Information Page of SAS Organisation

Institute for Research in Social Communication SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2020, roč. 11, č. 1, s. 5-15. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-11/cislo-1/studia-bartusova.pdf>. Type: ADFB
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Súčasné vzájomné postoje a vzťah členov slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 2.(VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Type: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Riziká sebapoznania a riziká intimity. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 3.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Kto má viac P&P – ženy či muži? Ako zvládnuť súčasnú krízovú situáciu. In SME blog, 7.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532795/kto-ma-viac-pp-zeny-ci-muzi-ako-zvladnut-sucasnu-krizovu-situaciu.html>. Type: GII
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína. Ako (s pomocou mediálnej gramotnosti) nepodľahnúť dezinformáciám o pandémii. In SME blog, 14.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/533463/ako-s-pomocou-medialnej-gramotnosti-nepodlahnut-dezinformaciam-o-pandemii.html>. Type: GII
 • BOLDIŠOVÁ, Nikola - POPPER, Miroslav. Ako sú manželstvo vs. kohabitácia vnímané z pohľadu kvality života, motivácií a bariér. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFH
 • BZDÚCH, Vladimír - JARIABKOVÁ, Katarína - STRAKA, Michal - BRENNEROVÁ, Katarína - PETRÍK, Michal - HORN, František. Hunterov syndróm. In Pediatria pre prax, 2020, roč. 21, č. 3, s. 121-122. ISSN 1337-4443. Type: ADFB
 • FÚSKOVÁ, Jana - BIANCHI, Gabriel - HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav. Laické diskurzy tradičných a alternatívnych rodičovstiev v online priestore. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 10.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Reprezentácie lásky a ich konzekvencie pre zlaďovanie intimity a profesionality v náhradnej rodinnej starostlivosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BELÁN, Dóra. Dokážeme zmapovať a zhodnotiť intervencie na zmierňovanie predsudkov voči Rómom? : Cesta cez metodologické prekážky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Type: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela - BELÁN, Dóra. Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine. WP 4 "Intervencie na zmierňovanie predsudkov/Antidiskriminačné intervencie". Národná správa. PolRom, 2020. 13 s. Dostupné na internete: <https://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/04/national-report-wp4-slovakia.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Type: GHG
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - BIANCHI, Gabriel. Polyamoria - možnosti jej výskumu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • JIRSÁKOVÁ, Jitka - VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila. Experience and Awareness of upper Secondary School Students with Career Counselling in Czech Republic. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Volume 13. Editor in-chief: Vija Dislere; Compiler of the Proceedings: Zane Beitere-Selegovska. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2020, s. 412-419. ISSN 2661-5207 (online). Dostupné na internete: <https://llufb.llu.lv/conference/REEP/2020/Latvia_REEP_2020_proceedings_No13_online.pdf>. Type: AFC
 • KALLOVÁ, Nikola. Čo sme vedeli o šťastí pred vznikom psychológie. In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 45-62. ISBN 978-80-973370-4-9.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFD
 • KALLOVÁ, Nikola. Je meranie nutnosťou pri poznávaní kvality života? = Is Measurement a Necessity When Cognizing the Quality of Life? In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 212-221. ISBN 978-80-555-2404-7. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1/subor/9788055524047.pdf>(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Type: AFD
 • KALLOVÁ, Nikola - BARTUŠOVÁ, Michaela. Testovanie PISA na Slovensku : Genéza merania kvality vzdelávania a prežívanej kvality života = PISA Assessment in Slovakia. Genesis of the Measurement of the Quality of Education and the Person's Sense of Quality of Life. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2020, roč. XXIII, č. 9-10, s. 17-26. ISSN 1335-2733. Type: BDF
 • Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020. ISBN 978-80-973370-4-9(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: FAI
 • KALLOVÁ, Nikola. Ako byť šťastný (aj) počas pandémie. In SME blog, 2.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532246/ako-byt-stastny-aj-pocas-pandemie.html>. Type: GII
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, Vol., online 28. january (2020. (2019: 2.540 - IF, Q1 - JCR, 1.477 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-4302. Dostupné na internete: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368430220907701>(VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Type: ADCA
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav. Témy, zdroje a možné dôsledky politického diskurzu o rómoch: Slovensko. WP 3 “Politický diskurz”. Národná správa. PolRom, 2020. 20 s. Dostupné na internete: <https://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/04/polrom-wp3-cr-sk-final-1.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Type: GHG
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. V čase krízy potrebujeme adekvátne komunikovať sociálne normy. In SME blog, 9.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532978/v-case-krizy-potrebujeme-adekvatne-komunikovat-socialne-normy.html>. Type: GII
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Ako skúmať intimitu? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 26.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Premena Ja v dobe tekutej lásky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 27.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan. Žijeme... ako v polepšovni. In SME blog, 16.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/533671/zijeme-ako-v-polepsovni.html>. Type: GII
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako (kvalitatívne) skúmať virtuálne / digitálne / online / internetové / sprostredkované aspekty sociálneho bytia? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 36.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Type: AFH
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse (aj po mesiaci doma). In SME blog, 21.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/534128/ako-rozpravat-s-detmi-o-koronaviruse-aj-po-mesiaci-doma.html>. Type: GII
 • POPPER, Miroslav - LUKŠÍK, Ivan - KANOVSKÝ, Martin. Quality of Life in Children Brought Up By Married and Cohabiting Couples. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 47-59. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0005/humaff-2020-0005.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Type: ADNB
 • POPPER, Miroslav - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Ako skúmať normatívny kontext predsudkov voči Rómom : možnosti zmiešaného výskumného prístupu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 38.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Type: AFH
 • POPPER, Miroslav. Alternative Forms of Parenthood : Introduction to the Monothematic Symposium. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 7-9. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0001/humaff-2020-0001.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Type: BDNB
 • POPPER, Miroslav. A čo keď nežijem s partnerom v spoločnej domácnosti? In SME blog, 23.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/534322/a-co-ked-nezijem-s-partnerom-v-spolocnej-domacnosti.html>. Type: GII
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - HARGAŠOVÁ, Lucia - BELÁN, Dóra. Postoje, politický diskurz a kolektívne správanie majority voči Rómom na Slovensku : Výsledky reprezentatívneho prieskumu. D2.9. Národná správa. PolRom, 2020. 12 s. Dostupné na internete: <http://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/02/d2.9-country-report-slovakia-sk.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Type: GHG
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, Vol., online 06. january (2020. (2019: 1.247 - IF, Q3 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0256-2928. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-019-00460-6#citeas>. Type: ADCA
 • URBAN, Kamila. Hrou k čítaniu. In Quark : Magazín o vede a technike, 2/2020. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: <https://www.quark.sk/hrou-k-citaniu/?fbclid=IwAR1XqP-WxZAvCLLLiiyps4cOcS0OupMun2G6P1-Ouce4nwJB7yp_W6gGEaI>. Type: GII
 • URBAN, Kamila. (Ako zvládať) stres počas globálnej pandémie. In SME blog, 27.3.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/531537/ako-zvladat-stres-pocas-globalnej-pandemie.html>. Type: GII
 • URBAN, Marek - VIGIL AVILÉS, Dany Josué - BOJOVIĆ, Miloš - URBAN, Kamila. Artificial, Cheap, Fake : Free Associations as a Research Method for Outdoor Billboard Advertising and Visual Pollution. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 2, p. 253-268. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p253.xml>. Type: ADNB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil - JANKECHOVÁ, Mariana. Dobrý život v ére info-techno-kultúry? In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 109-123. ISBN 978-80-973370-4-9.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Type: AFD
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Type: FAI
 • VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila - JIRSÁKOVÁ, Jitka. Student Typology in Terms of Career Learning Needs. In Efficiency and responsibility in education (ERIE) : 17th international conference. Editors: Jiří Fejfar, Martin Flégl. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020, s. 316-323. ISBN 978-80-213-3022-1. ISSN 2336-744X. Dostupné na internete: <https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020>. Type: AFC

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus