Information Page of SAS Organisation

Art Research Centre of SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • GERÁT, Ivan. Rámy, rámce a trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 179-192. ISBN 978-80-8189-037-6.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: AFB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Narratives of Adversity or Micrihistories of Success? : the Case of Jesuits in Banská Bystrica. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 3, s. 184-214. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Type: ADMB
 • KNOPOVÁ, Elena - POLIAK, Juraj. Chcel by som donútiť režiséra, aby rozmýšľal inak. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 5-12. ISSN 1337-1800. Type: BDF
 • MEGYEŠI, Peter. An Iconographic Note on the Chasse of Saint-Aurelian of Limoges. In Source : Notes in the History of Art, 2020, vol. 39 no. 2, p. 71-79. ISSN 0737-4453. Type: ADCB
 • MEGYEŠI, Peter. A Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and the Thirsty Servant. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 4, s. 320-332. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: ADMB
 • MEGYEŠI, Peter. Podoby ilúzie. In Artalk.cz, 2020, 28. 2., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/02/28/podoby-iluzie/>. Type: EDI
 • MIŠOVIC, Karol. Soňa Valentová : cesta herečky. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 168 s. ISBN 78-80-569-0458-9. Type: AAB

  Citácie:
  [6] HANDZOVÁ, Z. Cesta herečky Sone Valentovej. In Pravda, 11. 04. 2020. Dostupné na internete: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/548351-cesta-herecky-sone-valentovej/

 • MIŠOVIC, Karol. Neznáma (herecká) tvár Janka Borodáča. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Jubilantská Rusalka v retroštýle. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 25. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Krehká i silná Winterreise. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 15. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-4. ISSN 0037-699X. Type: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar - SOVIAR, Juraj. Tvorcovia sa podľa Dagmar Podmakovej vracajú k základným hodnotám : rozhovor s PhDr. Dagmar Podmakovou, CSc., z Centra vied o umení Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). In Teraz.sk, 27. 3. 2020. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.teraz.sk/rok-divadla/tvorcovia-sa-podla-dagmar-podmakovej-vr/456140-clanok.html>. Type: GHG
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. V hmle porozumenia. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 52. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. O tom, čo je, keď nič nie je. In Monitoring divadiel na Slovensku [elektronický zdroj], 2. 4. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/o-tom-co-je-ked-nic-nie-je/>. Type: GHG
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Stratení v časopriestore. In Monitoring divadiel na Slovensku, 3. 2. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/strateni-v-casopriestore/>. Type: GHG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus