Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Operations

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond. 1934-2018 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf. ISBN 978-80-8260-003-5 Type: BEF
  • DEKAN, Stanislav - HUČKO, Ján. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri SAV (1937) 1972-1986 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1972-1986.pdf. ISBN 978-80-8260-000-4 Type: BEF
  • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Hubka, Michal – osobný fond. 1916-1984 (1991) : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry SAV (1951) 1964–1990>. ISBN 978-80-8260-005-9 Type: BEF
  • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HASÁKOVÁ, Zuzana. Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry SAV (1951) 1964–1990 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf. ISBN 978-80-8260-003-5 Type: BEF
  • HUČKO, Ján. Učená spoločnosť Šafárikova a jej aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce v období 1. ČSR. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Type: AEDA
  • HUČKO, Ján. Ondrouch, Vojtech – osobný fond. 1902-1963 (1964) : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1902-1963.pdf. ISBN 978-80-8260-001-1 Type: BEF
  • PUCHOVSKÝ, Ján. VYŠNÝ, P. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispánskeho mestského štátu]. In Právněhistorické studie, 2022, roč. 52, č. 2, s. 201-205. ISSN 0079-4929. Recenzia na: El derecho en Tenochtitlan / Peter Vyšný. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-421-3. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.32 Type: EDI
  • VLASKO, Vladimír. Okolnosti príchodu a etablovania sa Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve do roku 1263 = Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-33. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1 Type: ADDB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus