Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

PhD. Topics

Plant Science and Biodiversity Centre SAS

Topic
Mechanizmy adaptácie rýchlorastúcich drevín na stres zo sucha a kovov/polokovov
PhD. program
Fyziológia rastlín
Name of the supervisor
doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.
Contact:
Receiving school
Faculty of Natural Sciences, Comenius University
Annotation
V posledných desaťročiach čelíme enormne zvýšenému prísunu rôznych organických a
anorganických kontaminantov, vrátane kovov a polokovov do životného prostredia. To sa deje
najmä v dôsledku narastajúcej ľudskej aktivity a dopytu po prírodných zdrojoch. Preto je dôležité
hľadať rôzne udržateľné spôsoby dekontaminácie pôdy a vhodného využitia takto znečistenej a
degradovanej krajiny. Cieľom tejto dizertačnej práce je hľadať mechanizmy vzájomných odpovedí
niektorých rýchlorastúcich drevín z rodov topoľ (Populus sp.) a vŕba (Salix sp.) na prítomnosť kovov v
pôde a súčasne na sucho, ako jedného z hlavných dôsledkov meniacej sa klímy v stredoeurópskom
regióne. Práca na téme v sebe zahŕňa hĺbkové štúdium morfologických, anatomických, fyziologických
a biochemických odpovedí v snahe objasniť vnútro- a medzidruhové rozdiely rastlín vystavených
meniacim sa podmienkam životného prostredia. Výsledky tohto štúdia môžu byť využité na selekciu
vhodných druhov drevín pre remediáciu kontaminovaných pôd a opustených území, a súčasne môžu
poslúžiť na výber vhodných druhov pre produkciu bezpečnej drevnej biomasy ako obnoviteľného
zdroja energie.
Kľúčové slová: abiotický stres, fytoremediácie, fytomanažment, oxidačný stres, príjem a akumulácia
kontaminantov, rýchlorastúce dreviny, toxické kovy a polokovy, ultraštruktúrne zmeny buniek