Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Ludovit Stur Institute of Linguistics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALLEKOVÁ, Katarína - FILIPKO, Richard. Akým nárečím hovoríte? In Čarovné Slovensko, 2024, roč. 8, č. 1, s. 80-85. ISSN 2585-8009. Type: BDF
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Koľko máme nárečí a prečo. In Téma, 2024, roč. 8, č. 3, s. 18-25. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Potáľujem dobošku a vonia mi puchký chlebík. In Hospodárske noviny. HN magazín, 2024, roč. 10, č. 22, 31.5.2024, s. 6-11. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BENKO, Vladimír - KŘÍHOVÁ, Zuzana - LEHEČKA, Boris - VYSTRČILOVÁ, Darina. Elektronická lexikální databáze indo-íránských jazyků: Persko-český slovník. In Bienále české lingvistiky 2024 : sborník abstraktů. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2024, s. [471-472]. Dostupné na internete: https://bcl2024.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/92/2024/07/BCL-2024_Book-of-abstracts_240712.pdf (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Bienále české lingvistiky 2024) Type: GII
 • BENKO, Vladimír. Lematizácia a morfosyntaktická anotácia korpusu metódou "miešaného zboru". In Bienále české lingvistiky 2024 : sborník abstraktů. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2024, s. [393-394]. Dostupné na internete: https://bcl2024.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/92/2024/07/BCL-2024_Book-of-abstracts_240712.pdf (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Bienále české lingvistiky 2024) Type: GII
 • BEY, Illya. Porovnanie výkladov teolexikálnych hesiel v Stručnom katolíckom teologickom slovníku a v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 65-80. ISSN 0023-5202. Type: ADFB
 • BILSKÝ, Jozef. Špecifiká substantívnej deklinácie v severošarišských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 6-14. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • BILSKÝ, Jozef. Čo je inovatívne v slovanskej dialektológii? In Slavica Slovaca, 2024, roč. 59, č. 1, s. 194-196. (2023: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2024.1.23 (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: GII
 • BOBEKOVÁ, Kristína. Korpusovolingvistická analýza opozitných dvojíc "čierno-bielych" frazém. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 15-22. ISBN 978-80-574-0295-4. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Vojna na Ukrajine ako jazykový problém. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 23-33. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Používanie slova ponehodový. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 60-61. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32499 Type: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Odbočovať či odbáčať? In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 120-121. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Type: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica - CHOCHOL, Martin. Atlasové projekty (s účasťou) Dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave. In Slavistika, 2023, vol. 27, no. 2, s. 223-242. ISSN 1450-5061. Dostupné na: https://doi.org/10.18485/slavistika.2023.27.2.13 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Type: ADEB
 • GARABÍK, Radovan. Korpus textov rusínskej wikipédie. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 55-59. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32498 Type: BDF
 • GROMANN, Dagmar - GARABÍK, Radovan - OLIVEIRA, Hugo Gonçalo - PITARCH, Lucia - APOSTOL, Elena-Simona. MultiLexBATS: Multilingual Dataset of Lexical Semantic Relations. In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024). - Torino : European Language Resources Association (ELRA), 2024, s. 11783-11793. ISBN 978-2-493814-10-4. ISSN 2951-2093. Dostupné na internete: https://aclanthology.org/2024.lrec-main.1029/ (The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)) Type: ADMB
 • HARVALÍK, Milan. Ernst Schwarz und Vladimír Šmilauer – zwei Persönlichkeiten der Onomastik des 20. Jahrhunderts und ihr Beitrag zur Erforschung der Siedlungsgeschichte der tschechischen Länder. In Namenphilologie trifft Dialektlexikographie : Beiträge aus dem Arbeitskreis für bayerisch-österreichische Namenforschung und dem Netzwerk der großlandschaftlichen Dialektwörterbücher – LexikoNet. - Regensburg : Edition Vulpes, 2023, s. 43-55. ISBN 978­3­910940­01­7. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: AECA
 • HORSCH, Jakob. From corpus data to constructional networks : Analyzing language with the Usage-based Construction Grammar framework. In Jazykovedný časopis, 2023, roč. 74, č. 3, s. 701-740. (2022: 0.296 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2024-0019 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa)) Type: ADNB
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - VANČOVÁ, Iveta. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami I – N. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 20-35. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32493 Type: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - VANČOVÁ, Iveta. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 5. Druhy začínajúce sa písmenami O – R. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 81-95. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Úloha slovesnej prefixácie pri preklade umeleckého textu z francúzštiny do slovenčiny. In Jazyk a kultúra, 2023, roč. 14, č. 55, s. 126-130. ISSN 1338-1148. Recenzia na: Prefixálne slovesá percepcie ako výsledok prekladu / Ráčková, Lucia. - Banská Bystrica : Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2023. - ISBN 978-80-557-2031-9. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: EDI
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. HOMOLÁČ, Jiří – MAREŠ, Petr – HOFFMANNOVÁ, Jana – JÍLKOVÁ, Lucie – KOPECKÝ, Jakub – MRÁZKOVÁ, Kamila: Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha : Academia 2022. 375 s. ISBN 978-80-200-3319-2. In Jazykovedný časopis, 2023, roč. 74, č. 3, s. 831-837. (2022: 0.296 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2024-0024 Type: EDI
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Vladimír Benko, programátor a jazykovedec, oslavuje ďalšie jubileum. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 115-119. ISSN 0023-5202. Type: GII
 • KRÁLIK, Ľubor. Nový etymologický časopis zo Skopje. In Slavica Slovaca, 2024, roč. 59, č. 1, s. 184-188. (2023: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Recenzia na: Etymologica Macedonica. Makedonsko spisanije za etimologija. Godina I, 2023. 175 str. ISSN 2955-2184. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2024.1.19 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Type: EDI
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Autentickosť vo vlogoch slovenských youtuberov. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 60-70. ISBN 978-80-574-0295-4. (APVV-20-0414 : Digitálna zbierka slovenskej prózy. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Jazykové a nárečové mapovanie na území Slovenska. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 78-90. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Spájateľnosť prídavného mena kapsulový a možný posun v jeho význame. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 43-47. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32495 (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Type: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Type: FAI
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Rodovo inkluzívne používanie slovenčiny. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 59. ISBN 978-80-974522-5-4. Type: AFH
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Slovak Dialect Classifications. In Dialectologia, 2024, special issue 12, pp. 273-307. (2023: 0 - IF, 0.131 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2013-2247. Dostupné na: https://doi.org/10.1344/Dialectologia2024.2024.9 (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADMA
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Súčasný slovakistický výskum v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave = Current Research in Slovak Linguistics at the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences in Bratislava. In Slovenská reč, 2023, roč. 88, č. 3, s. 9-46. (2022: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Type: ADNB
 • OLOŠTIAK, Martin - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Predhovor. In Slovenská reč, 2023, roč. 88, č. 3, s. 5-8. (2022: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Type: GII
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. Ňeropťe s toho klebeti, čo som vám povedala! In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 96-104. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. O šickim zna a po calim valaľe bludi roznośi. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 36-42. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. Predložka pod ako operátor časových vzťahov a jej osobitosti v historických a nárečových varietách. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 98-110. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Paleo diéta, keto diéta alebo paleodiéta, ketodiéta? In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 2, s. 105-108. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Type: BDF
 • PIATKOVÁ, Kristína. Nie je bagel ako bagel alebo Odkiaľ sa k nám dostalo slovo bagel? In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 47-49. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32496 (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Type: BDF
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Slovenské toponymá Buča a Búča a možnosti ich onymickej motivácie = The Slovak toponyms BUČA and BÚČA and the various possibilities of their onymic motivation. In Slavica Slovaca, 2024, roč. 59, č. 1, s. 159-167. (2023: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2024.1.16 (VEGA č. 2/0026/24 : Lexika slovenských terénnych názvov – 2. časť) Type: ADNB
 • RAUSOVÁ, Katarína - MAJERČÍKOVÁ, Michaela. Biblické citáty v diele Valaská škola H. Gavloviča a v redakcii M. Rešetku. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 124-131. ISBN 978-80-574-0295-4. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa). Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFD
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 73. ISBN 978-80-974522-5-4. Type: AFH
 • SOÓKY, Roman. Ako printové médiá stimulujú interpretačnú kompetenciu svojich čitateľov? = How do print media stimulate the interpretative competency of their readers? In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, 2024, roč. 12, č. 1, s. 56-71. ISSN 1339-3200. Dostupné na internete: https://www.unipo.sk/public/media/47685/2024-odjl-01.pdf#str056 (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: ADFB
 • SOÓKY, Roman. Čo nás (na)učia sociálne siete o jazyku? In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 80. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
 • STANKOVÁ, Slavomíra. Postoje a fact-checking. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 81. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
 • TRAJANOV, Dimitar - GARABÍK, Radovan - APOSTOL, Elena-Simona - GKIRTZOU, Katerina - GROMANN, Dagmar - LIEBESKIND, Chaya - PALMA, Cosimo - ROSNER, Michael - SAMPRI, Alexia - SÉRASSET, Gilles - SPAHIU, Blerina - TRUICĂ, Ciprian-Octavian - OLESKEVICIENE, Giedre Valunaite. From Linguistic Linked Data to Big Data. In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024). - Torino : European Language Resources Association (ELRA), 2024, s. 7489-7502. ISBN 978-2-493814-10-4. ISSN 2951-2093. Dostupné na internete: https://aclanthology.org/2024.lrec-main.661/ (The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)) Type: ADMB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Genéza výskumu priezvisk Slovákov v Maďarsku = The genesis of the research on surnames of Slovaks in Hungary. In Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica, 17. október 2023. Eds. J. Chrťan, Z. Drugová. 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2024, s. 59-64. ISBN 978-80-557-2126-2. (Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku) Type: AFD
 • VRÁBĽOVÁ, Júlia. Diskurzné stratégie a ich rola pri výskume dezinformácií. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 38. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
 • ŽIGO, Pavol. Jazyková charakteristika kutacích návodov (zemských kľúčov). In Zemské kľúče v slovenskom jazyku zo 16. až 18. storočia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 162-171. ISBN 978-80-223-5550-6. Type: AEDA
 • ŽIGO, Pavol. Jazyková stránka duchovných piesní v rukopisnej časti Bystrickej agendy (1585) = The Lingual Aspect of the Hymns of the Bystrica Agenda 1585. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 92-102. ISBN 978-80-8127-401-5. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Type: AFD
 • ŽIGO, Pavol. "Zemské kľúče", či kutacie návody? Terminologická otázka. In Zemské kľúče v slovenskom jazyku zo 16. až 18. storočia. Eds. M. Homza, M. Jesenský, R. Palenčárová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 12-15. ISBN 978-80-223-5550-6. Type: BEF
 • ŽIGO, Pavol. Anton Emanuel Timko očami svojich prapredkov. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 50-54. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Anton Emanuel Timko – Perohryz. Slovenský Jules Verne, jeho dielo, kraj, doba, rod a nasledovníci / Klinda, Jozef. - Halič : Obec Halič, 2023. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus