Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Art Research Centre of SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ľuba Lauffová: vydržať v sebe navždy ukrižované svetlo. In plan.art : slovenská digitálna platforma o neprvoplánovom umení a kultúre, 2024, 21.03. ISSN 2730-1044. Dostupné na internete: https://www.plan.art/plan/vis-arch-dsg-plan/luba-lauffova-vydrzat-v-sebe-n Type: GHG
 • HERUCOVÁ, Marta. Identifikácia vybraných antikou inšpirovaných diel anglickej proveniencie (príspevok k poznávaniu európskeho umenia na Slovensku) = Identification of Selected Antique-Inspired Works of English Provenance (Contribution to Knowledge about European Art in Slovakia). In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 316-341. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Type: ABD
 • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Type: FAI
 • MEGYEŠI, Peter. Ako vysvetliť obrazy o medzidruhovom súžití mŕtvemu skalárovi. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 26. 3. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/ako-vysvetlit-obrazy-o-medzidruhovom-suziti-mrtvemu-skalarovi Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Hľadanie univerzálneho jazyka. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 6. 2. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/hladanie-univerzalneho-jazyka Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Feministické priestory. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 70, s. 14. ISSN 1336-9644. Dostupné na internete: https://flashart.cz/2024/01/07/feministicke-priestory/ Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Erik Šille White & Weiss, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2024, vol. 16, no. 71, s. 63-64. ISSN 1336-9644. Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Umenie zjednocovania protikladov. In Artalk.cz, 2024, 17. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/umenie-zjednocovania-protikladov Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - VELEBNÝ, Samuel. Samuel Velebný v rozhovore s Petrom Megyešim : "Snažím sa tvoriť umelecké diela, ktoré pomáhajú pochopiť fenomény každodennosti v nejakých nových súvislostiach.". In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 86-97. ISSN 1335-9770. Type: GII
 • MIŠOVIC, Karol. Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov = Štefan Kvietik’s Acting against the Background of the Repertoire of the Slovak National Theatre in the 1960s. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2024, roč. 72, č. 1, s. 85-107. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0007 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Projekt laboratória ako tvorivý pokus návratu k precíznosti hereckej práce. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2024, 1. 2. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/projekt-laboratoria-ako-tvorivy-pokus-navratu-k-preciznosti-hereckej-prace/ Type: EDI
 • Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. Mihailo St. Popović, Vratislav Zervan, Ralf C. Müller (Hgg.) ; recenzenti Martin Hurbanič, Johannes Tripps. Leipzig : Eudora, 2024. 170 s. ISBN 978-3-938533-87-1 Type: FAI
 • ZERVAN, Vratislav. Migration into the Borderzone: A Case Study on Byzantine Macedonia after the Serbian Conquest (1282–1355). In Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. - Leipzig : Eudora, 2024, s. 131-148. ISBN 978-3-938533-87-1. Type: ABC
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus