Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - FULMEKOVA, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HALABUK, Andrej - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - ONAČILLOVÁ, Katarína - OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, Maroš - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024, s. 38 - 60. ISBN 978-80-89998-38-8. Type: BEF
 • BITUŠÍK, Peter - CHAMUTIOVÁ, Tímea - VIDHYA, Marina** - HORÁČKOVÁ, Šárka - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŽATKOVÁ, Lucia - HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Type: ADCA
 • Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024. P. 83. ISBN 978-80-89998-38-8 Type: FAI
 • KHAN, Akhtar Zeb - KIDOVÁ, Anna. Geomorphic Assessment of Discharge potential to identify areas more vulnerable to erosion after River Training, A case study of the Belá River. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 6. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Type: GII
 • LEHOTSKÝ, Milan - HORÁČKOVÁ, Šárka** - RUSNÁK, Miloš - ŠTEFANIČKA, Tomáš - KLEŇ, Jaroslav. Morphologic Adjustment of a River Reach with Groynes to Channel Bypassing. In Pure and Applied Geophysics, 2024, vol. 181, p. 977-1001. (2023: 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00024-024-03433-z Type: ADCA
 • MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava**. Polycrisis in the Anthropocene as Key Research Agenda for Geography: Ontological Delineation and the Shift to a Postdisciplinary Approach. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2024, roč. 66, č. 1, s. 5 - 33. (2023: 0.41 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: https://www.unipo.sk/public/media/47641/700-Polycrisis%20in%20Anthropocene%20as%20Key%20Research%20Agenda%20for%20Geography-%20Ontological%20Delineation%20and%20Shift%20to%20Postdisciplinary%20Approach.pdf (Vega č. 2/0058/24 : Genealógia moderného geografického myslenia na Slovensku: interferencia autochtónnej a alochtónnej podmienenosti) Type: ADNA
 • MD, Ashraf - VÍG, Balázs - KHAN, Akhtar Zeb - FÁBIÁN, Ákos Szabolcs. Reach-based hydromorphological survey and morphometric analysis of a headwater catchment Várvölgy stream, Mecsek Mountain, Hungary. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 15. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Type: GII
 • MICHÁLEK, Anton. Income Inequalities and Poverty in Slovakia: Development and Changes. In European Spatial Research and Policy, 2024, vol. 30, no. 2, p. 208-233. (2023: 0.416 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.30.2.12 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Type: ADMA
 • MORADI, Soheyl - VOJTEK, Matej. GIS-Based fluvial flood hazard assessment: A case study of the Gidra river basin municipalities. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 22. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Type: GII
 • NOVOTNÝ, Ján - CHROBAK ŽUFFOVÁ, Anna - DELEKTA, Anna - FIDELUS-ORZECHOWSKA, Joanna - SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Geotouristic and educational potencial of the geosites in the Podtatrze area. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 6. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Type: GII
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. (2023: 1.032 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADCA
 • POLYVACH, Kateryna. Cultural landscape as heritage: proposals for Ukraine from the experience of certain European countries = Культурний ландшафт як спадщина: пропозиції для України з досвідуокремихкраїн Європи. In Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University : Series Geology. Geography. Ecology, 2023, vol. 59, pp. 190-208. (2022: 0.1 - IF). ISSN 2410-7360. Dostupné na: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-59-14 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADMA
 • POLYVACH, Kateryna. Concept of Creating of an Electronic Atlas “Ukraine. Cultural and Landscape Heritahe”. In Ukrajinskij geografičnij žurnal, 2023, no. 4, p. 55-65. (2022: 0.201 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1561-4980. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADMB
 • POLYVACH, Kateryna. Cultural landscape heritage of Ukraine – conceptualisation, structuring and atlas mapping. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 39 - 61. (2023: 0.223 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.03 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Type: ADNA
 • RUSNÁK, Miloš** - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Inferring channel incision in gravel-bed rivers: Integrating LiDAR data, historical aerial photographs and drone-based SfM topo-bathymetry. In Earth Surface Processes and Landforms, 2024, vol. 49, iss. 8, p. 2475-2497. (2023: 0.976 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0197-9337. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/esp.5840 (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Type: ADCA
 • RUSNÁK, Miloš - AFZALI, Hamid. Riparian Vegetation Change Detection Using Random Forest Along the Danube Side Arms. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 4. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Type: GII
 • RUSNÁK, Miloš - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Combing multi-BACI approach, LiDAR data, historical aerial photographs and UAV survey for inferring multi-decadal and ongoing channel degradation. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 10. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Type: GII
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Mapping the flood hazard potential of small watercourses in a mountain river basin. In Natural Hazards, 2024, vol. 120, no. 4, p. 3827-3845. (2023: 0.797 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-030X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11069-023-06348-5 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Type: ADCA
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin. Let it Sprawl: Post-Socialist Policies Suburbanization = Sídelná kaša: postsocialistické politiky umožňujúce suburbanizáciu. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 37, č. 3-4, s. 306-315. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.9 Type: ADDA
 • ŠVEDA, Martin** - HURBÁNEK, Pavol - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ROSINA, Konštantín - FÖRSTL, Filip - ZÁBOJ, Petr - VÝBOŠŤOK, Ján. When spatial interpolation matters: Seeking an appropriate data transformation from the mobile network for population estimates. In Computers‚ Environment and Urban Systems, 2024, vol. 110, art. no. 102106. (2023: 1.861 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0198-9715. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2024.102106 (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Vega č. 2/0008/24 : Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovenku) Type: ADCA
 • TIRPÁKOVÁ, Anna - VOJTEKOVÁ, Jana** - OPÁLENÁ, Iveta - PETROVIČ, František - REPASKÁ, Gabriela - VOJTEK, Matej. Development and Perspective of Gold and Silver Jewelry Imports to Slovakia Considering the Impact of the COVID-19 Pandemic. In Anuário do Instituto de Geociências (AIGEO), 2024, vol. 47, art. no. 61842. (2023: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0101-9759. Dostupné na: https://doi.org/10.11137/1982-3908_2024_47_61842 Type: ADMB
 • VOJTEK, Matej** - JANIZADEH, Saeid - VOJTEKOVÁ, Jana. Riverine flood potential assessment using metaheuristic hybrid machine learning algorithms. In Journal of Flood Risk Management, 2023, vol. 16 no. 3, art. no. e12905. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1753-318X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jfr3.12905 Type: ADCA
 • WIĘCKOWSKI, Marek** - ŁASKA, Wiktoria - TIMOTHY, Dallen J. - MICHNIAK, Daniel - CYARGEENKA, Aliaksandr. From closed border to open tourist space: Landscape changes along the Polish-Slovak border. In GeoJournal, 2024, vol. 89, no. 1, art. no. 33. (2023: 0.629 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0343-2521. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10708-024-11001-0 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus