Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Project

Ludovit Stur Institute of Linguistics

International Projects

Nexus Linguarum - European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)

Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)

Duration: 28. 10. 2019 - 27. 10. 2023
Program: COST
Project leader: RNDr. Garabík Radovan

Human-Machine Er - Language in the Human-Machine Era

Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Duration: 1. 10. 2020 - 31. 10. 2024
Program: COST
Project leader: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.
Project web page:https://lithme.eu/

slovak.eu - slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

slovake.eu – Rozšírenie ponuky e-learningu o nové materiály na vyučovanie slovenského jazyka

Duration: 1. 11. 2021 - 31. 10. 2024
Program: Erasmus+
Project leader: RNDr. Garabík Radovan

SJA - The Slavic Linguistic Atlas

Slovanský jazykový atlas

Duration: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2026
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Chochol Martin PhD.

UniDive - Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Univerzalita, diverzita a idiosynkrázia v jazykových technológiách

Duration: 23. 9. 2022 - 22. 9. 2026
Program: COST
Project leader: RNDr. Garabík Radovan

National Projects

DISPRO - Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Duration: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Debnár Marek PhD.

Historická fonol - Historical Phonology of the Slovak Language

Historická fonológia slovenčiny

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: dr.sc. Habijanec Siniša PhD.

Jazykové chyby v - Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.

Lexika slovenský - Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms)

Lexika slovenských terénnych názvov

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Valentová Iveta PhD.

Preklad a aspekt - Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Duration: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Levická Jana PhD.

Slavic Linguistic Atlas

Slovanský jazykový atlas

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Chochol Martin PhD.

SNK - Slovak National Corpus

Slovenský národný korpus

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2026
Program: Iné projekty
Project leader: Mgr. Levická Jana PhD.

Slovenský pravop - Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.

SSN IV. - Dictionary of Slovak Dialects IV.

Slovník slovenských nárečí IV.

Duration: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Program: VEGA
Project leader: PaedDr. Smatana Miloslav CSc.

SSSJ 5 - The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

Duration: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Janočková Nicol PhD.

Teória a termino - Theory and Terminological System of the Slovak Onomastics (in the Context of Slavic and International Onomastic Terminology)

Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)

Duration: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Valentová Iveta PhD.

Projects total: 16