
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - BOCAJ, Keti - POSLON, Xenia-Daniela. Stigmatizácia Rómov v politickom diskurze počas pandémie: prípad karantenizácie rómskych osád na Slovensku = Stigmatizing the Roma in political discourse during the pandemic: quarantine of the Roma settlements in Slovakia. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 15. ISBN 978-80-89897-31-5. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • LOVECKÁ, Lia (prekl.) - LÁŠTICOVÁ, Barbara (prekl.) - HARGAŠOVÁ, Lucia (prekl.) - BELÁN, Dóra (prekl.). Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021. 57 s. ISBN 978-80-973370-6-3 (PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: EDJ
 • LUKŠÍK, Ivan. Sociálne poznanie tradičných a alternatívnych rodičovstiev a ich kvalita života. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 115-136. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • LUKŠÍK, Ivan - PETRŮ PUHROVÁ, Barbora. Som sama tak v podstate nefungujem vs. zmena domácej logistiky: ako pandémia Covid-19 zmenila životy mladých ľudí v dvoch stredoeurópskych krajinách = “I'm alone, so I basically don't work” vs. “Change in domestic logistics” as a Covid-19 pandemic changed the lives of young people in two Central European countries. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 17. ISBN 978-80-89897-31-5. (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti. Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan. Psychológ: Predchádzajúce obdobie bolo pre vzťahy rozptyľujúce, kríza ich väčšinou upevnila. In Denník N, 28. januára 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2245987/psycholog-predchadzajuce-obdobie-bolo-pre-vztahy-rozptylujuce-kriza-ich-vacsinou-upevnila/?ref=list&fbclid=IwAR2RnG6aAlaAKW_lBO5J7SOnWAojikh8AvtexDF-5GBzMDKa3DoTpwGIclo Type: GII
 • PESOUT, Ondrej - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Using comparative judgments in assessing metacognitive monitoring of creative performance. In Earli SIG 16 - Metacognition. - Gothenburg, 2021, s. 21. Type: GII
 • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Kamila. Profilovanie koncepcie rozvoja ranej gramotnosti na Slovensku. In PETROVÁ, Zuzana. Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 9-33. ISBN 978-80-568-0236-6. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: ABD
 • PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 62-70. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: BBB
  Citations:
  [4.1] ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Porozumenie textu ako prediktor gramotnosti. In PETROVÁ, Zuzana. Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 34-58. ISBN 978-80-568-0236-6.
 • POPPER, Miroslav. Reflexia aktérstva v publikáciách o rodičovstve a jeho rola vo vývine detí. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 137-144. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • POPPER, Miroslav. Tradičné a alternatívne rodičovstvá : Situácia vo svete a na Slovensku. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 9-32. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: ABD
 • Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Miroslav Popper (ed.) ; recenzenti: Gabriela Šeboková, Peter Guráň. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021. 152 s. ISBN 978-80-224-1881-2 (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: FAI
 • POPPER, Miroslav. Záver. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 145-146. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: GII
 • POPPER, Miroslav. Úvod. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Type: GII
 • RYCHARD, Andrzej - KOSTELECKÝ, T. - KUSTEC, Simona - KENDE, Anna - BIANCHI, Gabriel - PUNTSCHER RIEKMANN, Sonja. Direct Democracy. In Akademie im Dialog 21 : Joint Academy Day 2019. - Wien : Austrian Academy of Sciences, 2020, s. 83-97. Type: GII
 • SNĚHOTOVÁ, Jiřina - URBAN, Kamila - VOTAVA, Jiří. Teaching module 4 : Self-Direction. In Catch 21st Century Skills : Teaching Materials. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, 2021, s. 97-134. ISBN 978-80-213-3076-4. Dostupné na internete: https://static1.squarespace.com/static/5dc28ad57b92e564895cd0b9/t/60054b58c50f244aee714920/1610959717962/Teaching_materials_CATCH_2021+Jan+2021.pdf Type: ACC
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Postoje k ľuďom s psychickými poruchami a poruchami správania na Slovensku a v Česku = Attitudes towards People with Mental and behavioral disorders in Slovakia and the Czech Republic. In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 131-143. ISBN 978-80-244-5947-9. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: AFC
 • ŠUĽOVÁ, Mária - POPPER, Miroslav. Genetická modifikácia – Benefit pre planétu, riziko pre človeka? = Genetic Modification – Benefit for Planet, Risk for Human? In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 66-77. ISBN 978-80-244-5947-9. Type: AFC
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Metakognitívne procesy pri čítaní a ich vzťah k porozumeniu u predškolských detí. In PETROVÁ, Zuzana. Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 59-77. ISBN 978-80-568-0236-6. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: ABD
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, 2021, vol. 36, p. 109-124. (2020: 2.663 - IF, Q2 - JCR, 0.876 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0256-2928. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10212-019-00460-6 Type: ADCA
  Citations:
  [3.1] CRUZ MALDONADO, José Eduardo. Evaluacion mas justa = Fairer assessment. February 2020. 19 pp. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/339548197_Evaluacion_mas_justa_-_Fairer_assessment>
  [3.1] HIDAYATI Nisail Mugni, AHMAN Eeng, MACHMUD Amir, KUSNENDI. Apakah Design Konten E-Learning Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa? = Does E-Learning Content Design Affect Student Learning Outcomes? In SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 2020, Vol. 17, no. 2, pp. 89-99
  [3.1] MONTOYA LONDOÑO, Diana Marcela - CARDOZO ORREGO, Mary – FERRERAS PUENTE, Aníbal - TAMAYO ALZATE, Óscar Eugenio. Juicios metacognitivos en población infantil: una revisión de las tendencias conceptuales en investigación. In TESIS PSICOLÓGICA. Vol. 16, no. 1 (2021), p. 1-34. https://doi.org/10.37511/tesis.v16n1a6
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Anchoring Effect of Performance Feedback on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children. In Europe's Journal of Psychology, 2021, vol. 17, no. 1, p. 104-118. (2020: 0.520 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1841-0413. Dostupné na: https://doi.org/10.5964/ejop.2397 (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: ADMB
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2021, vol., no., p. 1-16. (2020: 0.319 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Type: ADMB
  Citations:
  [2.2] URBAN, Marek. Not suitable for outsiders: Social network analysis of slovak cinema from 2012 to 2019. In Slovenske Divadlo. ISSN 0037699X, 2021-01-01, 69, 2, pp. 206-221., Registrované v: SCOPUS
 • URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 80-88. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: BBB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Supplementary materials to: Anchoring effect of performance feedback on accuracy of metacognitive monitoring in preschool children. Germany : Leibniz Institute for Psychology, 2021. 3 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.23668/psycharchives.4615 Type: EAI
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. I know my idea is original: kindergarteners' creative metacognition. In Earli SIG 16 - Metacognition. - Gothenburg, 2021, s. 69. Type: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek - PESOUT, Ondra - KOMBRZA, Jiří. Metacognitively aware students exhibit higher creativity and motivation to learn. In the 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction : Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures. - University of Gothenburg, 2021, s. 66. Dostupné na internete: https://earli.org/sites/default/files/conference-program/2021-08/EARLI2021-PROGRAMME-050821.pdf Type: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Unskilled but aware of it? Cluster analysis of creative metacognition from preschool age to early adulthood. In Journal of creative behavior, 2021, vol. 0, iss. 0, pp. 1-9. (2020: 2.661 - IF, Q1 - JCR, 0.896 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0175. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jocb.499 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: ADCA
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Čo sa môžeme naučiť od vytrvalých ľudí? Využívanie kopingových stratégií počas pandémie COVID-19 = What can we learn from gritty persons? Coping strategies adopted during COVID-19 lockdown. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 25. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • URBAN, Marek - PESOUT, Ondra - URBAN, Kamila - KOMBRZA, Jiří. Motivation Towards Creativity: The Importance of Need Satisfaction and Perceived Value of Creativity. In the 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction : Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures. - University of Gothenburg, 2021, s. 3. Dostupné na internete: https://earli.org/sites/default/files/conference-program/2021-08/EARLI2021-PROGRAMME-050821.pdf Type: GII
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 52-61. Type: BBB
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 89-94. Type: BBB
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 71-79. Type: BBB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. Introduction: The prize essays. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 1, p. 3-5. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0001 Type: BDNB
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Type: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Porozumenie textu ako prediktor gramotnosti. In PETROVÁ, Zuzana. Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 34-58. ISBN 978-80-568-0236-6. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: ABD
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 43-51. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: BBB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus