Information Page of SAS Organisation

Istitute of Theatre and Film Research

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • KNOPOVÁ, Elena. Bertolt Brecht v slovenskom divadle v rokoch 1975 – 1985. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 121-145. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena - POLIAK, Juraj. Chcel by som donútiť režiséra, aby rozmýšľal inak. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 5-12. ISSN 1337-1800. Type: BDF
 • MIŠOVIC, Karol. Soňa Valentová : cesta herečky. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 168 s. ISBN 78-80-569-0458-9. Type: AAB

  Citácie:
  [6] HANDZOVÁ, Z. Cesta herečky Sone Valentovej. In Pravda, 11. 04. 2020. Dostupné na internete: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/548351-cesta-herecky-sone-valentovej/

 • MIŠOVIC, Karol. Neznáma (herecká) tvár Janka Borodáča. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 5-23. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny a jeho operno-divadelná kritika kapitalistickej morálky. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 146-162. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Jubilantská Rusalka v retroštýle. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 25. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Krehká i silná Winterreise. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 15. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-4. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Prestupovanie divadla a politiky. Na príkladoch niekoľkých inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 2013 – 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 101-120. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar - SOVIAR, Juraj. Tvorcovia sa podľa Dagmar Podmakovej vracajú k základným hodnotám : rozhovor s PhDr. Dagmar Podmakovou, CSc., z Centra vied o umení Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). In Teraz.sk, 27. 3. 2020. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.teraz.sk/rok-divadla/tvorcovia-sa-podla-dagmar-podmakovej-vr/456140-clanok.html>. Type: GHG
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Dejiny SND v rekonštrukcii inscenácií : knižná publikácia 100 rokov Slovenského národného divadla. In Portál Slovenského národného divadla : 100. divadelná sezóna 2019/2020, 2020, marec, s. 18-19. ISSN 1339-5122. Type: GII
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. V hmle porozumenia. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 52. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. O tom, čo je, keď nič nie je. In Monitoring divadiel na Slovensku [elektronický zdroj], 2. 4. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/o-tom-co-je-ked-nic-nie-je/>. Type: GHG
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Stratení v časopriestore. In Monitoring divadiel na Slovensku, 3. 2. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/strateni-v-casopriestore/>. Type: GHG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus