Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Research in Social Communication SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína. Prečo neveríme? In SIMAN, Pavol et al. Zmena klímy : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 25-33. Dostupné na internete: <www.otvorenaakademia.sk> Type: AEDA
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Emotionally Engaged Parent Versus Professional Teacher: Strategies for Maintaining Borders Between the Dual Teacher-Parent Role in School. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 32, no. 1, p. 84-100. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0008 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Type: ADNB
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identita rómskych aktivistov a aktivistiek: Príležitosť alebo hrozba? = Roma activist identity: Opportunity or a threat? In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 43. ISBN 978-80-89524-69-3. (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - CARMONA, Cristina - PÁNTYA, József - KANYICSKA BELÁN, Dóra - FERNÁNDEZ, Juan Sebastián - IGNÁCZ, Judit - KENDE, Anna - NYÚL, Boglárka - POPPER, Miroslav - URBIOLA, Ana. Roma Activism : Summary report of the interviews with Roma activists in three countries – Hungary, Slovakia and Spain. ENGAGE Project, 2022. 25 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/report-roma-activists-interviews-full.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: GHG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte. Národná správa vybraných príkladov dobrej praxe (WP2). ENGAGE Project, 2022. 17 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/01/national-report-wp2-best-practice-examples-slovakia-analyza-prikladov-dobrej-praxe.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: GHG
 • HAZDOVÁ, Barbora - NEMEJC, Karel - URBAN, Kamila. Career and Gender: Evaluation of Factors for the Entry and Staying of Women in the Military Police. In Conference Proceedings of the 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. - Albena : SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES, ARTS & HUMANITIES, 2021, s. 361-368. ISBN 978-3-903438-00-2. Dostupné na: https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s08.33 Type: AFC
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - BIANCHI, Gabriel. Model of Motivations for Engaging in Polyamorous Relationships. In Sexologies, 2022, vol. 31, no. 3, p. 184-194. (2021: 0.226 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1158-1360. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.sexol.2022.03.003 Type: ADCA
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - HARGAŠOVÁ, Lucia. The Other Side of the Coin : A Narrative Inquiry into the Positive Consequences of Infidelity Among Young Adults. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 282-295. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0021 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola. Naratívny výskum pozitívnych dôsledkov nevery medzi mladými dospelými = A narrative inquiry into the positive consequences of infidelity among young adults. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 67. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: AFH
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie : Dizertačná práca = Identification of Motives and Contexts for Entering Polyamory. Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 147 s. Type: DAI
 • KALLOVÁ, Nikola. Vzťahovosť a dialóg : Evidencia efektivity sokratovskej metódy vyučovania vo výskumnej literatúre = Relationship and dialogue: Evidence of the effectiveness of the Socratic learning and teaching method in research literature. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2021, roč. 12, č. 4, s. 304-313. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-12/cislo-4/pedagogika_4_21.pdf Type: ADFB
 • KALLOVÁ, Nikola - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - LUKŠÍK, Ivan. A Misfortune or a Benefit? Young People’s Quality of Life and Romantic Relationships During the Covid-19 Pandemic. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 255-266. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0019 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. Prečo nás škola robí šťastnými. In Aktuality.sk : Veda, výskum – naša šanca, 13.03.2022, s. 1-6. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/jC8iLag/preco-nas-skola-robi-stastnymi/ Type: GII
 • KALLOVÁ, Nikola. Záhadný moment výberu : Protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá? Vedci zisťovali, akým spôsobom si vyberáme partnera. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII., č. 8, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/zahadny-moment-vyberu/ Type: GII
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Attitudes and relations between the Slovak majority and the Hungarian minority in Slovakia. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2022, vol. 8, no. 3, p.192-215. (2021: 0.200 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2416-089X. Dostupné na: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v8i3.747 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Type: ADMB
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra. Rómovia, slovenskí Maďari a moslimovia očami slovenskej majority: Prepojenie kontaktnej teórie a teórie medziskupinovej hrozby : Dizertačná práca = The Roma, Hungarian and Muslim Minority through the Eyes of the Slovak Majority: Coherence of the Contact Theory and the Intergroup Threat Theory. Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 122 s. Type: DAI
 • KENDE, Anna - NYÚL, Boglárka - TORRES-VEGA, Laura C. - URBIOLA, Ana - NAVAS, Marisol - IGNÁCZ, Judit - POCSAI, Bettina - SZÉNASI, Szilvia - HARGAŠOVÁ, Lucia - KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Summary of best practices selection of intergroup contact, anti-Gypsyism and mobilization for social change of Roma and non-Roma. ENGAGE Project, 2022. 11 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/d2.4-summary-of-best-practices.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: GHG
 • KUGLEROVÁ, Nikoleta - POPPER, Miroslav - POSLON, Xenia-Daniela. Intergroup trust as a mediator between compassion and positive attitudes toward sexual minorities. In Frontiers in Psychology, 13:1015595. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1015595 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Type: ADCA
 • MÄKINEN, Viivi - JASINSKAJA-LAHTI, Inga - RENVIK, Tuuli Anna - COCCO, Veronica Margherita - LÁŠTICOVÁ, Barbara - VEZZALI, Loris - LIEBKIND, Karmela. The role of the perceived engagement of the facilitator in a vicarious contact intervention: A school-based field experiment in three countries. In Journal of Community & Applied Social Psychology, 2022, vol. 32, issue 4, p. 623-636. (2021: 2.968 - IF, Q3 - JCR, 0.886 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-9284. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/casp.2579 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Type: ADMA
 • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia detí v predškolskom veku: Porovnanie vplyvu dvoch vzdelávacích programov jazykového vzdelávania = Narrative production in preschool age: A comparison of two early literacy programmes. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 80. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Type: AFH
 • PETROVÁ, Zuzana. Význam vzdelávacieho prostredia v učení detí predškolského veku. In Riadenie a rozvoj materskej školy : sprievodca riaditeľky MŠ v legislatívnej a výchovno-vzdelávacej praxi. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2022, s. 1-18. Type: BEF
 • PETRŮ PUHROVÁ, Barbora - LUKŠÍK, Ivan - SCHEITEL, Regina. Symbolic Coping: Young People’s Perspectives During the Covid-19 Pandemic in Three Central European Countries. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 241-254. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0018 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Type: ADNB
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - FINDOR, Andrej. Identitné mechanizmy znevýhodnenia: Individuálna mobilita alebo kolektívna akcia? = Identity mechanisms of disadvantage: Individual mobility or collective action? In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 46. ISBN 978-80-89524-69-3. (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: AFH
 • POSLON, Xenia-Daniela. Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescents : Dissertation thesis. Supervisor: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2022. 127 s. Type: DAI
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - URBIOLA, Anna - KENDE, Anna. Factors underlying Roma engagement in action for equal rights : Survey report WP3. ENGAGE Project, September 2022. 9 s. Dostupné na internete: https://polrom.eu/wp-content/uploads/2022/11/wp3-survey-report-factors-underlying-roma-engagement-in-action-for-equal-rights.pdf (963122 - ENGAGE - REC-RDIS-DISC-AG-2020 : Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny) Type: GHG
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Možnosti skúmania viacnásobnej stigmatizácie: Pilotné overenie meracích nástrojov prostredníctvom kognitívnych interview = Possibilities of exploring multiple stigmatization: Pilot verification of measuring instruments by using cognitive interview. In PhD existence 12 - „Zmena" : Sborník odborných příspevků. Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022, s. 200-225. ISBN 978-80-244-6174-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Type: AFC
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Viacnásobná stigmatizácia a prosociálne správanie v kontexte školského prostredia = Multiple stigmatization and prosocial behaviour in the school context. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 131. ISBN 978-80-89524-69-3. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Type: AFH
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava - HOLUBOVÁ, Barbora - BIANCHI, Gabriel. Rodový audit v SAV: Prípadová štúdia = Gender audit at the SAS: A case study. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 132. ISBN 978-80-89524-69-3. (101006416 — ATHENA : Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe) Type: AFH
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2022, vol. 28, no. 1, p. 151-166. (2021: 0.242 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Type: ADMB
  Citations:
  [1.2] BELLARE, Yamini - SMITH, Adam - COCHRAN, Kelcee - LOPEZ, Samuel Garcia. Motivations and Barriers for Adult Learner Achievement: Recommendations for Institutions of Higher Education. In Adult Learning. ISSN 10451595, 2021-01-01, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10451595211059574., Registrované v: SCOPUS
  [2.2] URBAN, Marek. Not suitable for outsiders: Social network analysis of slovak cinema from 2012 to 2019. In Slovenske Divadlo. ISSN 0037699X, 2021-01-01, 69, 2, pp. 206-221., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu: Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Brno: Masarykova univerzita, 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9914-2, 2021, 249 pp. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021
  [3.1] CESPÓN, Milagros Torrado - LAGE, José María Díaz. Gamification, Online Learning and Motivation: A Quantitative and Qualitative Analysis in Higher Education. In Contemporary Educational Technology. ISSN 1309-517X, 2022, Vol. 14, Issue 4, ep381, https://doi.org/10.30935/cedtech/12297
  [3.1] NAIM, Sidrotun - MOKODENSEHO, Sabil. Implementation of the Virtual Learning Models during the Covid-19 Pandemic: Students’ Perspectives and Its Lessons. In JURNAL KEPENDIDIKAN: JURNAL HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. E-ISSN: 2442-7667, Vol. 8, No. 3, September 2022, pp. 617-628
 • URBAN, Kamila - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Faktory ovplyvňujúce vnímaný stres a depresívne prežívanie počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19 = Factors influencing perceived stress and depressive feelings during 2nd and 3d waves of the COVID-19 pandemic. In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 24-29. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf?fbclid=IwAR2v0jJ--8qLaQ0pPa9szVFbVanX1hmb3hiEAydZeddufgprSPp3u0y9prs (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Type: AEDA
 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek. How confident are preschoolers about their comprehension monitoring? In Literacy and Diversity: New Directions : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Dublin : Literacy Association of Ireland, 2022. Dostupné na internete: https://www.literacyeurope.org/dublin-2022-home/programme/ Type: AFG
 • URBAN, Kamila - PETROVÁ, Zuzana. Self- and co-regulation in collaborative problem solving in preschool-age children. In SIG 16 Online Conference 2022 : Metacognition and Self-Regulated Learning. - Dresden : Faculty of Psychology, 2022, s. 22. Type: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek - PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Rola metakognície pri počúvaní s porozumením a naratívnej produkcii v predškolskou veku. In Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem : cesty propojení výzkumu a praxe. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, 2022, s. 12. Type: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. The role of academic goals in strategy use, motivation, and emotions: A mixed-design pilot study. In SIG816 - Motivation and Emotion meets Metacognition and Self-regulated Learning : Book of Abstracts: 17th International Conference on Motivation [elektronický zdroj]. - Dresden : Faculty of Psychology, Technische Universität Dresden, 2022, s. 70. Dostupné na internete: https://sig8meetssig16-dresden.de/wp-content/uploads/2022/08/program_abstracts_SIG8meetsSig16.pdf Type: GII
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - MINAROVIČOVÁ, Katarína. Beware of those bearing gifts: international resource pools and Slovak activists tackling gender-based violence against women. In Europe from a political sociological perspective : Jean Monnet Chair Online Textbook 2022. - Bratislava : Institute of European Studies and International Relations, 2022, s. 1-18. ISSN 2644-6596. Type: GHG
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. Akademický svet a jeho súčasné problémy. Recenzenti: Štefan Luby, František Novosád. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 187 s. ISBN 978-80-224-1965-9 Type: AAB
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Type: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Early Literacy Curriculum and Its Journey to Kindergarten Classroom. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 121-133. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0010 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Type: ADNB
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Naratívna produkcia ako prekurzor úspešnosti rozvoja ranej gramotnosti detí = Narrative production in preschool age as a precursor for successful literacy development. In SEDLÁR, Martin - GREŽO, Matúš. Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS, 2022, s. 86. ISBN 978-80-89524-69-3. (APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Type: AFH
 • ZEINEDDINE, Fouad Bou - SAAB, Rim - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KENDE, Anna - AYANIAN, Arin H. ”Some uninteresting data from a faraway country”: Inequity and coloniality in international social psychological publication. In Journal of Social Issues : A Journal of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 2022, vol. 78, issue 2, p. 320-345. (2021: 5.418 - IF, Q1 - JCR, 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4537. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/josi.12481 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus