Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Ludovit Stur Institute of Linguistics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BENKO, Vladimír. Niečo o slove slovo. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 2.1.-8.1.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2601 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: GII
 • BIJAK, Urszula - VALENTOVÁ, Iveta - HARVALÍK, Milan. West Slavic Onomastics – An introduction. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 9-13. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/1 Type: BEE
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 12-21. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADFB
 • KAPUSTOVÁ, Monika. Niečo o slovách ľúbim ťa. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 13.2.-19.2.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2352 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: GII
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavl - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 22-39. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Type: FAI
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Protireakcia. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 56-57. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • SOÓKY, Roman. Niečo o slove sláčik. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 27.2.-5.3.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2351 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: GII
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Duóm hor nohami a gazďiná f posťeli. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 Type: AECA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 51-55. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie / Žeňuch, Peter. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2022. - ISBN 978-8-09-742760-3. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus