Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Biosciences SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - PÁLENÍKOVÁ, Veronika - JANKOVIČOVÁ, Jana**. Expression of αV integrin and its potential partners in bull reproductive tissues, germ cells and spermatozoa. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 209, part A, p. 542-551. (2021: 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.04.001 (APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka) Type: ADCA
 • BUOCIKOVÁ, Verona - LONGHIN, Eleonora Marta - PILALIS, Eleftherios - MASTROKALOU, Chara - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - MACKOVÁ, Katarína - BÁBELOVÁ, Andrea - TRNKOVÁ, Lenka - YAMANI, Naouale El - ZHENG, Congying - RIOS-MONDRAGON, Ivan - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - KURACINOVÁ, Kristína - MAKOVICKÝ, Peter - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIMPAN, Mihaela Roxana - DUŠINSKÁ, Mária - BABÁL, Pavel - CHATZIIOANNOU, Aristotelis - GÁBELOVÁ, Alena - RUNDÉN-PRAN, Elise - SMOLKOVÁ, Božena**. Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 147, mar., art. no. 112662. (2021: 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112662 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • CMARKO, Leoš - STRINGER, Robin N. - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - VACÍK, Tomáš - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. Secretory carrier-associated membrane protein 2 (SCAMP2) regulates cell surface expression of T-type calcium channels. In Molecular Brain, 2022, vol. 15, no. 1, art.no. 1. (2021: 1.292 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00891-7 Type: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - GRINCHII, Daniil - KALOČAYOVÁ, Barbora - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Type: AFK
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - HRIVÍKOVÁ, Katarína - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - TSEILIKMAN, Olga - TSEILIKMAN, Vadim - JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 0.625 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - DEKHTIARENKO, R. - GRINCHII, Daniil - VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 - 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. - Zurich : CINP Head Office, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: AFG
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana** - GABURJÁKOVÁ, Marta**. The Cardiac Ryanodine Receptor Provides a Suitable Pathway for the Rapid Transport of Zinc (Zn2+). In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art. no. 868. (2021: 1.452 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11050868 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta. The cardiac ryanodine receptor provides a suitable pathway for the rapid transport of zinc (Zn2+). In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 51-52. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KREJČÍOVÁ, Eva - NAGY, Štefan - KOSNÁČ, Daniel - KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • GAHUROVÁ, Dominika** - KRAJČIOVÁ, Daniela - REICHWALDEROVÁ, Katarína - SLANINOVÁ, Miroslava**. Insertional mutagenesis in Chlamydomonas reinhardtii: An effective strategy for the identification of new genes involved in the DNA damage response. In European Journal of Protistology, 2022, vol. 82, art. no. 125855. (2021: 0.679 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0932-4739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2021.125855 Type: ADCA
 • GALÁDOVÁ, Helena - POLOZSÁNYI, Zoltán - BREIER, Albert - ŠIMKOVIČ, M.**. Sulphoraphane Affinity-Based Chromatography for the Purification of Myrosinase from Lepidium sativum Seeds. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 3, art. no. 406. (2021: 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12030406 (APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • GARAIOVÁ, Zuzana - KRÁĽOVÁ, I. - GARAIOVÁ, Martina - HOLIČ, Roman - HIANIK, Tibor. Modification of casein micelles by aptamers for targeted drug delivery purposes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 95. ISBN 978-80-973719-4-4. (Slovak Biophysical Symposium) Type: AFL
 • HODOŠI, Richard - NOVÁKOVÁ, E. - MACKOVÁ, Katarína - MOLITORISOVÁ, Milica - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava**. Characterization of bioactive substances MHGF-68 on tumour cell lines with LiveFlow In Vitro Technology. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 24-29. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2020-0021 Type: ADNB
 • HOPPANOVÁ, Lucia** - DYLÍKOVÁ, Juliana - KOVÁČIK, Dušan - MEDVECKÁ, Veronika - ĎURINA, Pavol - KRYŠTOFOVÁ, Svetlana - HUDECOVÁ, D. - KALIŇÁKOVÁ, Barbora**. Non-thermal plasma induces changes in aflatoxin production, devitalization, and surface chemistry of Aspergillus parasiticus. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2022, vol. 106, no. 5 - 6, p. 2107-2119. (2021: 0.987 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0175-7598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00253-022-11828-y Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica**. Voltage-dependent Ca(V)3.2 and Ca(V)2.2 channels in nociceptive pathways. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2022, vol. 474, no. 4, p. 421-434. (2021: 1.133 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00424-022-02666-y (Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii) Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • HŘÍBKOVÁ, Hana - SVOBODA, Ondřej - BARTECKU, Elis - ZELINKOVÁ, Jana - HOŘÍNKOVÁ, Jana - LACINOVÁ, Ľubica - PISKÁČEK, Martin - LIPOVÝ, Břetislav - PROVAZNÍK, I. - GLOVER, Joel C. - KAŠPÁREK, Tomáš** - SUN, Yuh-Man. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 830757. (2021: 1.661 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fncel.2022.830757 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Type: ADMA
 • CHU, I* - CHEN, Ying-Chih* - LAI, Ruo-Yun - CHAN, Jui-Fen - LEE, Ya-Hui - BALÁŽOVÁ, Mária - HSU, Yuan-Hao Howard**. Phosphatidylglycerol Supplementation Alters Mitochondrial Morphology and Cardiolipin Composition. In Membranes : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 383. (2021: 0.517 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0375. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/membranes12040383 (SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - ČERMÁKOVÁ, Petra - KUBALOVÁ, Dominika - BÁBELOVÁ, Lenka - VESELÁ, Petra - VALACHOVIČ, Martin - ZAHUMENSKÝ, Jakub - HORVÁTH, Anton - MALÍNSKÝ, Ján** - BALÁŽOVÁ, Mária**. Blocking phosphatidylglycerol degradation in yeast defective in cardiolipin remodeling results in a new model of the Barth syndrome cellular phenotype. In Journal of Biological Chemistry, 2022, vol. 298, no. 1, art. no. 101462. (2021: 1.871 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9258. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101462 (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BATŤÁNYI, Dominika - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BARČÁK, Daniel - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus. In Pathogens : Advances in the Control of the Helminthosis in Domestic Animals, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 301. (2021: 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11030301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Type: ADMA
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • LEITNER, Míchael - BRUMMEIR, Julian - OSWALD PLAIMER, Gernot - KEFER, Isabel - POTURNAYOVÁ, Alexandra - HIANIK, Tibor - EBNER, Andreas**. DNA building blocks for AFM tip functionalization: an easy, fast and stable strategy. In Methods, 2022, vol. 197, p. 54-62. (2021: 1.392 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2021.02.021 Type: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína** - HAMAIDE, Julie - BACIAK, Ladislav - VAN DER LINDEN, Annemie - KUBÍKOVÁ, Ľubica**. Striatal Injury Induces Overall Brain Alteration at the Pallial, Thalamic, and Cerebellar Levels. In Biology-Basel, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 425. (2021: 0.903 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology11030425 (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov) Type: ADCA
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** - MAZANCOVÁ, Petra - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - UHELSKÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Boglárka - POTURNAYOVÁ, Alexandra - DRGOŇA, Ľuboš - BÁBELOVÁ, Andrea - RÁZGA, Filip**. Effective Reduction of SARS-CoV-2 RNA Levels Using a Tailor-Made Oligonucleotide-Based RNA Inhibitor. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 685. (2021: 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14040685 Type: ADMA
 • PALIOKHA, Ruslan* - GRINCHII, Daniil* - KHOURY, Talah - BERVANLOU, Reyhaneh Nejati - DREMENCOV, Eliyahu**. Inhibition of cytochrome P450 with proadifen alters the excitability of brain catecholamine-secreting neurons. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 3, p. 255-262. (2021: 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022017 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADDA
 • PAULÍKOVÁ, Helena - CISÁRIKOVÁ, A. - BAČOVÁ, Zuzana - JANOVEC, L. - IMRICH, Ján - ŠEREŠ, Mário - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 - IF, Q4 - JCR, 0.628 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390 (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Type: ADDA
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário** - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena**. The Roles of microRNAs in Cancer Multidrug Resistance. In Cancers, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 1090. (2021: 1.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14041090 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou) Type: ADMA
 • PENGELLY, Reuben* - BAKHTIAR, Dara* - BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkac270 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 0.525 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Type: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - KUBÍKOVÁ, Ľubica - KOŠŤÁL, Ľubor**. The Acute Pharmacological Manipulation of Dopamine Receptors Modulates Judgment Bias in Japanese Quail. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 13, art. no. 883021. (2021: 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.883021 (APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny. Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin) Type: ADCA
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína* - JANOTKA, Ľuboš* - KAVCOVÁ, Helena - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert** - MESSINGEROVÁ, Lucia**. Different mechanisms of drug resistance to hypomethylating agents in the treatment of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia. In Drug Resistance Updates, 2022, vol. 61, art. no. 100805. (2021: 3.845 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-7646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100805 (COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus