Information Page of SAS Organisation

Art Research Centre of SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Svet slobody verzus svet ideológie. Slovenské výtvarné umenie okolo roku 1968. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 138-153. ISBN 978-80-972624-2-6. Type: AEDA
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. El Lisickij a Rudolf Sikora vystavovali v Danubiane. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 46-48. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Spomienky absolventov a pedagógov na dejiny umenia Univerzity Komenského v Bratislave : 60. roky. In 95+ Dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Katarína Kolbiarz Chmelinová, Katarína Beňová (ed.) ; recenzenti: Dana Bořutová, Peter Buday. - Bratislava : Stimul, 2018, s. 39-41. ISBN 978-80-8127-222-6. Type: BEF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana - BRAXATOROVÁ, Kristína. Podpora umenia nemôže byť náhodná. In .týždeň, 2019, roč. 16, č. 24. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/medialna-skola/56080/podpora-umenia-nemoze-byt-nahodna/?ref=kat>. Type: GHG
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Čo všetko si pamätá svetlo? In Denník N, 2018, roč. 4, č. 109, s. 13. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výrazný svet pohybu a svetla. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 144, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • ČIRIPOVÁ, Dáša. Belgian Experiments on Contemporary Performing Art Scene. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 283-291. ISSN 0037-699X.(Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia). Type: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana. "Cool XXL": Slovak millennial films in the context of postsocialist sensibility (of Slovak cinema). In Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i kultura popularna, 2019, roč. 24, č. 1, s. 69-83. ISSN 0867-7441.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ADEB
 • DUDKOVÁ, Jana. Obrazy umelcov v televíznych naratívoch nežnej revolúcie v rokoch 1990-1993. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 1, s. 73-85. ISSN 0037-699X.(Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989). Type: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana - DIMITROVA, Slaveja. Sovremennoto slovaško kino - pokolenia, gebloti, ocenki : razgovor s Jana Dudkova. In Vestnik literaturen, 2019, roč. 28, č. 3, s. 4-5. ISSN 1310-9561. Type: GII
 • GERÁT, Ivan. Marxism and Iconology in Czechoslovakia During the Cold War : preliminary Remarks. In A Socialist Realist History? : Writing Art History in the Post-War Decades. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2019, s. 100-117. ISBN 978-3-412-51161-6. Type: ABC
 • GERÁT, Ivan. Die Jesuiten- und Universitätskirche in Trnava (Tyrnau, Nagyszombat) im Spiegel des kunsthistorischen Diskurses um und nach 1948. In RIHA Journal : Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, 2019, art. no 0213. ISSN 2190-3328. Dostupné na internete: <http://https://www.riha-journal.org/articles/2019/0211-0217-special-issue-historiography-in-cold-war-era/0255-gerat-article-in-open-access>. Type: ADCB
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Bičovanie v obraznosti a myslení v stredoveku. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 25-41. ISSN 1338-2009. Type: ADNB
 • GERÁT, Ivan. Kinderehe und Heiligenkulte? Eine Frage zur Darstellung der Wiener Doppelhochzeit. In Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. - Budapest : Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Science, 2019, s. 429-438. ISBN 978-963-416-158-5. ISSN 2630-8827. Type: AECA
 • Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : k povahe výskumov v súčasnom umení. Editors: Ivan Gerát, Marian Zervan; recenzenti: Miroslav Marcelli, Monika, Mitášová, Ladislav Tkáčik. Bratislava : Nadácia Novum : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019. 169 s. ISBN 978-80-556-4143-0. Type: FAI
 • Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Zostavovatelia: Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka ; recenzenti: Adriana Priatková, Monika Mitášová, Zuzana Dzurňáková. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 402 s. ISBN 978-80-568-0152-9. Type: FAI
 • HERUCOVÁ, Marta. Prejavy romantizmu v maliarstve na Slovensku pod vplyvom európskej tvorby. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 307-367. ISBN 978-80-7491-545-1.(VEGA 2/0048/16 : Klasicizmus – hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku). Type: ABA
 • HODÁSOVÁ, Barbara. „Opus pulchrum“. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1648 – 1773) v kontexte umeleckých objednávok pre tamojšiu komunitu. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2019, roč. 22, č. 2, s. 102-185. ISSN 1336-9148. Type: ABB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Das Erinnerungsmal für Christoph Füssl aus dem Jahr 1561 und andere Wiener Sepulkralkunstwerke für die Bürger der mittelslowakischen Bergbaustädte. In Epigraphica & Sepulcralia 8. : sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. - Praha : Artefactum, 2019, s. 9-26. ISBN 978-80-88283-17-1. ISSN 2336-3363. Type: ADMB
 • KNOPOVÁ, Elena. Reflexia európskych hodnôt v súčasnom slovenskom divadle. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 105-128. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. "Nieodzowność nieuchwytnego" w autorskiej twórczości grupy Med a prach - odejście od slowa o dialogu. In Pisanie dla sceny - narracje wspólczesnego teatru. Redakcja naukowa Magdalena Figzal-Janikowska, Aneta Glowacka, Beata Popczyk-Szczesna, Ewa Wachocka ; recenzent Wojciech Baluch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2019, s. 227-238. ISBN 978-83-226-3508-7. ISSN 0208-6336.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: AEC
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) : v kontexte dobovej divadelnej praxe = The Municipal Theatre in Pressburg: and its theatrical practice between 1886-1899. Recenzenti: Elena Mannová, Jiří Kopecký. Bratislava : Ars Musica, 2018. 120 s. ISBN 978-80-971672-3-3(VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)). Type: AAB
 • LINDOVSKÁ, Nadežda. Ivan Vyrypayev in Slovakia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 203-223. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • MEGYEŠI ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter. Prolegomena k aplikovanej barokovej emblematike na Slovensku. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 317-337. ISBN 978-80-568-0152-9. Type: AEDA
 • MEGYEŠI, Peter. "Voda milosti pre tých, ktorí žíznia". K stredovekej ikonografii Klaňania troch kráľov. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 2, s. 32-38. ISSN 1335-4353.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: ADFB
 • MEGYEŠI, Peter. Mentálna kartografia Jara Vargu = Jaro Varga’s Mental Cartography. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 62-73. ISSN 1335-9770. Type: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Martin Lukáč. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2019, roč. XIV, č. 52, s. 39. ISSN 1336-9644. Type: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Archeológia konfliktu v post-pravdivej dobe. In Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, 2018, roč. 9, č. 32, s. 12-13. ISSN 1338-077X. Type: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. Obrazy z „okraja“ spoločnosti. In Artalk.cz, 2019, 7. 6., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2019/06/07/obrazy-z-okraja-spolocnosti/>. Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - VARGA, Jaro. „Ani minulosti, ani budúcnosti sa rukami dotknúť nevieme“ : Jaro Varga v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2019, roč. 26, č. 2, s. 74-91. ISSN 1335-9770. Type: GII
 • MEGYEŠI, Peter - SIKORA, Erik. Erik Sikora: Experiment s kapitálom pozornosti : rozhovor. In Artalk.cz, 2019, 13. 9., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2019/09/13/erik-sikora-experimentujem-s-kapitalom-pozornosti/>. Type: GII
 • MIHÁLOVÁ, Lucia - URBAN, Marek. The Holocaust May Be Important, But It’s No Longer Original: Representations of the Holocaust in Slovak Theatre Reviews from 2000 to 2017. In KOME : An International Journal of Pure Communication Inquiry, 2019, vol. 7, iss. 1, pp. 84-96. ISSN 2063-7330. Type: ADMB
 • MICHALOVIČ, Michal. Dominik Tatarka - scenárista. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 158-171. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. La functión del Premio Europa de Teatro. In ADE teatro : revista trimestral de la asociacion de directores de escena de espana, 2019, no. 174, pp. 30-31. ISSN 1133-8792. Type: ADEB
 • MISTRÍK, Miloš. Avignon Abounding in New Projects. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 3, s. 272-282. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • MISTRÍK, Miloš. Teatr autentyczny. In Pisanie dla sceny - narracje wspólczesnego teatru. Redakcja naukowa Magdalena Figzal-Janikowska, Aneta Glowacka, Beata Popczyk-Szczesna, Ewa Wachocka ; recenzent Wojciech Baluch. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2019, s. 47-57. ISBN 978-83-226-3508-7. ISSN 0208-6336.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: AEC
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Giulio Cesare. A Baroque Hero. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 38. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Archetypy očami súčasných režisérov. In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 36. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Introvertná dráma o smutných hrdinoch. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 1, s. 10-15. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Good bye, stará Európa (?). In Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1-2, s. 47. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Za prvou dámou slovenského muzikálu. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 3, s. 48-49. ISSN 1337-1800. Type: EDJ
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Sládkova interpretácia skrátených dejín Československa. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2019, 14. 2., dostupné na: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/sladkova-interpretacia-skratenych-dejin-ceskoslovenska/. ISSN 2454-0129. Type: EDI
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku. Príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. In Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 2, s. 715-747. ISSN 0231-5823. Type: ABA
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Boli v Piešťanoch johaniti? Príspevok k problematike stavebného typu kostolov s dvomi svätyňami. In Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 217-247. ISBN 978-80-568-0152-9. Type: AEDA
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Súčasné ruské divadlo: spomienky na budúcnosť. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2019, roč. 67, č. 2, s. 172-191. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Od veľkej klasiky po plastovú dramatiku. In k o d : konkrétne o divadle, 2019, roč. 13, č. 2, s. 27-31. ISSN 1337-1800. Type: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana - PAVLÍKOVÁ, Eva. Eva Pavlíková "The Show must go on!". In Magická žena : zdravie, horoskopy, ezoterika, životný štýl, bylinky, alternatívna medicína, 2019, roč. 1, č. 2, s. 12-17. ISSN 1338-6875. Type: GII
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Od kamenných divadiel k nezávislej scéne. In Vlna, 2019, roč. 21, č. 78, s. 90-97. ISSN 1335-5341. Type: BDF
 • URBAN, Marek. Rozhovory ako žáner románu. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2019, roč. 22, č. 2, s. 301-304. ISSN 1335-1893. Type: EDI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus