Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Biosciences SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - PÁLENÍKOVÁ, Veronika - JANKOVIČOVÁ, Jana**. Expression of αV integrin and its potential partners in bull reproductive tissues, germ cells and spermatozoa. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 209, part A, p. 542-551. (2021: 8.025 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.04.001 (APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka) Type: ADCA
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana - MICHALKOVÁ, Katarína - SEČOVÁ, Petra. Glycocalyx of bull epididymal sperm. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 40. ISBN 978-80-974246-0-2. (Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. SAV-AV ČR-21-05 : Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov. International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • BAČINSKÁ, Marianna - PETRISKOVÁ, Lívia - VALACHOVIČ, Martin. Účasť bunkovej steny v metabolizme lipidov u kvasiniek. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 45-50. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek) Type: AFD
 • BAGIOVÁ, Barbara - PICHOVÁ, Katarína - OKULIAROVÁ, Monika - ZEMAN, Michal - KUBÍKOVÁ, Ľubica - KOŠŤÁL, Ľubor. Spôsobuje nepredvídateľný chronický mierny stres pesimistické skreslenie úsudku u nosníc? In 49. etologická konference, Brno 3. - 6. 11. 2022, Program a abstrakta. 1. vydanie. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, Mendelova universita, 2022, p. 24. ISBN 978-80-213-3219-5. Dostupné na internete: http://www.csets.sk/files/konference/sbornik_49.konference.pdf (APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny. Etologická konference) Type: AFG
 • Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. Eds. Mária Balážová, Martin Valachovič. Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022. 39 s. ISBN 978-80-974246-1-9 (Dni mladých biológov 11. ročník) Type: GII
 • BALÁŽOVÁ, Mária - BÁBELOVÁ, Lenka - ĎURIŠOVÁ, Ivana - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján. Two different phospholipases C, Pgc1 and Isc1, regulate biosynthesis of mitochondrial phospholipids. In 15th Yeast Lipid Conference : 1 - 3 June 2022, Gothenburg, Sweden. - Sweden, 2022, p. 44. (Yeast Lipid Conference : YLC) Type: GII
 • BARAN, Vladimír** - PISKO, Jozef. Cleavage of Early Mouse Embryo with Damaged DNA. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 7, art. no. 3516. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23073516 (VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Type: ADCA
 • BATŤÁNYI, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Antiparasitic activity of pelleted sainfoin (Onobrychis viciifolia) against Heamonchus concortus in lambs. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 43. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : SAS Programme for PhD Students grants. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • BERTOVÁ, Anna - KONTÁR, Szilvia - POLOZSANYI, Zoltán - ŠIMKOVIČ, Martin - ROSENBERGEROVÁ, Zuzana - REBROŠ, Martin - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert** - IMRICHOVÁ, Denisa**. Effects of Sulforaphane-Induced Cell Death upon Repeated Passage of Either P-Glycoprotein-Negative or P-Glycoprotein-Positive L1210 Cell Variants. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 18, art. no. 10818. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231810818 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách) Type: ADCA
 • BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora. Japanese quail and turkey - alternative species for CAM assay. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 48. ISBN 978-80-974246-0-2. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • GLATZOVÁ, Eva** - MICENKOVÁ, Lenka - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - FORMELOVÁ, Zuzana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of Enterocin M in broiler rabbits after application of biofilm-forming strain Enterococcus hirae Kr8. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 49. ISBN 978-80-974246-0-2. (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • BUOCIKOVÁ, Verona - LONGHIN, Eleonora Marta - PILALIS, Eleftherios - MASTROKALOU, Chara - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - MACKOVÁ, Katarína - BÁBELOVÁ, Andrea - TRNKOVÁ, Lenka - YAMANI, Naouale El - ZHENG, Congying - RIOS-MONDRAGON, Ivan - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - KURACINOVÁ, Kristína - MAKOVICKÝ, Peter - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIMPAN, Mihaela Roxana - DUŠINSKÁ, Mária - BABÁL, Pavel - CHATZIIOANNOU, Aristotelis - GÁBELOVÁ, Alena - RUNDÉN-PRAN, Elise - SMOLKOVÁ, Božena**. Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 147, mar., art. no. 112662. (2021: 7.419 - IF, Q1 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112662 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • CMARKO, Leoš - STRINGER, Robin N. - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - VACÍK, Tomáš - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. Secretory carrier-associated membrane protein 2 (SCAMP2) regulates cell surface expression of T-type calcium channels. In Molecular Brain, 2022, vol. 15, no. 1, art.no. 1. (2021: 4.399 - IF, Q2 - JCR, 1.292 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00891-7 Type: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - GRINCHII, Daniil - KALOČAYOVÁ, Barbora - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Type: AFK
 • Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. Štefan Čikoš, Monika Pogány Simonová, Dominika Batťányi, Katarína Kucková. 1. vyd. Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022. 109 s. ISBN 978-80-974246-0-2 (International Conference Animal Physiology) Type: FAI
 • DOMŠICOVÁ, Michaela - KYCA, Tomáš - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - POTURNAYOVÁ, Alexandra. Detekcia chronickej myeloidnej leukémie použitím K562 aptasenzora. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 32-33. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - BUZGÓOVÁ, Katarína - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - TSEILIKMAN, Olga - TSEILIKMAN, Vadim - JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - DEKHTIARENKO, Roman - GRINCHII, Daniil - VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 - 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. - Zurich : CINP Head Office, 2022, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: AFG
 • ĎURIŠOVÁ, Ivana - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária. Úloha fosfatidylglycerolu v tlmení zápalovej reakcie. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 732-737. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu) Type: AFD
 • ĎURIŠOVÁ, Ivana - BALÁŽOVÁ, Mária. Úloha fosfatidylglycerolu v tlmení zápalovej reakcie. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 28-29. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 4.059 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
  Citations:
  [3.2] ZHDANOVA, O. B. - NAPISANOVA, L. A. - RUDNEVA, O., V - USPENSKY, A., V - CHASOVSKICH, O., V - DIAKONOV, D. A. MORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPHOID TISSUES ASSOCIATED WITH THE INTESTINES OF RATS AT INFECTION THROUGH DIFFERENT DOSES OF LARVAE'S TRICHINELLS. In Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni. ISSN 0025-8326, 2022, no. 2, p. 38-46. Dostupné na: https://doi.org/10.33092/0025-8326mp2022.2.38-46., Registrované v: Biosis Citation Index
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Lymphocyte Subpopulations Changes in the Small Intestine of Mice after Enterococci/Enterocins Treatment and Trichinella spiralis Infection. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health. - Prague : CZECH-IN s. r. o, 2022, s.27, O14. ISBN 978-80-908364-1-9. (International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health) Type: AFH
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Modulatory effect of beneficial Enterococci and their enterocins on the blood phagocytes in murine experimental trichinellosis. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p.447, abs. no. 1065. Type: GII
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Changes in cytokine production in mice treated with enterocins/ Enterococci in experimental trichinellosis. In ICOPA 2022, 15th International Congress of Parasitology, August 21-26, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : World Federation of Parasitologists, 2022, p. 448, abst. no. 1079. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: GII
 • ELIAŠ, Daniel - TÓTH HERVAY, Nora - JACKO, Juraj - MORVOVÁ, Marcela, Jr. - VALACHOVIČ, Martin - GBELSKÁ, Yvetta**. Erg6p is essential for antifungal drug resistance, plasma membrane properties and cell wall integrity in Candida glabrata. In FEMS Yeast Research, 2022, vol. 21, no. 1, art. no. foac045. (2021: 2.923 - IF, Q3 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1567-1356. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/femsyr/foac045 (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Type: ADCA
 • ELIAŠ, Daniel - TÓTH HERVAY, Nora - VALACHOVIČ, Martin - GBELSKÁ, Yvetta. Sterolové zloženie kvasinky Candida glabrata pod vplyvom delécie génu ERG6. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 153-158. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Type: AFD
 • FABIAN, Dušan** - KUBANDOVÁ, Janka - KŠIŇANOVÁ, Martina - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FABIANOVÁ, Kamila - KOPPEL, Juraj. Overweight and fertility: what we can learn from an intergenerational mouse obesity model. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol.19, no. 13, art. no. 7918. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19137918 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] CALANNI-PILERI, Michela - WEITZEL, Joachim M. - DANNENBERGER, Dirk - LANGHAMMER, Martina - MICHAELIS, Marten. Lower Plasmatic Levels of Saturated Fatty Acids and a Characteristic Fatty Acid Composition in the Ovary Could Contribute to the High-Fertility Phenotype in Dummerstorf Superfertile Mice. In International Journal of Molecular Sciences, 2022-09-01, 23, 18, pp. ISSN 16616596. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231810245., Registrované v: SCOPUS
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - POPOVIČOVÁ, Alexandra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal High-Energy Diet during Pregnancy and Lactation Impairs Neurogenesis and Alters the Behavior of Adult Offspring in a Phenotype-Dependent Manner. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 10, p. 5564. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23105564 (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)) Type: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet impacts offsping behavior in adulthood. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia:. ISBN 978-80-972360-8-3. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: AFH
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Effect of maternal high-energy diet on neurogenesis and behavioral parameters in offspinal. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 57. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - POPOVIČOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal high-energy diet during pregnancy and lactation impairs offspring neurogenesis in phenotype-dependent manner. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, board number: S07-677. Dostupné na internete: https://kenesvm.azureedge.net/public/general/FENS2022.pdf (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. FENS Forum 2022) Type: GII
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea**. Horses as a source of bioactive fecal strains Enterococcus mundtii. In Veterinary Research Communications, 2022, vol. 46, no. 3, p. 739-747. (2021: 2.816 - IF, Q1 - JCR, 0.540 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-022-09893-9 (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Type: ADCA
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - LAUKOVÁ, Andrea**. Safety Assessment of Fecal, Bacteriocin-Producing strains Enterococcus mundtii from Horses. In Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry, 2022, vol. 9, no. 3, art. no. 1097. ISSN 2472-3371. Dostupné na internete: https://austinpublishinggroup.com/veterinary-science-research/currentissue.php (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Type: ADEB
 • FOCKOVÁ, Valentína** - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Horses microbiota detected in the Norik breed from Muráň with impact on bioactive species Enterococcus mundtii. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 19. ISBN 978-80-974246-0-2. (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • GABURJÁKOVÁ, Jana** - GABURJÁKOVÁ, Marta**. The Cardiac Ryanodine Receptor Provides a Suitable Pathway for the Rapid Transport of Zinc (Zn2+). In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art. no. 868. (2021: 7.666 - IF, Q2 - JCR, 1.452 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11050868 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] DABRAVOLSKI, Siarhei A. - SADYKHOV, Nikolay K. - KARTUESOV, Andrey G. - BORISOV, Evgeny E. - SUKHORUKOV, Vasily N. - OREKHOV, Alexander N. Interplay between Zn2+ Homeostasis and Mitochondrial Functions in Cardiovascular Diseases and Heart Ageing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2022, vol. 23, no. 13, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23136890., Registrované v: WOS
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta. The cardiac ryanodine receptor provides a suitable pathway for the rapid transport of zinc (Zn2+). In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 51-52. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KREJČÍOVÁ, Eva - NAGY, Štefan - KOSNÁČ, Daniel - KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta. The cardiac ryanodine receptor provides an effective pathway for Zn2+ transport in cardiomyocytes. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 138. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Muscle Conference) Type: GII
 • GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana - ALMÁSSY, János. Luminal addition of non-permeant Eu3+ interferes with luminal Ca2+ regulation of the cardiac ryanodine receptor. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 139. (ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. European Muscle Conference) Type: GII
 • GAHUROVÁ, Dominika** - KRAJČIOVÁ, Daniela - REICHWALDEROVÁ, Katarína - SLANINOVÁ, Miroslava**. Insertional mutagenesis in Chlamydomonas reinhardtii: An effective strategy for the identification of new genes involved in the DNA damage response. In European Journal of Protistology, 2022, vol. 82, art. no. 125855. (2021: 3.471 - IF, Q3 - JCR, 0.679 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0932-4739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2021.125855 Type: ADCA
 • GALÁDOVÁ, Helena - POLOZSÁNYI, Zoltán - BREIER, Albert - ŠIMKOVIČ, M.**. Sulphoraphane Affinity-Based Chromatography for the Purification of Myrosinase from Lepidium sativum Seeds. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 3, art. no. 406. (2021: 6.064 - IF, Q2 - JCR, 1.019 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom12030406 (APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • GARAIOVÁ, Zuzana - KRÁĽOVÁ, I. - GARAIOVÁ, Martina - HOLIČ, Roman - HIANIK, Tibor. Modification of casein micelles by aptamers for targeted drug delivery purposes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 95. ISBN 978-80-973719-4-4. (Slovak Biophysical Symposium) Type: AFL
 • GERÖFIOVÁ, Rebecca - LUKÁČOVÁ, Kristína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Mozoček a naučená vokálna komunikácia u spevavcov. In 49. etologická konference, Brno 3. - 6. 11. 2022, Program a abstrakta. 1. vydanie. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, Mendelova universita, 2022, p. 27. ISBN 978-80-213-3219-5. Dostupné na internete: http://www.csets.sk/files/konference/sbornik_49.konference.pdf (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. Etologická konference) Type: AFG
 • GRINCHII, Daniil - HOENER, Marius C. - KHOURY, Talah - DEKHTIARENKO, Roman - BERVANLOU, Reyhaneh Nejati - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Effects of acute and chronic administration of trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) ligands on in vivo excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In Molecular Psychiatry, 2022, vol., no., p. [online ahead of print]. (2021: 13.437 - IF, Q1 - JCR, 4.390 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-4184. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41380-022-01739-9 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • HODOŠI, Richard - NOVÁKOVÁ, E. - MACKOVÁ, Katarína - MOLITORISOVÁ, Milica - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava**. Characterization of bioactive substances MHGF-68 on tumour cell lines with LiveFlow In Vitro Technology. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 24-29. (2020: 0.151 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2020-0021 Type: ADNB
 • HOPPANOVÁ, Lucia** - DYLÍKOVÁ, Juliana - KOVÁČIK, Dušan - MEDVECKÁ, Veronika - ĎURINA, Pavol - KRYŠTOFOVÁ, Svetlana - HUDECOVÁ, D. - KALIŇÁKOVÁ, Barbora**. Non-thermal plasma induces changes in aflatoxin production, devitalization, and surface chemistry of Aspergillus parasiticus. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2022, vol. 106, no. 5 - 6, p. 2107-2119. (2021: 5.560 - IF, Q1 - JCR, 0.987 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0175-7598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00253-022-11828-y Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia** - KRYŠTOFOVÁ, Svetlana**. Nonthermal Plasma Effects on Fungi: Applications, Fungal Responses, and Future Perspectives. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 19, art. no. 11592. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231911592 Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica**. Voltage-dependent Ca(V)3.2 and Ca(V)2.2 channels in nociceptive pathways. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2022, vol. 474, no. 4, p. 421-434. (2021: 4.458 - IF, Q2 - JCR, 1.133 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00424-022-02666-y (Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii) Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Effect of antidepressant mirtazapine intake during gestation on the excitability of hippocampal neurons observed in the offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 2572, board number: S03-206. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Type: GII
 • HŘÍBKOVÁ, Hana - SVOBODA, Ondřej - BARTECKU, Elis - ZELINKOVÁ, Jana - HOŘÍNKOVÁ, Jana - LACINOVÁ, Ľubica - PISKÁČEK, Martin - LIPOVÝ, Břetislav - PROVAZNÍK, I. - GLOVER, Joel C. - KAŠPÁREK, Tomáš** - SUN, Yuh-Man. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 830757. (2021: 6.147 - IF, Q1 - JCR, 1.661 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fncel.2022.830757 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Type: ADMA
 • HUANG, Haihao - LECHNIAK, Dorota - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - KUMAR PATRA, Amlan - KOZLOWSKA, Martyna - KOLODZIEJSKI, Pawel - GAO, Min - SLUSARCZYK, Sylwester - PETRIČ, Daniel - CIESLAK, Adam**. The effect of ensiled paulownia leaves in a high‑forage diet on ruminal fermentation, methane production, fatty acid composition, and milk production performance of dairy cows. In Journal of Animal Science and Biotechnology, 2022, vol. 13 no. 1, art. no. 104. (2021: 6.175 - IF, Q1 - JCR, 1.128 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1674-9782. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40104-022-00745-9 Type: ADMA
 • CHU, I* - CHEN, Ying-Chih* - LAI, Ruo-Yun - CHAN, Jui-Fen - LEE, Ya-Hui - BALÁŽOVÁ, Mária - HSU, Yuan-Hao Howard**. Phosphatidylglycerol Supplementation Alters Mitochondrial Morphology and Cardiolipin Composition. In Membranes : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 383. (2021: 4.562 - IF, Q1 - JCR, 0.517 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0375. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/membranes12040383 (SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • IDUNKOVÁ, Alžbeta - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HOPPANOVÁ, Lucia - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - ANTALÍKOVÁ, Jana. Tetraspanins CD9, CD82, and CD63 in bovine ovarian tissue and oocytes. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 64. ISBN 978-80-974246-0-2. (Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. International Conference Animal Physiology) Type: AFL
 • JANKOVIČOVÁ, Jana** - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - OLEXIKOVÁ, Lucia - DUJÍČKOVÁ, Linda - MAKAREVICH, A.V. - MICHALKOVÁ, Katarína - ANTALÍKOVÁ, Jana. Distribution of tetraspanins in bovine ovarian tissue and fresh/vitrified oocytes. In Histochemistry and Cell Biology, 2022, vol., no., p. [online ahead of print]. (2021: 2.531 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0948-6143. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00418-022-02155-4 (Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. SAV-AV ČR-21-05 : Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov) Type:
 • JEDLIČKA, Peter* - TOMKO, Matúš* - ROBINS, Anthony* - WICKLIFFE, Abraham C.*. Contributions by metaplasticity to solving the Catastrophic Forgetting Problem. In Trends in Neurosciences, 2022, vol. 45, no. 9, p. 656-666. (2021: 16.978 - IF, Q1 - JCR, 4.068 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0166-2236. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tins.2022.06.002 Type: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - ČERMÁKOVÁ, Petra - KUBALOVÁ, Dominika - BÁBELOVÁ, Lenka - VESELÁ, Petra - VALACHOVIČ, Martin - ZAHUMENSKÝ, Jakub - HORVÁTH, Anton - MALÍNSKÝ, Ján** - BALÁŽOVÁ, Mária**. Blocking phosphatidylglycerol degradation in yeast defective in cardiolipin remodeling results in a new model of the Barth syndrome cellular phenotype. In Journal of Biological Chemistry, 2022, vol. 298, no. 1, art. no. 101462. (2021: 1.871 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9258. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101462 (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - ĎURIŠOVÁ, Ivana - BÁBELOVÁ, Lenka - HSU, Yuan-Hao Howard - BALÁŽOVÁ, Mária. Valproát – liečivo s potenciálom zlepšovať respiráciu buniek s nedostatkom kardiolipínu. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 801-806. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie) Type: AFD
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária. Vplyv subterapeutickej koncentrácie liečiva valproátu na modely Barthovho syndrómu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 30. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária - BÁBELOVÁ, Lenka. Accumulation of phosphatidylglycerol in yeast defective in cardiolipin remodeling results in a new model of the Barth syndrome. In 15th Yeast Lipid Conference : 1 - 3 June 2022, Gothenburg, Sweden. - Sweden, 2022, p. 52. (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. Yeast Lipid Conference : YLC) Type: GII
 • KARAFFOVÁ, Viera** - TÓTHOVÁ, Csilla - SZABÓOVÁ, Renáta - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Robert - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - LEVKUT, Mikuláš - FAIXOVÁ, Zita - NAGY, Oskar. The effect of Enterococcus faecium AL41 on the acute phase proteins and selected mucosal immune molecules in broiler chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 598. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12040598 Type: ADCA
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - DREMENCOV, Eliyahu - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Správanie samcov a samíc potkanov s geneticky vyradeným dopamínovým transportérom v teste otvoreného poľa = Open field test behavior in dopamine transporter knockout rats of both sexes. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • KLEPSATEL, Peter** - GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of Thermal Biology, 2022, vol. 103, art. no. 103153. (2021: 3.189 - IF, Q1 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Type: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BATŤÁNYI, Dominika - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BARČÁK, Daniel - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus. In Pathogens : Advances in the Control of the Helminthosis in Domestic Animals, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 301. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11030301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Type: ADMA
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika** - BURKUŠ, Ján - NAVARRETE SANTOS, Anne - SCHINDLER, Maria - BABEĽOVÁ, Janka - JUNG, Juliane-Susanne - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - FISCHER, Bernd - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Adiponectin can regulate glucose transport in preimplantation embryos. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 23. ISBN 978-80-974246-0-2. (VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. ITMS 26220120066 (ERDF). International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • Vedecké práce doktorandov 2022 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVII. ročník. Košice, 10. a 11. november 2022. Veronika Kovaříková (zost.), Radoslava Vlčková, Marián Prokeš (rec.). 1. vyd. Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, v.v.i. Košice, 2022. 119 s. ISBN 978-80-974246-2-6 (Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Type: FAI
 • KUBAŠOVÁ, Ivana** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - MAĎARI, Aladár - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - MICENKOVÁ, Lenka - STROMPFOVÁ, Viola. Application of canine-derived enterococcus faecium dsm 32820 in dogs with acute idiopathic diarrhoea. In Acta Veterinaria (Beograd), 2022, vol. 72, no. 2, p. 167-183. (2021: 1.000 - IF, Q3 - JCR, 0.251 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0567-8315. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/acve-2022-0014 (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: ADCA
 • KUCKOVÁ, Katarína** - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČOBANOVÁ, Klaudia. Impact of organic zinc and herbal mixture dietary supplementation on the physiological processes in the small intestine of lambs. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 24. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Doktogrant APP0027 : Účinky ogranického zinku a medicinálnych rastlín na fyziologické procesy v tráviacom trakte prežúvavcov. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • KUNDEKOVÁ, Barbora - MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - ČAVARGA, Ivan - HUNTOŠOVÁ, Veronika - DATTA, Shubhashis - MIŠKOVSKÝ, Pavol - KRONEK, Juraj - BILČÍK, Boris**. The Japanese quail chorioallantoic membrane as a model to study an amphiphilic gradient copoly(2-oxazoline)s- based drug delivery system for photodynamic diagnosis and therapy research. In Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2022, vol. 40, art.no. 103046. (2021: 3.577 - IF, Q3 - JCR, 0.643 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1572-1000. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2022.103046 (APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány) Type: ADCA
 • KUNDEKOVÁ, Barbora - MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Photodynamic therapy on human cervical carcinoma cells using Japanese quail CAM model. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 25. ISBN 978-80-974246-0-2. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APP0242 : Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • ALCHUS LAIFEROVÁ, Nikoleta* - NEMEC, Michal* - VERNEROVÁ, Lucia - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - ORESKÁ, Sabína - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, Michal - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. MyomiRs in cultured muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy are modulated by disease but not by 6-month exercise training. In Clinical and Experimental Rheumatology, 2022, vol. 40, no. 2, p. 346-357. (2021: 4.862 - IF, Q2 - JCR, 1.123 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0392-856X. Dostupné na: https://doi.org/10.55563/CLINEXPRHEUMATOL/69Z7ZA (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby) Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - TOMÁŠKA, Martin - FRAQUEZA, Maria Joao - SZABÓOVÁ, Renáta - BINO, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Bacteriocin-Producing Strain Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 Isolated from Traditional Stored Ewe's Milk Cheese and Its Beneficial Potential. In Foods, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 959. (2021: 5.561 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2304-8158. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods11070959 Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - BURDOVÁ, Oľga - NAGY, Jozef. In situ interaction of enterocin a/p with staphylococcus aureus saa5 in goat milk lump cheese. In Applied Sciences-Basel, 2022, vol. 12, no. 19, art. no. 9885. (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app12199885 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby) Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - STOJANOV, Igor - PRODANOV RADULOVIČ, Jasna - MAĎAR, Marián - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Susceptibility to bacteriocins of multiresistant, mecA gene possessing Staphylococcus pseudintermedius strains from lesions on dogs in Vojvodina (Serbia). In Microbial drug resistance : MDR, 2022, vol. 28, no.4, p. 484-491. (2021: 2.706 - IF, Q3 - JCR, 0.648 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1076-6294. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/mdr.2021.0159 (APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Slovak raw goat milk as a source of variable, biofilm-forming staphylococci, and their susceptibility to lantibiotic bacteriocins. In JSFA Reports, 2022, vol. 2, no. 2, p. 40-47. ISSN 2573-5098. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jsf2.27 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADEB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - MICENKOVÁ, Lenka - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - HOLODOVÁ, Monika - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FORMELOVÁ, Zuzana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterocin M in interaction in broiler rabbits with autochthonous, biofilm‑forming Enterococcus hirae Kr8 strain. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2022, vol. 14, no. 5, p. 845-853. (2021: 5.265 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1306. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12602-022-09941-5 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera) Type: ADMA
 • LEITNER, Míchael - BRUMMEIR, Julian - OSWALD PLAIMER, Gernot - KEFER, Isabel - POTURNAYOVÁ, Alexandra - HIANIK, Tibor - EBNER, Andreas**. DNA building blocks for AFM tip functionalization: an easy, fast and stable strategy. In Methods, 2022, vol. 197, p. 54-62. (2021: 4.647 - IF, Q2 - JCR, 1.392 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2021.02.021 Type: ADCA
 • LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera** - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - SELECKÁ, Emília - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Zinc and Ascaridia galli Infection on Morphometry of Intestine in Chickens. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2021, vol. 8, no. 5, art. no 697. ISSN 2576-9162. Dostupné na: https://doi.org/10.31031/APDV.2021.08.000697 Type: ADEB
 • LUKÁČOVÁ, Kristína** - HAMAIDE, Julie - BACIAK, Ladislav - VAN DER LINDEN, Annemie - KUBÍKOVÁ, Ľubica**. Striatal Injury Induces Overall Brain Alteration at the Pallial, Thalamic, and Cerebellar Levels. In Biology-Basel, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 425. (2021: 5.168 - IF, Q1 - JCR, 0.903 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology11030425 (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov) Type: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika** - META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris**. Quail Chorioallantoic Membrane - A Tool for Photodynamic Diagnosis and Therapy. In Journal of Visualized Experiments / JoVE journal, 2022, vol. 182, art. no. e63422. (2021: 1.424 - IF, Q3 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1940-087X. Dostupné na: https://doi.org/10.3791/63422 (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu) Type: ADMA
 • META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - BALÁŽOVÁ, Mária - MÁČAJOVÁ, Mariana. Využitie chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica) ako modelu zápalového tkaniva a alternatívnych postupov pri liečbe zápalu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 14. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - BALÁŽOVÁ, Mária - MÁČAJOVÁ, Mariana. The effect of bacterial endotoxin LPS on the tissue and vasculature of the Japanese quail chorioallantoic membrane. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 26. ISBN 978-80-974246-0-2. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • MIŠÁK, Anton - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana**. Peculiarities of mitochondrial chloride channel kinetics. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 2, p. 101-114. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022001 (VEGA 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií.. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch) Type: ADDA
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** - MAZANCOVÁ, Petra - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - UHELSKÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Boglárka - POTURNAYOVÁ, Alexandra - DRGOŇA, Ľuboš - BÁBELOVÁ, Andrea - RÁZGA, Filip**. Effective Reduction of SARS-CoV-2 RNA Levels Using a Tailor-Made Oligonucleotide-Based RNA Inhibitor. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 685. (2021: 5.818 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v14040685 Type: ADMA
 • NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica - POLOMOVÁ, Justína - HOĎOVÁ, Vladimíra - PÄTOPRSTÁ, Lucia. High song variability in songbirds is related to their level of neurogenesis. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 28. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica - MERTUŠOVÁ, Justína - HOĎOVÁ, Vladimíra - BILČÍK, Boris - PÄTOPRSTÁ, Lucia. Súvisí variabilita piesne druhov čeľade astrildovité (Estrildidae) s ich neurogenézou? In 49. etologická konference, Brno 3. - 6. 11. 2022, Program a abstrakta. 1. vydanie. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, Mendelova universita, 2022, p. 59. ISBN 978-80-213-3219-5. Dostupné na internete: http://www.csets.sk/files/konference/sbornik_49.konference.pdf (Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Etologická konference) Type: AFK
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Účinok prenatálneho podávania SNC80 na kognitívne funkcie a excitabilitu hipokampálnych glutamatergických neurónov u potkanov oboch pohlaví = Effect of prenatal SNC80 treatment on cognitive behavior and excitability of hippocambal glutamate secreting neurons in male and female rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 32. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • PALIOKHA, Ruslan* - GRINCHII, Daniil* - KHOURY, Talah - BERVANLOU, Reyhaneh Nejati - DREMENCOV, Eliyahu**. Inhibition of cytochrome P450 with proadifen alters the excitability of brain catecholamine-secreting neurons. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 3, p. 255-262. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022017 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADDA
  Citations:
  [1.1] JIANG, Yao - ZOU, Di - LI, Yumeng - GU, Simeng - DONG, Jie - MA, Xianjun - XU, Shijun - WANG, Fushun - HUANG, Jason H. Monoamine Neurotransmitters Control Basic Emotions and Affect Major Depressive Disorders. In PHARMACEUTICALS, 2022, vol. 15, no. 10, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph15101203., Registrované v: WOS
 • PAULÍKOVÁ, Helena - CISÁRIKOVÁ, A. - BAČOVÁ, Zuzana - JANOVEC, L. - IMRICH, Ján - ŠEREŠ, Mário - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 - IF, Q4 - JCR, 0.628 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390 (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Type: ADDA
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário** - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena**. The Roles of microRNAs in Cancer Multidrug Resistance. In Cancers, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 1090. (2021: 6.575 - IF, Q1 - JCR, 1.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14041090 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] MARIN, Jose J. G. - MONTE, Maria J. - MACIAS, Rocio I. R. - ROMERO, Marta R. - HERRAEZ, Elisa - ASENSIO, Maitane - ORTIZ-RIVERO, Sara - CIVES-LOSADA, Candela - DI GIACOMO, Silvia - GONZALEZ-GALLEGO, Javier - MAURIZ, Jose L. - EFFERTH, Thomas - BRIZ, Oscar. Expression of Chemoresistance-Associated ABC Proteins in Hepatobiliary, Pancreatic and Gastrointestinal Cancers. In CANCERS, 2022, vol. 14, no. 14, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14143524., Registrované v: WOS
  [1.1] SANCHA, Shirley A. R. - GOMES, Adriana - LOUREIRO, Joana B. - SARAIVA, Lucilia - FERREIRA, Maria Jose U. Amaryllidaceae-Type Alkaloids from Pancratium maritimum: Apoptosis-Inducing Effect and Cell Cycle Arrest on Triple-Negative Breast Cancer Cells. In MOLECULES, 2022, vol. 27, no. 18, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27185759., Registrované v: WOS
 • PENGELLY, Reuben* - BAKHTIAR, Dara* - BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 19.160 - IF, Q1 - JCR, 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkac270 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel** - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Can pelleted sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) affect ruminal fermentation and microbiome in lambs with endoparasitosis? In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 29. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - VALACHOVIČ, Martin. ‘Sterol quality control‘ systém v utilizácii externých sterolov u kvasiniek v hypoxickom strese. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 27. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - SYCHROVÁ, Hana - VALACHOVIČ, Martin. Utilisation of external sterols under the hypoxic stress in S. cerevisiae. In 15th Yeast Lipid Conference : 1 - 3 June 2022, Gothenburg, Sweden. - Sweden, 2022, p. 59. (Yeast Lipid Conference : YLC) Type: GII
 • PEVNÁ, Viktória - MÁČAJOVÁ, Mariana - HOVAN, Andrej - BÁNÓ, Gregor - META, Majlinda - BILČÍK, Boris - PALKOVÁ, Júlia - HUNTOŠOVÁ, Veronika**. Spheroidal Model of SKBR3 and U87MG Cancer Cells for Live Imaging of Caspase-3 during Apoptosis Induced by Singlet Oxygen in Photodynamic Therapy. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 9, art. no. 2141. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10092141 (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu) Type: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - KUBÍKOVÁ, Ľubica - KOŠŤÁL, Ľubor**. The Acute Pharmacological Manipulation of Dopamine Receptors Modulates Judgment Bias in Japanese Quail. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 13, art. no. 883021. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.883021 (APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny. Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin) Type: ADCA
 • PISKO, Jozef** - FABIAN, Dušan. The involvement of V-ATPase in phagocytosis of apoptotic cells in mouse preimplantation embryos. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 30. ISBN 978-80-974246-0-2. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • PLACHÁ, Iveta** - BAČOVÁ, Kristína - PLACHY, Lukas. Current knowledge on the bioavailability of thymol as a feed additive in humans and animals with a focus on rabbit metabolic processes. In Animals, 2022, vol. 12, no. 9, art. no. 1131. (2021: 3.231 - IF, Q1 - JCR, 0.610 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani12091131 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat) Type: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta** - BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - MAĎAROVÁ, Michaela - ZITNAN, Rudolf - STRKOLCOVA, Gabriela. Thymol in fattening rabbit diet, its bioavailability and effects on intestinal morphology, microbiota from caecal content and immunity. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2022, vol. 106, no. 2, p. 368-377. (2021: 2.718 - IF, Q1 - JCR, 0.592 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13595 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Ernst Mach Grant, Ernst Mach Grants Action Austria-Slovakia : ICM-2019-13685) Type: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Editorial: Natural feed additives and novel approaches for healthy rabbit breeding. In Animals, 2022, vol. 12, no. 16, art. no. 2111. (2021: 3.231 - IF, Q1 - JCR, 0.610 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani12162111 Type: BDCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - ŽITŇAN, Rudolf. Effect of enterocin M and durancin ED26E/7 supplementation on blood parameters, immune response and jejunal morphometry in rabbits. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2022, vol. 106, no. 2, p. 378-386. (2021: 2.718 - IF, Q1 - JCR, 0.592 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13570 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin Ent7420 and sage application as feed additives for broiler rabbits to improve meat carcass parameters and amino acid profile. In Meat Science : the official journal of the American Meat Science Association, 2022, vol. 183, art. no. 108656. (2021: 7.077 - IF, Q1 - JCR, 1.298 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0309-1740. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108656 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin 7420 and sage in rabbit diet and their effect on meat mineral content and physico-chemical properties. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no. 6, art. no.1094. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10061094 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADMA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - FORMELOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Effect of diet supplementation with Enterococcus durans ED26E/7 and its durancin EntED26e/7 on growth performance, caecal enzymatic activity, jejunal morphology and meat properties of broiler rabbits. In Annals of Animal Science, 2022, vol. 22, no. 1, p. 221-235. (2021: 0.409 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1642-3402. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/aoas-2021-0016 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADMA
 • POKORNÁ, Lucia - TAHOTNÁ, Dana - GRIAČ, Peter. Characterization of Schizosaccharomyces pombe cardiolipin biosynthetic pathway. In 15th Yeast Lipid Conference : 1 - 3 June 2022, Gothenburg, Sweden. - Sweden, 2022, p. 49. (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Yeast Lipid Conference : YLC) Type: GII
 • ROLLER, Ladislav** - DAUBNEROVÁ, Ivana - MIZOGUCHI, Akira - SATAKE, Honoo - TANAKA, Yoshiaki - STANO, Matej - KĽUČÁR, Ľuboš - ŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of peptidergic enteroendocrine cells in the silkworm Bombyx mori. In Cell and Tissue Research, 2022, vol. 389, no. 3, p. 385–407. (2021: 4.051 - IF, Q3 - JCR, 1.298 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0302-766X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00441-022-03666-1 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Type: ADCA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - GRINCHII, Daniil - CHOMANIČ, Pavol - DREMENCOV, Eliyahu. Efekt chronického podávania SNC-80 na habituáciu potkanov kmeňa Wistar = Effect of chronic treatment with SNC-80 on habituation in Wistar rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 33. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Výstražné volanie skupiny sliepok ovplyvnilo pozornosť nosníc v teste skreslenia pozornosti. In 49. etologická konference, Brno 3. - 6. 11. 2022, Program a abstrakta. 1. vydanie. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, Mendelova universita, 2022, p. 67. ISBN 978-80-213-3219-5. Dostupné na internete: http://www.csets.sk/files/konference/sbornik_49.konference.pdf (Etologická konference) Type: AFK
 • ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea** - LOSASSO, Carmen - BARCO, Lisa. Antimicrobial susceptibility to natural substances of Campylobacter jejuni and campylobacter coli isolated from Italian poultry. In Foodborne pathogens and disease, 2022, vol. 19, no. 4, p. 266-271. (2021: 3.788 - IF, Q2 - JCR, 0.761 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1535-3141. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/fpd.2021.0085 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADCA
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína* - JANOTKA, Ľuboš* - KAVCOVÁ, Helena - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert** - MESSINGEROVÁ, Lucia**. Different mechanisms of drug resistance to hypomethylating agents in the treatment of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia. In Drug Resistance Updates, 2022, vol. 61, art. no. 100805. (2021: 22.841 - IF, Q1 - JCR, 3.845 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-7646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100805 (COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DOMINGUEZ-ALVAREZ, Enrique - RACZ, Balint - MARC, Malgorzata Anna - NASIM, Muhammad Jawad - SZEMEREDI, Nikoletta - VIKTOROVA, Jitka - JACOB, Claus - SPENGLER, Gabriella. Selenium and tellurium in the development of novel small molecules and nanoparticles as cancer multidrug resistance reversal agents. In DRUG RESISTANCE UPDATES, 2022, vol. 63, no., pp. ISSN 1368-7646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100844., Registrované v: WOS
  [1.1] SINGH, Deepshikha - ASSARAF, Yehuda G. - GACCHE, Rajesh N. Long non-coding RNA mediated drug resistance in breast cancer. In DRUG RESISTANCE UPDATES, 2022, vol. 63, no., pp. ISSN 1368-7646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100851., Registrované v: WOS
  [1.1] SNIEGOCKA, Martyna - LICCARDO, Francesca - FAZI, Francesco - MASCIARELLI, Silvia. Understanding ER homeostasis and the UPR to enhance treatment efficacy of acute myeloid leukemia. In DRUG RESISTANCE UPDATES, 2022, vol. 64, no., pp. ISSN 1368-7646. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100853., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHAI, Xingjian - JIANG, Xiaoyan. Properties of Leukemic Stem Cells in Regulating Drug Resistance in Acute and Chronic Myeloid Leukemias. In BIOMEDICINES, 2022, vol. 10, no. 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines100811341., Registrované v: WOS
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína - JANOTKA, Ľuboš - KAVCOVÁ, Helena - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - MESSINGEROVÁ, Lucia. Rezistencia a cross-rezistencia AML bunkových línií voči hypometylačným látkam a jej mechanizmy. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 31. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. APP0260 : Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra* - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika* - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KŠIŇANOVÁ, Martina - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan**. Glutamate can act as a signaling molecule in mouse preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2022, vol. 107, no. 4, p. 916-927. (2021: 4.161 - IF, Q2 - JCR, 1.082 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0006-3363. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/biolre/ioac126 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí) Type: ADCA
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - HOLIČ, Roman - GRIAČ, Peter. Charakteristika lipid prenášajúcich proteínov u parazitického prvoka Plasmodium falciparum spôsobujúceho maláriu. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 937-942. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APP0321 : Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum) Type: AFD
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - HOLIČ, Roman - GRIAČ, Peter. Charakteristika lipid prenášajúcich proteínov u parazitického prvoka Plasmodium falciparum spôsobujúceho maláriu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 36. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APP0321 : Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - COCKCROFT, Shamshad - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - GRIAČ, Peter. Yeast phosphatidylinositol transfer proteins Pdr16p and Pdr17p bind and transfer lanosterol as second ligand. In Inositol lipids: Signaling platforms for organizing cellular architecture and physiology : November 14 – 17, 2022, NCBS, Bangalore, India. - India : National Centre for Biological Sciences, 2022, p. 56. (Inositol lipids: Signaling platforms for organizing cellular architecture and physiology) Type: GII
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - KUBAŠOVÁ, Ivana - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KAČÍROVÁ, Jana - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - KARAHUTOVÁ, Lívia - STROMPFOVÁ, Viola**. Distribution and Characterization of Staphylococci Isolated From Healthy Canine Skin. In Topics in Companion Animal Medicine, 2022, vol. 49, art. no. 100665. (2021: 1.108 - IF, Q3 - JCR, 0.343 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1938-9736. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tcam.2022.100665 (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: ADCA
 • ŠULÁKOVÁ, Nikoleta - KRAJČIOVÁ, Daniela - HOLIČ, Roman. Charakterizácia génov potrebných pre aktiváciu voľných mastných kyselín v tukotvorných kvasinkách Rhodosporidium toruloides. In Študentská vedecká konferencia 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 609-614. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Type: AFD
 • ŠULÁKOVÁ, Nikoleta - KRAJČIOVÁ, Daniela - HOLIČ, Roman. Gény zúčastňujúce sa na aktivácii voľných mastných kyselín v tukotvorných kvasinkách Rhodosporidium toruloides. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 22. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou. Dni mladých biológov 11. ročník) Type: AFH
 • TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - BARSZCZ, Marcin - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra**. Trace mineral solubility and digestibility in the small intestine of piglets are affected by zinc and fibre sources. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12 no. 4, art. no. 517. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12040517 (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. COST FA1401 : Európska sieť-spolupráca týkajúca sa faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu a jej význam pre zdravie prasiat (PiGuNet)) Type: ADCA
 • TOKARČÍKOVÁ, Katarína** - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - REVAJOVÁ, Viera - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The Ussing chamber method to study the transport of trace elements in the small intestine. In Animal Physiology 2022 : book of abstracts 17th International Conference Animal Physiology, 1st - 3rd June 2022, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i., 2022, s. 35. ISBN 978-80-974246-0-2. (VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. APP0295 : Využitie modelu Ussing chamber na sledovanie absorpcie stopových prvkov v rôznych úsekoch tenkého čreva monogastrických zvierat. International Conference Animal Physiology) Type: AFH
 • TOMKO, Matúš - BEŇUŠKOVÁ, Ľubica - JEDLIČKA, Peter. The event timing-dependent plasticity rule corroborates the key role of dendritic spikes for LTP induction at distal apical synapse in the CA1 pyramidal cell model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. - 2022, p. 4688-4690, board number S05-509. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Type: GII
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Imunomodulačný účinok enterocínov a ich produkujúcich kmeňov na cytokínový profil myší infikovaných trichinella spiralis = Immunomodulatory effect of enterocins and their producing strains on the cytokine profile of mice infected with Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2022, roč. XLVII, č. 2, s. 121-124. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADFB
 • VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera - HURNÍKOVÁ, Zuzana - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Immunomodulatory effect of enterocins and their producing strains on cytokine profile in mice infected with Trichinella spiralis. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 51. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. České a Slovenské parazitologické dny) Type: GII
 • VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana** - LECOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - SEIDAVI, Alireza - SIROTKIN, Alexander,V. Dietary Supplementation of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) Alters Ovarian Functions of Xylene-Exposed Mice. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 8, art. no. 1152. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12081152 Type: ADCA
 • YANZA, Yulianri Rizki - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - LECHNIAK, Dorota - SLUSARCZYK, Sylwester - KOLODZIEJSKI, Pawel - PATRA, Amlan Kumar - VÁRADYOVÁ, Zora - LISIAK, Dariusz - VAZIRIGOHAR, Mina - CIESLAK, Adam**. Dietary Coleus amboinicus Lour. decreases ruminal methanogenesis and biohydrogenation, and improves meat quality and fatty acid composition in longissimus thoracis muscle of lambs. In Journal of Animal Science and Biotechnology, 2022, vol. 13, no. 1, art. no. 5. (2021: 6.175 - IF, Q1 - JCR, 1.128 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1674-9782. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40104-021-00654-3 Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus